Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tăng cường hoạt động quảng cáo về Chi nhánh thông qua phương tiện truyền thông để tuyên truyền các thông tin về hoạt động của ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ.

Tăng cường hoạt động quảng cáo về Chi nhánh thông qua phương tiện truyền thông để tuyên truyền các thông tin về hoạt động của ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

75

Tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm. Hội nghị khách hàng không

chỉ là nơi Chi nhánh báo cáo các thành tích đạt được và phương hướng hoạt

động trong các năm tới, mà còn là dịp để các doanh nghiệp là khách hàng của

mình được tụ họp. Thơng qua hội nghị, Chi nhánh có thể xin khách hàng của

mình đề đạt các mong muốn, nguyện vọng của họ về các sản phẩm của ngân

hàng, và có thể lấy ý kiến của khách hàng về các sản phẩm hiện tại cũng như

các sản phẩm định đưa ra trong tương lai với doanh nghiệp.

Tăng cường tham gia tài trợ cho các hoạt động thể dục, thể thao, tổ

chức các sự kiện quan trọng, tài trợ các cuộc thi của các doanh nghiệp, tham

gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ các gia đình chính sách để tạo hình ảnh tốt

đẹp của chi nhánh trong xã hội.

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước

Nhà nước cần phải đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật nước ta,

tăng tính khả thi, nhanh đi vào cuộc sống. Cơ chế xây dựng, sửa đổi pháp luật

phải hợp lý và phải được coi trọng đổi mới, hoàn thiện. Đẩy nhanh tiến độ

xây dựng luật và pháp lệnh, và nâng cao chất lượng các văn bản.

Việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt

Nam là thành viên phải được quan tâm đầy đủ. Thúc đẩy công tác tuyên

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thiết chế bảo đảm thi hành pháp luật.

Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc

hội, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, bảo đảm

tốt hơn tính dân chủ, pháp chế, cơng khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Ban hành những chính sách hỗ trợ lãi suất ngân hàng giúp cho các

doanh nghiệp giải quyết được vấn đề khó khăn về vốn vay với lãi suất thấp.

Chính những chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần giúp danh nghiệp ổn định sản

xuất kinh doanh và có điều kiện tái đầu tư sản xuất trong điều kiện khó khăn76

như hiện nay.

Xem xét về chính sách thuế hiện tại, có thể áp dụng biểu thuế suất luỹ

tiến từng phần, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Mở rộng diện ưu đãi đối

với các doanh nghiệp mới thành lập; thực hiện chính sách thuế ưu đãi trong

xuất khẩu; tiếp tục cải cách hành chính về thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng,

tạo thuận lợi cho các đơn vị ngoài quốc doanh...

Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý phù hợp với hoạt động

ngân hàng hiện đại. Với việc xây dựng và ban hành nhiều văn bản pháp quy,

quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, cùng những Nghị định về Giao dịch điện tử,

Chứng từ điện tử, An tồn bảo mật, Thanh tốn khơng dùng tiền mặt,… tạo

hành lang pháp lý để triển khai ứng dụng các công nghệ mới vào mọi mặt

hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng.

Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án hiện đại hố cơng nghệ ngân

hàng và tiến tới hội nhập với hệ thống Ngân hàng trong khu vực và thế giới;

thông qua việc cung cấp thơng tin kip thời và chính xác về các luồng chu

chuyển vốn đã có góp phần điều hành hiệu quả chính sách tiền tệ vủa NHNN,

tạo mội trường thuận lợi để mở rộng các dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Nguồn nhân lực cho cơng nghệ, hiện đại hố ngân hàng được quan tâm

phát triển, đáp ứng kịp thời nhu cầu cho q trình đổi mới cơng nghệ, hiện đại

hố ngân hàng; đủ sức tiếp nhận chuyển giao công nghệ cao, quản lý, khai

thác vận hành có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật cơng nghệ hiện đại, duy trì hoạt

động nghiệp vụ, dịch vụ ổn định; đảm bảo an toàn tài sản và thông tin dữ liệu

khách hàng...

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Đa số các doanh nghiệp đang gặp khó khăn là các doanh nghiệp đang có

nợ xấu nên khơng đủ điều kiện để vay mới. Để các doanh nghiệp gặp khó khăn

được vay mới, NHNN cần có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hơn vấn đề xử lý nợ cũ.

- Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, bên cạnh chính sách hạ77

lãi suất cho vay mới, cần có chính sách miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng

đã vay với lãi suất cao trước đây. Tuy nhiên, quy định về miễn giảm lãi tại

Điều 23 Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng ban hành kèm theo

Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 tương đối chặt chẽ.

Đề nghị NHNN xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay

và nên giao quyền chủ động hơn cho các TCTD.

- Đề nghị tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn cho các

ngân hàng thương mại ở tỉnh nghèo do nhu cầu đầu tư rất lớn song tổng dư nợ

trên địa bàn chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với cả nước. Đề nghị ngân hàng thương

mại xem xét hỗ trợ nguồn vốn cho các chi nhánh để có điều kiện mở rộng đầu

tư tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn trên địa bàn.

- Tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc để tạo thuận lợi lớn, hỗ trợ các

ngân hàng thương mại giảm bớt chi phí vốn, hỗ trợ cho mục tiêu lợi nhuận;

gián tiếp tạo điều kiện để các ngân hàng có thể xem xét tiếp tục giảm lãi suất

cho vay đầu ra, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh, góp phần

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Tạo điều kiện để hỗ trợ cho những ngân hàng thương mại có khó khăn

về nguồn vốn và thanh khoản, đặc biệt là vào những tháng cuối năm, nhiều

hợp đồng tiền gửi tập trung đáo hạn, yêu cầu năng lực thanh khoản cao.

- Thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh

doanh của các tổ chức tín dụng; trong đó, chú trọng các biện pháp ngăn ngừa

rủi ro có thể xảy ra do tác động của khủng hoảng tài chính và dấu hiệu suy

thối kinh tế tồn cầu, bảo đảm đúng quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn

trong hoạt động kinh doanh.

- NHNN tăng cường quản lý và sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản khi các tổ

chức tín dụng gặp khó khăn để bảo đảm thị trường tiền tệ hoạt động thông

suốt, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, an toàn của từng TCTD cũng như

của cả hệ thống.78KẾT LUẬN

Hội nhập kinh tế là một xu hướng tất yếu và đang diễn ra rất mạnh mẽ,

cùng với đó là sự phát triển ngày càng đa dạng của các loại hình sản xuất kinh

doanh, trong đó có lĩnh vực tài chính. Việc ngày càng mở rộng về quy mô của

hệ thống các ngân hàng cộng với mơi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay

thì việc hỗ trợ phát triển DNDD là nhiệm vụ hết sức cần thiết đảm bảo cho sự

phát triển lâu dài của nền kinh tế bởi vì tốc độ phát triển kinh tế phụ thuộc

nhiều vào sự phát triển của các doanh nghiệp. Đồng thời với bất kỳ một doanh

nghiệp nào, vốn cũng là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình

hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên hoạt động cho vay của các NHTM trong

thời gian vừa qua lại chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu về vốn của các

doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời gian tới hoạt động của các NHTM nước

ngoài được mở rộng, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ diễn ra gay gắt.

Chính vì thế, ngân hàng Cơng thương Bến Thủy cần phải có định hướng hoạt

động đúng đắn để phù hợp với quá trình đổi mới của nền kinh tế.

Xuất phát từ những kết quả đạt được và những gì chưa làm được và để

định hướng cho thời gian tới ngân hàng cần thực hiện đồng bộ những giải

pháp, khắc phục các khó khăn nhằm hướng việc cung ứng sản phẩm cho vay

vào các DNDD một cách có hiệu quả hơn, quy mơ hơn. Qua tìm hiểu thực tế

tác giả đã mạnh dạn đưa ra các giải pháp và kiến nghị như trên để mở rộng

hoạt động cho vay đối với khối doanh nghiệp dân doanh tại ngân hàng Công

thương Bến Thủy. Tác giả xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS

Nguyễn Hồ Nhân cùng q thầy cơ giáo phản biện đề tài, hội đồng chấm

luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế Đại học Đà Nẵng đã tận tình hướng dẫn,

phản biện giúp tác giả hồn thành luận văn này.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]Bộ tài chính (2010), Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi

hành, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.[2]Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB

Thống kê, Hà Nội.[3]Ngân hàng Công thương Bến Thủy (2006-2010), Báo cáo tổng kết hoạt

động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An[4]Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An (2006-2010), Báo cáo tổng kết hoạt

động tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An[5]Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng,

NXB Thống Kê, Hà Nội.[6]Website: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn[7]Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại – Commercial

Bank Management, NXB Tài chính, Hà Nội[8]Website Ngân hàng công thương Việt Nam, Tổng quan về Vietinbank,

http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/about/history.html.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tăng cường hoạt động quảng cáo về Chi nhánh thông qua phương tiện truyền thông để tuyên truyền các thông tin về hoạt động của ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×