Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX.

MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ràng để trả lươngcho người lao động vừa đầy đủ, vừa cơng bằng thì khơng thể khơng

coi trọng việc quản lý lao động. Công ty đã thực hiện tốt điều này là điều đáng mừng.

Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng là hình thức Nhật ký chung. Trước đây, khi

chưa ứng dụng máy tính vào cơng tác kế tốn thì cơng ty áp dụng hình thức kế tốn

Chứng từ ghi sổ. So với hình thức kế tốn cũ, hình thức kế tốn Nhật ký chung có

nhiều ưu việt hơn bởi lẽ nó phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản

lý, số lượng cán bộ kế tốn ít và kết cấu sổ đơn giản, ít cột nhiều dòng thích hợp cho

việc tổng hợp số liệu và in trên máy. Khi cần cung cấp số liệu cho giám đốc ở Sổ cái

TK 334 vào khoảng thời gian nào, chỉ chờ sau vài phút là máy in ra đầy đủ những dữ

liệu cần thiết.

Bộ máy kế toán của cơng ty đơn giản, gọn nhẹ và làm việc có hiệu quả. Với 11

người trong phòng tất cả các cơng việc, các phần hành kế toán đều được xử lý và

cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo công ty. Bộ phận kế tốn của cơng ty đã thực

hiện việc thanh tốn tiền lương cho cán bộ cơng nhân viên trong tồn cơng ty. Việc

chi trả tiền lương, thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về các chế độ

BHXH, BHYT, KPCĐ đảm bảo quyền lợi trực tiếp của người lao động.Công ty đã sử

dụng đầy đủ các chứng từ kế toán đã quy định trong chế độ ghi chép ban đầu về tiền

lương, về thanh tốn các chế độ BHXH,...

2.NHƯỢC ĐIỂM:

• Cơng ty đã thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà nước trong việc trích lập

quỹ KPCĐ. Tuy nhiên, theo em việc trích lập quỹ KPCĐ cơng ty thu dưới hình thức

người lao động góp 1% lương thực tế cộng dồn trong tháng cgưa thể thực hiện tính

cơng bằng, bởi vì quỹ này được hình thành để sử dụng cho mục đích bảo vệ quyền lợi

người lao động,nếu người nào lương cao thì mức đóng bảo hiểm nhiều hơn và họ

được hưởng quyền lợi nhiều hơn người đóng góp mức thấp chăng? Và mức những

người nộp cơng đồn phí thấp thì sẽ chịu thiệt thòi khi hưởng quyền lợi, họ có chấp

nhận sự vô lý này chăng? Nên chăng công ty xây dựng một mức đóng cơng đồn phí

chung cho tồn bộ lao động?

• Cơng ty vẫn chưa thực hiện việc trích trước tiền lương nghỉ phép cho cán bộ

công nhân viên. Tiền lương nghỉ phép của cán bộ công nhân viên phát sinh tháng nào

thì được tính hết vào chi phí của tháng đó. Vì thế nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh

doanh của công ty.Lê Quốc Huy - K 39.21.07- 60 -Việc trích lập BHYT theo quy định là 3% trên lương cấp bậc (lương cơbản) của cán bộ công nhân viên trong đó cơng ty đưa 2% lương cơ bản tính vào chi

phí trong kỳ, còn người lao động chịu 1% lương cơ bản trừ vào thu nhập của họ. Tuy

nhiên, ở đây cơng ty đã trích tồn bộ 3% BHYT theo lương cơ bản để tính vào chi phí

sản xuất. Như vậy là quy định trích nộp BHYT cơng ty đã chưa thực hiện trích đúng

chế độ hiện hành.Việc phân chia hệ số tiền lương của cán bộ quản lý và nhân viên gián tiếp

(tạp vụ, bảo vệ, lái xe...) ở cơng ty còn chưa phù hợp, chưa thể hiện rõ nét tính cơng

bằng và khơng đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động. Hiện nay công ty đang

áp dụng hệ số lương như sau:

- Hệ số 1,8 áp dụng đối với các đơn vị trực tiếp kinh doanh và các chức danh

Giám đốc cơng ty, Phó GĐ cơng ty, Kế tốn trưởng cơng ty.

- Hệ số 1,6 áp dụng đối với các đơn vị giao nhận.

-Hệ số 1,5 áp dụng đối với các trưởng phó phòng các đơn vị quản lý, phục vụ.-Hệ số 1,3 áp dụng đối với các chuyên viên quản lý các đơn vị quản lý,phục vụvà đơn vị còn lại.

- Những học sinh mới ra trường được công ty tiếp nhận vào làm việc theo HĐ

lao động thử việc và HĐ lao động thời hạn từ 1 năm trở lên áp dụng hệ số năng suất

đơn vị tối đa 1,00.

Với hệ số lương như trên đã thể hiện rõ sự bất hợp lý giữa các cán bộ quản lý.

Theo em, công ty cần có biện pháp thay đổi trong thời gian tới.

• Đối với các nghiệp vụ thanh toán BHXH cho cán bộ công nhân viên trong

công ty:

Khi công ty nộp bảng thanh toán BHXH lên BHXH Quận, và được BHXH

Quận thanh tốn cho cơng ty theo đúng số tiền phải trả, kế toán tiền lương nhận tiền

về đề nghị thủ quỹ viết phiếu thu và nhập quỹ tiền mặt. Sau đó, thủ quỹ sẽ chi trả tiền

BHXH cho công nhân viên. Ở đây, kế tốn khơng sử dụng đến TK 3383 - BHXH để

phản ánh số tiền phải trả BHXH và số tiền BHXH còn phải trả cho cơng nhân viên.

Ngược lại, kế toán tiền lương lại lấy TK 334 - Phải trả cơng nhân viên để phản ánh

tình hình thanh tốn BHXH cho cơng nhân viên. Sổ cái TK 334 có khối lượng nghiệp

vụ nhiều mà còn phải theo dõi cả việc thanh tốn BHXH, trong khi cơng ty có mở sổ

TK 3383 - BHXH lại chỉ theo dõi việc trích BHXH và nộp BHXH thơi. Điều này cho

thấy cơng tác quản lý thanh tốn các khoản BHXH cho cơng nhân viên ở công tyLê Quốc Huy - K 39.21.07- 61 -chưa khoa học, hợp lý. Để treo các khoản BHXH phải trả cơng nhân viên trên TK

334 sẽ khó khăn cho viẹc quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản đó.

Kế tốn tiền lương và BHXH ở cơng ty định khoản nghiệp vụ như sau:

- Nộp bảng thanh toán BHXH cho BHXH Quận:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)

Có TK 334 - Phải trả cơng nhân viên

Khoản BHXH phải thanh tốn cho cơng nhân viên chính là khoản phải thu từ

BHXH Quận.

- Nhận tiền mặt từ BHXH Quận về nhập quỹ công ty-Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111)

Có Tk 138 - Phải thu khác (13880

Thanh tốn, chi trả BHXH cho công nhân viên bằng tiền mặtNợ TK 334 - Phải trả cơng nhân viên

Có Tk 111 - Tiền mặt (1111)

• Cơng ty XNK và hợp tác quốc tế Coalimex là loại hình doanh nghiệp Nhà nước

, hoạt động hạch tốn kinh tế độc lập. Hiện nay cơng ty đang áp dụng hình thức

hưởng lương theo lợi nhuận, theo hình thức này thì cơng ty hoạt động kinh doanh có

hiệu quả thì thu nhập của cán bộ cơng nhân viên trong công ty sẽ được nâng cao như

việc đảm bảo mức thu nhập của họ có được ổn định không nếu hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty không đạt hiệu quả hay không đạy được mức doanh thu như

kế hoạch đã đề ra. Do đó cơng ty cần có chính sách khen thưởng hợp lý để khuyến

khích người lao động trong cơng việc và cũng phần nào cải thiện được cuộc sống của

người lao động.

Điều đó đòi hỏi Ban lãnh đạo cơng ty phải ln tăng cường công tác quản lý,

quan tâm và củng cố đội ngũ các bộ có năng lực chun mơn, đào tạo bồi dưỡng và

nâng cao trình độ chun mơn để góp phần cho sự phát triển cơng ty, giúp cho tình

hình hoạt động kinh doanh của công ty luôn đạt hiểu quả, đạt doanh thu cao.

IIMỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN

LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY XNK VÀ

HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX:

Ta đã biết tiền lương là một vấn đề hết sức quan trọng. Một chính sách tiền

lương hợp lý sẽ là cơ sở, đòn bẩy cho sự phát triển của doanh nghiệp. Còn đối người

lao động, tiền lương nhận được thoả đáng sẽ là động lực thúc đẩy năng lực sáng tạo,

sự nhiệt tình trong cơng việc góp phần khơng nhỏ làm tăng năng suất lao động, hoạt

động kinh doanh của doanh nghiệp cũng đạt kết quả cao.Lê Quốc Huy - K 39.21.07- 62 -Do đó ở mỗi doanh nghiệp, tuỳ theo từng loại hình hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp, quy mơ của doanh nghiệp cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp mình mà có chế độ kế tốn tiền lương sao cho hợp lý, ln

nghiên cứu và hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương

như: BHXH, BHYT, các chế độ hưởng BHXH, các chế độ khen thưởng,khuyến khích

lương... để sao cho quyền lợi của người lao động ln được đảm bảo và được dặt lên

hàng đầu, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, khuyến khích cho người

lao động trong sản xuất kinh doanh là một vấn đề quan trọng.

Những hạn chế nêu trên phần nào đã gây cản trở cho cơng tác kế tốn tiền

lương và các khoản trích theo lương của cơng ty chưa phát huy hết vai trò tác dụng

của mình là cơng cụ phục vụ quản lý kinh tế. Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu đề tài

này, em xin mạnh dạn nêu lên một số phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế

đó. Mong rằng đề xuất sau là những gợi ý nho nhỏ để công ty xem xét trong thời gian

tới.

(1) Tình hình quản lý và sử dụng lao động:

Việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là vấn đề quan tâm hàng đầu của mọi

doanh nghiệp. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động chính là tổ chức lao động

một cách khoa học, kết hợp điều chỉnh quá trình hoạt động của con người và các yếu

tố của quá trình sản xuất để đem lại năng suất lao động cao, hiệu quả tối ưu. Chính vì

vậy, cuối kỳ kinh doanh cơng ty cần phân tích tình hình lao động để đánh giá kiểm tra

sự biến động về tình hình sử dụng thời gian lao động, về trình độ chun mơn tay

nghề...Từ đó tìm biện pháp quản lý và sử dụng lao động ngày 1 hiệu quả hơn. Phân

tích cơng việc để hiểu biết đầy đủ cơng việc, các yếu tố kỹ năng cần thiết, xác định

thời gian hao phí lao động cần thiết thực hiện các yếu tố công việc làm cho tiết kiệm

thời gian và sức lao động, nâng cao hiệu suất lao động, là cơ sở định mức lao động.

Nâng cao trình độ lành nghề cho người lao động mà trước hết phải phân loại

lao động, căn cứ vào yêu cầu công việc, định hướng sản xuất mà có kế hoạch đào tạo

nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán bộ cơng nhân viêncủa công ty. Làm

tốt công tác tuyển chọn lao động.

Xây dựng hệ thống kiểm soát số lượng và chất lượng lao động chặt chẽ để có

những quyết định đúng đắn đối với những nhân viên làm việc theo hợp đồng ngắn

hạn (Quyết định ký tiếp hợp đồng hay không), đảm bảo tận dụng thị trường lao động

dồi dào ở nước ta.Lê Quốc Huy - K 39.21.07- 63 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY XNK VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x