Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. CƠ VÙNG ĐẦU – MẶT

A. CƠ VÙNG ĐẦU – MẶT

Tải bản đầy đủ - 0trang

A. CƠ VÙNG ĐẦU – MẶT

1.2.2. Nhóm cơ nhai:

- Cơ chân bướm ngoài:Mặt ngoài cánh lớn

X.bướm

Cổ hàm + bao khớpCơ chân bướm ngòai

Mặt ngồi mảnh chân bướm

ngồi19A. CƠ VÙNG ĐẦU – MẶT

1.2.2. Nhóm cơ nhai:

- Cơ chân bướm trong:Mảnh chân bứơm ngồiCủ X. hàm trênMặt trong góc và ngành hàm201. GIẢI PHẪU HỆ CƠ1.3. Cơ vùng cổ:1.3.2. Nhóm cơ sâu:

1. 3.1. Nhóm cơ mặt ngồi & nơng:NHĨM

NHĨM BÊN

BÊNNHĨM

NHĨM GIỮA

GIỮANGỒI

NHĨM

NHĨM MẶT

MẶT NGỒIMĨNG

NHĨM

NHĨM TRÊN

TRÊN MĨNGMĨNG

NHĨM

NHĨM DƯỚI

DƯỚI MĨNG21

211. GIẢI PHẪU HỆ CƠ

1.3. Cơ vùng cổ:

1.3.1. Nhóm cơ mặt ngồi & nơng:

- Nhóm mặt ngồi:CƠ ỨC ĐỊN CHŨM

MỎM CHỦMCƠ BÁM DA CỔ

Động tác cơ ức đòn chũmXƯƠNG ĐỊNXƯƠNG ỨC22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. CƠ VÙNG ĐẦU – MẶT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×