Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Sự khác nhau giữa 2 phương pháp phân loại

a. Sự khác nhau giữa 2 phương pháp phân loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

a. Với scale parameter là 5b. Với scale parameter là 10Hình 4.18. Hình ảnh phân biệt hai quá trình segment

Trên đây là ví dụ của hai q trình segment khác nhau, hình a là

segmentvới giá trị scale parameter là 5 còn hình b là scale parameter với giá trị

10. Ở hình a đối tượng trong phạm vi khoanh tròn được segment thành nhiều

polygon hơn so với cũng đối tượng đó ở hình b. Hai giá trị này có nghĩa là với

khoảng cách parameter càng nhỏ thì độ chi tiết của ảnh phân đoạn càng lớn.

Về mặt nhận dạng, sự khác nhau của hai phương pháp được thể hiện theo

hình sau, hình a là kết quả phân loại theo phương pháp phân loại theo pixel, hình

b là kết quả phân loại theo phương pháp phân loại định hướng đối tượng.Hình aHình bHình 4.19. Hình minh hoạ các đối tượng của phân loại theo pixel bị mất thơng tin

Hình ảnh bên cho chúng ta thấy, trong Hình a lớp đất mặt nước trong phương

pháp phân loại theo pixel bị lẫn với các lớp đất nông nghiệp và đất đô thị. Đây là một

điều khơng thể xảy ra vì một con sơng khơng thể đứt quãng như kết quả phân loại trên.

Điều này cho thấy phương pháp phân loại thống kê đã dấn đến sự lẫn phổ của các đối

tượng với các đối tượng lân cận. Sự sai lẫn này được thể hiện dưới bảng sau:Bảng 4.5. Ma trận sai lẫn trong phương pháp phân loại thống kê năm 200566Loại đất

Lớp phủ mặt nước

Lớp phủ nhân tạo

Lớp phủ đất nông nghiệp

Lớp phủ đất khácLớp phủ

mặt nước

78.39

4.56

6.26

10.78Lớp phủ

đất nông

nghiệp

2.15

84.01

11.57

2.26Lớp phủ Lớp phủ

nhân tạo đất khác

0.05

8.04

84.65

7.275.01

12.07

8.09

74.83(Nguồn: Phân tích và xử lí số liệu)

Bảng 4.6. Ma trận sai lẫn trong phương pháp phân loại thống kê năm 2010

Lớp

Lớp phủ

Lớp phủ

phủ

Lớp phủ

Loại đất

đất nông

mặt nước nhân

đất khác

nghiệp

tạo

Lớp phủ mặt nước

90.52

0.00

3.23

2.62

Lớp phủ nhân tạo

0.31

78.93

4.39

15.72

Lớp phủ đất nông nghiệp 8.54

15.94

87.46

15.15

Lớp phủ đất khác

0.63

5.13

4.93

66.51

(Nguồn: Phân tích và xử lí số liệu)

Bảng 4.7. Ma trận sai lẫn trong phương pháp phân loại thống kê năm 2016

Lớp phủ

mặt nướcLớp phủ

nhân tạoLớp phủ

đất nông

nghiệpLớp phủ

đất khácLớp phủ mặt nước97.670.000.391.25Lớp phủ nhân tạo0.0996.422.585.35Lớp phủ đất nơng nghiệp 1.701.8994.600.00Lớp phủ đất khác1.692.4393.39Loại đất0.5467(Nguồn: Phân tích và xử lí số liệu)

Từ bảng trên, lớp phủ mặt đất khác là lớp bị lẫn nhiều nhất và chỉ lẫn với

lớp phủ nhân tạo, lớp phủ nhân tạo lẫn sang lớp phủ đất nông nghiệp,...Các lớp

đất này bị lẫn với nhau là do chúng có các đặc trưng về phổ phản xạ tương tự

nhau. Phân loại định hướng đối tượng lại khác, kết quả phân loại cho thấy khơng

có sự manh mún của các lớp đối tượng. Đặc biệt, theo quan sát mắt thường trên

ảnh vệ tinh thì thấy khơng có sự sai lẫn của các lớp đối tượng với nhau.

Đây là một nhược điểm của phương pháp phân loại thống kê trong theo

dõi biến động lớp phủ mặt. Vì vậy, khơng nên sử dụng phương pháp này trong

việc tính biến động lớp phủ mặt đất của khu vực thị xã Điện Bàn.

Về mặt thống kê, theo thống kê diện tích các lớp đối tượng của hai

phương pháp này lại có sự khác nhau so với thống kê thực tế.

b. Đánh giá kết quả phân loại theo diện tích

Bảng 4.8. Bảng so sánh diện tích một số lớp của phương pháp phân loại theo

pixel và định hướng đối tượng với số liệu thống kê thị xã năm 2005

Diện tích

(Theo đối

tượng)Diện tích

(Theo

pixels)Thống kê của

huyệnLớp phủ nước1659,961138,232041,90Lớp phủ nhân tạo6051,067542,905960,21111582,0111141,5510374,08Các loại lớp phủ mặt đấtLớp phủ đất nông nghiệp

Lớp phủ đất khác2496,691967,13

3051,83

(Nguồn: Phân tích và xử lí số liệu)Bảng 4.9. Bảng so sánh diện tích một số lớp của phương pháp phân loại theo

pixel và định hướng đối tượng với số liệu thống kê thị xã năm 2010

Diện tích

(Theo đối

tượng)Diện tích

(Theo

pixels)Thống kê của

huyệnLớp phủ nước1392,841346,942154,69Lớp phủ nhân tạo6306,665711,856274,28Lớp phủ đất nông nghiệp11767,0513365,8110206,97Lớp phủ đất khác2321,731364,942835,06Các loại lớp phủ mặt đất68(Nguồn: Phân tích và xử lí số liệu)

Bảng 4.10. Bảng so sánh diện tích một số lớp của phương pháp phân loại theo

pixel và định hướng đối tượng với số liệu thống kê thị xã năm 2016

Diện tích

(Theo đối

tượng)Diện tích

(Theo

pixels)Thống kê của

huyệnLớp phủ nước1548,271285,201581,76Lớp phủ nhân tạo8461,216889,688336,57Lớp phủ đất nông nghiệp10997,7312225,1010796,42Các loại lớp phủ mặt đấtLớp phủ đất khác782,25

1361,70

(Nguồn: Phân tích và xử lí số liệu)846,17Dựa vào bảng so sánh diện tích tính bằng hai phương pháp với số liệu

thống kê tồn thị xã có thể thấy phương pháp phân loại định hướng đối tượng

cho ta kết quả chính xác hơn so với phương pháp phân loại thống kê. Tuy nhiên,

kết quả này chỉ mang tính chất thống kê, về mặt khơng gian chúng ta có thể

kiểm chứng điều này ngồi thực địa.

c. Đánh giá kết quả phân loại theo hệ số Kappa

Bảng 4.11. Bảng mà trận sai số phân loại theo phương pháp dựa trên pixel năm 2016

(Đơn vị: pixel)Loại hìnhLớp phủ

mặt

nướcLớp

phủ

nhân

tạoLớp phủ

Lớp

đất nông phủ đất

nghiệp

khácTổng

hàngLớp phủ mặt nước2183018112212Lớp phủ nhân tạo2428320447445404519Lớp phủ đất nông nghiệp 38844397Lớp phủ đất khác12751138201020Tổng cột2235444246488781220369Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Sự khác nhau giữa 2 phương pháp phân loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×