Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ:

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

hoặc Nợ TK 335 - "Chi phí phải trả"

Có TK 334 - "Phải trả công nhân viên"

Định kỳ hàng tháng, khi tính trích trước lương nghỉ phép của cơng nhân sản

xuất, đã ghi sổ:

Nợ TK 622 - "Chi phí nhân cơng trực tiếp"

Có TK 335 - "Chi phí phải trả"

- Nghiệp vụ 5: Các khoản phải thu đối với công nhân viên như tiền bồi thường

vật chất, kế toán phản ánh theo định khoản:

Nợ TK 138 - "Phải thu khác"

(1388)

Có TK 138 - "Phải thu khác"

(Chi tiết TK 1388: Tài sản thiếu chừ xử lý)

- Nghiệp vụ 6: Kết chuyển các khoản phải thu và tiền tạm ứng chi không hết trừ

vào thu nhập của cơng nhân viên, kế tốn ghi sổ theo định khoản:

Nợ TK 334 - "Phải trả cơng nhân viên"

Có TK 141 - "Tạm ứng"

Có TK 138 - "Phải thu khác"

(1388)

- Nghiệp vụ 7: Tính thuế thu nhập mà công nhân viên người lao động phải nộp

Nhà nước, kế toán ghi sổ theo định khoản:

Nợ TK 334 - "Phải trả cơng nhân viên"

Có TK 333 - "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước" (3338)

- Nghiệp vụ 8: Khi thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập khác cho cơng

nhân viên, kế tốn ghi sổ theo định khoản:

Nợ TK - "Phải trả cơng nhân viên"

Có TK 112 - "Tiền gửi Ngân hàng"

Có TK 111 - "Tiền mặt"

- Nghiệp vụ 9: Hàng tháng, khi tính trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vàochi phí

sản xuất kinh doanh, kế tốn ghi sổ theođịnh khoản:

Nợ TK 241 - "XDCB dở dang"

Nợ TK 622 - "Chi phí nhân cơng trực tiếp"

Nợ TK 627 - "Chi phí sản xuất chung "

Nợ TK 641 - "Chi phí bán hàng"

Nợ TK 642 - "Chi phí QLDN"

Có TK 338 - "Phải trả, phải nộp khác"

(Chi tiết TK 3382 : KPCĐ

TK3383 : BHXHLê Quốc Huy - K 39.21.07- 25 --TK 3384 : BHYT )

Nghiệp vụ 10: Khi chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, KPCĐ cho cơ quan chuyêntrách cấp trên quản lý, kế toán ghi sổ theo định khoản:

Nợ TK 338 - "Phải trả phải nộp khác"

(Chi tiết TK 3382 : KPCĐ

TK 3383 : BHXH

TK 3384 : BHYT )

Có TK 111 - "Tiền mặt"

Có TK 112 - "Tiền gửi Ngân hàng"

- Nghiệp vụ 11: Khi chi tiêu KPCĐ phần để lại tại doanh nghiệp theo quy định,

kế toán ghi sổ theo định khoản:

Nợ TK338 - "Phải trả phải nộp khác"

(3382)

Có TK 111 - "Tiền mặt"

Có TK 112 - "Tiền gửi Ngân hàng"

Tuỳ theo hình thức sổ kế tốn doanh nghiệp áp dụng mà việc hạch toán tiền

lương và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ được thực hiện trên sổ kế tốn tổng

hợp.

Trình tự kế tốn và các nghiệp vụ về kế tốn tiền lương và các khoản trích

BHXH, BHYT, KPCĐ được tóm tắt bằng sơ đồ sau:SƠ ĐỒ KẾ TỐN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

TK 138TK 241TK 334Lê Quốc Huy - K 39.21.07- 26 -(1)(6)

TK 335TK 141

(4)TK 622(4')TK

627,641,642TK 333(3338)(7)TK 338(138)TK 111,112(3)(9)TK 431

(2)(8)

(10)(11)5.HỆ THỐNG SỔ SÁCH HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH

THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP:

• Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký - Sổ cái:

Để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, doanh nghiệp có thể sử

dụng hệ thống sổ kế toán sau:Lê Quốc Huy - K 39.21.07- 27 --Một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là nhật ký sổ cái. Sổ cái là sổ ghinghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quan hệ đối ứng tài khoản.

- Các sổ hoạch toán chi tiết: là sổ phản ánh chi tiết cụ thể về từng đối tượng kế

tốn, gồm có các sổ chi tiết như TK 334, TK 338, TK 111, TK 112, TK 641, TK

642...

• Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chung:

Doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống sổ kế toán sau:

- Sổ nhật ký chung.

-Sổ cái: mỗi TK được sử dụng một số trang sổ riêng.-Các sổ hạch toán chi tiết: sổ chi tiết TK334, TK 338, TK 111, TK 112, TK 641,TK 642...

• Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ:

Doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống sổ kế toán sau:

- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: là sổ ghi nghiệp vụ kinh tế theo thời gian sau khi

nghiệp vụ kinh tế đó đã phản ánh ở chứng từ ghi sổ.

- Sổ cái.

-Các sổ hoạch toán chi tiết: sổ chi tiết TK 334, TK 338, TK 111, TK 112,TK641, TK 642...

• Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký - Chứng từ:

Doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống sổ kế toán sau:

- Sổ nhật ký chứng từ: ghi nghiệp vụ kinh tế theo thời gian và theo quan hệ đối

ứng tài khoản, làm căn cứ để ghi sổ cái.

- Sổ cái.

-Các sổ hoạch toán chi tiết: sổ chi tiết TK 334, TK 338, TK 111, TK 112, TK641, TK 642...Lê Quốc Huy - K 39.21.07- 28 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x