Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Việc đầu tiên để tiến hành phân loại là công tác chọn mẫu. Để chọn mẫu trong ENVI, trước tiên phải mở ảnh cần phân loại để tiến hành chọn mẫu, từ thực đơn lệnh chọn ToolsRegion Of InterestROI tool hoặc có thể vào từ thực đơn lệnh chính của ENVI như sau Ba

Việc đầu tiên để tiến hành phân loại là công tác chọn mẫu. Để chọn mẫu trong ENVI, trước tiên phải mở ảnh cần phân loại để tiến hành chọn mẫu, từ thực đơn lệnh chọn ToolsRegion Of InterestROI tool hoặc có thể vào từ thực đơn lệnh chính của ENVI như sau Ba

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc đầu tiên để tiến hành phân loại là công tác chọn mẫu. Để chọn mẫu trong ENVI, trước tiên phải mở ảnh cần phân loại để tiến hành chọn mẫu, từ thực đơn lệnh chọn ToolsRegion Of InterestROI tool hoặc có thể vào từ thực đơn lệnh chính của ENVI như sau Ba

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×