Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô hình nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

130.41

.29e1

e2

e3

e4

e5

e6.30

.21.40.27

.20.23.80

phong cach

.75 2

.87

phong cach

.67

.44 3phong cache7phong cach

.35 4e8huu ich.491e9huue10huue11huue13.41.27.42

-.07.59

ich.352 .70

.59

ich.35

3

.59

.72

ich.524-2.40

.44

-.45.29

.21hieu biet.631

hieue15hieu biet

.873

ah xa hoi

1

.44.28huu ich.35ah xa hoi

2

.75

.87e18ah xa hoi

.513e19tuong hop

.70 1 .71e20tuong hop

.602

.36e21tuong hop

3

.71e23cong viec 2

linh dong

1

.90

.95e25linh dong 2.22.25

.46.29

.17.55.35.03tuong hop.06.13

.84

.08cong viec

.28.72linh dongCMINModel

Default model

Saturated model

Independence modelNPAR

94

325

25CMIN

315.317

.000

2387.634DF

231

0

300P

.000CMIN/DF

1.365.0007.959RMR, GFIModel

Default modelRMR

.050GFI

.901.25

.11.08.52e24.11

.30ah xa hoi.84.34

.24.15.93e17cong viec

1

.55

.74.37.24hieu biet.67e22.47.58.79

biet.40

2

.63e14

e16.57rui .31

ro 1.64

.56

rui .60

ro

.78 2

.77 3 giam rui ro

rui .60

ro

rui .64

ro 4e12 tiet kiem .34

cp 1-.17-.30giam

giam

giam

giamAGFI

.861PGFI

.641131Model

Saturated model

Independence modelRMR

.000

.201GFI

1.000

.437AGFIPGFI.390.404Baseline ComparisonsModel

Default model

Saturated model

Independence modelNFI

Delta1

.868

1.000

.000RFI

rho1

.828IFI

Delta2

.961

1.000

.000.000TLI

rho2

.948

.000CFI

.960

1.000

.000Parsimony-Adjusted MeasuresModel

Default model

Saturated model

Independence modelPRATIO

.770

.000

1.000PNFI

.668

.000

.000PCFI

.739

.000

.000Parsimony-Adjusted MeasuresModel

Default model

Saturated model

Independence modelPRATIO

.770

.000

1.000PNFI

.668

.000

.000PCFI

.739

.000

.000NCPModel

Default model

Saturated model

Independence modelNCP

84.317

.000

2087.634LO 90

41.807

.000

1935.674HI 90

134.890

.000

2247.005FMINModel

Default model

Saturated model

Independence modelFMIN

1.408

.000

10.659F0

.376

.000

9.320LO 90

.187

.000

8.641HI 90

.602

.000

10.031LO 90

.028

.170HI 90

.051

.183PCLOSE

.929

.000RMSEAModel

Default model

Independence modelRMSEA

.040

.176

AICModel

Default model

Saturated model

Independence modelAIC

503.317

650.000

2437.634BCC

528.004

735.354

2444.200

ECVIBIC

824.430

1760.233

2523.037CAIC

918.430

2085.233

2548.037132Model

Default model

Saturated model

Independence modelECVI

2.247

2.902

10.882LO 90

2.057

2.902

10.204HI 90

2.473

2.902

11.594MECVI

2.357

3.283

10.912HOELTERModel

Default model

Independence modelHOELTER

.05

190

33HOELTER

.01

202

34Kiểm định BoostrapN = 200

Mean = 482.328

S. e. = 2.612|-------------------410.522 |*

424.182 |*****

437.842 |************

451.501 |***********

465.161 |**************

478.821 |***************

492.481 |***************

506.141 |***********

519.801 |*****

533.461 |*******

547.121 |***

560.780 |*

574.440 |**

588.100 |*

601.760 |*

|--------------------133BẢNG TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY TỔNG HỢP VÀ TỔNG PHƯƠNG SAI TRÍCHitems

item19<---item18<---item17<---item16<---label

giam

rui ro

giam

rui ro

giam

rui ro

giam

rui roTổng

item30<---item29<---item28<---item5<---item4<---item3<---item2<---item1<---item11<---item10<---item9<---item22<---item21<---item20<---phong

cach

phong

cach

phong

cach

huu

ich

huu

ich

huu

ich

huu

ich

huu

ich

hieu

biet

hieu

biet

hieu

biet

ah xa

hoi

ah xa

hoi

ah xa

hoilam

da

0.77

2

0.77

7

0.65

9

0.63

7

2.84

5

0.66

6

0.86

6

0.80

3

2.33

5

0.72

2

0.69

2

0.69

3

0.69

8

0.79

1

3.59

6

0.63

2

0.79

4

0.68

9

2.11

5

0.86

8

0.66

5

0.93

40.5959840.404016Độ tin cậy tổng

hợp

Bình phương tổng lam

da0.6037290.396271tổng lam da^2+H1110.05430.4342810.5657190.4057690.5942312.0397631.9602370.805030.4435560.556444ĐTCTH rủi ro

Bình phương tổng lam

da0.7499560.250044tổng lam da^2+H150.6448090.3551911.8383211.1616790.521284lamda^21-lamda^28.094035.45223Tổng phương

sai trích

tổng lam

da^2+H11TPST giảm rủi

ro

tổng lam

da^2+H1506.61390.824360.478716ĐTCTH phong cach

Bình phương tổng lam

da0.4788640.521136tổng lam da^2+H2115.33790.4802490.5197510.4872040.5127960.6256810.3743192.5932822.4067180.843090.3994240.600576ĐTCTH hữu ích

Bình phương tổng lam

da0.6304360.369564tổng lam da^2+H255.968640.4747210.5252791.5045811.4954190.749450.7534240.246576ĐTCTH hiểu biết

Bình phương tổng lam

da0.4422250.557775tổng lam da^2+H297.018080.8723560.12764412.93124.473236.08609TPST phong

cách

tổng lam

da^2+H21TPST hữu ích

tổng lam

da^2+H25TPST hiểu

biết

tổng lam

da^2+H29000134item14<---item13<---item12<---item32<---item31<---item24<---item23<---tuong

hop

tuong

hop

tuong

hop

cong

viec

cong

viec

linh

dong

linh

dong2.46

72.0680050.9319950.60.360.640.8360.6988960.3011040.7140.5097960.4902042.15

0.73

9

0.84

4

1.58

3

0.95

11.5686921.4313080.546121ĐTCTH ah xã hội

Bình phương tổng lam

da0.8672

4.6225tổng lam da^2+H336.053810.763570.453879ĐTCTH tương hợp

Bình phương tổng lam

da0.7123360.287664tổng lam da^2+H363.247431.2584570.7415430.771650.9044010.095599ĐTCTH cong viec

Bình phương tổng lam

da0.720.51840.4816tổng lam da^2+H393.369441.6711.4228010.577199ĐTCTH linh động0.82872.505892.79224TPST ah xã

hội

tổng lam

da^2+H330TPST tương

hợp

tổng lam

da^2+H36

TPST công

việc

tổng lam

da^2+H39

TPST linh

động0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×