Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHẾ ĐỘ THANH TOÁN BHXH TRẢ THAY LƯƠNG TẠI CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX :

CHẾ ĐỘ THANH TOÁN BHXH TRẢ THAY LƯƠNG TẠI CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lê Quốc Huy - K 39.21.07- 55 -(Mặt trước)

Tên Cơ quan Y tế

Ban hành theo mẫu CV

.....................

Số 90TC/CĐKT ngày 20/7/99 của BTC

Số KB/BA

622

GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ ỐM

Quyển sổ: 127

Số : 36

Họ và tên: Vũ Lâm Tùng

Tuổi : 36

Đơn vị công tác: Công ty XNK và hợp tác quốc tế Coalimex

Lý do cho nghỉ: Phẫu thuật xương khớp gối

Số ngày cho nghỉ: 15 ngày (Từ 3/3 đến hết ngày 18/3/2002 )

Xác nhận của đơn vị phụ trách

Số ngày nghỉ : 15 ngày

(Ký, họ tên)Ngày 2 tháng 3 năm 2002

Y bác sĩ KCB

(Đã ký, đóng dấu)Nguyễn Thị Hồng

(Mặt sau)

PHẦN BHXH

Số sổ BHXH : 01133943564

1- Số ngày thực nghỉ được hưởng BHXH

: 15 ngày

2- Luỹ kế ngày nghỉ cùng chế độ

: ngày

3- Lương tháng đóng BHXH

: 373.932 đồng

4- Lương bình qn ngày

: 22.069 đồng

5- Tỷ lệ hưởng BHXH

: 75%

6- Số tiền hưởng BHXH

: 373.932 đồng

Ngày 2 tháng 3 năm 2002

Phụ trách BHXH đơn vị

(Ký, họ tên)Cán bộ Cơ quan BHXH

(Ký, họ tên)Hoàng Ngọc Điệp

(Ghi chú: Phần mặt sau căn cứ ghi vào giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH hoặc

giấy ra viện)Lê Quốc Huy - K 39.21.07- 56 -4.2.Bảng thanh toán BHXH:Sau khi tổng hợp tất cả các phiếu nghỉ BHXH như trên, kế tốn lập bảng thanh

tốn BHXH cho tồn Cơng ty theo mẫu sau:

Đơn vị: Công ty XNK và hợp tác quốc tế Coalimex

Mẫu số 04 - LĐTL

BẢNG THANH TOÁN BHXH

Tháng 3 năm 2002

Nợ 334: 200.000

Có 111: 200.000TT

1Họ và tênNghỉ ốmSN

ST

Vũ Lâm Tùng 15 373.932Nghỉ

Nghỉ tai

Nghỉ đẻ

con ốm

nạn

SN ST SN ST SN STTổng số

tiền

nhận373.932Cộng373.932(Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm ba mươi hai

đồng)

Kế tốn BHXH

Nhân viên theo dõi

Kế toán

trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

*

Từ bảng thanh tốn BHXH tháng 3/2002, kế tốn cơng ty lập phiếu chi tiền

BHXH trả thay lương cho toàn cơng ty.

- Cụ thể ta có uỷ nhiệm chi về kinh phí BHXH do cơ quan BHXH cấp cho cơng

ty.

UỶ NHIỆM CHI

Số : 30

(Tương đương giấy báo có)

Chuyển khoản tiền : Thư - điện ngày 28/3/2002

Đơn vị trả tiền

: Cơ quan BHXH Quận Hai Bà Trưng

Số tài khoản

:

Tại ngân hàng

:

Đơn vị nhận tiền

: Công ty XNK và hợp tác quốc tế Coalimex

Địa chỉ

: Số 47 - Quang Trung

Số tài khoản

: 710A - 00047

Tại ngân hàng

: Công thương Hà Nội

Nội dung thanh tốn: Cấp kinh phí BHXH

Số tiền

: 373.932 đồng

Số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm ba mươi hai đồng

Ngày 12 tháng 3 năm 2002Lê Quốc Huy - K 39.21.07- 57 -Đơn vị trả tiền

KT chủ T.Khoản

(Đã ký, đóng dấu)Ngân hàng A

Ngân hàng B

Ngày 28/03/02 số phụ kiểm soát Ngày 28/03/02 số phụ kiểm soát

Trưởng ngân hàng

Trưởng ngân hàng

(Đã ký, đóng dấu)

(Đã ký, đóng dấu)- Kế tốn cơng ty viết phiếu chi tiền mặt chi lương BHXH trả thay lương tháng

3/02

Đơn vị: Coalimex

Địa chỉ:

Telefax:Quyển số: 02 Mẫu số:02 - TT

Số: 43 QĐ số 1141 - TC/ QĐ/ CĐKT

Ngày 01 tháng 11 năm 1995PHIẾU CHI

Ngày 12 tháng 03năm 2002

NỢ TK 334

CÓ TK 111

Họ tên người nhận tiền: Vũ Tùng Lâm

Địa chỉ : Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty XNK và hợp tác quốc tế Coalimex

Lý do chi: Chi lương BHXH tháng 3/2002

Số tiền : 373.932 (Viết bằng chữ) Ba trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm ba mươi hai

đồng

Kèm theo : 02 chứng từ gốc Phiếu nghỉ hưởng BHXH và bảng thanh toán lương

BHXH

Đã nhận đủ số tiền: 373.932 (Viết bằng chữ) Ba trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm ba

mươi hai đồng

Ngày 12 tháng 03năm 2002

Thủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên, đóng dấu )

tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người lập phiếu Người nhận(Ký, họ tên)Ninh Xuân Sơn

Các nghiệp vụ hạch toán BHXH trả thay lương:

- Nghiệp vụ 1: Nợ TK 334: 373.932

Có TK111: 373.932

- Nghiệp vụ 2: Nợ TK 3383: 373.932

Có TK 334: 373.932

- Nghiệp vụ 3: Nợ TK 112: 373.932

Có TK 3383: 373.932Lê Quốc Huy - K 39.21.07- 58 -Thủ quỹ(Ký, họ tên) (Ký, họVũ Tùng LâmLêThu HàPHẦN III

MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN

CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN

TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CƠNG TY XNK VÀ HỢP TÁC

QUỐC TẾ COALIMEX.

I.NHỮNG NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC

KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC

TẾ COALIMEX:

Công ty XNK và hợp tác quốc tế Coalimex là 1 doanh nghiệp Nhà nước có đầy

đủ tư cách pháp nhân, đã trưởngthành và đã đứng vững trong cuộc cạnh tranh khốc

liệt của nền kinh tế thị trường. Đặc biệt trong những năm gần đây, công ty đã không

ngừng đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực

chun mơn và phẩm chất đạo đức. Cơng ty đã cử những cán bộ có năng lực chun

mơn làm cán bộ chuyên trách công tác thanh tra của công ty, đồng thời luôn tạo điều

kiện cho cán bộ chủ chốt của cơng ty tham gia các khố học và tập huấn ngắn hạn,

nâng cao trình độ chun mơn cho họ, từng bước cải thiện điều kiện việc làm...Nhờ

thế mà các sản phẩm của công ty luôn được các bạn hàng đánh giá cao (đặc biệt là

các khách hàng nước ngồi) cả về chất lượng, uy tín và giá cả. Doanh thu công ty

năm sau luôn cao hơn năm trước, đóng góp cho NSNN ngày một tăng, thu nhập bình

qn tháng của các nhân viên trong cơng ty khá cao so với mặt bằng thu nhập của dân

cư, đồng thời cơng ty còn tạo cơng ăn việc làm ổn định cho khoảng trăm con người

với mức sống đảm bảo.

Để có được kết quả trên đây, phần lớn là nhờ vào sự vận hành nhịp nhàng ăn

khớp nhau của cả hệ thống, trong đó Giám đốc là người có năng lực điều hành quản

lý, còn nhân viên trong cơng ty thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ cơng việc của

mình.

1.ƯU ĐIỂM:

Công tác quản lý lao động tại công ty rất chặt chẽ và hợp lý. Công ty theo dõi

thời gian làmviệc của cán bộ quả bảng chấm công. Ngày 26 hàng tháng, phòng tổ

chức hành chính sẽ tổng hợp ngày cơng lao động của tồn cơng ty trên sổ theo dõi

ngày cơng lao động, đây là căn cứ để tính trả lương thời gian cho người lao động. RõLê Quốc Huy - K 39.21.07- 59 -ràng để trả lươngcho người lao động vừa đầy đủ, vừa cơng bằng thì khơng thể không

coi trọng việc quản lý lao động. Công ty đã thực hiện tốt điều này là điều đáng mừng.

Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng là hình thức Nhật ký chung. Trước đây, khi

chưa ứng dụng máy tính vào cơng tác kế tốn thì cơng ty áp dụng hình thức kế tốn

Chứng từ ghi sổ. So với hình thức kế tốn cũ, hình thức kế tốn Nhật ký chung có

nhiều ưu việt hơn bởi lẽ nó phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản

lý, số lượng cán bộ kế tốn ít và kết cấu sổ đơn giản, ít cột nhiều dòng thích hợp cho

việc tổng hợp số liệu và in trên máy. Khi cần cung cấp số liệu cho giám đốc ở Sổ cái

TK 334 vào khoảng thời gian nào, chỉ chờ sau vài phút là máy in ra đầy đủ những dữ

liệu cần thiết.

Bộ máy kế tốn của cơng ty đơn giản, gọn nhẹ và làm việc có hiệu quả. Với 11

người trong phòng tất cả các cơng việc, các phần hành kế tốn đều được xử lý và

cung cấp thơng tin kịp thời cho lãnh đạo cơng ty. Bộ phận kế tốn của cơng ty đã thực

hiện việc thanh tốn tiền lương cho cán bộ cơng nhân viên trong tồn cơng ty. Việc

chi trả tiền lương, thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về các chế độ

BHXH, BHYT, KPCĐ đảm bảo quyền lợi trực tiếp của người lao động.Công ty đã sử

dụng đầy đủ các chứng từ kế toán đã quy định trong chế độ ghi chép ban đầu về tiền

lương, về thanh toán các chế độ BHXH,...

2.NHƯỢC ĐIỂM:

• Cơng ty đã thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà nước trong việc trích lập

quỹ KPCĐ. Tuy nhiên, theo em việc trích lập quỹ KPCĐ cơng ty thu dưới hình thức

người lao động góp 1% lương thực tế cộng dồn trong tháng cgưa thể thực hiện tính

cơng bằng, bởi vì quỹ này được hình thành để sử dụng cho mục đích bảo vệ quyền lợi

người lao động,nếu người nào lương cao thì mức đóng bảo hiểm nhiều hơn và họ

được hưởng quyền lợi nhiều hơn người đóng góp mức thấp chăng? Và mức những

người nộp cơng đồn phí thấp thì sẽ chịu thiệt thòi khi hưởng quyền lợi, họ có chấp

nhận sự vơ lý này chăng? Nên chăng cơng ty xây dựng một mức đóng cơng đồn phí

chung cho tồn bộ lao động?

• Cơng ty vẫn chưa thực hiện việc trích trước tiền lương nghỉ phép cho cán bộ

công nhân viên. Tiền lương nghỉ phép của cán bộ cơng nhân viên phát sinh tháng nào

thì được tính hết vào chi phí của tháng đó. Vì thế nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh

doanh của công ty.Lê Quốc Huy - K 39.21.07- 60 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHẾ ĐỘ THANH TOÁN BHXH TRẢ THAY LƯƠNG TẠI CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×