Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qua quá trình tìm hiểu tình hình thực tế kế toán CPBH và CPQLDN chi nhánh Công ty TNHH TM& DV Thăng Long Mới, có thể rút ra một số nhận xét sau:

Qua quá trình tìm hiểu tình hình thực tế kế toán CPBH và CPQLDN chi nhánh Công ty TNHH TM& DV Thăng Long Mới, có thể rút ra một số nhận xét sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

CPBH và CPQLDN cũng như các thành phần kế toán khác được đội ngũ các bộ

của công ty thực hiện một cách khoa học và hoàn thiện. Nổi bật là những ưu

điểm sau:

- Khâu tổ chức hạch toán ban đầu đáp ứng được yêu cầu kinh tế và pháp

lý. Sử dụng chứng từ đúng mẫu của Bộ Tài Chính, kế hoạch luân chuyển chứng

từ được kế toán trưởng xác định là hợp lý. Việc luân chuyển chứng từ qua các bộ

phận kế tốn có liên quan để vào máy, ghi sổ diễn ra nhịp nhàng. Sổ sách rõ

ràng, việc ghi chép được tiến hành kịp thời, tránh khâu trung gian.

- Cơng ty sử dụng hệ thống tài khoản kế tốn mới phù hợp với đặc điểm

kinh doanh xuất nhập khẩu. Kế toán sử dụng TK 641, TK 642 để theo dõi riêng

hai loại chi phí bảo đảm kế tốn hạch tốn chính xác chi phí, giúp lãnh đạo theo

rõi quản lí hai loại chi phí này. Riêng TK 641 cơng ty mở chi tiết đến tài khoản

cấp III giúp kế tốn hạch tốn chính xác chi phí đối với từng hoạt động kinh

doanh theo khoản mục, từ đó thấy được tỷ trọng từng loại chi phí để có biện

pháp điều chỉnh cụ thể từng loại chi phí phát sinh cho hợp lý, phấn đấu hạ thấp

khoản mục có tỷ trọng lớn, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Việc tổ chức công tác kế tốn của cơng ty áp dụng máy vi tính giúp kế

tốn giảm bớt khối lượng cơng việc, xử lý thơng tin nhanh với độ chính xác cao,

phục vụ cho việc quản lí kinh tế tài chính một cách tồn diện, khoa học.

- Nói chung phương pháp hạch tốn chi phí của cơng ty là rõ ràng, rành

mạch, theo dõi được cả tổng số chi phí và chi tiết chi phí.

Có được những ưu điểm trên trước hết phải kể đến sự quan tâm và quản lí

sát sao của lãnh đạo cơng ty với cơng tác hạch tốn chi phí, giúp đỡ phòng kế

tốn về vật chất, trang bị máy móc hiện đại cho cơng việc được hồn thành

nhanh chóng, chính xác.

Sự cố gắng và đồn kết của tập thể phòng kế tốn cũng như với mỗi cán

bộ kế toán là nguyên nhân trực tiếp để đạt được những ưu điểm trên. Mọi ngườiĐỗ Duy Hồng74Lớp K39/21.14đều có ý thức trách nhiệm trong công việc, đảm bảo ghi chép, phân tích và tổng

hợp các thơng tin, cung cấp số liệu cho lãnh đạo công ty.

* Nhược điểm:

Tuy nhiên công tác kế tốn CPBH và CPQLDN của cơng ty còn bộc lộ

một số nhược điểm sau:

- Hình thức nhật ký sổ cái mà công ty áp dụng chưa thực sự đúng với quy

định do Bộ Tài Chính ban hành.

- Kế tốn cơng ty khơng tiến hành phân bổ chi phí bán hàng và chi phí

quản lí doanh nghiệp cho hàng còn lại cuối kỳ mà phân bổ cho tồn bộ hàng

bán ra trong kỳ. Do vậy, kết quả kinh doanh chưa thực sự chính xác.

- Một số khoản mục CPBH và CPQLDN như chi phí nhân viên, chi phí

khấu hao TSCĐ khơng được theo dõi thường xun vì kế tốn cơng ty chỉ có thể

tính vào CPBH và CPQLDN khi có quyết tốn của cấp trên vào cuối năm.

- Chi nhánh Công ty TNHH TM & DV Thăng Long Mới là một công ty

chuyên nhập khẩu pin và đèn pin. Kế tốn cơng ty mới chỉ hạch tốn chi tiết chi

phí theo khoản mục nhưng chưa phản ánh với giám đốc được tình hình thực hiện

phí theo nhóm hàng kinh doanh, chưa xác định được kế hoạch kinh doanh của

từng nhóm hàng, gây khó khăn cho cơng tác tìm nguồn hàng thích hợp và có

hiệu quả kinh doanh cao.

Ngun nhân của một số tồn tại trên là do các qui định về chế độ kế toán

của Nhà nước ban hành còn chưa hồn thiện và ổn định, do vậy những khó khăn,

thiếu sót và những vấn đề chưa hợp lý là điều không tránh khỏi. Công ty đang

nghiên cứu và từng bước đổi mới, hoàn thiện hơn nữa.Đỗ Duy Hoàng75Lớp K39/21.143.2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN BÁN

HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở Ở CHI NHÁNH

CÔNG TY TNHH TM& DV THĂNG LONG MỚI.

Để góp phần vào việc hồn thiện kế tốn chi phí trong cơng ty, tơi xin

mạnh dạn đề xuất một số ý kiến hồn thiện, mong phòng kế tốn xem xét và

tham khảo.

* Kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là một trong những

biện pháp được sử dụng rộng rãi để quản lý chi phí một cách có hiệu quả. Do

vậy, kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng cần phải

được quan tâm, đổi mới để phù hợp với sự đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế

cũng như phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Hồn thiện kế tốn chi phí, đặc biệt là chi phí bán hàng và chi phí quản lý

doanh nghiệp là một vấn đề phức tạp, vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa

thực tiễn trong cơng tác quản lý chi phí.

Xuất phát từ vai trò trên, đòi hỏi cần phải hồn thiện và đổi mới cơng tác

kế tốn nói chung và kế tốn chi phí nói riêng, nhằm phù hợp với yêu cầu thực tế

ở các doanh nghiệp. Đồng thời dựa vào các phương hướng đổi mới kế tốn tài

chính thì việc hồn thiện kế tốn chi phí phải dựa trện các ngun tắc sau:

- Hồn thiện kế tốn chi phí phải đảm bảo thống nhất đáp ứng nguyên tắc bảo

đảm sự thống nhất giữa các chỉ tiêu mà kế toán phản ánh, thống nhất về hệ

thống chứng từ, tài khoản kế toán các sổ sách báo cáo kế toán.

- Đảm bảo sự thống nhất giữa ba loại hạch toán: Thống kê - nghiệp vụ - kế toán,

đồng thời phải đảm bảo cho bộ máy kế toán gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm tổ

chức quản lý kinh doanh đặc thù của từng ngành, từng doanh nghiệp cụ thể và

phải tuần theo chế độ kế toán của nhà nước.

- Tổ chức bộ máy kế toán phải dựa vào chế độ, thể lệ quản lý tài chính và

cơng tác kế tốn, lựa chọn hình thức kế tốn phù hợp với quy mơ, đặc điểm hoạtĐỗ Duy Hồng76Lớp K39/21.14động của doanh nghiệp đồng thời chú ý đến vấn đề trang bị phương tiện tính

tốn hiện đại.

- Đảm bảo cung cấp thơng tin chính xác, kịp thời, đầy đủ mọi mặt kinh tế

tài chính, đồng thời tiếp cận với chuẩn mực kế toán quốc tế, vận dụng cho phù

hợp với tình hình thực tế của nước ta và của từng ngành.

- Việc hồn thiện các nội dung của kế tốn chi phí phải quán triệt yêu cầu

về tính khả thi và hiệu quả.

* Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho hàng còn

lại và hàng bán ra.

Phòng kế tốn ở chi nhánh Cơng ty TNHH TM& DV Thăng Long Mới, đã

thực hiện công tác chi phí như sau: Tồn bộ chi phí bán hàng và chi phí quản

lý doanh nghiệp phân bổ hết cho hàng bán ra trong kỳ. Song tôi thấy rằng:

- Các doanh nghiệp thương mại để đảm bảo nhu cầu bán ra đầu kỳ sau thì nhất

thiết phải có một lượng hàng hố dự trữ, do đó sẽ có hàng tồn kho cuối kỳ.

Mặt khác, ở chi nhánh Công ty TNHH TM& DV Thăng Long Mới.,

lượng hàng hoá dự trữ qua các kỳ kinh doanh là không ổn định. Khi công ty

tìm được nguồn hàng thích hợp, lượng hàng mua vào nhiều thì dự trữ sẽ tăng

lên …

Do vậy để đảm bảo nguyên tắc “phù hợp” của kế toán, cần thiết phải phân

bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp cho hàng còn lại và hàng đã

bán nhằm tính tốn được kết quả kinh doanh được trong kỳ một cách chính xác.

CPBH

(CPQLDN)

phân bổ cho

hàng đã bán

trong kỳĐỗ Duy Hồng=CPBH

(CP QLND)

phân bổ cho

hàng còn lại

đầu kỳ77+CPBH

(CPQLDN)

phát sinh

trong kỳCPBH

(CPQLDN)

phân bổ cho

hàng còn lại

cuối kỳLớp K39/21.14* Lập kế hoạch chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ máy quản lí trong các doanh

nghiệp là tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận. Để quản lí tốt chi phí,các doanh

nghiệp thương mại thường phải lập kế hoạch chi phí kinh doanh tức là dùng hình

thức tiền tệ để tính tốn trước chi phí của kỳ kế hoạch. Việc lập kế hoạch chi phí

bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp là xác định mục tiêu phấn đấu của

doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến quản lí kinh doanh, thực

hiện chế độ tiết kiệm chi phí.

Nhiệm vụ chủ yếu của việc lập kế hoạch chi phí bán hàng và chi phí quản

lí doanh nghiệp là phát triển và động viên mọi khả năng tiềm tàng trong doanh

nghiệp để khơng ngừng giảm bớt chi phí, tăng lợi nhuận đáp ứng yêu cầu tái sản

xuất mở rộng vàg cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên trong doanh

nghiệp.

Trên cơ sở kế hoạch chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp, kế

tốn tiến hành phân tích tình hình thực hiện chi phí, tìm ra các nhân tố ảnh

hưởng tới việc thực hiện chi phí, kịp thời phát hiện những sai sót, từ đó đưa ra

các biện pháp quản lí chi phí kịp thời.

Hiện nay, ở Chi nhánh Công ty TNHH TM& DV Thăng Long Mới

chưa tiến hành lập kế hoạch chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp, do

đó việc quản lí chi phí chưa đạt hiệu quả cao, còn khá nhiều khoản chi bất hợp lí.

Theo chúng tơi cơng ty nên lập kế hoạch chi phí, đặc biệt chi phí bán hàng và chi

phí quản lí doanh nghiệp.Đỗ Duy Hồng78Lớp K39/21.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua quá trình tìm hiểu tình hình thực tế kế toán CPBH và CPQLDN chi nhánh Công ty TNHH TM& DV Thăng Long Mới, có thể rút ra một số nhận xét sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x