Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đô thị du lịch

Đô thị du lịch

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vùng du lịch

Thể thống nhất các đối tượng, hiện tượng tự

nhiên, nhân văn, xã hội…

Bao gồm hệ thống lãnh thổ du lịch và môi

trường kinh tế, xã hội xung quanh với sự

chun mơn hố nhất định trong hoạt động

du lịch

Chun mơn hố chính là bản sắc của vùng,

làm cho vùng này khác vùng kiaCác mối liên hệ nội - ngoại vùng đa dạng,

dựa trên nguồn tài nguyên, cơ sở hạ tầng,

cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn cóVùng du lịch

Có diện tích rất lớn, bao gồm nhiều

tỉnh

Bao gồm cả các khu vực khơng có

hoạt động du lịch (điểm dân cư/các

khu vực khơng có tài ngun)

nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với

kinh tế du lịchChương 1: Khái quát về tài nguyên

du lịch

1.1. Khái niệm

1.1.2. Phân loại tài nguyên du lịch

Theo đặc trưng của tài nguyên

• Tài nguyên du lịch tự nhiên

• Tài nguyên du lịch nhân văn

Theo thực trạng sử dụng

• Tài nguyên du lịch đã được khai thác

• Tài nguyên du lịch chưa được khai thác

Theo vị trí khai thác của tài nguyên

• Tài nguyên du lịch trên trái đất

• Tài nguyên du lịch trong vũ trụTài nguyên du

lịch

- Tài nguyên du lịch tự nhiên:

+ 100 vườn quốc gia, KBTTN,

+ 02 Di sản TN thế giới: Hạ Long và Phong Nha kẻ bàng

+ 05 Khu dự trữ sinh quyển thế giới (Cát Bà)

- Tài nguyên du lịch nhân văn (vật thể và phi vật

thể)

+ 40.000 DSVH vật thể và phi vật thể, ( 2.800 di tích

Quốc gia)

+ 8 di sản VH thế giới: Cố đơ Huế, Di tích Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, Khu

di tích trung tâm Hồng thành Thăng Long, Nhã Nhạc Cung Đình Huế,

Khơng gian văn hố Cồng chiêng Tây Ngun, Khơng gian văn hố Quan

họ Bắc Ninh, Ca trù .

+ Bia đá tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám được công nhận là di sản tư

liệu thế giới• Vấn đề:

- Quản lý và khai thác TNDL: Cơ chế, chính sách…

- Bảo vệ và phát huy tiềm năng TNDL…Hệ thống di sản là cơ sở hình thành và phát triển các sản phẩm du lịchuan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công bố là Di sản Văn hóa phi vật thể Đại diện của nhân lo

vào lúc 16h55’ (Abu Dhabi) tức 19h55’ (Việt Nam) -30/09/2009Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đô thị du lịch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×