Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lý lun chung v chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm xõy lp

Lý lun chung v chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm xõy lp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong xây dựng cơ bản, việc quản lý chi phí sản xuất không chỉ dựa

vào các số liệu tổng hợp về chi phí sản xuất mà còn căn cứ vào số liệu cụ thể

của từng loại chi phí theo từng cơng trình, hạng mục cơng trình trong từng

thời điểm nhất định. Do vậy,phân loại chi phí sản xuất là yêu cầu tất yếu cho

cơng tác quản lý và hạch tốn ở doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp

xây lắp nói riêng. Tuỳ theo yêu cầu quản lý, đối tượng cung cấp thơng tin và

gốc độ xem xét chi phí… mà chi phí sản xuất được sắp xếp, phân loai theo

cách thức khác nhau.

Thông thường, trong các doanh nghiệp xây lắp,chi phí sản xuất thường

được phân loại theo các tiêu thức sau:

3.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của

chi phí :

Theo cách phân loại này, các chi phí có nội dung, tính chất kinh tế

giống nhau được sắp xếp vao một yếu tố, khơng phân biệt chi phí đó phát sinh

trong lĩnh vực nào. Theo cách nay, tồn bộ chi phí sản xuất của doanh nghiệp

được chia thành 5 yếu tố:

-Chi phí nguyên vật liệu: Gồm tồn bộ các chi phí về các loại nguyên

vật liệu chính, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu, thiết bị xây dựng cơ bản.

Chú ý, các yếu tố này phải được loại trừ giá trị vật liệu đung không hết nhập

kho, phế liệu thu hồi và không bao gồm các thiết bị do chủ đầu tư bàn giao.

-Chi phí nhân cơng: Gồm tồn bộ tiền lương, tiền cơng phải trả và các

khoản trích theo lương tính vào chi phí của cơng nhân viên(cơng nhân sản

xuất trực tiếp và nhân viên quản lý phục vụ ở các đội xây dựng)

-Chi phí khấu hao tài sản cố định: Gồm toàn bộ số khấu hao các tài

sản cố định dùng cho hoạt động ản xuất và quản lý sản xuất như các loại may

thi công(máy xúc, máy trộn bê tơng…)nhà xưởng ơ tơ,…

-Chi phí dịch vụ mua ngồi: Là số tiền trả về các loại dịch vụ mua

ngoài, thuê ngoài phục vụ sản xuất, quản lý sản xuất: tiền nước, điện điện

thoại…

Sinh viên: Nguyễn Quốc Chưởnglớp k3921.10-Chi phí bằng tiền khác: Là các chi phí bằng tiền khơng thuộc các yếu

tố chi phí trên mà doanh nghiêp đã chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế giúp nhà

quản lý biết được kết cấu, tỉ trọng từng loại chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra

trong quá trình sản xuất kinh doanh để lập được báo cáo chi phí sản xuất theo

yếu tố của bản Thuyết minh báo cáo tài chính phục vụ u cầu thơng tin giá

thành sản phẩm và quản trị doanh nghiệp. Hơn nữa, cách phân loại này còn

giúp doanh nghiệp phân tích tình hình thực hiện dự tốn chi phí và lập dự

tốn chi phí cho kỳ sau.

3.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, cơng dụng của chi

phí:

Theo cách phân loại này, căn cứ vào mục đích cơng dụng của chi phí

sản xuất để chia ra các khoản mục chi phí khác nhau, mỗi một khoản mục chi

phí chỉ bao gồm những chi phí có cùng mục đích và cùng cơng dụng, khơng

phân biệt chi phí đó có nội dung kinh tế nào. Vì vậy, cách phân loại này còn

gọi là phân loại chi phí theo khoản mục. Tồn bộ chi phí phát sinh phát sinh

trong kỳ được chia làm các khoản mục chi phí sau:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu

sử dụng trực tiếp cho thi cơng cơng trình mà đơn vị xây lắp bỏ ra (vật liệu

chính, vật liệu phụ, các cấu kiện, các bộ phận kết cấu công trình, vật liệu luân

chuyển) tham gia cấu thanh thực thể cơng trình xây lắp hoặc giúp cho việc

hồn thành khối lượng xây lắp. Chi phí này khơng bao gồm các thiết bị do

chủ đầu tư ban bàn giao, không bao gồm chi phí về mặt vật tư phục vụ máy

thi cơng ( xăng, dầu…)Sinh viên: Nguyễn Quốc Chưởnglớp k3921.10-Chi phí nhân cơng trực tiếp: Gồm tồn bộ tiền lương, tiền công phải

trả cho số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng

công tác xây lắp, công nhân phục vụ xây lắp, kể cả công nhân vận chuyển,

bốc dỡ vật liệu trong phạm vi mặt bằng thi công và công nhân chuẩn bị, kết

thúc thu dọn hiện trường thi công, không phân biệt công nhân trong danh sách

hay cơng nhân th ngồi.

- Chi phí sử dụng máy thi cơng: Gồm tồn bộ các chi phí về vật liệu,

nhân cơng và các chi phí khác có liên quan đến sử dụng máy thi công và được

chia thành hai loại: Chi phí thường xuyên và chi phí tạm thơi.

+ Chi phí thường xuyên: Là những chi phí phát sinh trong quá trinh sử

dụng mxe máy thi công, được tính thẳng vào giá thành ca máy như: Tiền

lương của công nhân trực tiếp điều khiển hay phục vụ xe máy, chi phí về

nguyên liệu, động lực, vật liêụ dùng cho xe máy thi công, khấu hao và sữa

chữa thường xuyên xe máy thi công, tiền thuê xe máy thi cơng…

+Chi phí tạm thời: Là chi phí phải phân bổ dần theo thời gian sử dụng

máy thi công như: Chi phí tháo lắp, vận chuyển, chạy thử máy thi cơng từ

cơng trường này đến cơng trường khác, chi phí về tháo dỡ cơng trình tạm thời

loại nho như lều lán… phục vụ cho máy thi cơng. Những chi phí có thể phân

bổ dần hoặc trích trước cho nhiều kỳ.

- Chi phí sản xuất chung: Là những chi phí có liên quan đến việc tổ

chức, phục vụ và quản lý thi công của các đội xây lắp ở các công trường xây

dựng. Chi phí sản xuất chung là chi phí tổng hợp bao gồm nhiều khoản chi

phí khác nhau thường có mối quan hệ gián tiếp với các đối tượng xây lắp như:

Tiền lương quản lý đội xây dựng; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,

kinh phí cơng đồn được tính theo tỉ lệ quy định trên tiền lương phải trả cho

công nhân trực tiếp xây lắp và nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế của

doanh nghiệp); Khấu hao tài sản cố định dùng cho hoạt động của đội và

những chi phí liên quan đến hoạt động của đội…Sinh viên: Nguyễn Quốc Chưởnglớp k3921.10Cách phân loại này phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất theo

định mức; Cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp và

phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành. Từ đó, lập định mức chi phí

sản xuất kế hoạch giá thành cho kỳ sau.

Do đặc điểm của sảm phẩm xây lắp và phương pháp lập kế hoạch dự

toán trong xây dựng cơ bản là dự toán được cho từng đối tượng xây dựng theo

các khoản mục giá thành nên phương pháp phân loại chi phí theo khoản mục

là phương pháp được sử dụng phổ biến trong các doang nghiệp xây dựng cơ

bản.

Trên đây là các cách phân loại chi phí thường dùng trong các doanh

nghiệp xây dựng cơ bản. Ngoai ra, trong kế tốn quản trị người ta còn phân

loại chi phí thành định phí và biến phí, chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.

3.2. Giá thành sản phẩm xây lắp và các loại giá thành :

3.2.1. Giá thành sản phẩm xây lắp :

Trong sản xuất chi phí chỉ là một mặt thể hiện sự hao phí. Để đánh giá

chất lượng sản xuất kinh doanh của cá tổ chức sản xuất kinh tế, chi phí sản

xuất phải được xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với kết quả sản xuất, đó

cũng là một mặt của q trình sản xuất. Quan niệm so sánh đó hình thành nên

khái niêm giá thành sản phẩm.

Như vậy, về bản chất, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai

khái niệm giống nhau: Chúng đều là các hao phí về lao động và các chi phí

khác của doanh nghiệp. Tuy vậy giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

cũng có sự khác nhau:

-Nói đến chi phí sản xuất là nói đến hao phí trong một thời kỳ, còn nói

đến giá thành sản phẩm là xem xét, đề cập đến mối quan hệ chi phí đối với

q trình cơng nghệ chế tạo sản xuất tạo sản phẩm (và đã hình thành ). Đó là

2 mặt của một q trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như

trong doanh nghiệp xây lắp, để hoàn thành một sản phẩm xây lắp có thể phải

mất thời gian dài , một năm hoặc hơn nữa đó là đặc điểm của ngành xây dựng

Sinh viên: Nguyễn Quốc Chưởnglớp k3921.10-Về mặt lượng, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có thể khác

nhau khi có sản phẩm sản xuất dở dang cuối kỳ hoặc đầu kỳ. Sự khác nhau về

mặt lượng và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thể

hiện ở công thức:

Z= Dđk + C - Dck

Trong đó: Z: Tổng giá thành sản phẩm

Dđk: Trị giá sản phẩm làm dở đầu kỳ

C: Tổng chi phí phát sinh trong kỳ

Dck: Trị giá sản phẩm làm dở cuối kỳ

3.2.2.Các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiêp xây dựng :

Căn cứ vào cơ sở số liệu và thời đIúm tính giá thành, giá thành sản

phẩm xây lắp được chia làm 3 loại:

+Giá thành dự toán: Giá thành dự toán là giá thành được tính trên cơ

sở các dự tốn về chi phí hiện hành và chỉ tính cho một đơn vị sản phẩm xây

lắp(cơng trình…). Việc dự tốn giá thành cũng cũng được tiến hành trước khi

thi công, xây lắp. Giá thành dự tốn là cơng cụ quản lý theo dự tốn của

doanh nghiệp, là thước đo chính xác để xác định kết quả sử dụng tài sản, vật

tư lao động trong sản xuất, giúp cho đánh giá đúng đắn các giải pháp kinh tế

kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện trong quá trình hoạt động sản xuất

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

+Giá thành kế hoạch: Là giá thành được tính trên cơ sở chi phí sản xuất

kế hoạch và sản lượng kế hoạch. Việc tính giá thành kế hoạch do bộ phận kế

hoạch của doanh nghiệp thực hiện và được tiến hành trước khi bắt đầu quá

trình sản xuất, xây dựng, giá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu của doanh

nghiệp, là căn cứ để sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ

giá thành của doanh nghiệpSinh viên: Nguyễn Quốc Chưởnglớp k3921.10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý lun chung v chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm xõy lp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×