Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.11: Thống kê các biến quan sát về nhân tố Sự hài lòng của sinh viên

Bảng 2.11: Thống kê các biến quan sát về nhân tố Sự hài lòng của sinh viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.3.2. Phân tích, kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha

Kiểm định Cronbach’s Alpha là kiểm định nhằm phân tích, đánh giá độ tin cậy

của thang đo. Mục đích của kiểm định này là tìm hiểu xem các biến quan sát có cùng

đo lường cho một khái niệm cần đo hay khơng. Giá trị đóng góp nhiều hay ít được

phản ánh thông qua hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation.

Qua đó, cho phép loại bỏ những biến khơng phù hợp trong mơ hình nghiên cứu. Tiêu

chuẩn để chấp nhận các biến:

- Những biến có chỉ số tương quan biến tổng phù hợp (Corrected Item – Total

Correlation) từ 0,3 trở lên.

- Các hệ số Cronbach’s Alpha của các biến phải từ 0,6 trở lên.

* Cronbach’s Alpha thang đo “Năng lực phục vụ”

Thành phần Năng lực phục vụ có hệ số Cronbach’s Alpha là 0.819 (>0,6), hệ

số này có ý nghĩa. Các hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total

Correlation) của các biến đo lường thành phần này là đều > 0,3 (lớn hơn tiêu chuẩn

cho phép là 0,3). Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếu loại bỏ biến (Alpha if Item Deleted)

của các biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lường thành phần

này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.

* Cronbach’s Alpha thang đo “Cơ sở vật chất”

Thành phần Cơ sở vật chất có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,744 (>0,6), hệ số

này có ý nghĩa. Các hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation)

của các biến đo lường thành phần này là đều > 0,3 (lớn hơn tiêu chuẩn cho phép là

0,3). Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếu loại bỏ biến (Alpha if Item Deleted) của các biến

đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lường thành phần này đều được

sử dụng trong các phân tích tiếp theo.

* Cronbach’s Alpha thang đo “Khả năng đáp ứng”

Thành phần Khả năng đáp ứng có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,639 (>0,6), hệ

số này có ý nghĩa. Các hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item – Total

Correlation) của các biến đo lường thành phần này là đều > 0,3 (lớn hơn tiêu chuẩn

cho phép là 0,3). Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếuloại bỏ biến (Alpha if Item Deleted)của các biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lường thành phần

này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.

* Cronbach’s Alpha thang đo “Giá cả”

Thành phần Giá cả có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,645 (>0,6), hệ số này có ý

nghĩa. Các hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) của các

biến đo lường thành phần này là đều > 0,3 (lớn hơn tiêu chuẩn cho phép). Vì vậy, các

biến đo lường thành phần này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.

* Cronbach’s Alpha thang đo “Mức độ tin cậy”

Thành phần Mức độ tin cậy có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,688 (>0,6), hệ số

này có ý nghĩa. Các hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation)

của các biến đo lường thành phần này là đều > 0,3 (lớn hơn tiêu chuẩn cho phép là

0,3). Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếu loại bỏ biến (Alpha if Item Deleted) của các biến

đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lường thành phần này đều được

sử dụng trong các phân tích tiếp theo.

* Cronbach’s Alpha thang đo “Sự cảm thông”

Thành phần Sự cảm thông có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,648 (>0,6), hệ số

này có ý nghĩa. Các hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation)

của các biến đo lường thành phần này là đều > 0,3 (lớn hơn tiêu chuẩn cho phép là

0,3). Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếu loại bỏ biến (Alpha if Item Deleted) của các biến

đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lường thành phần này đều được

sử dụng trong các phân tích tiếp theo.

* Cronbach’S Alpha thang đo “Sự hài lòng chung của sinh viên”

Thành phần Sự hài lòng chung của sinh viên có hệ số Cronbach Alpha là 0,662 (>0,6),

hệ số này có ý nghĩa. Các hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total

Correlation) của các biến đo lường thành phần này là đều > 0,3 (lớn hơn tiêu chuẩn

cho phép là 0,3). Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếu loại bỏ biến (Alpha if Item Deleted)

của các biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lường thành phần

này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.50Bảng 2.12: Cronbach Alpha của các thành phần thang đo sự hài lòng sinh

viên đối với KTX cơ sở chính trường Đại học Hồng Đức

Biến quan sát

Năng lực phục vụ

A1

A2

A3

A4

Alpha = .819

Cơ sở vật chất

B1

B2

B3

B4

Alpha = .744

Khả năng đáp ứng

C1

C2

C3

Alpha = .639

Giá cả

D1

D2

D3

Alpha = .645

Mức độ tin cậy

E1

E2

E3

Alpha = .688

Sự cảm thông

Q25

Q26

Q27

Alpha = .648Scale Mean if

Item DeletedScale

Variance if

Item DeletedCorrected

Item-Total

CorrelationCronbach's

Alpha if Item

Deleted10.78

10.67

10.97

10.964.550

4.346

4.432

4.840.667

.736

.602

.570.761

.729

.794

.80410.24

10.22

10.16

10.044.755

4.769

4.979

4.596.505

.602

.512

.540.705

.652

.700

.6856.15

6.38

6.501.576

1.737

1.995.475

.493

.386.506

.481

.6226.97

7.22

6.882.017

1.785

1.627.401

.405

.570.616

.621

.3806.72

6.96

6.553.275

2.962

3.225.473

.447

.611.631

.683

.4787.57

7.28

7.232.491

2.363

2.227.398

.496

.485.632

.502

.514Sự hài lòng chung

của sinh viên

H1

H2

H3

H4

Alpha = .66210.85

10.87

10.63

10.543.491

4.031

3.783

4.152.550

.313

.520

.411.516

.688

.544

.6152.3.3. Phân tích nhân tố khám phá - EFA

Theo Hair & cộng sự (1998), phân tích nhân tố là một phương pháp phân tích

thống kê dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến quan sát thành một nhóm để chúng

có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu hết các nội dung thông tin của biến ban đầu.

Theo Hair & cộng sự (1998, 111), Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall

International, trong phân tích EFA, chỉ số Factor Loading có giá trị lớn hơn 0,5 được

xem là có ý nghĩa thực tế. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là chỉ số thể hiện mức độ phù

hợp của phương pháp EFA, hệ số KMO lớn hơn 0,5 và nhỏ hơn 1 thì phân tích nhân tố

được coi là phù hợp.

Theo Hoàng Trọng &Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005, 262), kiểm định Bartlett

(Bartlett’s test) xem xét giả thiết H0 độ tương quan giữa các biến quan sát bằng 0 trong

tổng thể. Nếu như kiểm định này có ý nghĩa thống kê, tức là Sig < 0,05 thì các quan

sát có tương quan với nhau trong tổng thể. Tóm lại, trong phân tích nhân tố khám phá

cần phải đáp ứng các điều kiện:

Factor Loading > 0,5

0,5 < KMO < 1

Kiểm định Bartlett có Sig < 0,05

Phương sai trích Total Varicance Explained > 50

Eigenvalue > 1

Kết quả đánh giá độ tin cậy Cronbach Alpha cho chúng ta kết quả những thành

phần và các biến đạt độ tin cậy trong nghiên cứu để tiếp tục sử dụng phân tích nhân tố

đó là thang đo: A – Năng lực phục vụ; B – Cơ sở vật chất; C – Khả năng đáp ứng; D –

Giá cả; E – Mức độ tin cậy; F – Sự cảm thông.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.11: Thống kê các biến quan sát về nhân tố Sự hài lòng của sinh viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×