Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập luyện tập

Bài tập luyện tập

Tải bản đầy đủ - 0trang

T = [ 1; +∞ )

A.d)B.11 

T = ( −∞; −1] ∪  ;3

4 Bài 4.97: a)D.T =∅B.(T =¡T = −∞;1 − 2  ∪ 1 + 2; +∞)C.11 

T =  ;3

4 T = ( −∞; −1]

D.Lời giải:

b) Vô nghiệm−4 ( x 2 + 1) ≤ x 2 − 2 x − 7

5 x 2 − 2 x − 3 ≥ 0

x2 − 2 x − 7

−4 ≤1

2

2

x2 + 1

2 x ≥ −8

 x − 2 x − 7 ≤ x + 1

Suy ra tậpd)C.3T =  −4; −  ∪ [ 1; +∞ )

5

1 x2 − 2x − 2≤1

13 x 2 − 5 x + 7A.c)3T =  −4; − 

5

3T =  −4; −  ∪ [ 1; +∞ )

5

11 

T = ( −∞; −1] ∪  ;3

4 Bài 4.98: Tìmm0


A.x ∈ [ −2;1]m 2 x + m( x + 1) − 2( x − 1) > 0

để bất phương trình3

2B.0


f ( x) = ( m + m – 2) x + m + 2nghiệm đúng với mọim<C.3

2Lời giải:2Bài 4.98: ĐặtBài toán thỏa mãn:(m 2 + m − 2)(−2) + m + 2 > 0

 f (−2) > 0

⇔

⇔ 2

(m + m − 2)(1) + m + 2 > 0

 f (1) > 0D.m < 0m > 323−2 < m <−

2

3

 2m − m + 6 > 0⇔ 2

⇔

⇔0
m

<2

2

 m +2m > 0

  m > 0

2Bài 4.99: Cho x 2 − ( 1 + 2m ) x + 2m ≤ 0

 2

 x + ( 2 + m ) x + 2m ≤ 0khẳng định nào sai?m ≤ −1: S = [ −2;1] ,− 1 < m < 0 : S = [ 2a; −a ]A.B.m = 0 : S = { 0}m > 0 : S = { 1}C.D.

Lời giải:

m ≤ −1: S = [ −2;1] , − 1 < m < 0 : S = [ 2a; − a ] , m = 0 : S = { 0} , m > 0 : S = ∅Bài 4.99:Bài 4.100: Tìm

1 

x ∈  ; 2

2 mđể bất phương trìnhnghiệm đúng với mọi.2≤m≤A.C.2 x 2 − ( 2m + 1) x + m 2 − 2m + 2 ≤ 021 + 2 34

10m≤B.2≤mD.21 + 2 34

10m < 2 m > 21 + 2 34



10Lời giải:

f ( x ) = 2 x − ( 2m + 1) x + m − 2m + 2

∆ = −4m 2 + 20m − 15

Bài 4.100: Đặt

, có

2

5 − 10

m ≤

2

∆≤0⇔ 5 + 10

m ≥22f ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ ¡

, suy ranên trường hợp này không thỏa yêu cầu bài toán. 5 − 10 5 + 10 

∆ > 0 ⇔ m ∈ 

;

÷

2 ÷

f ( x)

 2

, khi đó

có hai nghiệm

x1 =2m + 1 − ∆

2m + 1 + ∆

, x2 =

4

4x1 < x2

()f ( x ) ≤ 0 ⇔ x ∈ [ x1 ; x2 ]

.Do đó u cầu bài tốn

2

2m − 1) ≤ 4∆

(1

2

 x1 ≤

2m − 1 ≤ 2 ∆

⇔

⇔ ( 7 − 2m ) ≤ ∆

2⇔

7 − 2m ≤ ∆

 x2 ≥ 2

1

 ≤m≤ 7

2

2

 20m2 − 84m + 61 ≤ 021 + 2 34

⇔  m 2 − 6m + 8 ≤ 0

⇔2≤m≤

10

1

7

 ≤m≤

2

22≤m≤Vậy21 + 2 34

10là những giá trị cần tìm.x 2 − 2mx + m 2 − m + 1 = 0 ( 1)

Bài 4.101: Cho phương trình:

a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệmm ∈ [ 2; +∞ )

A..m ∈ [ 3; +∞ )m ∈ [ 4; +∞ )B.C.b) Tìm m để phương trình (1) có nghiệmm ∈ ( 1; 2 )

A.x ≥1x ≤1D..m ∈ ( −∞;1)

B.m ∈ [ 1; +∞ )m ∈ [ 1; 2]m ∈ ( 2; +∞ )

C.D.x1 < 1 < x2

c) Tìm m để phương trình (1) có nghiệmA.1< mB..m<2C.1< m < 2D.m < 1

m > 2

x1 < x2 < 1

d) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm

A.1< mB..m<2C.1< m < 2D.khơng tồn tại mLời giải:

t = x −1 ⇒ x = t +1Bài 4.101: Đặt, thay vào pt (1) ta được phương trình:t 2 + 2 ( 1 − m ) t + m 2 − 3m + 2 = 0 ( 2 )a) Để phương trình (1) có nghiệmx ≥1 ⇔phương trình (2) có nghiệmt≥0t1 ≤ 0 ≤ t2 ⇔ P ≤ 0 ⇔ m 2 − 3m + 2 ≤ 0 ⇔ 1 ≤ m ≤ 2TH1: Phương trình (2) có nghiệm.TH2: Phương trình (2) có nghiệm :m − 1 ≥ 0

m ≥ 1

∆ ' ≥ 0

m = 1

 2

0 ≤ t1 ≤ t2 ⇔  P ≥ 0 ⇔ m − 3m + 2 ≥ 0 ⇔   m ≥ 2 ⇔ 

m ≥ 2

S ≥ 0

m − 1 ≥ 0

m ≤ 1m ∈ [ 1; +∞ )

Kết luận: vớithì phương trình (1) có nghiệmb) Để phương trình (1) có nghiệmx ≤1 ⇔x ≥1.phương trình (2) có nghiệmt≤0t1 ≤ 0 ≤ t2 ⇔ P ≤ 0 ⇔ m 2 − 3m + 2 ≤ 0 ⇔ 1 ≤ m ≤ 2TH1: Phương trình (2) có nghiệmTH2: Phương trình (2) có nghiệm.

m − 1 ≥ 0

∆ ' ≥ 0

t1 ≤ t2 ≤ 0 ⇔  P ≥ 0 ⇔ m 2 − 3m + 2 ≥ 0 ⇔ m = 1

S ≥ 0

m − 1 ≤ 0m ∈ [ 1; 2]

Kết luận: vớithì phương trình (1) có nghiệmx ≤1.x1 < 1 < x2 ⇔

c) Phương trình (1) có 2 nghiệm thỏaphương trình (2) có 2 nghiệm:t1 < 0 < t2 ⇔ m 2 − 3m + 2 < 0 ⇔ 1 < m < 2.

Kết luận: với1< m < 2x1 < 1 < x2

thì phương trình (1) có hai nghiệm

x1 < x2 < 1 ⇔d) Phương trình (1) có 2 nghiệm thỏaphương trình (2) có 2 nghiệm:m − 1 > 0

∆ ' > 0

t1 < t2 < 0 ⇔  P > 0 ⇔  m2 − 3m + 2 > 0

S > 0

m − 1 < 0(vô nghiệm)

x1 < x2 < 1Kết luận: không tồn tại m để phương trình (1) có nghiệm. DẠNG TỐN 3: GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN

Ở MẤU THỨC.

1. Các ví dụ minh họa.

Ví dụ 1: Giải các bất phương trình :( 1 − 2 x ) ( x 2 − x − 1) > 0

a)A.b)1+ 5S = 

; +∞ ÷

÷

 2

B. 1− 5 1 

S = 

; ÷ 2

C. 1− 5 1   1+ 5S = 

; ÷;

+∞÷÷ 2

  2

D.x4 − 5x2 + 2 x + 3 ≤ 0A.C. −1 − 13 1 − 5 

S=

;2

2 

B. −1 − 13 1 − 5   −1 + 13 1 + 5 

S =

;

;

∪2

2  

2

2 

Lời giải:

a) Bảng xét dấuD. −1 + 13 1 + 5 

S =

;2

2 

S =∅ 1 1+ 5 

S =  ;

÷

2 ÷

2

x1− 5

2−∞1 − 2xx2 − x −1+VT1+ 5

21

2|+∞0+|+0+0+0|0+0Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là:

 1− 5 1   1+ 5S = 

; ÷;

+∞÷÷ 2

  2

( x 4 − 4 x 2 + 4) − ( x 2 − 2 x + 1) ≤ 0

b) Bất phương trình

⇔ ( x 2 − 2) 2 − ( x − 1) 2 ≤ 0 ⇔ ( x 2 + x − 3)( x 2 − x − 1) ≤ 0

.

Bảng xét dấux−1 − 13

2−∞1− 5

2−1 + 13

2x2 + x − 3+0|x2 − x −1+|+0VT+001+ 5

2+∞0+|+|0++00+Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là:

 −1 − 13 1 − 5   −1 + 13 1 + 5 

S =

;

;

∪2

2  

2

2 

.Ví dụ 2: Giải các bất phương trình :

x2 −1

>0

( x 2 − 3) ( −3x 2 + 2 x + 8)

a)A.4S =  − 3; − ÷∪ ( −1;1)

3

B.4S =  − 3; − ÷∪

3

(3; 2)S = ( −1;1) ∪

C.x 2 + 10 ≤

b)(3; 2)D.4S =  − 3; − ÷∪ ( −1;1) ∪

3

(3; 2)2x2 + 1

x2 − 8S = (2 2;3]S = [ − 3; −2 2)A.S = [ − 3; −2 2) ∪ (2 2;3]B.{S =¡ \ ± 8C.D.}

Lời giải:a) Bảng xét dấux− 3−∞x2 −1+|x2 − 3+0−3 x 2 + 2 x + 8+|||−1||VT4

30+||++310

|

0

|0+|0+0+++∞2|+|+0+|+|+0||+||

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là:

4S =  − 3; − ÷∪ ( −1;1) ∪

3

x 2 + 10 ≤

b) Ta có

(3; 2)2x2 +1

2x2 +1− ( x 2 + 10 ) ≥ 0

x2 − 8

x2 − 82 x 2 + 1 − ( x 2 − 8 ) ( x 2 + 10 )x2 − 8

( 9 − x2 ) ( 9 + x2 )

x2 − 8≥0⇔81 − x 4

≥0

x2 − 8≥0⇔9 − x2

≥0

x2 − 8Bảng xét dấux

9 − x2−3−∞−2 2

0+|+|+∞32 2

+0x2 − 8+VT|+00+|||+|||+0+Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

S = [ − 3; −2 2) ∪ (2 2;3]Ví dụ 3: Giải bất phương trình sau

x2 − x − 2

a)x2 − x − 1A.C.b)≥0 1− 5 1+ 5 

S = (−∞; −1] ∪ 

;

÷

2 ÷

 21− 5 1+ 5 

S = 

;

÷

÷∪ [2; +∞)

2

2S = (−∞; −1] ∪ [2; +∞);B.;D. 1− 5 1+ 5 

S = (−∞; −1] ∪ 

;

÷

÷∪ [2; +∞)

2

2x2 + 1 − x + 1

≤0

x 2 + 3x − 6S = [ −1;0]S = [1; 3)A.B.

S = [ −1;0] ∪ [1; 3)C.D.S =∅Lời giải:

x −x +2>0

2a) Vìx2 − x − 2

x2 − x − 1nên(x

≥0⇔2−x −2)( x2−x +2x2 − x − 1) ≥0⇔ (x2− x − 2) ( x2 − x + 2)

x2 − x − 1≥0Bảng xét dấux

−1−∞1− 5

21+ 5

22+∞

x2 − x − 2+0||0+(x2x2 − x + 2+|+|x2 − x −1+|+||+0+|+|+||+0+0+− x − 2) ( x2 − x + 2)

x2 − x − 1||+||Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

 1− 5 1+ 5 

S = ( −∞; −1] ∪ 

;

÷∪ [2; +∞)

2 ÷

 2

b) ĐKXĐ:

 x ≥ −1

x +1 ≥ 0

 x ≥ −1

x3

 2

 x + 3 x − 6 ≠ 0

 x ≠ 3 x ≠ −2 3x2 + 1 + x + 1 > 0x2 + 1 − x + 1

≤0⇔

x 2 + 3x − 6

x2 − x

⇔ 2

≤0

x + 3x − 6nên(x2 + 1 − x + 1)(x2 + 1 + x + 1x 2 + 3x − 6) ≤0Bảng xét dấux−2 3−∞x2 − x+0x 2 + 3x − 6+0+||x2 − x

x 2 + 3x − 60

+310

|0

+0

|0++∞

|+0+||+Dựa vào bảng xét dấu và đối chiếu điều kiện, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

S = [ −1;0 ] ∪ [1; 3)

Nhận xét: Ở câu b chúng ta phải đặt điều kiện thì khi đó các phép biến đổi trên mới đảm bảo là phép biến

đổi tương đươc.Ví dụ 4: TìmA.mđể bất phương trình−2 < mB.x +1

x − m2 − m  3 − 3

÷ < 0 (*)

2

x − x − 3x + 3 

m <1C.−2 < m < 1D.có nghiệm .

 m < −2

m > 1

Lời giải: ( x − 2 ) ( 3x 2 + 3x − 4 )

x +1

<0

3−

>0

( *) ⇔  x3 − x 2 − 3x + 3 ⇔  ( x − 1) ( x 2 − 3)

x > m2 + m

x > m2 + m

Ta có

Bảng xét dấux−3 − 57

6

−∞−3 + 57

6− 3x −1x−23x 2 + 3x − 4+x2 − 3+( x − 2 ) ( 3x 2 + 3x − 4 )

( x − 1) ( x 2 − 3)+0+0||+( x − 2 ) ( 3x 2 + 3x − 4 )

( x − 1) ( x 2 − 3)

Tập nghiệm của bất phương trình

 −3 − 57

  −3 + 57 

S = 

;− 3 ÷

;1 ÷

÷∪ 

÷∪

6

6 

3100+0(**)0+++0||3; 2<0)Do đó bất phương trình (*) có nghiệm khi và chỉ khi hệ bất phương trình (**) có nghiệm

⇔ m 2 + m < 2 ⇔ m 2 + m − 2 < 0 ⇔ −2 < m < 1Vậy−2 < m < 1là giá trị cần tìm.+

0+

+

++(+∞++||20+2. Bài tập luyện tập.

Bài 4.102: Giải các bất phương trình sau

(4 − 3 x)( −2 x 2 + 3 x − 1) ≤ 0

a)A.1

T = (−∞; ]

2x2 + x −b)A.C.c)B. 4

T = 1; 

 3C.1

 4

T = (−∞; ] ∪ 1; 

2

 3D.1 

T =  ;1÷

2 3

≤0

x + x−2

2 −1 − 13T =

; −2 ÷

÷

2B. −1 − 13

  −1 + 13 

T =

; −2 ÷÷∪  1;

2

2 

 −1 + 13 

T = 1;2T = ( −2;1)

D.x4 − x2 − 2 x −1 > 0A.C.(x2

1− 5 

T =  −∞;

÷

2 ÷

1− 5   1+ 5

T =  −∞;

∪ 

; +∞ ÷

÷

÷

÷

2   2− 4 ) ( −3 x 2 + 2 x + 8 )

x2 − 2 xd)A.(D. 1− 5 1+ 5 

T = 

;

÷

2 ÷

 2

<0 4 

T = ( −∞; −2 ) ∪  − ; 0 ÷∪

 3 T = ( −∞; −2 ) ∪

C.B. 1+ 5T = 

; +∞ ÷

÷

 2

)(2; 2)

B.2; 2 ∪ ( 2; +∞ )

D. 4 

T = ( −∞; −2 ) ∪  − ;0 ÷∪ ( 2; +∞ )

 3 

 4 

T = ( −∞; −2 ) ∪  − ;0 ÷∪

 3 ()2; 2 ∪ ( 2; +∞ )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập luyện tập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×