Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.9: Mô hình nghiên cứu của Trần Xuân Kiên – DLDG 2006.

Hình 1.9: Mô hình nghiên cứu của Trần Xuân Kiên – DLDG 2006.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau đây là mơ hình nghiên cứu lý thuyết:Năng lực

phục vụGiá cả

H1Cơ sở vật

chấtH2H3H4Sự hài

lòng của Sinh viên

(H7)H5Mức độ tin

cậyH6Sự cảm

thơngKhả năng

đáp ứngHình 1.10. Mơ hình nghiên cứu đề xuất

Các giả thuyết:

(H1) Năng lực phục vụ: 4 biến quan sát được mã hóa: A1 – A4. Thành phần năng lực

phục vụ được sinh viên đánh giá cao thì sự hài lòng của sinh viên đối với KTX càng

cao. Nói cách khác, giữa năng lực phục vụ và sự hài lòng của sinh viên đối với KTX

có mối quan hệ đồng biến.

(H2) Cơ sở vật chất: 4 biến quan sát được mã hóa: B1 – B4. Thành phần cơ sở vật

chất được sinh viên đánh giá cao thì sự hài lòng của sinh viên đối với KTX càng tốt.

Nói cách khác, giữa cơ sở vật chất và sự hài lòng của sinh viên đối với KTX có mối

quan hệ đồng biến.

(H3) Khả năng đáp ứng: 3 biến quan sát được mã hóa: C1 – C3. Có mối quan hệ

đồng biến giữa khả năng đáp ứng và sự hài lòng của sinh viên đối với KTX, tức là khi

khả năng đáp ứng được gia tăng thì sự hài lòng của sinh viên đối với KTX cũng gia

tăng.(H4) Giá cả: 3 biến quan sát được mã hóa: D1 – D3. Thành phần giá cả được sinh

viên đánh giá cao thì sự hài lòng của sinh viên đối với KTX càng tốt và ngược lại. Hay

nói cách khác, thành phần giá cả và sự hài lòng có mối quan hệ cùng chiều.

(H5) Mức độ tin cậy: 3 biến quan sát được mã hóa: E1 – E3. Khi thành phần mức độ

tin cậy được đánh giá cao thì sự hài lòng của sinh viên đối với KTX cũng tăng. Nghĩa

là có mối quan hệ đồng biến giữa mức độ tin cậy và sự hài lòng của sinh viên đối với

KTX.

(H6) Sự cảm thông: 3 biến quan sát được mã hóa: F1 – F3. Có mối quan hệ cùng

chiều giữa sự cảm thông của KTX với sự hài lòng của sinh viên, tức là thành phần sự

cảm thơng được đánh giá cao thì sự hài lòng của sinh viên đối với KTX càng tốt.

(H7) Sự hài lòng của sinh viên: 04 biến quan sát được mã hóa: H1 – H4

Các giả thuyết sẽ được kiểm định bằng phương pháp hồi quy đa biến với mức ý

nghĩa 5% theo mơ hình sau:

Y = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3+ β4X4 + β5X5 + β6X6

Trong đó:

Y: Sự hài lòng của sinh viên.

X1, X2, X3,.., X6: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên.

β1, β2, β3,…, β6: Các tham số hồi quy.

1.8.2. Tiến trình nghiên cứu

Nghiên cứu sơ bộCơ sở lý luận

Nghiên cứu định lượngĐiều chỉnh thang đo

Thang đo chính thức

Bảng hỏi khảo sátMẫu nghiên cứu

Hệ số Cronbach’s Alpha

Phân tích nhân tố EFA

Phân tích hồi qui tuyến tính.

Phân tích Anova

Kiểm định giả thuyếtKết luận và đề xuấtHình 1.11: Sơ đồ quy trình nghiên cứu1.8.3. Thang đo chính thức các thành phần sự hài lòng của sinh viên đối với kí túc

xá cơ sở chính trường Đại học Hồng Đức.

1.8.3.1. Xây dựng bảng hỏi

Sự hài lòng của sinh viên là một khái niệm tổng quát. Khi xây dựng thang đo sự

hài lòng chung trong q trình nghiên cứu này được đo lường thông qua mức độ hài

lòng tổng qt của sinh viên đối với kí túc xá. Do đó thang đo sự hài lòng chung của

sinh viên tại kí túc xá ở cơ sở chính được đo lường trực tiếp thông qua 6 biến quan sát

thể hiện sự đồng tình của sinh viên với giá cả, đối với cơ sở vật chất, đối với khả năng

đáp ứng, đối với năng lực phục vụ, đối với sự cảm thông và đối với mức độ tin cậy.

Như vậy, có thể mơ tả các thành phần, các biến quan sát và các ký hiệu của

chúng trong bảng câu hỏi và thang đo chính thức như sau:

a) Thành phần năng lực phục vụ: Sinh viên quan tâm đến khả năng, tính cách và thái

độ của nhân viên trong KTX. Từ kết quả nghiên cứu định tính, ta có thang đo lường

mức độ cảm nhận của sinh viên về năng lực phục vụ bao gồm 4 biến quan sát. Thang

đo gồm 04 biến từ A1 đến A4:

Bảng 1.4: Thang đo về năng lực phục vụ

Ký hiệu biến

A1

A2

A3

A4Câu hỏi

Bảo vệ thường xuyên đi kiểm tra tình hình trong KTX

Ban quản lý KTX rất nhiệt tình với cơng việc.

Nhân viên căng teen rất vui vẻ khi phục vụ.

Ban quản lý làm việc chuyên nghiệp, tận tình.b) Thành phần cơ sở vật chất: Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy rằng, đối với cơ

sở vật chất của một kí túc xá, sinh viên quan tâm đến sự tiện nghi, thuận tiện, sự đầy

đủ của trang thiết bị phục vụ nhu cầu hằng ngày của họ… Biểu thị các tiêu chí đánh

giá gồm 04 biến từ B1 đến B4:

Bảng 1.5: Thang đo về cơ sở vật chất

Ký hiệu biến

B1

B2

B3

B4Câu hỏi

KTX đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ

Các dịch vụ cung cấp điện, nước ổn định.

Hệ thống thốt nước của kí túc xá khá tốt.

Vị trí và diện tích phơi đồ thuận tiện và rộng rãi.c) Thành phần khả năng đáp ứng: Sinh viên thường quan tâm đến các nhu cầu của

họ có được đáp ứng đầy đủ và kịp thời hay không? Thang đo gồm 03 biến từ C1 đến

C3:

Bảng 1.6: Thang đo về khả năng đáp ứng

Ký hiệu biến

C1

C2

C3Câu hỏi

Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên được đáp ứng đầy đủ.

Dịch vụ ăn uống, giải khát (căngteen) phù hợp với nhu cầu sinh viên

Nơi giữ xe an toàn và rộng rãi.d) Thành phần giá cả: Qua kết quả nghiên cứu định tính cho thấy rằng, khi nhắc đến

sự phù hợp giá cả ở một KTX, sinh viên thường quan tâm đến việc giá cả của phòng

và các dịch vụ ở đây có cao hơn nhiều so với ở trọ bên ngồi khơng? có rẻ hơn các

KTX khác khơng? Và giá cả của các dịch vụ có phù hợp với chất lượng của nó

khơng?. Biểu thị các tiêu chí đánh giá gồm 03 biến từ D1 đến D3:

Bảng 1.7: Thang đo về giá cả

Ký hiệu biến

D1

D2

D3Câu hỏi

Giá cả KTX phù hợp với dịch vụ nhà trường đưa ra

Giá của KTX phù hợp so với các nhà trọ khác.

Giá của các loại dịch vụ tại KTX (điện, nước, căngteen,giữ xe...) là

hợp lý.e) Thành phần mức độ tin cậy: Nói đến khả năng thực hiện cam kết của nhân viên kí

túc xá, sự tin tưởng của sinh viên vào KTX là bao nhiêu? Thang đo này gồm 03 biến

từ E1 đến E3:

Bảng 1.8: Thang đo về mức độ tin cậy

Ký hiệu biến

E1

E2

E3Câu hỏi

Khi cơ sở vật chất hư hỏng thì KTX luôn giữ đúng hạn sửa chữa.

Khi bạn khiếu nại, phàn nàn thì KTX giả quyết rất nhanh và linh

hoạt.

Bạn tin tưởng vào lời cam kết của nhân viên KTX.f) Thành phần sự cảm thơng: Qua thảo luận nhóm ta thấy rằng để đánh giá sự cảm

thơng của KTX có ảnh hưởng đến sinh viên hay không? Hầu hết sinh viên đều quanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.9: Mô hình nghiên cứu của Trần Xuân Kiên – DLDG 2006.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×