Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên

Bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên

Sự cần thiết

+ Đảm bảo sự phát triển bền

vững của môi trường sống

+ Đảm bảo sự tái ổn định, liên

tục và lâu dài của nguồn tài

nguyênBảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên

Nguyên nhân

- Sự phát triển rộng rãi của du lịch dẫn đến sự phá

huỷ hoàn toàn hay một phần tài nguyên du lịch

- Sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên

- Lượng khách thăm vượt quá sức chứa và giới hạn

của tài ngun

- Ơ nhiễm mơi trường (cả tự nhiên và xã hội)…Bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên

Các giải pháp

+ Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch

+ Các cơ sở khai thác và các Hiệp hội du lịch

+ Chính quyền và dân cư địa phương

+ Khách du lịchCác giải pháp

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch

Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật hoàn thiện, đồng bộ về quản

lý hoạt động du lịch

Xây dựng các quy hoạch phát triển du lịch, các tiêu chuẩn và mơ hình

thích hợp cho việc khai thác - bảo tồn các nguồn tài nguyên du lịch

Nghiên cứu, đánh giá và giám sát các tác động của hoạt động du lịch

đối với các nguồn tài nguyên; đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời

Xây dựng các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức cộng

đồng để bảo vệ tài nguyên du lịch

Uỷ ban nhân dân các tỉnh - Thành phố được giao nhiệm vụ chính

trong việc đảm bảo khai thác bền vững tài nguyên du lịchCác giải pháp

Các cơ sở khai thác và các Hiệp hội du lịch

Tuân thủ các nguyên tắc đã được đặt ra

Có trách nhiệm và hiểu biết về bảo vệ tài nguyên du lịch

Khắc phục những sai phạm hoặc những hoạt động gây ảnh hưởng

không tốt đến nguồn tài nguyên của mình hay khách hàng của mình

Khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên một cách hợp lý, duy trì

trong giới hạn “ sức chứa”

Tuyên truyền và nâng cao sự hiểu biết của nhân viên, khách hàng và

dân cư địa phương về việc bảo vệ tài nguyên du lịch.Các giải pháp

Chính quyền và dân cư địa phương

Tuân thủ các nguyên tắc đã được đặt ra

Có trách nhiệm và hiểu biết về bảo vệ tài nguyên du lịch

Tuyên truyền và nâng cao sự hiểu biết của những người

hoạt động du lịch, khách du lịch và cộng đồng mình về

việc bảo vệ tài nguyên du lịch

Tham gia trực tiếp, tích cực vào việc khai thác, bảo vệ,

tôn tạo và sử dụng bền vững tài nguyên du lịch.Các giải pháp

Khách du lịch

Tuân thủ các nguyên tắc đã được đặt ra

Có trách nhiệm và sự hiểu biết về bảo vệ tài

nguyên du lịch

Sử dụng những dịch vụ, những nhà cung ứng

có cam kết và hoạt động thực tiễn liên quan

đến việc bảo vệ tài nguyên du lịch .Chương 3: Tài nguyên du lịch nhân văn

Khái niệm

Đặc điểm

Phân loạia. Khái niệm-Tài nguyên du lịch nhân văn gồm

Truyền thống văn hóa, các yếu tố văn

hố,

Văn nghệ dân gian

Di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến

trúc

Các cơng trình lao động sáng tạo của

con người

Các di sản văn hố vật thể, phi vật thể

khác có thể được sử dụng phục vụ mục

đích du lịchb. Đặc điểm

• Có tác dụng nhận thức nhiều hơn giải trí

• Thường tập trung ở những nơi quần cư và

các thành phố lớn

• Khơng có tính mùa, ít phụ thuộc vào các

điều kiện tự nhiên

• Việc tìm hiểu thường diễn ra trong thời gian

ngắn

• Những người quan tâm thường có phơng

văn hố, thu nhập cao hơn và yêu cầu cũng

cao hơn

• Tiêu chuẩn đánh giá chủ yếu dựa trên cơ sở

định tính xúc cảm và trực cảmb. Đặc điểm (tiếp)

Tài nguyên du lịch nhân văn tác động đến du

khách theo một q trình

+ Thơng tin

+ Tiếp xúc

+ Nhận thức

+ Đánh giá, nhận xét

Đối với phần đơng du khách thì q trình nhận

thức thường chỉ dừng lại ở hai giai đoạn đầu. Hai

giai đoạn còn lại đòi hỏi khách có trình độ văn hố

và chun môn tương đối cao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×