Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Lập kế hoạch chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp.

* Lập kế hoạch chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN

Cơ chế thị trường hiện nay tạo ra nhiều điều kiện cho các lĩnh vực, các

thành phần kinh tế tham gia kinh doanh. Nghiên cứu để tìm ra một hướng đi

đúng và thích hợp là một vấn đề phức tạp. Kế tốn là một cơng cụ quan trọng

mang tính toàn diện, giúp mỗi doanh nghiệp nắm bắt được những gì mình có,

biết được những gì mình phải làm và những gì sẽ đạt được. Đối với hoạt động

kinh doanh thương mại, kế toán rất cần thiết, giúp việc quản lí từng nghiệp vụ

kinh tế phát sinh, quản lí vốn và tài sản, sự vận động của chúng sao cho an tồn

và hiệu quả. Cơng tác kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp

đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện mục tiêu giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Trên đây là một số vấn đề về quản lí chi phí bán hàng và chi phí bán hàng

quản lí doanh nghiệp ở ở Chi nhánh Công ty TNHH TM& DV Thăng Long

Mới.Với thời gian thực tập có hạn, trình độ còn hạn chế, do đó tôi chưa thể nắm

bắt được tất cả các vấn đề về chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp

của công ty. Tuy nhiên được sự giúp đỡ nhiệt tình của giám đốc Hồng Thị Thu

Hương và các anh chị trong phòng kế tốn của ở Chi nhánh Công ty TNHH

TM& DV Thăng Long Mới.

Trong chuyên đề này tơi đã thực hiện được:

- Về mặt lí luận: cho ta thấy tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của chi phí bán

hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện

nay.

- - Về mặt thực tế: chỉ ra những ưu điểm cũng như những hạn chế trong cơng

tác kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp ở Chi nhánh

Cơng ty TNHH TM& DV Thăng Long Mới. Từ đó rút ra nguyên nhân để

phân tích và đề xuất một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác chi phí nóiĐỗ Duy Hồng79Lớp K39/21.14chung ở cơng ty sao cho phù hợp với điều kiện kinh doanh hiện nay và đảm

bảo theo đúng chế độ nhà nước.

Chuyên đề đã dựa trên số liệu thực tế của công ty Quý 01 năm 2005 để tập

hợp và phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp theo ý kiến đã

đưa.

Cuối cùng tôi xin chân thành cám ơn cô giáo – thạc sỹ Nguyễn Thị Ngọc

Thạch và các thầy cô giáo bộ mơn kế tốn đã trang bị cho tơi những kiến thức về

lí luận. Và tơi xin chân thành cám ơn các anh chị phòng kế tốn ở Chi nhánh

Công ty TNHH TM& DV Thăng Long Mới đã giúp tơi hiểu biết thêm về thực

tiễn.Đỗ Duy Hồng80Lớp K39/21.14Mục lục

Lời nói đầu............................................................................................................1

Chương I

Những vấn đề lý luận chung về kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý

doanh nghiệp trong các doanh nghiệp............................................................. 3

1.1. Nội dung, yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế tốn chi phí bán hàng và chi phí

quản lí doanh nghiệ………............................................................................…..3

1.1.1. Nội dung của chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp………....3

1.1.2. Yêu cầu của kế toán……………………………………………...........….6

1.1.3. Nhiệm vụ của kế tốn….............................................................................8

1.2. Kế tốn chi phí bán hàng………………………….......................…………9

1.2.1. Nội dung của kế tốn chi phí bán hàng……………..............................…9

1.2.2. Phân loại chi phí bán hàng………………………...........................…11

1.2.3. Kế tốn chi phí bán hàng trong doanh nghiệp thương mại……..……15

1.2.3.1. Nhiệm vụ của kế tốn chi phí bán hàng…………………………… …15

1.2.3.2. Kết cấu, nội dungphản ánh chi phí bán hàng……………………….…16

1.2.3.3. Trình tự kế tốn chi phí bán hàng……………………………. ………17

1.3. Kế tốn chi phí quản lí doanh nghiệp……………………..........................24

1.3.1. Nội dung của kế tốn chi phí quản lí doanh nghiệp.................................24

1.3.2. Phân loại chi phí quản lí doanh nghiệp………………........................…26

1.3.3. Kế tốn chi phí quản lí doanh nghiệp…...................................................28

1.3.3.1. Nhiệm vụ của kế tốn chi phí quản lí doanh nghiệp……………. ……28

1.3.3.2. Kết cấu, nội dung phản ánh chi phí quản lí doanh nghiệp……....……29

1.3.3.3. Trình tự kế tốn chi phí quản lí doanh nghiệp……………………...…31

1.4. Các hình thức sổ kế tốn………………………………………………......36

Chương 2: Tình hình thực tế về kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh

nghiệp ở Chi nhánh Cơng ty TNHH TM & DV Thăng Long Mới……………38

2.1. Đặc điểm chung về Chi nhánh Công ty TNHH TM & DV Thăng Long

Mới…………………………………………………………………………….38

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển về Chi nhánh Công ty TNHH TM & DV

Thăng Long Mới……………………………………………………………….38

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lí của Chi nhánh Cơng ty TNHH TM & DV Thăng

Long Mới…………………………………………………………………....…39

2.1.3. Tổ chức công tác kế tốn……………………………………………. .…40

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế tốn……………………………………………....40Đỗ Duy Hồng81Lớp K39/21.142.1.3.2. Hình thức kế tốn của Chi nhánh Cơng ty TNHH TM & DV Thăng Long

Mới…………………………………………………………………………. …42

2.2. Tình hình thực tế về kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh

nghiệp ở Chi nhánh Cơng ty TNHH TM & DV Thăng Long Mới………………

....................................................................................................................……43

2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ về kế toán chi phí bán

hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp…………………………………………44

2.2.2. Tổ chức kế tốn chi phí bán hàng và kế tốn chi phí quản lí doanh nghiệp

ở Chi nhánh Cơng ty TNHH TM & DV Thăng Long Mới………………………

44

2.2.2.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp……………44

2.2.2.2. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………47

2.2.2.3. Kế tốn chi phí vật liệu, cơng cụ, dụng cụ, đồ dùng…………..........…56

2.2.2.4. Kế tốn chi phí khấu hao TSCĐ ………………………………........…60

2.2.2.5. Kế tốn thúê, phí, lệ phí………………………………………..........…61

2.2.2.6. Kế tốn chi phí dịch vụ mua ngồi……………………………….....…62

2.2.2.7. Kế tốn chi phí bằng tiền khác……………………………………63

Chương 3 : Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng táckế tốn chi phí bán

hàng và chi phí quản lý doanghiệp ởchi nhánh Cơng ty TNHH TM& DV

Thăng long mới………………………………………………………………

......................................................................................................................73.

3.1. Nhận xét về công tác kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh

nghiệp ở chi nhánh Công ty TNHH TM& DV Thăng long

mới…………….73

3.2. Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng và xác định kết

quả kinh doanh ở ở chi nhánh Công ty TNHH TM& DV Thăng long

mới………………………………………………………………………….…

76

Kết luận………………………………………………………………………....79Đỗ Duy Hoàng82Lớp K39/21.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Lập kế hoạch chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×