Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Định hướng mục tiêu kinh doanh của chi nhánh trong thời gian tới

1 Định hướng mục tiêu kinh doanh của chi nhánh trong thời gian tới

Tải bản đầy đủ - 0trang

65

nhàn rỗi lớn và các khoản nhỏ lẻ, các khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và tiết kiệm

gửi góp… để khơng chỉ tăng trưởng về số dư mà cả về số lượng khách hàng để dần

ổn định về tốc độ tăng trưởng nguồn vốn, hạn chế việc suy giảm nhanh do quá lệ

thuộc vào một bộ phận khách hàng lớn.

- Phát triển số lượng tài khoản cá nhân thơng qua việc khuyến khích các đơn

vị điện, nước, điện thoại, xăng dầu… mở tài khoản chuyển tiền trả lương cho cán bộ

cơng nhân viên.

- Bộ phận kế tốn tổ chức tốt công tác giao dịch, nâng cao chất lượng phục

vụ, giải phóng nhanh khách hàng để thu hút có hiệu quả khách hàng đến giao dịch.

- Tăng cường quảng cáo có hiệu quả các hình thức huy động vốn của NHNN

& PTNT đã và đang áp dụng tới các khách hàng, phối hợp với phòng kế hoạch kinh

doanh triển khai thực hiệt tốt các đợt huy động tiết kiệm dự thưởng trong năm; sao

kê nắm bắt khách hàng có tiền gửi đến hạn theo từng tuần để kịp thời vận động gửi

lại.

- Nâng cấp mở rộng mạng lưới hoạt động đặc biệt tại khu vực đông dân cư.

- Theo dõi phân tích chặt chẽ tình hình biến động của lãi suất cũng như nguồn

vốn trên thị trường để từ đó kịp thời đưa ra những kế hoạch điều chỉnh cụ thể phù

hợp.

- Ngay từ đầu năm các phòng chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch

kinh doanh, đặc biệt là chỉ tiêu huy động vốn đến từng cá nhân. Để nâng cao ý thức

trách nhiệm của cán bộ nhận khoán trong việc thực hiện chỉ tiêu huy động vốn, tiếp

tục duy trì việc chi tạm ứng lương hàng tháng, quyết toán năm theo kết quả thực

hiện các chỉ tiêu khoán theo văn bản 1537/NHNN-KHTH kết hợp với kết quả thực

hiện chỉ tiêu huy động vốn của các cá nhân, bộ phận.

- Thường xuyên phát động có hiệu quả các phong trào thi đua huy động vốn,

cuối kỳ sơ kết, đánh giá và biểu dương, khen thưởng những cá nhân điển hình đạt

thành tích cao trong kỳ. Sử dụng một cách hài hồ, có hiệu quả các cơng cụ, chính

sách tạo động lực trong cơng tác huy động vốn của Giám đốc NHNN tỉnh nhằm tạo

động lực mạnh mẽ trong công tác huy động vốn.

Đặt mục tiêu huy động vốn trong năm 2013 cụ thể như sau:

- Về nguồn vốn nội tệ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 18% đến 20%,

nguồn vốn ngoại tệ tăng từ 15%-17% trở lên. Đến cuối năm có tổng số dư nguồn66

vốn đạt 291 tỷ trong đó nội tệ 271 tỷ, ngoại tệ quy đổi đạt 20 tỷ (845 ngàn USD và

45 ngàn EUR)

- Vốn huy động bình quân trên 1 cán bộ: 10-15 tỷ đồng/người.

- Cơ cấu vốn huy động: từ dân cư đạt 70%-75% ; từ các TCKT và các thành

phần khác đạt 20%-25%.

3.1.2 Về cơng tác tín dụng

- Tập trung đôn đốc, xử lý thu hồi các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn và nợ

xấu, nợ kém hiệu quả để tạo quỹ quay vòng cho vay.

- Cần tích cực tìm kiếm, khai thác khách hàng mới, kiểm tra sau khi cho vay

đối với các khoản đã giải ngân, đôn đốc khách hàng thực hiện việc luân chuyển vốn

vay theo đúng kế hoạch, dự án và chu kỳ luân chuyển vốn, để quản lý chặt chẽ dư

nợ cho vay theo đúng quy chế, quy trình nghiệp vụ.

- Chú trọng công tác kiểm tra trước trong và sau khi cho vay cũng như công

tác thẩm định - khâu quyết định chất lượng hiệu quả hoạt động đầu tư; qua đó kịp

thời phát hiện sai sót và chỉ đạo sửa sai kịp thời tránh rủi ro.

- Phấn đấu tăng trưởng dư nợ lành mạnh, an toàn và hiệu quả đối với mọi

thành phần kinh tế. Đặc biệt phải quan tâm đến chất lượng tín dụng, nâng cao năng

lực thẩm định cho vay. Tổ kiểm tra thẩm định phải phối hợp chặt chẽ với CBTD

tiến hành thẩm định các điều kiện vay vốn đúng quy trình nghiệp vụ, nhanh chóng

kịp thời, rút ngắn thời gian thiết lập thủ tục hồ sơ, phê duyệt cho vay, đăng nhập

thông tin vào hệ thống, nhanh chóng giải ngân cho khách hàng, nâng cao năng lực

cạnh tranh giữa các ngân hàng.

- Chú trọng quan tâm cơng tác chăm sóc khách hàng để giữ các khách hàng

quan trọng, khách hàng có quan hệ lâu năm, khách hàng có uy tín. Tất cả các trường

hợp để mất khách hàng do thiếu sự quan tâm chăm sóc, theo dõi của CBTD đều

phải được chấn chỉnh và xử lý nghiêm túc. Tăng cường hoạt động Marketing, công

tác tiếp thị, cải tiến tinh thần thái độ phục vụ… qua đó tạo niềm tin tưởng nơi khách

hàng.

Đặt mục tiêu về hoạt động tín dụng trong năm 2013 cụ thể như sau:67

- Phấn đấu tăng trưởng dư nợ đạt khoảng 10%, cụ thể đạt dư nợ tín dụng là

290 tỷ đồng trở lên.

- Tỷ lệ nợ xấu đạt dưới 5% tổng dư nợ.

- Cơ cấu cho vay:

Theo đối tượng khách hàng: Cho vay hộ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ

trọng 12%/tổng dư nợ; cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 40%/tổngdư nợ,

Theo đối tượng vay: Cho vay sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng

70%/tổng dư nợ, cho vay nông nghiệp chiếm tỷ trọng 15%/tổng dư nợ,

cho vay phi sản xuất chiếm tỷ trọng 15%/tổng dư nợ.3.1.3 Các công tác khác

- Khai thác có hiệu quả các sản phẩm dịnh vụ mới như phát hành thẻ ATM,

dịch vụ uỷ thác đại lý ABIC, trả lương qua tài khoản, máy POS phát triển nghiệp vụ

kinh doanh theo hướng đa năng, đẩy mạnh nghiệp vụ bảo lãnh, thanh toán quốc tế

nhằm hỗ trợ cho hoạt động tín dụng cho vay và huy động vốn, khơng ngừng nâng

cao hiệu quả kinh doanh, tăng năng lực tài chính, thực hiện mục tiêu tăng tỷ trọng

thu dịch vụ trong tổng thu nhập.

- Đảm bảo tốt công tác tư vấn khách hàng, tích cực vận động khách hàng sử

dụng sản phẩm ngân hàng như chuyển tiền, các hình thức bảo lãnh thanh tốn bảo

lãnh thực hiện hợp đồng… khơng để tình trạng khách hàng vay vốn tại chi nhánh

nhưng lại sử dụng sản phẩm dịch vụ ở ngân hàng khác.

- Tăng cường các dịch vụ tiện ích tạo nguồn thu đồng thời quảng bá chất

lượng hoạt động cũng như uy tín của ngân hàng.

Một số mục tiêu cụ thể trong năm 2012 như sau:

- Hoạt động dịch vụ: Số lượng máy POS là 10 máy, số lượng thẻ ATM phát

hành đạt khoảng 2000 thẻ.

- Phấn đấu mức tăng trưởng từ 30% đến 35% so với năm 2012, đảm bảo mục

tiêu tăng trưởng theo định hướng của tỉnh.68

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng dành cho KHCN tại NHNN &

PTNT - Chi nhánh Ba Đình Thanh Hóa

3.2.1 Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn để mở rộng và nâng cao chất lượng tín

dụng dành cho KHCN

Do hoạt động cơ bản của NHTM là nhận tiền gửi và cho vay nên nghiệp vụ

huy động vốn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng qui mơ tín dụng của chi

nhánh. Lượng vốn huy động được càng lớn thì khả năng đáp ứng các khoản tín

dụng trung và dài hạn càng cao. Do đó, chi nhánh Ba Đình cần đa dạng hóa hình

thức huy động vốn và tìm cách thu hút khách hàng đến gửi tiền nhằm tạo ra nguồn

vốn ổn định với chi phí thấp.

3.2.1.1 Huy động từ các tổ chức kinh tế

Thông qua giao dịch và củng cố mối quan hệ với các khách hàng doanh

nghiệp, chi nhánh có thể huy động được nguồn vốn lớn, uy tín và chi phí thấp. Do

khách hàng là các DN hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất, lưu thơng,

dịch vụ nên mục đích chính là được sử dụng các dịch vụ thanh toán của ngân hàng,

phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thuận lợi. Vì vậy với loại hình

này cần phải có những biện pháp sau:

- Tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng để các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi

một cách linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp để chi trả phục vụ cho

hoạt động kinh doanh.

- Có những chính sách ưu tiên, ưu đãi nếu khách hàng gửi tiền gửi thanh toán

như cho phép khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ thanh tốn với chi phí rất nhỏ như

phí mở L/C, phí mở séc… Đặc biệt chi nhánh có những mức lãi suất tương đối thấp

so với mặt bằng chung khi cấp tín dụng ngắn hạn cho khách hàng.

- Làm tốt cơng tác thanh tốn, duy trì và mở rộng dịch vụ thu hộ ngân sách

Nhà nước, kết nối thanh toán với khách hàng nhằm tăng trưởng nguồn vốn trong

thanh toán.

3.2.1.2 Huy động từ dân cư

Tiền gửi từ dân cư được xem là nguồn ổn định nhất - cơ sở để NHTM quy

định tỷ lệ dự trữ và tỷ lệ cho vay và là nguồn có thời hạn tương đối dài - tiền đề để

NHTM cho vay trung và dài hạn. Trong khi đó, vốn huy động từ các tổ chức tín69

dụng và doanh nghiệp thường khơng ổn định và rất ngắn do sự di chuyển liên tục

của dòng tiền và việc sử dụng thường xuyên vốn.

Chi nhánh Ba Đình cần khai thác triệt để nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư

bằng cách:

- Đa dạng hoá các loại hình tiền gửi tiết kiệm: tiết kiệm hưu trí, tiết kiệm gửi

góp, tiết kiệm mua nhà… với nhiều kỳ hạn, mức lãi suất hấp dẫn kèm theo những

hình thức hấp dẫn đối với khách hàng như quay số dự thưởng… Bên cạnh đó, chi

nhánh cần tích cực giới thiệu và hướng dẫn các khách hàng sử dụng các sản phẩm

tiền gửi một cách thuận tiện và an toàn, đặc biệt là những khách hàng có thu nhập

cao và ổn định.

- Tiếp tục triển khai mở thêm các điểm giao dịch gần khu dân cư, thuận tiện

cho việc đi lại và gửi tiền của người dân. Hiện nay, chi nhánh Ba Đình mới chỉ triển

khai được 1 phòng giao dịch và trong thời gian tới, để khai thác và mở rộng thị

trường phục vụ của mình, chi nhánh cần mở rộng thêm các địa điểm giao dịch.

Để áp dụng được nhóm giải pháp huy động tiền vốn trên, chi nhánh cần phải

có cán bộ nghiệp vụ giỏi, đạo đức tốt có khả năng giao tiếp, tác phong giao dịch

nghiêm túc, văn minh, hướng dẫn khách hàng chu đáo, tận tình cũng như nền tảng

cơ sở hạ tầng, công nghệ đảm bảo để thực hiện trơn tru, an tồn, nhanh chóng các

sản phẩm dịch vụ phong phú và chuyên biệt cho các nhóm khách hàng khác nhau.

3.2.2 Xây dựng chính sách khách hàng đúng đắn

Vì khách hàng là yếu tố tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và phân

phối dịch vụ ngân hàng nên việc tạo lập và duy trì quan hệ có ý nghĩa đem lại sự

thành cơng lâu dài cho ngân hàng. Do đó, nâng cao chất lượng tín dụng dành cho

KHCN, chi nhánh cần thực hiện tốt chiến lược khách hàng.

Chi nhánh Ba Đình hoạt động trên địa bàn có khu dân cư đơng đúc, vị trí

thuận tiện và số hộ dân giàu, khá chiếm một tỷ trọng khơng nhỏ. Do đó, chi nhánh

cần phải xác định rõ đối tượng KHCN mục tiêu là những khách hàng có năng lực tài

chính tốt để đảm bảo an tồn cho các khoản vay. Đối với các khách hàng hiện tại là

các cá nhân, người tiêu dùng đã và đang có quan hệ tín dụng với chi nhánh, chi

nhánh cần thắt chặt mối quan hệ này hơn nữa thông qua các biện pháp sau:

- Phát triển dịch vụ tư vấn tiêu dùng cho khách hàng khi cấp tín dụngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Định hướng mục tiêu kinh doanh của chi nhánh trong thời gian tới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×