Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Để thấy được sự biến động của các loại hình lớp phủ ta sử dụng ma trận Markov nhằm thấy được xác suất biến động của các loại hình lớp phủ.

Để thấy được sự biến động của các loại hình lớp phủ ta sử dụng ma trận Markov nhằm thấy được xác suất biến động của các loại hình lớp phủ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Để có được ma trận này ta lấy diện tích của loại hình sử dụng đất tại thời

điểm năm 2005 chuyển sang loại hình sử dụng đất tại thời điểm 2016 chia cho

tổng diện tích của loại hình sử dụng đất tại thời điểm năm 2005 đó.

Ví dụ: Xác suất sự thay đổi của lớp phủ nhân tạo chuyển sang lớp phủ nhân tạo

= Diện tích lớp phủ nhân tạo còn lại/ Tổng diện tích lớp phủ nhân tạo năm 2005.

Xác suất sự thay đổi của lớp phủ nhân tạo chuyển sang đất khác = Diện tích

lớp phủ nhân tạo chuyển sang đất khác /Tổng diện tích lớp phủ nhân tạo năm

2005. Tương tự, ta được kết quả như Bảng 4.30.

Bảng 4.33. Ma trận về xác suất của sự thay đổi xác định từ việc chồng ghép bản

đồ hiện sử dụng đất giai đoạn 2005-2016.

Lớp phủ Lớp phủ Lớp phủ Lớp phủ

Loại hình

đất khác

mặt

đất nơng nhân tạo

nước

nghiệp

Lớp phủ đất khác

0,25178 0,20646 0,158014 0,383742

4

Lớp phủ mặt nước

0,01855 0,13474 0,783064 0,063641

1

4

Lớp phủ đất nông nghiệp 0

0,03458 0,811858 0,153556

6

Lớp phủ nhân tạo

0

0

0

187(Nguồn: Phân tích và xử lí số liệu)

Dựa trên ma trận trên ta thấy rõ diện tích các loại hình sử dụng đất từ năm

2005 đến năm 2016 biến động không lớn lắm nhưng cũng có thay đổi cụ thể:

- Lớp phủ nhân tạo được giữ nguyên 100% tương ứng với 6048,99 ha.

- Đất khác giữ lại phần lớn 628,4 ha (25,17 %) và lần lượt chuyển sang tất

cả các loại hình khác cụ thể: lớp phủ nhân tạo 38,4% (957,74 ha), đất nông

nghiệp 15,80% (394,37 ha) và đất mặt nước 515,28 ha (20,60%).Hình 4.23. Biến động đất khác chuyển sang đất nơng nghiệpHình 4.24. Biến động đất khác chuyển qua xây dựng khu cơng nghiệp Điện

Nam – Điện Ngọc88Hình 4.25. Biến động đất khác chuyển sang đất mặt nước

- Đất nông nghiệp chuyển sang lớp phủ nhân tạo 15,30% (1777,81 ha),

chuyển sang đất mặt nước 3,50% (400,42 ha) và giữ lại phần lớn 9399,37 ha

(81,20%).Hình 4.26. Biến động đất nơng nghiệp chuyển sang lớp phủ nhân tạoHình 4.27. Biến động đất nông nghiệp chuyển sang đất mặt nước

- Đất mặt nước giữ lại 13,47% (khoảng 223,56 ha), còn lại 86,53% chuyển

sang các loại hình khác cụ thể: 30,78 ha (1,80%) sang đất khác; 78,30% (khoảng

1299,22 ha) sang đất nông nghiệp và nhiều nhất là 105,59 ha (6,30%) sang lớp

phủ nhân tạo.89Hình 4.28. Biến động đất mặt nước chuyển sang lớp phủ nhân tạoHình 4.29. Biến động đất mặt nước chuyển sang đất nơng nghiệpHình 4.30. Biến động đất mặt nước chuyển sang đất khác

Kết quả của sự biến động về diện tích của các loại hình sử dụng đất giai

đoạn 2005-2016 cho thấy diện tích lớp phủ nhân tạo tăng mạnh khoảng 46,96%

(2841,14 ha). Nguyên nhân tăng chủ yếu gồm:

- Do các địa phương đã đẩy mạnh việc giao đất để xây dựng nhà ở, xây

dựng cơ sở sản xuất kinh doanh hay phát triển cụm công nghiệp, khu công90nghiệp,... hay công tác quy hoạch, mở rộng, nâng cấp hệ thống đường giao

thơng do hệ thống hạ tầng đơ thị còn quá mỏng.

- Hơn nữa đây là giai đoạn thị xã Điện Bàn tập trung thực hiện quá trình

cải cách kinh tế - xã hội giai đoạn 2005-2010 và chuẩn bị trở thành thị xã vào

năm 2015, nên đã triển khai và phát triển thành cơng loại hình kinh tế cơng

nghiệp mũi nhọn.

Sự biến động này do ảnh hưởng quá trình gia tăng nhu cầu đất ở do biến

động dân số của khu vực, năm 2005 tổng số dân trung bình của Điện Bàn là

189.795 người trong khi đó năm 2016 dân số khu vực này đạt 207.563 người,

tăng 17.768 người [2].

- Cho đến năm 2016 với lí do hiệu quả kinh tế thu được từ việc sản xuất

kinh doanh lớn gấp nhiều lần so với các loại hình kinh tế khác trên cùng một

diện tích đất có điều kiện để phát triển lớp phủ nhân tạo hơn.

(Đơn vị: ha)Biểu đồ 4.8. Biểu đồ thống kê tổng diện tích các loại hình biến động

giai đoạn 2005-2016 sau khi chồng lớp và hiệu chỉnh

Điều này phản ánh định hướng phát triển kinh tế của vùng: Ưu tiên nông

nghiệp, phi nông nghiệp đi đôi với việc quan tâm đến đời sống người dân. Để

đạt được mục tiêu trên, diện tích đất khác đã thu hẹp đáng kể, giảm đến 73,58%

(1836,61 ha) đất khác hiện có năm 2005, đất khác năm 2016 chỉ còn lại 659,18

ha, loại hình này đã được quy hoạch, bố trí lại theo hướng sử dụng hợp lý, hiệu

quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên đất đai hơn. Bên cạnh đó, việc di canh di cư

đến nhiều nơi cũng là một trong những nguyên nhân làm thu hẹp diện tích các

loại hình. Đất nơng nghiệp có xu hướng tăng nhẹ với 11772,96 ha vào năm

2016. Đất mặt nước giảm mạnh 31,30% chỉ còn 519,87 ha vào năm 2016 chủ91Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Để thấy được sự biến động của các loại hình lớp phủ ta sử dụng ma trận Markov nhằm thấy được xác suất biến động của các loại hình lớp phủ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×