Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

X B TA U N % SCB 10,5 100

..

 0, 084

100 S DM 100 125+ Điện kháng máy biến áp 2 cuộn dây bên cao áp (220kV)

X B CA U N % SCB

11 100

..

 0, 088

100 S DM 100 125+ Điện kháng của máy phát điện.

Các máy phát điện đã chọn là loại TB  100  2T có điện kháng siêu quá độ dọc trục là

X d''  0,1826

trong hệ đơn vị tương đối định mức của máy phát.

Do đó điện kháng của máy phát trong hệ đơn vị tương đối cơ bản:

X F  X d" .SCB

100

 0,1826.

 0,153

S dmF

119, 048+ Điện kháng của máy biến áp tự ngẫu.

Tính các điện áp ngắn mạch các cấp:3.2.U NC % 1

1

 U NC T %  U NC  H %  U NT  H %    11  32  20   11,5%

2

2U NT % 1

1

 U NC T %  U NT H %  U NC H %    11  20  32   0,5% �0%

2

2U NH % 1

1

 U NC  H %  U NT  H %  U NC T %    32  20  11  20,5%

2

2XC U NC % SCB

11,5 100

..

 0,046

100 S dmTN 100 250XT U NT % SCB

0 100

..

0

100 S dmTN 100 250XH U NH % SCB

20,5 100

..

 0,082

100 S dmTN 100 250Xác định điểm ngắn mạch tính tốn.Chọn các điểm ngắn mạch sao cho dòng ngắn mạch qua các khí cụ điện và dây dẫn là lớn

nhất có thể.

Ở cấp điện áp 220 kV.Thường chỉ chọn một loại máy cắt điện và dao cách ly, vì vậy chỉ tính điểm ngắn mạch

N-1 ngay trên thanh góp 220 kV. Nguồn cung cấp gồm tất cả các máy phát điện của nhà máy

thiết kế và hệ thống.

Ở cấp điện áp 110 kV.Tương tự như trên, chỉ tính ngắn mạch N-2 trên thanh góp 110kV. Nguồn cung cấp cho

điểm ngắn mạch là các máy phát điện và hệ thống ở cấp điện áp 10,5kV.

Để chọn khí cụ điện và mạch hạ áp 10,5kV. Trường hợp này cần tính hai điểm ngắn mạch

N-3 và N-4. Nguồn cung cấp cho điểm N-3 bao gồm các máy phát điện và hệ thống, trừ máy

phát F3. Nguồn cung cấp cho điểm ngắn mạch N-4 chỉ riêng máy phát F3 cung cấp. So sánh haidòng điện ngắn mạch trên, dòng điện ngắn mạch nào có trị số lớn hơn được dùng để chọn khí cụ

điện và dây dẫn.

Mạch tự dùng và phụ tải địa phương. Tính điểm ngắn mạch N-5 với nguồn cung cấp là

các máy phát điện và hệ thống. Cũng có thể tính ngay dòng điện ngắn mạch như sau:I N 5  I N  4  I N  33.3.Tính tốn ngắn mạch cho phương án 1

Sơ đồ các điểm ngắn mạch:

HTDSCST220 kVN1TN1N2110 kVTN2B1N3B2B3STDSTDN5

STDF2F1N4STDSTDF4F3SDPF5Hình 3.1 Các điểm tính tốn ngắn mạch của phương án 13.3.1. Điểm ngắn mạch N-1

Lập và biến đổi sơ đồ thay thế:

EHTXHT

0,018

XD

0,036

N1XB1

0,088XF

0,153E1XC

0,046XC

0,046

XH

0,082XH

0,082XF

0,153XF

0,153E2E3XF

0,153E4Hình 3.2 Sơ đồ thay thế tính tốn ngắn mạch điểm N1

Biến đổi sơ đồ về dạng đơn giản:

Ta có:XB3

0,084XB2

0,084XF

0,153E5EHTX0

0,054N1

XC

0,046XC

0,046X1

0,241X2

0,235E1X3

0,235E2X4

0,237E3E4X 0  X HT  X D  0, 018  0, 036  0, 054

X 1  X B1  X F  0, 088  0,153  0, 241

X 2  X 3  X H  X F  0, 082  0,153  0, 235

X 4  X 5  X B 2  X F  0, 084  0,153  0, 237

EHTX0

0,054N1

XC23

0,023X45

0,119X1

0,241X23

0,118E1E23X 2 0, 235 0,118

2

2

X

0, 046

X C 23  C 

 0, 023

2

2

X

0, 237

X 45  2 

 0,119

2

2

X 23 EHTX0

0,054N1

XC23

0,023X1

0,241E1X2345

0,059E2345E45X5

0,237E5X 2345 X 23 . X 45

0,118.0,119 0, 059

X 23  X 45 0,118  0,119

EHTX0

0,054N1X1

0,241X6

0,082E1E2345X 6  X C 23  X 2345  0, 023  0, 059  0, 082

EHTX0

0,054

N1X7

0,061E12345X7 X 6 .X 1

0, 241.0, 082 0, 061

X 6  X 1 0, 241  0, 082Điện kháng tính tốn phía nhà máy điện:

X TT 2  X 7 .S dmF

5.119, 048

 0, 061.

 0,363

SCB

100Tra đường cong tính tốn ta được:

ITT 2  0   2, 75Vậy dòng điện ngắn mạch tại điểm N1:I N" 1  0  I CB  220

S dmF

0, 251

595, 238

 ITT 2 2, 75.

 8, 757

X0

3.U CB  220 0, 054

3.230

(kA)Dòng điện xung kích tại điểm ngắn mạch N1:

iXK  N 1  2.k XK .I N" 1  2.1,8.8, 757  22, 292Trong đók XK(kA)hệ số xung kích, ngắn mạch tại N1 ta lấy3.3.2. Điểm ngắn mạch N-2k XK  1,8.Lập và biến đổi sơ đồ thay thế:

EHTXHT

0,018

XD

0,036

N2

XC

0,046XC

0,046XB1

0,088XF

0,153E1XH

0,082XH

0,082XF

0,153XF

0,153E2XB3

0,084XB2

0,084XF

0,153E3XF

0,153E4E5Hình 3.2 Sơ đồ thay thế tính tốn ngắn mạch điểm N2

Biến đổi sơ đồ về dạng đơn giản:

EHTX0

0,054N2

XC

0,046XC

0,046X1

0,241X2

0,235E1X3

0,235E2X4

0,237E3E4X 0  X HT  X D  0, 018  0, 036  0, 054

X 1  X B1  X F  0, 088  0,153  0, 241

X 2  X 3  X H  X F  0, 082  0,153  0, 235

X 4  X 5  X B 2  X F  0, 084  0,153  0, 237N2XC23

0,023X1

0,241E1X0

0,054EHTX23

0,118E23X45

0,119E45X5

0,237E5X 2 0, 235 0,118

2

2

X

0, 046

X C 23  C 

 0, 023

2

2

X

0, 237

X 45  4 

 0,119

2

2

X 23 N2X6

0,082X7

0,367EHTE1X8

0,059E2345X 6  X 0  X C 23 X 0 . X C 23

0, 054.0, 023

 0, 054  0, 023 

 0, 082

X1

0, 241X 7  X 1  X C 23 X 1. X C 23

0, 241.0, 023

 0, 241  0, 023 

 0,367

X0

0, 054X8 X 23 . X 45

0,118.0,119 0, 059

X 23  X 45 0,118  0,119

EHTX6

0,082

N2X9

0,051E12345X9 X 7 .X 8

0,367.0, 059 0, 051

X 7  X 8 0,367  0, 059Điện kháng tính tốn phía nhà máy điện.

X TT 2  X 9 .S dmF

595, 238

 0, 051.

 0, 304

SCB

100Tra đường cong tính tốn ta được:ITT 2  0   3,3Vậy dòng điện ngắn mạch tại điểm N2:I N" 2  0  I CB 110

SdmF

0, 502

595, 238

 ITT 2 . 3, 3.

 15,984

X6

3.U CB 110 0, 082

3.115

(kA)Dòng điện xung kích tại điểm ngắn mạch N2:iXK  N 2  2.k XK .I N" 2  2.1,8.15,984  40, 689Trong đók XKhệ số xung kích, ngắn mạch tại N2 ta lấy(kA)k XK  1,8.3.3.3. Điểm ngắn mạch N-3

Lập và biến đổi sơ đồ thay thế:

EHTXHT

0,018XD

0,036XC

0,046XC

0,046XB1

0,088XH

0,082XF

0,153XF

0,153E1XB3

0,084XB2

0,084XH

0,082XF

0,153N3E2XF

0,153E4E5Hình 3.4 Sơ đồ thay thế tính tốn ngắn mạch điểm N3

Biến đổi sơ đồ về dạng đơn giản:

EHTX0

0,054XC

0,046XC

0,046

XH

0,082X1

0,241E1X2

0,235X4

0,237N3E2X 0  X HT  X D  0, 018  0, 036  0, 054

X 1  X B1  X F  0, 088  0,153  0, 241

X 2  X 3  X H  X F  0, 082  0,153  0, 235

X 4  X 5  X B 2  X F  0, 084  0,153  0, 237E4X5

0,237E5XH

0,082XC23

0,023N3

X0

0,054EHTX1

0,241X45

0,119X2

0,235E1E2E1X C 0, 046 0, 023

2

2

X

0, 237

 4 

 0,119

2

2X C 23 

X 45XH

0,082N3

X6

0,082EHTX7

0,367E1X8

0,079E245X 6  X 0  X C 23 X 0 . X C 23

0, 054.0, 023

 0, 054  0, 023 

 0, 082

X1

0, 241X 7  X 1  X C 23 X 1. X C 23

0, 241.0, 023

 0, 241  0, 023 

 0,367

X0

0, 054X8 X 2 . X 45

0, 235.0,119 0, 079

X 2  X 45 0, 235  0,119

EHTX6

0,082XH

0,082X9

0,065E1245N3X9 X 7 .X 8

0,367.0, 079 0, 065

X 7  X 8 0,367  0, 079

EHTX10

0,267

N3X11

0,212E1245X 10  X 6  X H X 6 .X H

0, 082.0, 082

 0, 082  0, 082 

 0, 267

X9

0, 065X 9.X H

0, 065.0, 082

 0, 065  0, 082 

 0, 212

X6

0, 082

Điện kháng tính tốn phía nhà máy điện:

X 11  X 9  X H X TT 2  X 11.SdmF

4.119, 048

 0, 212.

 1, 010

SCB

100Tra đường cong tính tốn ta được:ITT 2  0   0,98Vậy dòng điện ngắn mạch tại điểm N3:I N" 3  0  I CB 10,5

SdmF

5, 499

4.119, 048

 ITT 2 . 0,98.

 46, 256

X 10

3.U CB 10,5 0, 267

3.10,5(kA)Dòng điện xung kích tại điểm ngắn mạch N3:

iXK  N 3  2.k XK .I N" 3  2.1,8.46, 256  117, 749Trong đók XKhệ số xung kích, ngắn mạch tại N3 ta lấy(kA)k XK  1,8.3.3.4. Điểm ngắn mạch N-4E3XF

0,153N4Hình 3.5 Sơ đồ thay thế tính tốn ngắn mạch điểm N4

Nguồn cung cấp cho điểm ngắn N4 chỉ có máy phát điện F 3 nên ta có sơ đồ thay thế tính

tốn ngắn mạch sau:

X TT  X F .SdmF

119, 048

 0,153.

 0,182

SCB

100Tra đường cong tính tốn ta được:ITT  0   5, 4Vậy dòng điện ngắn mạch tại điểm N4:

I N" 4  0   ITT .S dmF

3.U CB 10,5 5, 4.119, 048

 35,348

3.10,5(kA)Dòng điện xung kích tại điểm ngắn mạch N4:

iXK  N 4  2.k XK .I N" 4  2.1, 91.35,348  95, 480Trong đók XK(kA)hệ số xung kích, ngắn mạch tại N4 ngay đầu cực máy phát ta lấyk XK  1,91.3.3.5. Điểm ngắn mạch N-5

EHTXHT

0,018

XD

0,036XB1

0,088XF

0,153E1XC

0,046XC

0,046

XH

0,082XH

0,082XF

0,153XF

0,153E2N5

XF

0,153E3E4Hình 3.6 Sơ đồ thay thế tính tốn ngắn mạch điểm N5

Dòng ngắn mạch tại N5 bằng tổng dòng ngắn mạch tại N3 và N4:

I N" 5  I N" 3  I N" 4  46, 256  35,348  81, 604(kA)Dòng xung kích tại điểm ngắn mạch N5:I XK  N 5  I XK  N 3  I XK  N 4  117,749  95, 480  213, 2293.4.Tính tốn ngắn mạch cho phương án 2

Sơ đồ các điểm ngắn mạch.XB3

0,084XB2

0,084(kA)XF

0,153E5HTDSC

220 kVTN1STD

F1B3N3

N5STDN2110 kVTN2B2B1STN1STDSTD

SDPF3F2N4

STD

F5F4Hình 3.7 Các điểm tính tốn ngắn mạch phương án 23.4.1. Điểm ngắn mạch N-1

Lập và biến đổi sơ đồ thay thế:

EHTXHT

0,018XD

0,036

N1XB1

0,088XB1

0,088XF

0,153E1XF

0,153E2XC

0,046XC

0,046

XH

0,082XH

0,082XF

0,153E3XF

0,153E4XB3

0,084

XF

0,153E5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×