Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống

5 Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

472.6. Kết nối khối cảm biếnHình 2.2 : Kết nối khối cảm ứngKết nối chân:

Module Wifi ESP8266 nhận tín hiệu từ DHT qua chân D3, nhận tín hiệu analog

từ cảm biến độ ẩm đất qua chân A0.

2.7. Kết nối khối hiển thị

Kết nối khối LCD qua giao tiếp I2C để giảm thiểu số chân tới module chỉ còn 4

dây, có 2 chân D1, D2, chân đất và chân dương.48Hình 2.3: Kết nối khối LCD

2.8. Kết nối khối Relay

Kết nối khối relay qua chân D6 của module nhận tín hiệu điều khiển từ module

ESP8266.Hình 2.4: Kết nối khổi Relay2.9. Kết nối khối nguồn49Hình 2.5: Khối nguồn502.10. Kết nối tồn hệ thốngHình 2.6: Kết nối tồn khối51CHƯƠNG III: THI CƠNG HỆ THỐNG

3.1. Phần cứngHình 3.1: Sản phẩm sau khi kết nối523.2 Thiết kế phần mềm

3.2.1 Lưu đồ thuật tốnHình 3.2: Lưu đồ thuật tốn

3.2.2 Chương trình điều khiển

#define BLYNK_PRINT Serial53#include

#include

#include

#include

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,4);

#include "DHT.h"

/* TIMER */

#include

#define DHTPIN D3// Chân DATA nối với D3#define SOIL_MOIST_1_PIN A0 // Chân PE4 nối với cảm biến độ ẩm

// Relay, nút nhấn

#define PUMP_PIN D6 //Bom

// Uncomment loại cảm biến bạn sử dụng, nếu DHT11 thì uncomment DHT11 và

comment DHT22

#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321

/* Thông số cho chế độ tự động */

#define DRY_SOIL70#define WET_SOIL90#define COLD_TEMP

#define HOT_TEMP20

35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×