Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Để chọn máy đập than nguyên khai cần chọn loại máy đập 1 trục răng để tránh sự vỡ vụn vủa than antraxit.

- Để chọn máy đập than nguyên khai cần chọn loại máy đập 1 trục răng để tránh sự vỡ vụn vủa than antraxit.

Tải bản đầy đủ - 0trang

→ Chọn D = 1000 mm = 1m.

→ Do đó ta chọn máy đập trục răng Д Д 310.

- Tốc độ quay của trục đập:

 .D.n  .1.3660

60 =1,88 m/s.

V=- Năng suất của một máy:

Qi = 3600.L.b.v..

Trong đó : Chiều dài trục đập L = 1250 mm = 1,25 m.

Chiều rông khe tháo b = 100mm = 0,1m.

Tốc độ quay của trục đập V = 1,88 m/s.

Hệ số tới xốp của vật liệu đem đập  = 0,3

Tỷ trọng trung bình của than đem đập  = 1,5

Qi = 3600.1,25.0,1.1,88.0,3.1,5 = 380,7 t/h

Số máy đập cần dùng là: n =1,15.Q4/Qi= 1,15.52,77 / 380,7 = 0,1594

Chọn 1 máy đập trục răng Д Д 310.

6.1.4 Tính chọn máy đập than trung gian.

- Để đập than trung gian ta thường chọn máy đập búa CMд-431.

- Năng suất máy đập búa được xác định theo cơng thức:

Qi Trong đó:K .L.D 2 .n 2

3600.(i  1)K: hệ số bằng 4 – 6,2. Chọn K = 5.

L, D : chiều dài và đường kính trục đập ; m.

L = 0,6 m ; D = 0,8 m.

n : số vòng quay của trục đập. n = 1000 vòng / phút.

i : Mức đập.i = = 6,67Qi = =94,06 (t/h)

Số máy đập cần dùng:n = Q9/Qi=37,74:94,06= 0,4

85=> Chọn 1 máy đập búa CMд-431.

6.1.5. Tính chọn máy lắng.

- Tính chọn máy lắng :

Để tuyển than thường chọn máy lắng buồng khí dưới loại OM hoặc OMA.

Sơ bộ chọn máy lắng loại OM18- 1

- Năng suất máy lắng tính theo cơng thức :

Qi = q0 . F t/h

Trong đó: q0 là năng suất riêng của máy lắng. Chọn q0 = 20 t/m2.h

F là diện tích lưới máy lắng F = 18 m2

Qi = 20.18 = 360 t/h

Số máy lắng cần dùng là : n = = 1,15.353,78/360 = 1,13

=> Chọn 2 máy lắng OM18- 1.

6.1.6. Tính chọn sàng cung khử nước lỗ lưới 1mm.

- Diện tích cần thiết của sàng được tính theo cơng thức :

K .W

F= q m2Trong đó : q là năng suất riêng của sàng cung. Chọn q = 200 m3/m2.h

K là hệ số dự trữ năng suấtK = 1,15W là lượng bùn cấp vào sàng cung.

W= v+(Q8/r )

= 1039,85+(261,15/1,5) = 1213,95 m3/h

F =1,15.1213,95/200 = 76,98

- Do có 2 máy lắng nên chọn 2 sàng cung, chiều rộng của sàng bằng 3m, bằng

chiều rộng của máy lắng chọn dùng. Chiều dài sàng cung được tính là:

L = F/2.B =6,98/(2.3) =1,16 m

- Tra bảng 32 phụ chương ta chọn 2 sàng CД 2.

86Chọn L = 1,44 m6.1.7. Tính chọn sàng khử nước 6mm.

- Chọn sàng chấn động tự cân bằng loại nhẹ CЛ 72

Chiều rộng sàng B = 2500mm

Chiều dài sàng L = 6000mm

F = 2500.6000 = 15000000 mm2 = 15 m2

- Số sàng cần dùng là:

1,15.Q13

n = q.FTrong đó: Q13 là năng suất than vào sàng t/h.Q13 = 237,49 t/hq là năng suất riêng của sàng t/m2h.

F là diện tích mặt lưới sàng m2q = 10 t/m2h

F = 15 m2n =1,15.237,49/(10.15) = 1,82

=> Chọn 2 sàng CЛ 72.

- Kiểm tra điều kiện thốt nước:

W=n.q.F

Trong đó: W là lượng nước cần thoát ra m3/h

q là năng suất riêngq = 65 m3/m2hF là diện tích mặt lưới sàng

W = 2.65.15 =1950 m3/h

Ta thấy W = 1950 > 311,95 => Khả năng thoát nước đạt yêu cầu.

6.1.8. Chọn sàng phân loại than sạch 50;35mm.

- Sơ bộ chọn sàng chấn động quán tính loại nhẹ и52.

Chiều rộng sàng B = 1750 mm.

Chiều dài sàng L = 4500 mm.

Fs = 1750 . 4500 = 7880000 mm2 = 7,88m2.

87Tính cho lưới sàng a = 50mm.o- Diện tích lưới cần thiết để sàng đảm bảo năng suất theo cơng thức:

; m2

Trong đó:

 Q: Năng suất than đưa vào sàng ; t/h.

 q : Năng suất riêng của sàng, tra bảng 6 phụ chương t/m2.h.

 ki : Các hệ số kể đến các yếu tố ảnh hưởng ( tra bảng 7, 8, 9, 10, 11, 12 phụ

chương).

Ta có:

Q = Q15 = 211,64 t/h.Chọn kích thước lỗ lưới 50 x 50 mm và loại than tuyển là than

antraxit nên

ta chọn q = 27,5 t/m2.h.k1 : hệ số ảnh hưởng của hàm lượng cấp hạt dưới lưới:

= =(37,74 -7,88) / 37,74 = 79,12%=>k1=0,9544k2 : Hệ số ảnh hưởng của hiệu suất sàng:

Do E50 = 95% => k2 = 1.k3 : Hệ số ảnh hưởng của hàm lượng ẩm và kích thước lỗ lưới:

Do W = 8% . Chọn k3 = 0,9.k4 : Hệ số ảnh hưởng của hàm lượng sét:

Chọn k4 = 1.k5 : Hệ số ảnh hưởng của góc nghiêng của sàng:

Chọn góc nghiêng sàng = 21o => Chọn k5 = 1,5k6 : Hệ số ảnh hưởng của dạng lỗ lưới:

88Chọn dạng lỗ lưới Dây thép vuông => Chọn k6 = 1.

k7 : Hệ số ảnh hưởng của số mặt lưới:Do lưới  50mm là mặt lưới trên nên => Chọn k7 = 1.

Vậy diện tích lưới cần thiết để sàng đảm bảo năng suất:== 7,46 m2.Tính cho lưới sàng a = 35mm.o- Diện tích lưới cần thiết để sàng đảm bảo năng suất theo công thức:

; m2

Trong đó:

 Q: Năng suất than đưa vào sàng ; t/h.

 q : Năng suất riêng của sàng, tra bảng 6 phụ chương t/m2.h.

 ki : Các hệ số kể đến các yếu tố ảnh hưởng ( tra bảng 7, 8, 9, 10, 11, 12 phụ

chương).

Ta có:

Q = Q15 – Q18 = 211,64 – 46,49 = 165,15 t/h.Chọn kích thước lỗ lưới 35x35 mm và loại than tuyển là than antraxit

nên

ta chọnq35 = = 25,4 t/m2.h.k1 : hệ số ảnh hưởng của hàm lượng cấp hạt dưới lưới:-35= =.100 = 73,78 %=> k1 = 0,9811

k2 : Hệ số ảnh hưởng của hiệu suất sàng:

89Do E35 = 94% => k2 = = 1,03.

k3 : Hệ số ảnh hưởng của hàm lượng ẩm và kích thước lỗ lưới:Do W = 8 % . Chọn k3 = 0,8.

k4 : Hệ số ảnh hưởng của hàm lượng sét:Chọn k4 = 1.

k5 : Hệ số ảnh hưởng của góc nghiêng của sàng:Chọn góc nghiêng sàng = 21o => Chọn k5 = 1,5.

k6 : Hệ số ảnh hưởng của dạng lỗ lưới:Chọn dạng lỗ lưới dây thép vuông => Chọn k6 = 1.

k7 : Hệ số ảnh hưởng của số mặt lưới:Do lưới 35mm là mặt lưới thứ 2 => Chọn k7 = 0,9.

Vậy diện tích lưới cần thiết để sàng đảm bảo năng suất:=1,25.165,15/(25,4.0,9811.1,03.0,8.1.1,5.1.0,9) = 7,45 m2.

Ta thấy Fct50mm  Fct35mm nên chọn Fcts = Fct50mm = 7,47 m2

Số sàng cần thiết:n =7,47/7,88 = 0,95=> Vậy chọn 1 sàng chấn động quán tính loại nhẹ и52.

6.1.9. Tính chọn sàng phân loại than sạch 15 ; 6 mm.

- Sơ bộ chọn sàng chấn động quán tính loại nhẹ иC72.

Chiều rộng sàng B = 2500 mm

Chiều dài sàngL = 6000 mm. Fs = 2500 . 6000 = 15000000 mm2 = 15 m2.

oTính cho lưới sàng a = 15mm.Diện tích lưới cần thiết để sàng đảm bảo năng suất theo cơng thức

; m2

Trong đó:

90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Để chọn máy đập than nguyên khai cần chọn loại máy đập 1 trục răng để tránh sự vỡ vụn vủa than antraxit.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×