Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cổ phần xây lắp I_Petrolimex.

2 Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cổ phần xây lắp I_Petrolimex.

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP- Công ty cần đầu tư nghiên cứu nâng cấp, đổi mới TSCĐ, đặc biệt là

máy móc thiết bị. Theo những tính tốn ở chương hai thì hầu hết các TSCĐ

trong Công ty đã cũ và lạc hậu. Trong năm qua Mặc dầu Công ty đã đầu tư

nâng cấp, đổi mới một số TSCĐ song theo đánh giá của một số chuyên gia thì

trình độ TSCĐ của Cơng ty đặc biệt là máy móc thiết bị và công nghệ phục

vụ thi công xây lắp hiện tạilà ở mức trung bình của ngành, nếu khơng muốn

nói là có nhiều thiết bị đã khấu hao xong và đã trở nên quá lạc hậu. Điều đó

thể hiện ở hệ số hao mòn của các TSCĐ. Vào thời điểm cuối năm 2004, hệ số

hao mòn của nhà cửa vật kiến trúc là 0,52; của máy móc thiết bị là 0,72; của

phương tiện vận tải là 0,62,… trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay

thì với những con số như trên đã đặt TSCĐ của Cơng ty vào tình trạng báo

động. Cùng với những biện pháp Công ty đang áp dụng đồng thời nếu cơng ty

nâng cao được trình độ kỹ thuật (nhất là máy móc thiết bị) thì kết quả mà

Công ty đạt được sẽ không dừng lại như năm 2004. Vì thế trong những năm

tới Cơng ty cần nghiên cứu nâng cấp, đầu tư mua sắm mới các TSCĐ, đặc

biệt là các máy móc thiết bị trong đó chú ý những máy móc có ảnh hưởng

quyết định tới năng lực sản suất, năng lực cạnh tranh, chất lượng cơng trình,Đồng thời cũng sẽ từng bước xây dựng cho mình một cơ cấu TSCĐ

hợp lý hơn trong đó TSCĐ phục vụ trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh

doanh sẽ ngày càng một có tỷ trọng cao hơn. Đầu tư nâng cấp đổi mới TSCĐ

sẽ làm cho tỷ trọng của vốn cố định trong tổng số vốn kinh doanh của Cơng ty

được nâng lên, khắc được một phần tình trạng mất cân đối trong cơ cấu vốn

của Công ty. Cụ thể Công ty nên làm một số công việc sau để nâng cao năng

lực công nghệ phục vụ sản suất và khắc phục những điểm yếu:

+ Với một số máy móc thiết bị còn có thể cải tiến để nâng cao công

nghệ hiệ tại (như máy trộn vữa, máy trộn bê tơng, máy nén khí, máy ép cọc,

máy lu các loại,…) thì Cơng ty có thể chỉ cần mua sắm các linh kiện để lắp

rapư và thay thế, dồng thời đầu tư chấy xám để kéo dài thời gian hạot động,

SV: Lê Thị Thuỷ79Lớp: K39 – 11.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPđa dạng hố tính năng và nâng cao hiệu suất sử dụng. Phương án đầu tư này

không cần phải tấp chung quá nhiều vốn, không thay đổi đột ngột công nghệ

hiệ tại, thích hợp với những giai đoạn ít vốn, trình độ của cơng nhân ít nhiều

hạn chế. Kể cả trong những trường hợp có khả năng lớn về tài chính, đây vẫn

là phương án đầu tư có hiệu quả vì nó có tác dụng hạn chê bớt chi phí mà vẫn

tăng lợi ích thu về.

+ Lập kế hoạch dài hạn về mua sắm các TSCĐ hiện đại đặc biệt là các

máy móc thiết bị nhằm đáp ứng đòi hỏi cao của thị trường xây lắp, tạo điều

kiện rút ngắn thời gian thi cơng, tiết kiệm chi phí và hạ thấp đơn giá bỏ thầu.

Các thiết bị mua sắm, hay đầu tư nâng cấp phải là các thiết bị có tính chất

quan trọng, quyết định đến phần lớn giá trị của cơng trình. Đầu tư vào nâng

cấp, mua sắm mới các TSCĐ hiện đại là rất tốn kém do đó cần phải xây dựng

một kế hoạch cụ thể để mua sắm từng TSCĐ một cho phù hợp với khả năng

tài chính của Cơng ty và sử dụng có hiệu quả nhằm hạn chế tối đa hao mòn vơ

hình vì trình độ khoa học kỹ thuật ngày nay đang phát triển rất nhanh.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào nâng cấp, đổi mới TSCĐ hiện đại là rất tốn

kém. Do đó Cơng ty nên mua sắm từng loại một cho phù hợp với khả năng tài

chính của Cơng ty. Nếu Cơng ty chưa đủ điều kiện để mua mới thì nên tìm

nguồn thuê hoặc hợp tác kinh doanh với một số công ty khác, những cơng ty

có ưu thế về cơng nghệ.

- Công ty cần lựa chọn và đề nghị với cơ quan có thẩm quyền được áp

dụng phương pháp khấu hao và mức khấu hao hợp lý.

Trong năm 2004, Công ty thực hiện việc trích khấu hao theo quyết định

206/2003/QĐ - BTC (ngày 31/12/2003) về ban hành chế độ quản lý, sử dụng

và trích khấu hao tài sản cố định. Theo quyết định này TSCĐ trong Cơng ty

được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng.Việc Công ty sử

dụng phương pháp khấu hao này có ưu điểm như dễ tính, đơn giản, mức khấu

hao khơng đổi qua các thời kỳ khác nhau từ đó giá thành sản phẩm ổn định

cao qua các thời kỳ giúp Công ty lập các kế hoạch chi phí, doanh thu, lợi

SV: Lê Thị Thuỷ80Lớp: K39 – 11.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPnhuận tương đối chính xác. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm

cơ bản là khơng phản ánh chính xác mức độ hao mòn thực tế của TSCĐ vào

giá thành sản phẩm trong các thời kỳ sử dụng khác nhau. Hơn nữa, do tính

bình quân nên tốc độ thu hồi vốn chậm, làm TSCĐ của Cơng ty chịu ảnh

hưởng bất lợi của hao mòn vơ hình,…Vì thế, Cơng ty cần linh động trong

việc lựa chon phương pháp khấu hao TSCĐ để tránh những nhược điểm trên

nhưng vẫn giữ được những ưu điểm của nó. Theo em, Cơng ty có thể áp dụng

phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. Đặc điểm của

phương pháp này là trong những năm đầu sử dụng TSCĐ người ta sử dụng

phương pháp khấu hao giảm dần, còn những năm cuối của TSCĐ (Khi mức

khấu hao bé hơn mức khấu hao bình quân giữa giá trị còn lại của TSCĐ ở

những năm cuối chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ) thì sử dụng

phương pháp bình quân. Tuy nhiên, mọi sự thay đổi trong việc áp dụng

phương pháp khấu hao TSCĐ đều phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trên

chấp nhận.

Bên cạnh đó Công ty cần tăng cường công tác quản lý sử dụng TSCĐ,

nên tiến hành phân loại cũng như phân cấp TSCĐ,…Đồng thưòi trích lập các

quỹ đầu tư phát triển cũng như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ hiện có

của Công ty.

3.2.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Trong năm 2004, Cơng ty đã có nhiều cố gắng trong việc bố trí một cơ

cấu vốn lưu động hợp lý, công tác quản lý cũng như sử dụng vốn lưu động đã

có một số hiệu quả nhất định. Tuy nhiên để phát huy những thành tích cũng

như nâng cao hơn nữa những thành tích đó theo em Công ty cần thực hiện

một số vấn đề sau:

Một là: Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, theo dõi và quản lý cơng nợ một

cách chính xác và khoa học nhằm hạn chế vốn bị chiếm dụng.

Căn cứ vào bảng cân đối kế tốn năm 2004 của Cơng ty, ta thấy các

khoản phải thu cuối năm so với đầu năm tăng lên 15,83%. Mà điều đáng nói ở

SV: Lê Thị Thuỷ81Lớp: K39 – 11.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPđây là tỷ trọng các khoản phải thu của khách hàng là rất lớn lại có chiều

hướng tăng lên chiếm tới 60,38% trong tổng nợ phải thu. Do đó Cơng ty cần

có biện pháp nhanh chóng thu hồi nợ tránh hiện tượng bị chiếm dụng vốn,

làm giảm hiệu quả sử dụng vốn thậm chí bị thất thốt vốn. Tuy nhiên Cơng ty

khơng thể một lúc thu hồi tồn bộ số nợ, do đó Cơng ty cần có kế hoạch thu

hồi nợ một cách chính xác và khoa học. Theo em Công ty cần thực hiện một

số giải pháp cơ bản sau:

- Công ty nhanh chóng thu hồi các khoản “phải thu cảu khách hàng”,

bởi đây là khoản phải thu lớn nhất, có giá trị lớn (3066673227 đồng) và nó co

ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn, đến tốc độ luân chuyển của

đồng vốn. Đồng thời tránh hiện tượng bị chiếm dụng vốn và gây hiện tượng

thất thốt vốn của Cơng ty. Do đó Cơng ty cần theo dõi sát sao tình hình của

con nợ và có biện pháp thu hồi nợ. Nếu có thể nên kết hợp với các cơ quan

pháp luật đê nhanh chóng thu hồi vốn đảm bảo cho q trình sản xuất kinh

doanh khơng bị gián đoạn.

- Tiếp theo là cần thu hồi các khoản “trả trước cho người bán”. Bởi đây

là khoản Công ty bỏ ra để mua sắm nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh

doanh. Do đó nếu Cơng ty khơng thu hồi được các khoản này sẽ ảnh hưởng

tới tiến độ cơng trình, ảnh hưởng đến uy tín của Cơng ty trên thị trường.

Bên cạnh đó để hạn chế tối đa các khoản nợ, Cơng ty cần có chính sánh giá cả

hỗ trợ để khuyến khích khách hàng thanh tốn như: Chiết khấu giảm giá cho

khách hàng thanh toán ngay, thanh toán trước thời hạn,…

Ngồi ra trong q trình kí kết vối bạn hàng Cơng ty cần đánh giá tốt

khả năng tài chính của họ để trong quá trình thực hiện hợp đồng tránh được

những rủi ro có thể xảy ra, nếu khách hàng khơng có đủ khả năng để thanh

tốn ngay thì cơng ty nên cho họ thế chấp hoặc chấp nhận có người bảo lãnh

trung gian, nếu khách hàng thanh toán chậm thì tiến hành phạt theo hợp đồng

thoả thuận lúc kí kết.SV: Lê Thị Thuỷ82Lớp: K39 – 11.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP- Sau đó Cơng ty cần phải thu hồi các khoản phải thu khác. Một mặt

đây là khoản phait thu chiếm giá trị lớn (1362055932 đồng) nó sẽ có tác động

đến tốc độ luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung. Mặt

khác, lượng vốn này bị chiếm dụng trong một thời gian dài ( tư năm 2003)

đến năm 2004 nó có giảm xuống nhưng khơng đáng kể, nó đã gây ảnh hưởng

rất lớn đến hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Vốn bị ứ đọng, không luân

chuyển được.

- Công ty cần đẩy nhanh tốc độ thi cơng, sớm hồn thành bàn giao cơng

trình, đồng thời Công ty phải đảm bảo và nâng cao chất lượng cơng trình,

hạng mục cơng trình; cùng với đó Cơng ty phải sớm hồn thiện hồ sơ thanh

quyết tốn cơng trình, bởi vì cơng tác tanh tốn phụ thuộc vào tốc độ thi cơng,

nghiệm thu bàn giao cơng trình.

- Trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, Công ty nên trích lập quỹ dự

phòng các khoản phải thu khó đòi. Trong những năm qua và năm 2004 Cơng

ty chưa trích lập khoản dự phòng này. Ta biết rằng trong điều kiện nền kinh tế

thị trường biến độngvà thường có những rủi ro bất ngờ xảy ra trong hoạt động

sản xuất kinh doanh thì một bộ phận nợ phải thu của khách hàng (nợ khó đòi)

khơng thu được là điều rất dễ xảy ra. Vì thế để tránh những rủi ro, biến động

có ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính, Cơng ty cần nên trích lập quỹ dự

phòng các khoản phải thu khó đòi song song với các biện pháp đôn đốc khách

hàng trả nợ.

Hai là: Công ty cần quan tâm đến vấn đề giải quyết hàng tồn kho.

Hiện tại hàng tồn kho của cơng ty tăng cao, có số lượng lớn hơn rất nhiều

so với đầu năm 2004 (từ 38917783682 đồng lên 69285209166 đồng). Những

mặt hàng tồn kho có giá trị lớn là sắt thép, ximăng, các cấu kiện bê tông đúc

sẵn,…Đây là những mặt hàng rất quan trọng đối với việc sản suất của Công ty

và giá cả cũng thay đổi, biến động không ngừng trong khi kế hoạch sản xuất

kinh doanh năm 2005 đã được xây dựng. Do đó Cơng ty cần tiến hành kiểm

SV: Lê Thị Thuỷ83Lớp: K39 – 11.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPtra, kiểm kê đánh giá một cách chính xác. Bởi thời điểm cuối năm là lúc Công

ty cần phải dự trữ và tập trung vốn chuẩn bị cho mùa xây dựng – mùa khô.

Muốn vậy theo em Công ty cần tiến hành một số biện pháp sau:

- Đối với nguyên vật liệu Công ty nên tiến hành phân cấp quản lý và

giao trách nhiệm trực tiếp. Đối với những nguyên vật liệu sử dụng chung cho

nhiều bộ phận thì nên giao cho kho của Công ty quản lý và cấp phát, đối với

nhũng nguyên vật liệu chuyên dùng của các xí nghiệp, tổ đội nên giao cho các

kho, phân xưởng của các xí nghiệp, tổ đội đó quản lý và cấp phát đảm bảo

cho q trình cấp phát nhanh chóng kịp thời bộ máy gọn nhẹ nâng cao được

trách nhiệm và trình độ chuyên mơn hố trong quản lý và đơn giản hố trong

q trình quyết tốn ngun vật liệu.

- Đối với thành phẩm tồn kho thì Cơng ty nên nhanh chóng tìm cách để

tiêu thụ lượng hàng này (140354810 đồng) như: Giảm giá bán, thực hiện bán

hàng chả chậm hay thực hiện phương thức “hàng đổi hàng”,…góp phần giải

quyết lượng hàng tồn kho này. Bởi vì để hàng hố tồn đọng nhiều thì không

những không đảy mạnh được tốc độ luân chuyển vốn mà có thể làm tăng các

chi phí khác như chi phí lưu kho, chi phí bảo quản. Và nếu lâu sẽ làm giảm

sút chất lượng sản phẩm hàng hoá ảnh hưởng đến uy tín của Cơng ty sau này.

- Đối với chi phí kinh doanh dở dang chiếm một giá trị rất lớn

(68024369949 đồng), đây là một khoản vốn chiếm tỷ trong cao nhất trong

lượng hàng tồn kho cho nên Công ty nên đẩy mạnh tốc độ thi công để kết

chuyển chi phí kinh doanh dở dang và giá thành sản phẩm không nên dây

dưa kéo dài thời gian thi cơng, khuyến khích người lao động tăng năng suất

thi cơng bằng hình thức khen thưởng vật chất tinh thần kịp thời, đồng thời xử

lý kỷ luật với các cá nhân tập thể thờ ơ thiếu trách nhiệm với công việc, tổ

chức giám sát thi công tại công trường một cách chặt chẽ và nghiêm khắc xử

lý vi phạm.

3.2.2.3. Một số giải pháp mang tính tổng hợp.

Một là: Tổ chức tốt cơng tác hạch tốn kế tốn và phân tích tài chính.

SV: Lê Thị Thuỷ84Lớp: K39 – 11.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPĐây là một giải pháp quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra,

kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, tình hình tài

chính nói riêng. Trong những năm qua, Công ty đã làm khá tốt cơng tác hạch

tốn kế tốn, tuy nhiên cơng tác phân tích tài chính thì chưa được chú trọng

lắm, đây có thể nói là một hạn chế của Cơng ty. Những con số do bộ phận kế

toán thu thập, xử lý, cung cấp chỉ là những con số chết nếu như nó khơng

được phân tích, mổ sẻ. Vì thế, cùng với việc làm tốt cơng tác hạch tốn kế

tốn Cơng ty cần phải chú trọng hơn nữa tới nghiệp vụ phân tích tài chính.

Hơn nữa với điều kiện địa bàn hoạt động rộng, cơng trình thi cơng nằm rải rác

khắp cả ba miền đất nước nên việc nắm bắt thông tin nhanh chóng để đưa ra

được những quyết định đúng đắn, kịp thời hết sức khó khăn, do đó theo em

Cơng ty nên cần thiết áp dụng hình thức kế tốn quản trị song song với hình

thức kế tốn tài chính như hiện nay. Điều đó sẽ góp phần nâng cao hơn nữa

hiệu quả của cơng tác hạch tốn kế tốn và phân tích tài chính doanh nghiệp.

Hai là: Cơng ty cần quan tâm đúng mức tới dời sống cán bộ công nhân

viên cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Trong những năm gần đây công tác này đã được Cơng ty chú trọng

song theo em thì cũng chưa được hợp lý cho lắm. Thể hiện, theo thơng lệ thì

những cán bộ, nhân viên nào mà có thành tích, có nhiều cố gắng trong sản

xuất kinh doanh, có sáng kiến kỹ thuật,… thì Cơng ty nên có những hình thức

khen thưởng động viên kịp thời nhằm khích lệ họ phát huy hơn nữa những

thành tích đó. Nhưng ở Cơng ty thì khơng có hình thức động viên khen

thưởng kịp thời mà đợi đến cuối quý, cuối năm hay kết thúc cơng trình, giai

đoạn của hạng mục cơng trình mới đưa ra các hình thức động viên, khen

thưởng, điều đó làm giảm hiệu quả của hình thức này. Điều chưa hợp lý còn

được thể hiện ở chỗ đó là khi nào cán bộ công nhân viên hay cha mẹ, vợ con

của họ bị ốm đau thì Cơng ty mới tổ chức thăm hỏi. Sự quan tâm này thật sự

đáng trân trong song đáng trân trọng hơn nếu cơng ty ngồi sự quan tâm đến

những trường hợp ốm đau còn có sự quan tâm giúp đỡ những gia đình gặp

SV: Lê Thị Thuỷ85Lớp: K39 – 11.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPkhó khăn, những gia đình neo đơn trong khi người thân của họ phải đi theo

cơng trình xa gia đình.

Ngồi ra, trong năm 2004 Cơng ty khơng tổ chức một hoạt động văn

hố thể thao nào cho cán bộ cơng nhân viên. Có thể Cơng ty gặp khó khăn

trong khâu tổ chức, tập hợp cán bộ công nhân viên song dù thế nào đi nữa thì

đây cũng là một khâu yếu của Cơng ty.

Khen thưởng kịp thời, động viên giúp đỡ những gia đình khó khăn, tổ

chức các hoạt động văn hố thể thao sẽ tạo ra một khơng khí thi đua sơi nổi

trong tồn bộ Cơng ty. Và đây chính là sức mạnh nội lực giúp Cơng ty vượt

qua những khó khăn và phát triển đi lên. Đồng thời gián tiếp nâng cao hiệu

quả sản xuất kinh doanh nói chung, hiệu quả sử dụng vốn nói riêng. Vì thế

trong thời gian tới Cơng ty cần có sự quan tâm hơn nữa đến cơng tác này.

Ba là: Tập trung đầu tư nghiên cứu đề ra các chiến lược và giải pháp

thị trường nhằm mở rộng lĩnh vực xây lắp chuyên ngành, xây dựng các cơng

trình dân dụng và mở rộng thị trường cho các sản phẩm cơ khí. Để khơng

ngừng mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cần chú

trọng tới một số việc sau:

- Khai thác khối lượng đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm

của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam. Tăng cường và củng cố, mở rộng mối

quan hệ đối với các chủ đầu tư, các đơn vị trong Tổng Công ty, tận dụng mọi

khả năng biện pháp khai thác công việc trong ngành.

- Giữ vững mối quan hệ và thị trường đầu tư xây dựng cơ bản đối với

một số chủ đầu tư truyền thống,…mở rộng mối quan hệ tìm kiếm việc làm

trong mọi thành phần kinh tế quốc dân.

- Thành lập bộ phận tiếp thị, có quy chế hạot động, có nguồn kinh phí

hoạt động quảng cáo tiếp thị và chế độ khen thuởng kịp thời.

- Khai thác triệt để tiềm năng sẵn có của doanh nghiệp như: đất đai, nhà

xưởng, cửa hàng, bằng liên doanh, liên kết với mọi thành phần kinh tế xã hội,

phát huy hiệu quả kinh tế. Hiện nay quỹ đất đai của Cơng ty còn nhiều như

SV: Lê Thị Thuỷ86Lớp: K39 – 11.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPkhu tập thể Ái mộ, khu H5, khu Trâu quỳ, khu Hưng Yên, nhà tập thể 552

Nguyễn Văn Cừ. Theo em, đây là một tiềm năng, một nguồn lực lớn đối với

sự phát triển của Công ty nếu Công ty sử dụng hợp lý hơn quỹ đất đai này.

Công ty có thể tận dụng quỹ đất bắng cách tìm các đối tác thuê mặt bằng đất

hiện có để làm văn phòng và nhà xưởng để tránh lãng phí quỹ đất này.

3.2.2.4. Một số kiến nghị đối với Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam và Bộ

thương mại.

* Kiến nghị với Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam.

Là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty xăng dầu Việt

Nam hoạt động trong lĩnh vực xây lắp khi chuyển sang Công ty Cổ phần với

quy mô hoạt động và phương thức kinh doanh mới đặt Công ty Cổ phần xây

lắp I_Petrolimex trước những cơ hội và thách thức mớ. Để đảm bảo ổn định

việc làm cho ngườ lao động, phát triển và bảo tồn vốn cảu doanh nghiệp, các

cổ đơng. Công ty cần kiến nghị với Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam một số

vấn đề sau:

- Là một đơn vị xây lắp chuyên ngành xăng dầu Công ty được hưởng

sự hỗ trợ về tài chính (ứng vốn, vay vốn, bảo lãnh vay vốn và bảo lãnh đấu

thầu) và được ưu tiên việc làm với tư cách là người từ chối cuối cùng đối với

các hợp đồng xây lắp chuyên ngành xăng dầu của Tổng Công ty xăng dầu

Việt Nam và các đơn vị thành viên trước khi giao hoặc đấu thầu ngồi ngành.

- Cơng ty Cổ phần xây lắp I_Petrolimex kế thừa Công ty xây lắp I – là

đơn vịãây lắp chuyên ngành xăng dầu đã có nhiều đóng góp quan trọng trong

việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành xăng dầu. Do đó ngồi sự nỗ

lực phấn đấu của Công ty, đề nghị Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam, các đơn

vị trực thuộc Tổng Công ty không phát triển thêm các đơn vị hoạt động trong

lĩnh vực xây lắp và cơ khí trong tương lai, tạo điều kiện cho Công ty cổ phần

xây lắp I_Petrolimex về tiếp thị xây lắp các cơng trình trong Tổng Công ty

đáp ứng được nhu cầu của công việc theo phương án đã xây dựng.SV: Lê Thị Thuỷ87Lớp: K39 – 11.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP- Do điều kiện chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần

phải tiếp quản lực lượng lao động, nhiều về số lượng nhưng lại kém về chất

lượng; tìa sản cũ rão, lạc hậu; mơ hình tổ chức cồng kềnh kém hiệu quả, do đó

chi phí sản suất cao. Để đảm bảo Cơng ty cổ phần đủ bù đắp chi phí và có lãi

để phát triển, trả cổ tức cho cổ đông đề nghị Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam

trong thời gian 3 năm đầu bảo trợ Cơng ty về giá thanh tốn các cơng trình

theo quy định của Nhà nước và của ngành.

- Do điều kiện Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ

bản lợi nhuận còn ở mức hạn chế, việc xác định nhu cầu vốn cho sản xuất

kinh doanh còn ở mức thấp. Cơng ty đề nghị Tổng Công ty xăng dầu Việt

Nam tiếp tục cho Cơng ty được áp dụng chế độ sau khi kí hợp đồng được ứng

trước vốn thi cơng cơng trình của các chủ đầu tư theo quy định của Tổng

Công ty xăng dầu Việt Nam.

- Tạo điều kiện cho Công ty đượ vay ưu đãi để đổi mới máy móc thiết

bị, công nghệ xây lắp, phương thức quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu sản

xuất kinh doanh để đủ cạnh tranh tham gia đấu thầu trong cơ chế mới.

- Đề gnhị Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam ưu đãi hoa hồng tổng đại lý

xăng dầu cho Công ty, ban hành quy chế quan hệ giữa Công ty cổ phần với

Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty

Xăng dầu Việt Nam. Tiếp tục có những chỉ đạo sâu sát đối với Cơng ty về

hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động khác nhằm duy trì sự

ổn định và phát triển của Cơng ty trong tình hình mới.

* Kiến nghị với Bộ thương mại.

- Số tài sản hết khấu hao, chờ thanh lý đề nghị Bộ thương mại uỷ quyền

cho Công ty bảo quản giữ hộ, Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam xem xét và

sử lý theo quy định hiện hành.

- Đối với số lao động trong doanh nghiệp có số năm cơng tác đóng góp

cho Cơng ty, nhưng tại thời điểm cổ phần hoá đủ điều kiện nghỉ hưu, tựSV: Lê Thị Thuỷ88Lớp: K39 – 11.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPnguyện chấm dứt hợp đồng lao động, đề nghị được xem xét vận dụng để được

hưởng chính sách mua cổ phần giá ưu đãi.

- Ngành chủ quản Petrolimex là cổ phần chi phối. Các ngành nghề kinh

doanh được phép kinh doanh theo giấy phép hành nghề của Nhà nước (Công

ty xây lắp I – Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam) vẫn được giữ nguyên, và xin

bổ xung ngành nghề kinh doanh dịch vụ vật tư (kể cả được phép nhập ngoại

các vật tư, thiết bị chuyên dùng xăng dầu).

- Đề nghị được hưởng ưu đãi đầu tư theo luật khuyến khíchđầu tư trong

nước. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam và Bộ thương

mại, tổng cụa quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, bộ tài chính,

ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp cảu Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam.SV: Lê Thị Thuỷ89Lớp: K39 – 11.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cổ phần xây lắp I_Petrolimex.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×