Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài nguyên du lịch

Tài nguyên du lịch

Tải bản đầy đủ - 0trang

uan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công bố là Di sản Văn hóa phi vật thể Đại diện của nhân lo

vào lúc 16h55’ (Abu Dhabi) tức 19h55’ (Việt Nam) -30/09/20091.2. Đặc điểm tài nguyên du lịch

- Phong phú, đa dạng, có nhiều tài

nguyên đặc sắc và độc đáo, có sức

hấp dẫn lớn đối với du khách

tạo nên tính phong phú của các sản

phẩm du lịch

- Khơng chỉ có giá trị hữu hình mà còn

có giá trị vơ hình

Điểm khác biệt so với những tài

nguyên khác1.2. Đặc điểm tài nguyên du lịch (tiếp)

- Có thời gian khai thác khác nhau do ảnh hưởng

chủ yếu của yếu tố khí hậu

quyết định tính mùa và tác động tới nhịp

điệu của hoạt động du lịch

- Được khai thác tại chỗ để tạo ra các sản phẩm

du lịch

tạo nên sức hút cơ sở hạ tầng và dòng khách

tới nơi tập trung các loại tài nguyên

- Có thể được khai thác nhiều lần

hiệu quả thu được từ việc khai thác tài

nguyên du lịch là rất lớn, có khi vượt trội hơn

nhiều lần so với việc khai thác các tài nguyên

khácChương 1: Khái quát về tài nguyên du

lịch

1.3. Ý nghĩa và vai trò của tài nguyên du

lịch

1.3.1. Ý nghĩa của tài nguyên du lịch

Là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối

với hoạt động và sự phát triển của du

lịchChương 1: Khái quát về tài nguyên du

lịch

1.3.2. Vai trò của tài nguyên du lịch

Tạo sức hấp dẫn của vùng du lịch

Là yếu tố cơ bản hình thành sản phẩm du

lịch

Là cơ sở quan trọng để phát triển các loại

hình du lịch

Ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức lãnh thổ

du lịch, lĩnh vực kinh doanh và tính chất

chun mơn hố của vùng du lịch

Xác định quy mơ hoạt động của một

vùng du lịchChương 2: Các loại tài nguyên du lịchTài nguyên du lịch tự nhiên

Tài nguyên du lịch nhân văn2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

2.1.1. Khái niệm

a. Các khái niệm

• Tài nguyên tự nhiên là các đối tượng,

hiện tượng trong môi trường tự nhiên

bao quanh chúng ta

• Tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các

yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí

hậu, thuỷ văn, hệ sinh thái, cảnh quan

thiên nhiên có thể được sử dụng phục

vụ mục đích du lịchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài nguyên du lịch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×