Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 6

DỰ TOÁN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Tiền và các khoản tương đương

tiền

1. Tiền

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính

ngắn hạn

1. Đầu tư ngắn hạn

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn

hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạnSỐ DƯ ĐẦU KỲ

132,174,816,165SỐ DƯ CUỐI KỲ

161,290,594,5135,240,746,8272,890,814,2755,240,746,8272,890,814,2751,878,103,5241,878,103,5244,300,000,0004,300,000,000(2,421,896,476)(2,421,896,476)71,794,343,188102,608,281,5881. Phải thu khách hàng30,813,938,4002. Trả trước cho người bán

3.Các khoản phải thu khác

4. Dự phòng các khoản phải thu khó71,794,343,18871,794,343,188đòi

IV. Hàng tồn kho52,004,202,50052,655,975,0001 Hàng tồn kho52,004,202,50052,655,975,000--V. Tài sản ngắn hạn khác1,257,420,1261,257,420,1261. Chi phí trả trước ngắn hạn1,020,072,5671,020,072,567237,347,559237,347,559--19,626,456,90319,626,456,9032. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho2. Thuế GTGT được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu nhà

nước

4. Tái sản ngắn hạn khác

B. TÀI SẢN DÀI HẠNI. Các khoản phải thu dài hạn--II. Tài sản cố định13,587,191,06013,587,191,0601. TSCĐ hữu hình13,587,191,06013,587,191,060- Nguyên giá27,662,551,37027,662,551,370(14,075,360,310)(14,075,360,310)4,500,000,0004,500,000,0006,000,000,0006,000,000,000(1,500,000,000)(1,500,000,000)V. Tài sản dài hạn khác1,539,265,8431,539,265,8431. Chi phí trả trước dài hạn1,539,265,8431,539,265,8432. Thuế thu nhập hoãn lại--3. Tài sản dài hạn khác--151,801,273,068180,917,051,4161. phải thu dài hạn khách hàng- Hao mòn lũy kế

2. TSCĐ thuê tài chính

- Ngun giá

- Hao mòn lũy kế

3. TSCĐ vơ hình

- Ngun giá

- Hao mòn lũy kế

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài

hạn

- Đầu tư vào cơng ty con

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên

kết

- Đầu tư dài hạn khác

- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạnCỘNG TÀI SẢN

NGUỒN VỐNA. NỢ PHẢI TRẢ132,961,575,429161,494,486,501I. Nợ ngắn hạn132,961,575,429161,494,486,50122,271,601,00223,271,601,0021. Vay và nợ ngắn hạn

2. Phải trả cho người bán

3. Người mua trả tiền trước

4. Thuế và cá khoản phải nộp nhà27,294,084,117

5,010,315,8395,249,142,794517,530,547104,966,772,798195,355,243104,966,772,798104,966,772,798104,966,772,798B. VỐN CHỦ SỞ HỮU18,839,697,63919,422,564,9151. Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu18,135,051,12618,717,918,4022. Thặng dư vốn cổ phần13,800,000,00013,800,000,0002,841,757,4302,841,757,430333,418,696333,418,6961,159,875,0001,159,875,000--704,646,513704,646,513nước

5. Phải trả cơng nhân viên

6. chi phí phải trả

7. Phải trả nội bộ

8. các khoản phải trả, phải nộp khác

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả dài hạn người bán

2. Phải trả dài hạn nội bộ

3. Phải trả dài hạn khác

4. Vay và nợ dài hạn

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả3. Cổ phiếu quỹ

4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

5. Chênh lệch tỷ giá

6. Quỹ đầu tư phát triển

7. Quỹ dự phòng tài chính

8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân

phối

9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ

bản

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác1. Quỹ khen thưởng phúc lợi

TỔNG NGUỒN VỐN704,646,513704,646,513151,801,273,068180,917,051,416PHỤ LỤC 7a

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

( Theo chi phí tồn bộ)

Tháng 6/2010

STT

1

2

3

4

5

6

7Nội dung

Doanh thu bán

hàng

Giá vốn hàng

bán

Lợi nhuận gộp

Doanh thu tài

chính

Chi phí tài

chính

Chi phí bán

hàng

Chi phí QLDNVăn phòngVăn phòngCần ThơTP.HCMCN Miền NamCN MiềnCN Miền BắcTrungTổng cộng975,249,600424,000,000 93,479,200,000895,770,000379,250,000 76,953,600,000 10,581,120,000 148,050,000 167,019,720,00079,479,60044,750,000 16,525,600,00011,543,040,000 184,368,000 106,605,857,600961,920,000--------42,456,4487,578,667 14,859,687,360924,391,23242,456,4487,578,6671,045,720,0009,800,00036,318,000 17,648,067,60019,337,472 15,853,442,180

9,900,0001,115,455,115Lợi nhuận thuần

8từ hoạt động(17,930,848)11,671,333620,192,64027,728,7687,080,528648,742,421kinh doanh

9Thu nhập khác----10Chi phí khác----11Lợi nhuận khác

Tổng lợi nhuận----(17,930,848)11,671,333620,192,64027,728,7687,080,528648,742,421-3,267,973173,653,9397,764,0551,982,548186,668,515(17,930,848)8,403,360446,538,70119,964,7135,097,980462,073,90612

13

14trước thuế

Thuế thu nhập

doanh nghiệp

Lợi nhuận sau

thuế dự toán

Tỏng cộng310,188,769,800PHỤ LỤC 7b

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH(Theo hình thức số dư đảm phí)

STTNội dungVăn phòng CầnVăn Phòng1Doanh thu bán hàng2Tổng biến phí931,526,448387,412,000Biến phí sản phẩm895,770,000379,250,000Biến phí bán hàng31,656,4487,412,00076,953,600,000

14,609,687,360Biến phí QLDN4,100,000750,0003Số dư đảm phí43,723,1524Tổng định phí5TP.HCM

424,000,000CN Miền NamThơ

975,249,600CN Miền BắcCN Miền Trung93,479,200,00011,543,040,000184,368,00091,578,287,36011,471,011,232163,087,47210,581,120,000148,050,000889,391,23214,537,47215,000,000500,000500,00036,588,0001,900,912,64072,028,76821,280,52861,654,00024,916,6671,280,720,00044,300,00014,200,000Định phí bán hàng10,800,000166,667250,000,00035,000,0004,800,000Định phí QLDN50,854,00024,750,0001,030,720,0009,300,0009,400,000(17,930,848)11,671,333620,192,64027,728,7687,080,528Lợi nhuận dự toán

Tổng cộngPHỤ LỤC 8

BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM CHI PHÍSTTNội dung1Bộ phận văn phòng

- Lương nhân viên

-Chi phí dụng cụ văn phòng

- Chi phí khác

Bộ phận marketing

- Lương nhân viên

- Chi phí dụng cụ văn phòng

- Chi phí khác

Bộ phận kinh doanh

- Lương nhân viên

- Chi phí dụng cụ văn phòng

- Chi phí khác

Tổng hợp số liệu tồn cơng ty

Văn phòng TP.HCM

Văn phòng Cần Thơ

Chi nhánh miền Nam

Chi nhánh miền Trung

Chi nhánh miền Bắc

Tổng cộng234Kế hoạchThực hiệnChênh lệchPHỤ LỤC 9

BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM DOANH THUSTT

1

2

3

4

5

6Nội dung

Bộ phận kinh doanh 1

Bộ phận kinh doanh 2

Văn phòng Cần Thơ

Chi nhánh miền Nam

Chi nhánh miền Trung

Chi nhánh miền Bắc

Tổng cộngKế hoạchThực hiệnChênh lệchPHỤ LỤC 10

BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM LỢI NHUẬNSTT

1

2

3

4

5

6Nội dung

Bộ phận kinh doanh 1

Bộ phận kinh doanh 2

Văn phòng Cần Thơ

Chi nhánh miền Nam

Chi nhánh miền Trung

Chi nhánh miền Bắc

Tổng cộngKế hoạchThực hiệnChênh lệchPHỤ LỤC 11

BÁO CÁO BỘ PHẬN TỔNG HỢP TOÀN CƠNG TY

STT

1

2

34

56Nội dungTheo chi

nhánhBáo cáo bộ phận

Theo phòng

Theo sản

ban

phẩmTheo phân xưởng

sản xuấtDoanh thu bán hàng

- Các khoản giảm trừ

Doanh thu thuần

Biến phí

- Chi phí NVLTT

- Chi phí NCTT

- Chi phí SXC

Số dư đảm phí

Định phí

- Chi phí SXC

- Chi phí bán hàng

- Chi phí QLDN

Lợi nhuận

Tổng cộng

PHỤ LỤC 12

BÁO CÁO BỘ PHẬN THEO CHI NHÁNHSTTNội dungBáo cáo bộ phận các chi nhánhTổng

cộngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x