Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhu cầu về tinh thần của người lao động cũng rất đa dạng, nó đòi hỏi những điều kiện để con người tồn tại và phát triển về mặt trí lực nhằm tạo ra trạng thái tâm lý thoải mái trong quá trình lao động.

Nhu cầu về tinh thần của người lao động cũng rất đa dạng, nó đòi hỏi những điều kiện để con người tồn tại và phát triển về mặt trí lực nhằm tạo ra trạng thái tâm lý thoải mái trong quá trình lao động.

Tải bản đầy đủ - 0trang

4Như vậy cả hai yếu tố vật chất và tinh thần cùng lúc tồn tại trong bản

thân người lao động, chúng có mối quan hệ khăng khít với nhau, nó khơng

phải chỉ có một u cầu vật chất hay tinh thần mà nó có nhiều đòi hỏi khác

nhau. Vì thế tại mỗi thời điểm người lao động sẽ ưu tiên thực hiện một hoặc

một số yêu cầu mà họ nhận thấy là cần thiết. Vai trò của người lãnh đạo,

người quản lý là phải nắm được các nhu cầu và yêu cầu cấp thiết của người

lao động, hay nói cách khác là phải nắm được động cơ, động lực thúc đẩy

người lao động làm việc, để từ đó có chính sách quản lý phù hợp, vừa thỏa

mãn được mục tiêu, cũng như những yêu cầu cấp thiết của người lao động và

thực hiện các mục tiêu chung của tổ chức mình.

Đối tượng của nhu cầu chính là cái mà nhu cầu hướng đến và có thể làm

thỏa mãn nhu cầu đó. Một đối tượng có thể làm thỏa mãn một số nhu cầu một

nhu cầu có thể được thỏa mãn bởi một số đối tượng, trong đó mức độ thỏa

mãn có khác nhau.

Tính đa dạng của đối tượng tạo nên sự vô hạn của nhu cầu. Alfred

Marshall viết rằng: không có số để đếm nhu cầu và ước muốn". Về vấn đề cơ

bản của khoa học kinh tế - vấn đề nhu cầu con người - hầu hết các sách đều

nhận định rằng nhu cầu khơng có giới hạn.

b. Sự hài lòng, thỏa mãn của người lao động

Cùng với những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật và đặc biệt trong

bối cảnh nền kinh tế chuyển hướng sang phát triển dựa trên tri thức thì nguồn

nhân lực trở thành yếu tố cạnh tranh hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp đang gặp phải vấn đề khi nguồn nhân lực dần

dần “suy kiệt” động lực làm việc, dẫn đến nguy cơ nhảy việc hoặc giảm hiệu

suất làm việc. Làm thế nào để cứu vãn tình trạng này là một trăn trở lớn của

các nhà quản trị nhân sự và lãnh đạo tổ chức.5Để thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao, ngồi việc thực

hiện tốt cơng tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ, đánh giá

thành tích cơng tác, hệ thống trả lương, thưởng, … các tổ chức, doanh nghiệp

cần phải xây dựng chính sách, động viên và khích lệ phù hợp qua đó khuyến

khích sự đóng góp cao nhất của người lao động cho sự phát triển của tổ chức.

Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ quản lý nguồn nhân

lực đó chính là “Mức độ hài lòng của nhân viên đối với tổ chức. Hành vi của

con người bắt nguồn từ nhu cầu của họ. Sự thỏa mãn nhu cầu làm họ hài lòng

và khuyến khích họ hành động”. Và “Mức độ thỏa mãn các mong muốn của

người lao động được đánh giá bằng sự so sánh với những mong muốn cần đạt

được khi thực hiện công việc với thức tế mà người lao động đạt được”. Sự

thỏa mãn người lao động chính là cách để gây dựng lòng trung thành của họ

đối với tổ chức, doanh nghiệp, tìm thấy sự lạc quan trong mơi trường, từ đó

gắn kết họ với mục tiêu của tổ chức và phấn đấu cho mục tiêu đó. Các nhà

quản lý nhân lực phải hiểu tâm lý và mong muốn của người lao động từ đó

phát huy tối đa năng lực và sự nhiệt tình trong cơng việc của họ, biết được

nhu cầu của người lao động để áp dụng chính sách nhân sự phù lợp; Biết được

quan điểm của người lao động về các họat động trong tổ chức; Đánh giá các

yếu tố quyết định đến sự gắn bó của người lao động; Cải thiện các vấn đề tồn

tại của tổ chức trong hoạt động, chính sách nhân sự, quan hệ lao động…nhằm

cải tiến môi trường làm việc, nâng cao hiệu quả làm việc.

c. Động cơ thúc đẩy người lao động

Trong cơ học, động cơ là thiết bị dùng để biến đổi một dạng năng lượng

nào đó thành cơ năng. Còn trong kinh tế, động cơ là cái có tác dụng chi phối,

thúc đẩy người ta suy nghĩ và hành động.

Động cơ là mục tiêu chủ quan của con người nhằm đáp ứng nhu cầu đặt

ra. Động cơ lao động biểu thị thái độ chủ quan của con người đối với hành6động của mình, nó phản ánh mục tiêu đặt ra một cách có ý thức, nó xác định

và giải cho hành vi.

Để có thỏa mãn được nhu cầu, con người cần tham gia vào quá trình lao

động sản xuất. Chính vì vậy, nhu cầu của con người tạo ra động cơ thúc đẩy

họ tham gia vào nền sản xuất xã hội.

Trong quản lý, các nhà quản trị cần phải nghiên cứu tìm hiểu về động cơ

của người lao động để có biện pháp kích thích tạo động lực, phát huy tối đa

khả năng của các cá nhân và các nhóm nhằm đạt được mục tiêu chung của cả

doanh nghiệp, của từng người lao động. Đồng thời phải loại trừ những hoạt

động tiêu cực có thể triệt tiêu động cơ làm việc của người lao động.

Phân loại động cơ

Tuỳ thuộc vào việc xác định mục đích hành động, động cơ lao động

có thể có hai dạng: động cơ cảm tính và động cơ lý tính.

- Động cơ cảm tính gắn liền với trạng thái hứng thú lao động.

- Động cơ lý tính là biểu hiện của sự nhận thức rõ ràng mục tiêu

cụ thể, nhất định.

Trong thực tế, hai dạng động cơ này gắn liền với nhau và phản ánh qua

thái độ của con người đối với hoạt động của mình.

d. Động lực thúc đẩy người lao động

Về phương diện cơ học, động lực là năng lượng làm cho máy móc

chuyển động. Còn trong kinh tế, động lực là sự khao khát, sự tự nguyện của

con người nhằm tăng cường mọi nỗ lực để đạt mục tiêu, kết quả cụ thể nào

đó.

Động lực được hình thành bởi nhu cầu và lợi ích. Nhu cầu là những đòi

hỏi của con người muốn có điều kiện nhất định để sống và phát triển. Lợi ích

là những nhu cầu được thỏa mãn [10]

Động lực thúc đẩy người lao động là cái thúc đẩy, kích thích người lao7động làm việc và cống hiến.

Chức năng quan trọng với người quản lý là phải điều khiển và thúc đẩy

nhân viên của mình. Muốn vậy, cần phải tạo cho họ những động lực [13]

Tạo động lực là tất cả các hoạt động mà một Cơng ty, doanh nghiệp có

thể thực hiện đối với người lao động, tác động đến khả năng làm việc, tinh

thần thái độ làm việc nhằm đem lại hiệu quả cao trong lao động.

Tạo động lực gắn liền với lợi ích hay nói cách khác là lợi ích tạo ra động

lực trong lao động, song trên thực tế động lực được tạo ra ở mức độ nào, bằng

cách nào điều đó phụ thuộc vào cơ chế cụ thể để sử dụng nó như là một nhân

tố cho sự phát triển xã hội. Muốn lợi ích tạo ra động lực phải tác động vào nó,

kích thích nó làm gia tăng hoạt động có hiệu quả của lao động trong cơng

việc, trong chun mơn hoặc trong những chức năng cụ thể.

Vì vậy, nhà lãnh đạo và quản lý cũng nhận thức được tầm quan trọng của

việc tạo động lực nên đã thử nghiệm bằng nhiều cách khác nhau để truyền

cảm hứng cho người lao động.

Các lý thuyết về tạo động lực thúc đẩy người lao động

Lý thuyết phân cấp nhu cầu của Abraham Maslow

Là một trong những lý thuyết về động lực được nhắc đến rộng rãi nhất.

Maslow đã nhìn nhận nhu cầu con người theo hình thái phân cấp, sắp xếp

theo thứ tự tăng dần của nhu cầu từ thấp đến cao và ơng kết luận rằng: Khi

một nhóm các nhu cầu được thỏa mãn thì nhu cầu này khơng còn là động lực

thúc đẩy nữa. Những nhu cầu cơ bản của con người đã được Maslow mơ tả

theo mơ hình sau:8Nhu cầu

tự khẳng

định

Nhu cầu được tôn

trọng

Nhu cầu xã hội

Nhu cầu an tồn

Nhu cầu sinh lý

Hình 1.1. Tháp phân cấp các nhu cầu của Abraham Maslow

+ Nhu cầu về sinh lý

Đây là nhu cầu cơ bản để duy trì bản thân, cuộc sống của con người

như: thức ăn, thức uống, sưởi ấm, nhà ở, ngủ, thỏa mãn tình dục… Maslow

quan niệm rằng: khi những nhu cầu này chưa được thỏa mãn đến mức độ cần

thiết để duy trì cuộc sống thì những nhu cầu khác sẽ không được thúc đẩy.

+ Nhu cầu về an toàn

Nhu cầu an toàn được thấu rõ một cách hiển nhiên và rất phổ biến với

mọi người, tất cả mọi người đều mong muốn thoát khỏi những rủi ro trong

cuộc sống như: tại nạn, chiến tranh, bệnh tật và sự bấp bênh về kinh tế. Do đó,

các tổ chức muốn đảm bảo chắc chắn cho những rủi ro này sẽ được giúp đỡ

nếu đưa ra các chính sách: phụ cấp, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn rủi

ro… Điều này sẽ làm cho con người dễ bị phục tùng hơn nhưng chưa chắc

chắn cho hiệu quả cao nếu trong công việc cần sự sáng tạo mà nhấn mạnh quá

mức vào nhu cầu có thể cản trở hành vi mong muốn của họ.

+ Nhu cầu xã hộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhu cầu về tinh thần của người lao động cũng rất đa dạng, nó đòi hỏi những điều kiện để con người tồn tại và phát triển về mặt trí lực nhằm tạo ra trạng thái tâm lý thoải mái trong quá trình lao động.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×