Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lựa chọn tiết diện dây dẫn

Lựa chọn tiết diện dây dẫn

Tải bản đầy đủ - 0trang

HT-1

58,31

33

13,57

HT - 2 67,08

40

16,76

HT-3

50,00

35

14,48

HT-4

50,00

29

11,75

HT-5

50,99

56

22,58

5-6

41,23

29

11,75

Bảng 2.8 Thông số đường dây35,68

43,37

37,88

31,29

60,38

31,2993,64

113,81

99,40

82,11

158,46

164,2285,13

103,47

90,37

74,65

144,06

149,29AC- 95

AC- 95

AC- 95

AC- 70

AC-150

AC- 150330

330

330

265

445

445Xi(Ω)

b₀.10⁻ Ri(Ω)

r₀

X₀

Li

Số

theoIcp(A)

(km) mạch (Ω/km) (Ω/km) (S/km) CT(2.3) theo

CT(2.3)

HT-1 AC- 95 58,31

2

0,33

0,429

2,65

9,62

12,51

330

HT-2 AC- 95 67,08

2

0,33

0,429

2,65

11,07

14,39

330

HT-3 AC- 95 50,00

2

0,33

0,429

2,65

8,25

10,73

330

HT-4 AC- 70 50,00

2

0,46

0,44

2,58

11,50

11,00

265

HT-5 AC-150 50,99

2

0,21

0,423

2,69

5,35

10,78

445

5-6 AC- 150 41,23

1

0,21

0,423

2,69

8,66

17,44

445

Kiểm tra các điều kiện kỹ thuật

+Điều kiện phát nóng khi sự cố

*Ngừng 1 mạch của đường dây 2 mạch, lộ HT-6 đường dây 1 mạch khơng cần kiểm tra.

Khi đó: Dòng điện sự cố Isc = 2.Imax

LộLoại ĐDSố

Imax

So sánh Isc

Isc(A)

Icp

mach i(A)

và Icp

HT-1

AC- 95

2

93,64

187,28

330

Isc
HT-2

AC- 95

2

113,81

227,63

330

Isp
HT-3

AC- 95

2

99,40

198,80

330

Isc
HT-4

AC- 70

2

82,11

164,22

265

Isc
HT-5

AC-150

2

158,46

316,92

445

Isc
+Điều kiện vầng quang điện

Điện áp 110 kV: Fmin = 70 mm2 các đường dây đã chọn đều có F ≥ 70 mm2

⇒ Các đường dây đã chọn đều thỏa mãn điều kiện vầng quang điện.

+Điều kiện độ bền cơ

Các đường dây đã chọn đều thỏa mãn điều kiện vầng quang điện ⇒ sẽ thỏa mãn điều

kiện độ bền cơ

- Xác định tổn thất điện áp lớn nhất

Theo công thức (2.2) và (2.4) với số liệu đã có ta lập bảng

Bảng 2.9 Tổn thất điện áp

LộLộHT-1

HT-2Loại ĐDSố

mạch

2

2Pmaxi

(MW)Qmaxi

(MVar)33

4013,57

16,76Ri(Ω)9,62

11,07Xi(Ω)∆Uibt%

theo

CT(2.2)

12,51

4,03

14,39

5,65∆Uisc%theo

CT(2.4)

8,05

11,3015HT-3

HT-4

HT-5

5-62

2

2

135

29

56

2914,48

11,75

22,58

11,758,25

11,50

5,35

8,6610,73

11,00

10,78

17,443,67

3,82

4,49

3,777,34

7,65

8,98⇒ ∆Ubt max %=∆UHT-5bt% + ∆U5-6bt% = 4,49% + 3,77% =8,26%và ∆Usc max%=∆UHT-5sc% + ∆U5-6bt%=8,98% +3,77%=12,75%

Thỏa mãn điều kiện về tổn thất điện áp .Kết luân: Phương án 2 thỏa mãn các điều kiện kỹ thuật.16II.4.3 Phương án 31. Phân bố công suất, chọn điện áp định mức của mạng

+ Phân bố công suất

Theo sơ đồ đi dây, phân bố công suất phương án 2 như sau:

ṠHT-1= 33 + j13,57 (MVA)

ṠHT-4= 29 + j11,75 (MVA)

Ṡ3-2= 40 + j16,76 (MVA)Ṡ5-6 = 29 + j11, 75 (MVA)ṠHT-3= Ṡ2+ Ṡ3 = 40 + j16,76 +35 + j14,48 = 75+j31,24 (MVA)

ṠHT-5= Ṡ5+ Ṡ6 = 27 + j10,84+ 29 + j11,75 = 56 + j22,58(MVA)

+ Chọn điện áp định mức mạng

Tính điện áp trên các đoạn đường dây theo cơng thức (2.1) ta có bảng sau:

Bảng 2.10 Tính tốn điện áp định mức phương án 3

Đường

dâyCơngsuấtChiều dài đường dâyĐiện áp tính theo(Pmax,MW)

( L, km)

CT (2.1) , kV

HT-1

33

58,31

105,09

3-2

40

31,62

112,47

HT-3

75

50,00

153,44

HT-4

29

50,00

98,39

HT-5

56

50,99

133,56

5-6

29

41,23

97,55

Dựa vào bảng 2.10 Ta chọn Uđm= 110kV

2. Lựa chọn tiết diện dây dẫn

Theo công thức (2-5) và (2-6) ta tính tiết diện dây dẫn rồi chọn theo dây dẫn tiêu chuẩn

từ đó cùng với Dtb= 5(m) tra theo các bảng phụ lục 2,3,4 T258-261 sách Thiết kế các

mạng và hệ thống điện ta có thơng số các dây dẫn đó.Tồn bộ kết quả ghi trong bảng:

Bảng 2.11 Kết quả tính tốn chọn đường dây17Pmaxi

Lộ

HT-1

3-2

HT-3

HT-4

HT-5

5-6Li(km)

58,31

31,62

50,00

50,00

50,99

41,23Loại ĐD(MW)

33

40

75

29

56

29Li

(km)Qmaxi

(MvAr)SmaxiImax

i(A)Fi(mm²) Chọn ĐD(MVA)

13,57

35,68

93,64

85,13

16,76

43,37 113,81 103,47

31,24

81,25 213,22 193,83

11,75

31,29

82,11

74,65

22,58

60,38 158,46 144,06

11,75

31,29 164,22 149,29

Bảng 2.12 Thông số đường dâyb₀.10⁻

r₀

X₀

Sốmạch (Ω/km) (Ω/km)

(S/km)Icp(A)AC- 95

AC- 95

AC- 185

AC- 70

AC-150

AC- 150Ri(Ω)

theoXi(Ω)

theoCT(2.3) CT(2.3)330

330

510

265

445

445Icp

(A)HTAC- 95 58,31

2

0,33

0,429

2,65

9,62

12,51 330

1

3-2

AC- 95 31,62

2

0,33

0,429

2,65

5,22

6,78

330

HTAC- 185 50,00

2

0,17

0,409

2,82

4,25

10,23 510

3

HTAC- 70 50,00

2

0,46

0,44

2,58

11,50

11,00 265

4

HTAC-150 50,99

2

0,21

0,423

2,69

5,35

10,78 445

5

5-6

AC- 150 41,23

1

0,21

0,423

2,69

8,66

17,44 445

Kiểm tra các điều kiện kỹ thuật

+Điều kiện phát nóng khi sự cố

*Ngừng 1 mạch của đường dây 2 mạch, lộ HT-6 đường dây 1 mạch khơng cần kiểm tra.

Khi đó: Dòng điện sự cố Isc = 2.Imax

Số

Imax

So sánh Isc và

Isc(A)

Icp

mach

i(A)

Icp

HT-1

AC- 95

2

93,64

187,28

330

Isc
3-2

AC- 95

2

113,81

227,63

330

Isp
HT-3

AC- 185

2

213,22

426,43

510

Isc
HT-4

AC- 70

2

82,11

164,22

265

Isc
HT-5

AC-150

2

158,46

316,92

445

Isc
+Điều kiện vầng quang điện

Điện áp 110 kV: Fmin = 70 mm2 các đường dây đã chọn đều có F ≥ 70 mm2

⇒ Các đường dây đã chọn đều thỏa mãn điều kiện vầng quang điện.

+Điều kiện độ bền cơ

Các đường dây đã chọn đều thỏa mãn điều kiện vầng quang điện ⇒ sẽ thỏa mãn điều

kiện độ bền cơ

LộLoại ĐD18- Xác định tổn thất điện áp lớn nhất

Theo công thức (2.2) và (2.4) với số liệu đã có ta lập bảng

Bảng 2.13 Tổn thất điện áp

LộSố

Pmax

mạch (MW)HT-1

3-2

HT-3

HT-4

HT-5

5-62

2

2

2

2

133

40

75

29

56

29iQmax

(MVar)

13,57

16,76

31,24

11,75

22,58

11,75iRi(Ω)9,62

5,22

4,25

11,50

5,35

8,66Xi(Ω)12,51

6,78

10,23

11,00

10,78

17,44Ui

theo

CT(2.2)

4,03

2,66

5,27

3,82

4,49

3,77bt%Uisc%theo

CT(2.4)

8,05

5,33

10,55

7,65

8,98⇒ ∆Ubt %=∆UHT-3bt% + ∆U3-2bt% = 5,27% + 2,66% =7,94%và ∆Usc %=∆UHT-3sc% + ∆U3-2bt%=10,55% + 2,66%=13,21%Ubt max %= UHT-5bt% + U5-6bt% = 4,49% + 3,77% =8,63%

Usc max%= UHT-5sc% +U5-6bt % = 8,98% +3,77% = 12,75%Thỏa mãn điều kiện về tổn thất điện áp .Kết luân: Phương án 3 thỏa mãn các điều kiện kỹ thuật.19II.4.4 Phương án 41. Phân bố công suất, chọn điện áp định mức của mạng

+ Phân bố công suất

Theo sơ đồ đi dây, phân bố công suất phương án 2 như sau:

ṠHT-3= 35 + j14,48 (MVA)

ṠHT-4= 29 + j11,75 (MVA)

Ṡ1-2= 40 + j16,76 (MVA)

..Ṡ5-6 = 29 + j11, 75 (MVA).S HT-1= S 1 + S 2= 33 + j13,57 +40 + j16,76 = 73+j30,33 (MVA)ṠHT-5= Ṡ5+ Ṡ6 = 27 + j10,84+ 29 + j11, 75= 56 + j22,58(MVA)

+ Chọn điện áp định mức mạng

Tính điện áp trên các đoạn đường dây theo cơng thức (2.1) ta có bảng sau:

Bảng 2.14 Tính tốn điện áp định mức phương án 4

Đường

dâyCơngsuấtChiều dài đường dâyĐiện áp tính theo CT

(2.1) , kV(Pmax,MW)

( L, km)

HT-1

73

58,31

151,98

1-2

40

60,83

114,89

HT-3

35

50,00

107,19

HT-4

29

50,00

98,39

HT-5

56

50,99

133,56

5-6

29

41,23

97,55

Dựa vào bảng 2.14 Ta chọn Uđm= 110kV

2. Lựa chọn tiết diện dây dẫn

Theo cơng thức (2-5) và (2-6) ta tính tiết diện dây dẫn rồi chọn theo dây dẫn tiêu chuẩn

từ đó cùng với Dtb= 5(m) tra theo các bảng phụ lục 2,3,4 T258-261 sách Thiết kế các

mạng và hệ thống điện ta có thơng số các dây dẫn đó.Tồn bộ kết quả ghi trong bảng:

Bảng 2.15 Kết quả tính tốn chọn đường dây20Pmaxi Qmaxi

(MW) (MvAr)

HT-1

58,31

73

30,33

1-2

60,83

40

16,76

HT-3

50,00

35

14,48

HT-4

50,00

29

11,75

HT-5

50,99

56

22,58

5-6

41,23

29

11,75

Bảng 2.16 Thông số đường dây

LộLộLi(km)Loại ĐDLi

(km)Smaxi

(MVA)

79,05

43,37

37,88

31,29

60,38

31,29Imaxi

Fi(mm²) Chọn ĐD Icp(A)

(A)

207,45 188,59 AC- 185

510

113,81 103,47

AC- 95

330

99,40

90,37

AC- 95

330

82,11

74,65

AC- 70

265

158,46 144,06

AC-150

445

164,22 149,29 AC- 150

445b₀.10⁻

r₀

X₀

Sốmạch (Ω/km) (Ω/km)

(S/km)Ri(Ω)

theoXi(Ω)

theoCT(2.3)

4,96

10,04

8,25

11,50

5,35

8,66CT(2.3)

11,92

13,05

10,73

11,00

10,78

17,44Icp(A)HT-1 AC- 185 58,31

2

0,17

0,409

2,82

510

1-2

AC- 95 60,83

2

0,33

0,429

2,65

330

HT-3

AC- 95 50,00

2

0,33

0,429

2,65

330

HT-4

AC- 70 50,00

2

0,46

0,44

2,58

265

HT-5 AC-150 50,99

2

0,21

0,423

2,69

445

5-6

AC- 150 41,23

1

0,21

0,423

2,69

445

Kiểm tra các điều kiện kỹ thuật

+Điều kiện phát nóng khi sự cố

*Ngừng 1 mạch của đường dây 2 mạch, lộ HT-6đường dây 1 mạch khơng cần kiểm tra.

Khi đó: Dòng điện sự cố Isc = 2.Imax

LộLoại ĐDSố

mach

2

2

2

2

2Imax

i(A)

207,45

113,81

99,40

82,11

158,46Isc(A)IcpSo sánh Isc và

Icp

Isc
Isp
Isc
Isc
Isc


HT-1

AC- 185

414,90

510

1-2

AC- 95

227,63

330

HT-3

AC- 95

198,80

330

HT-4

AC- 70

164,22

265

HT-5

AC-150

316,92

445

+Điều kiện vầng quang điện

Điện áp 110 kV: Fmin = 70 mm2 các đường dây đã chọn đều có F ≥ 70 mm2

⇒ Các đường dây đã chọn đều thỏa mãn điều kiện vầng quang điện.

+Điều kiện độ bền cơ

Các đường dây đã chọn đều thỏa mãn điều kiện vầng quang điện ⇒ sẽ thỏa mãn điều

kiện độ bền cơ

- Xác định tổn thất điện áp lớn nhất

Theo công thức (2.2) và (2.4) với số liệu đã có ta lập bảng

Bảng 2.17 Tổn thất điện áp21LộSố

mạchPmax

(MW)Xi(Ω)∆Uibt%

theo

CT(2.2)∆Uisc%

theo

CT(2.4)HT-1

2

73

30,33

4,96

11,92

1-2

2

40

16,76

10,04

13,05

HT-3

2

35

14,48

8,25

10,73

HT-4

2

29

11,75

11,50

11,00

HT-5

2

56

22,58

5,35

10,78

5-6

1

29

11,75

8,66

17,44

⇒ ∆Ubt max %=∆UHT-1bt% + ∆U1-2bt% = 5,98% + 5,13% =11,10%5,98

5,13

3,67

3,82

4,49

3,7711,96

10,25

7,34

7,65

8,98iQmax

(MVar)iRi(Ω)và ∆Usc max%=∆UHT-1sc% + ∆U1-2bt%=11,96% +5,13%=17,08%

⇒ Thỏa mãn điều kiện về tổn thất điện áp .Kết luân: Phương án 4 thỏa mãn các điều kiện kỹ thuật.22II.4.5 Phương án 51. Phân bố công suất, chọn điện áp định mức của mạng

+ Phân bố công suất

Theo sơ đồ đi dây, phân bố công suất phương án 2 như sau:

ṠHT-1= 33 + j13,57 (MVA)

ṠHT-2= 40 + j16,76 (MVA)

Ṡ5-6 = 29 + j11, 75 (MVA)

.S HT-3 = 35+ j14,48 MVA

.S HT-4= 29 + j11,75 MVAṠHT-5= Ṡ5+ Ṡ6 = 27 + j10,84+ 29 + j11, 75= 56 + j22,58(MVA)

..S 1 (l 1− 2 +l2 ) + S 2l2

S HT −1 =

l1 + l 1− 2 +l2

..S HT −1 =(33 + j13,57)(67, 08 + 60,83) + (40 + j16, 76).60,83

= 37, 08 + j15,36( MVA)

58,31 + 67, 08 + 60,83....S HT-2= ( S 1 + S 2) - S HT-1 = (33 + j13,57 + 40 + j16,76) - (37,08+ j15,36)= 35,92 + j14,97 (MVA)

...S 1-2 = S HT-1 - S 1 = 37,08+ j15,36- 33 - j13,57 = 4,08 + j1,79 (MVA)+ Chọn điện áp định mức mạng

Tính điện áp trên các đoạn đường dây theo cơng thức (2.1) ta có bảng sau:

Bảng 2.18 Tính tốn điện áp định mức phương án 5

Đường

dây

HT-1

HT-2

1-2

HT-3Công

suất(Pmax,MW)

37,08

35,92

4,08

35,00Chiều dài đường dây

( L, km)

58,31

67,08

60,83

50,00Điện áp tính theo CT

(2.1) , kV

110,78

109,95

48,73

107,1923HT-4

29,00

50,00

98,39

HT-5

56

50,99

133,56

5-6

29

78,10

101,05

Dựa vào bảng 2.18 Ta chọn Uđm= 110kV

2. Lựa chọn tiết diện dây dẫn

Theo cơng thức (2-5) và (2-6) ta tính tiết diện dây dẫn rồi chọn theo dây dẫn tiêu chuẩn

từ đó cùng với Dtb= 5(m) tra theo các bảng phụ lục 2,3,4 T258-261 sách Thiết kế các

mạng và hệ thống điện ta có thơng số các dây dẫn đó.Tồn bộ kết quả ghi trong bảng:

Bảng 2.19 Kết quả tính tốn chọn đường dây

LộLi(km)HT-1

HT-2

1-2

HT-3

HT-4

HT-5

5-658,31

67,08

60,83

50,00

50,00

50,99

78,10Pmaxi

(MW)

37,08

35,92

4,08

35,00

29,00

56,00

29,00Qmaxi Smaxi

Imax

Fi(mm²) Chọn ĐD

(MvAr) (MVA) i(A)

15,36

40,13 210,63 191,49

AC- 185

14,97

38,92 204,27 185,70

AC- 185

1,79

4,45

23,36

21,24

AC- 70

14,48

37,88

99,40

90,37

AC- 95

11,75

31,29

82,11

74,65

AC- 70

22,58

60,38 158,46 144,06

AC-150

11,75

31,29 164,22 149,29

AC- 150

Bảng 2.20 Thông số đường dâyIcp

(A)

510

510

265

330

265

445

445Xi(Ω)

i(Ω)

r₀

X₀

b₀.10⁻⁶ Rtheo

Loại

Li

Số

theo

Icp(A)

ĐD

(km) mạch (Ω/km) (Ω/km) (S/km) CT(2.3) CT(2.3)

HT-1 AC- 185 58,31

1

0,17

0,409

2,82

9,91

23,85

510

HT-2 AC- 185 67,08

1

0,17

0,409

2,82

11,40

27,44

510

1-2

AC- 70 60,83

1

0,46

0,44

2,58

27,98

26,76

265

HT-3 AC- 95 50,00

2

0,33

0,429

2,65

8,25

10,73

330

HT-4 AC- 70 50,00

2

0,46

0,44

2,58

11,50

11,00

265

HT-5 AC-150 50,99

2

0,21

0,423

2,69

5,35

10,78

445

5 - 6 AC- 150 78,10

1

0,21

0,423

2,69

16,40

33,04

445

Kiểm tra các điều kiện kỹ thuật

+Điều kiện phát nóng khi sự cố

*Ngừng 1 mạch của đường dây 2 mạch, lộ HT-6 đường dây 1 mạch không cần kiểm tra.

Đối với mạch vòng đã cho, dòng điện chay trên đoạn 1-2 sẽ có giá trị lớn nhất khi ngưng

đường dây HT-2. Như vậy:

LộI1-2 sc402 + 16, 762

=

.103 = 227, 63( A)

3.110Dòng điện chạy trên đoạn HT-1 bằng:

IHT-1sc =

Trường hợp sự cố dòng điện chạy trên đoạn HT-2 có giá trị bằng dòng HT-1 , nghĩa là:24IHT-2sc= 414,90(A)

Khi đó: Dòng điện sự cố Isc = 2.Imax

Số

Imax

So sánh Isc và

Isc(A)

Icp

mach

i(A)

Icp

HT-1

AC- 185

1

210,63

441,90

510

Isc
HT-2

AC- 185

1

204,27

441,90

510

Isp
1-2

AC- 70

1

23,36

227,63

265

Isc
HT-3

AC- 95

2

99,40

198,80

330

Isc
HT-4

AC- 70

2

82,11

164,22

265

Isc
HT-5

AC-150

2

158,46

316,92

445

Isc
+Điều kiện vầng quang điện

Điện áp 110 kV: Fmin = 70 mm2 các đường dây đã chọn đều có F ≥ 70 mm2

⇒ Các đường dây đã chọn đều thỏa mãn điều kiện vầng quang điện.

+Điều kiện độ bền cơ

Các đường dây đã chọn đều thỏa mãn điều kiện vầng quang điện ⇒ sẽ thỏa mãn điều

kiện độ bền cơ

- Xác định tổn thất điện áp lớn nhất

LộLoại ĐDBởi trong mạch vòng này chỉ có một điểm phân chia công suất là nút 2, do đó nút này sẽ

có điện áp thấp nhất trong mạch vòng, nghĩa là tổn thất điện áp lớn nhất trong mạch vòng

bằng:

44

Umax% = UHT-2%= = 35,92.11, 40 + 14,97.27,

.100 = 6,78%

2

110Khi ngừng đoạn HT-1, tổn thât điện áp trên đoạn HT-2 bằng:

44

UHT-2sc = 73.11, 40 + 30,33.27,

.100 = 13, 76%

2

110Tổn thất điện áp trên đoạn 1-2 bằng:

U1-2sc=

Trong trường hợp ngưng đoạn HT-2, tổn thất điện áp trên đoạn HT-1 bằng:

UHT-1sc=

Tổn thất điện áp trên đoạn 1-2 bằng:

U1-2sc=

Từ kết quả trên nhận thất, đối với mạch vòng đã cho, sự cố nguy hiển nhất xảy ra khi

ngưng đoạn HT-2. Trong trường hợp này tổn thất điện áp lớn nhất bằng:

Umaxsc%= 11,96% + 12,96% = 24,92%

Theo công thức (2.2) và (2.4) với số liệu đã có ta lập bảng

25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lựa chọn tiết diện dây dẫn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×