Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Hoàn thiện hệ thống đánh giá trách nhiệm các cấp quản lý trong việc lập dự toán

4 Hoàn thiện hệ thống đánh giá trách nhiệm các cấp quản lý trong việc lập dự toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

92Báo cáo này nhằm để báo cáo kết quả thực hiện doanh thu và để so sánh

giữa dự toán và thực hiện của các Trung Tâm Viễn Thơng để có biện pháp

điều chỉnh chính sách kịp thời nhằm tăng doanh thu cho đơn vị.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ

Tháng

Khoản mục chi phí

.................

CộngDự tốnThực tếnăm

Chênh lệchNgun nhânKết quả thực hiện chi phí giúp cho bộ phận quản lý giám sát chặt chẽ các

khoản mục chi phí, tìm ra ngun nhân và có hướng điều chỉnh kịp thời các

biến động xấu.

3.4.2 Phương pháp xác định thành quả của các cấp quản lý trong việc lập

dự tốn

Theo mơ hình trên, các bộ phận quản lý của các Trung tâm Viễn thơng

đóng tại các địa bàn huyện, có trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất tại

các Trung tâm sao cho đạt được kế hoạch sản xuất được giao đồng thời đảm

bảo chi phí thực tế phát sinh khơng vượt q chi phí dự tốn .

Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm này được xem xét

về mặt hiệu quả và hiệu năng.

Về mặt hiệu quả: được đánh giá thơng qua việc Trung tâm có hồn thành

kế hoạch sản lượng - doanh thu trên cơ sở đảm bảo đúng thời gian quy định

và đảm bảo theo đúng chi phí đã được lập theo dự tốn khơng.

Về mặt hiệu năng: Thơng qua việc so sánh chi phí đã bỏ ra cho 01 thuê

bao phát triển mới và doanh thu thu được từ th bao đó, thời gian hồn vốn

và thời gian có lãi.93Trên cơ sở đó nhà quản lý sẽ phân tích tình hình biến động doanh thu, chi

phí và các nguyên nhân khách quan tác động trong quá trình thực hiện.

Nếu các Trung tâm Viễn thơng hồn thành kế hoạch phát triển thuê bao

mới và doanh thu theo dự toán nhưng số lượng thuê bao cũ rời mạng và chi

phí tăng đột biến, thì các nhà quản lý phải phân tích và xác định nguyên nhân:

Biến động về thuê bao = số lượng phát triển mới- số lượng rời mạng

Biến động về chi phí = chi phí thực tế - chi phí dự tốn

Biến động về số lượng th bao phản ánh khách hàng đang rời mạng hay

chuyển sang dùng dịch vụ khác,...

Biến động về chi phí: phản ánh có thể tiết kiệm được chi phí vẫn đảm

bảo chất lượng( ví dụ như dùng chung modem với đường truyền ADSL và

dịch vụ My tivi lắp mới), hay tăng chi phí để lấy lại thị phần đang mất( ví dụ

khách hàng đang dùng dịch vụ ADSL của Viettel, nhưng đề nghị Trung tâm

Viễn thông lắp mới đường truyền FTTX, Trung tâm Viễn thông phải kéo 01

sợi cáp quang mới thay vì cáp có sẵn với tổng chi phí gấp đơi khi lắp trên

đường cáp có sẵn, lắp 01 thuê bao cố định nhưng phải kéo đường dây với chi

phí 2 triệu trong khi đó khách hàng chỉ cam kết sử dụng 06 tháng, mỗi tháng

doanh thu trọn gói chỉ 150 đồng,...

Như vậy, từ việc phân tích các yếu tố phát sinh ra các biến động sẽ tìm ra

nguyên nhân khách quan và chủ quan để kịp thời chấn chỉnh.94KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Hồn thiện cơng tác lập dự tốn tại Viễn thông Quảng Nam là việc làm

vô cùng cấp bách và cần thiết khi mà các đối thủ cạnh tranh đang lấn dần thị

trường VT- CNTT tại Quảng Nam. Để điều hành tốt quá trình sản xuất kinh

doanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng Viễn thông Quảng Nam cần phải xây

dựng quy trình lập dự tốn khoa học và hiệu quả.

Việc xây dựng quy trình phải mang tính chất bắt buộc vì làm tốt khâu

này sẽ giúp cho cơng tác lập dự tốn có số liệu chính xác, phù hợp với điều

kiện thực tế theo từng khu vực. Từ đó có thể đánh giá được năng lực sản xuất

và có thể ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Hoàn thiện các loại dự toán một cách chi tiết theo từng loại dịch vụ về

sản lượng doanh thu cũng như chi phí sẽ giúp nhà quản lý điều hành tốt quá

trình sản xuất kinh doanh, kịp thời điều chỉnh cũng như đưa ra các quyết định

chính xác và hiệu quả.

Thơng qua việc nghiên cứu thực trạng cơng tác lập dự tốn tại Viễn

thông Quảng Nam, luận văn đã đề xuất một số ý kiến để hồn thiện cơng tác

lập dự tốn như: hồn thiện mơ hình lập dự tốn, hồn thiện hệ thống dự tốn,

xây dựng quy trình lập dự tốn, hồn thiện các loại dự tốn liên quan đến

doanh thu, hồn thiện các loại dự tốn liên quan đến chi phí, xây dựng dự

tốn dòng tiền, hồn thiện hệ thống báo cáo của các cấp quản lý và xác định

thành quả của các cấp quản lý trong việc lập dự toán.95KẾT LUẬN

Dự toán là một nội dung quan trọng của kế tốn quản trị, là cơng cụ quản

lý hữu ích đang được nhiều nhà quản lý nghiên cứu, sử dụng nhằm giúp cơng

việc được thuận lợi hơn. Dự tốn thể hiện các chức năng: dự báo, hoạch định,

điều phối, thông tin, kiểm soát và đo lường. Dự toán giúp điều phối nhịp

nhàng hoạt động của các bộ phận trong tổ chức và được sử dụng như một

thước đo chuẩn để đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong tổ

chức. tùy theo đặc điểm của từng tổ chức mà có những mơ hình dự tốn thích

hợp. Việc lập dự tốn cần theo một trình tự nhất định bắt đầu từ dự toán tiêu

thụ và kết thúc bởi các dự tốn báo cáo tài chính.

Thơng qua việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tế cơng tác dự tốn tại

Viễn thông Quảng Nam, tác giả nhận thấy công tác lập dự tốn tại Viễn thơng

Quảng Nam còn nhiều khiếm khuyết. Mơi trường dự tốn khơng thuận lợi có

nhiều cản trở cho cơng tác lập dự tốn. Đơn vị có nhiều cơ sở trực thuộc, có

sự phân cấp cao trong cơng tác quản lý, cơng tác lập dự tốn do phòng Kế

hoạch kinh doanh đảm nhận nên về mặt cung cấp số liệu thực hiện qua các

năm phải chờ các bộ phận phòng ban khác cung cấp nên khá tốn nhiều thời

gian. Đơn vị chưa quan tâm đến việc xây dựng một quy trình dự tốn thích

hợp và khoa học nên dự tốn còn thiếu tính chính xác, đầy đủ và kịp thời. Dự

toán chưa thực hiện được các chức năng quan trọng như là hoạch định, kiểm

soát, đo lường và đánh giá. Nhìn chung dự tốn tại đơn vị chưa phản ánh

được tình hình thực tế và khơng giúp ích cho nhu cầu quản lý tại đơn vị. Vì

vậy, đơn vị cần hồn thiện cơng tác lập dự tốn bằng cách cải thiện mơi

trường dự tốn, xây dựng các ngun tắc dự tốn chung áp dụng thống nhất

cho tồn đơn vị. Hồn thiện quy trình dự tốn giúp dự toán khoa học và sát

với thực tế hơn.96DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TS.Phạm Văn Dược (2007), Kế toán quản trị, NXB thống kê, Thành Phố

Hồ Chí Minh.

[2] Th.S Huỳnh Lợi, Th.S Nguyễn Khắc Tâm (2001), Kế toán quản trị,

Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.

[3] PGS TS. Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, Nhà xuất

bản giáo dục, Hà Nội.

[4] Tài liệu trên internet

www.mof.gov.vn

www.gdt.gov.vn

www.luutruvn.gov.vn

www.hoiketoan-tp.org.vn

[5] Stepphen Brookson (2007), Quản lý ngân sách, Nhà xuất bản tổng hợp,

Thành Phố Hồ Chí Minh.

[6] Anthony A.Atkinson, Robert S.Kaplan (1995), “Advance Management

Accouting”.

[7] Atkinson Banker Kaplan Young (1988), “Management Accouting”.1Phô lôc 2.1: dự toán chi tiết tỷ lệ trích khấu hao 2011

Loại tài sản: thiết bị mạng chuyển mạch

TT123

4

5

6

78

9tên tài sản

Trụ Anten tự

đứng 48 m tại

Trung tâm khai

thác phát hành

báo chí Quảng

Nam

Trụ Anten tự

đứng tại BĐ

huyện Trà My &

Nam Giang.

Anten tự đứng

49,5m tại BĐ

huyện Đông

Giang và Tiên

Phớc

Cột Anten tự

đứng trạm Viba

Bà Nà.

Trạm Visát xã

Chaval - Nam

Giang

Trạm Visát xã Trà

Mai - Nam Trà

My.

Trạm Visát xã

Lăng - Tây

Giang

Anten dây co

15m trên mái

trạm BTS Bu cục

Chiên Đàn và

nhà trạm, anten

dây co 36m,

hàng rào trạm

BTS Tam Lãnh

Anten dây co

15m trên máiTgian

SD101010DVI_S

DNguyên Giághi chú70201,494,065,06

531/12/20

1076001,607,307,52

131/12/20

1076001,179,089,79

331/12/20

10107020231,736,51531/12/20

1077600218,030,10031/12/20

10218,030,09931/12/20

10218,030,10031/12/20

107

77

77400

76007200

7020237,114,768

158,541,86531/12/20

10

31/12/20

10212trạm BTS Trờng

Xuân và BTS

BC Huỳnh Thúc

Kháng, anten

dây co 27m

trên mái trạm

BTS An Mỹ

Anten tự đứng

40m trạm BTS

Thuận Yên

Anten tự đứng

40m Trạm BTS

khu vực Bảo

Việt (QTC) TP

Tam Kỳ

Anten tự đứng

49,5m tại BĐ

huyện Phú Ninh13

14101115

16

17

18

19

2021

22101070207020107020OCB Tam Kỳ107020CSND An Xuân

Trang bị 9 bộ

Block cho OCB

Tổng đài

10.264 số.

Mở rộng TĐ

1000 E10- OCB

Thiết bị nguồn

interg dự phòng

ứng cứu

Tổng đài 4864

số

Tổng đài 4864

số

Thiết bị truyền

số liệu tại Bến

Giằng, Bắc Trà

my và dự phòng

Thiết bị điện

thoại vô tuyến

dùng cho các10702067020107020107020670201075501074507

77400

7600348,838,85131/12/20

10359,129,63931/12/20

10138,070,000

14,360,153,6

75

2,979,506,04

031/12/20

10

31/12/20

10

31/12/20

10

31/12/20

10

31/12/20

10

31/12/20

10142,763,875

1,185,900,30

6

6,618,089,97

131/12/20

10

31/12/20

10

31/12/20

10389,216,972

16,025,825,3

10

2,186,941,52

6118,727,070

94,000,00031/12/20

10

31/12/20

103232425

26

272829

3031

32đồn Biên Phòng

Laê và ĐăcPring

thuộc chơng

trình đa điện

thoại về xã

Mở rộng tổng

đài 7384 số

(tạm tăng)

03 Bộ nguồn

cho Công ty

Điện báo - Điện

thoại (Bu cục Mỹ

Sơn, Điểm

BĐVHX Điện Dơng và Tam

Lãnh)

Lắp mới 02

CSND dung lợng

1024 số cho

Tây Giang

Thiết bị báo

cháy Trạm CSND

Chiên §µn.

Tỉ Acquy 100 P

2V 1000 ( OCB

Tam Kú ).

Tỉ Acquy 2TE

310 ( Trạm

CSND An

Xuân ).

Hai đầu thiết

bị AWA 1808

( Tam Kỳ- Trà

My ).

Thiết bị Switch

3C 3226 24port

Thiết bị truy

nhập ADSL Đài

Host Hội An,

Vùng B-Đại Lộc,

Kiểm Lâm

Máy đo ADSL7715012,678,047,2

0231/12/20

1067100118,307,91031/12/20

1077600429,342,95531/12/20

1011,945,01031/12/20

10499,200,00031/12/20

10

31/12/20

105

77020

70207702093,120,00077020357,807,2006702011,080,00031/12/20

10

31/12/20

107

57150

7020705,535,512

241,680,00031/12/20

10

31/12/2043334

3536

37

38

394041cho Cty ĐB-ĐT

Tổng đài 64 số

dạng thiết bị lẻ

cho Cty Điện

Báo - Điện Thoại

Hệ thống quản

lý điều khiển

trạm vệ tinh

không ngời Cty

ĐB-ĐT tại Tam Kỳ

và Hội An

Cấp 5.376 số

Tổng đài

1000E10

Nâng cấp, mở

rộng hệ thống

chuyển mạch

tỉnh Quảng

Nam thêm

49344 số giai

đoạn 03-05

Bộ máy thu phát

VTSN QMACHF90

Trạm Visat các xã

miền núi

Thiết bị mở

rộng cho thuê

kênh riêng DNN

Trang bị tổng

đài nội bộ 32

số (dạng thiết

bị lẻ- khách sạn

Hùng Vơng.

Thiết bị tủ nắn

nguồn 40Ah và

accu kèm theo

để lắp đặt

cho các trạm

chuyển mạch

và tập trung

thuê bao107702056,916,00031/12/20

1077020582,286,78931/12/20

1073005,953,072,58

231/12/20

1010702036,475,324,6

1931/12/20

1067020242,688,16877600736,305,63731/12/20

10

31/12/20

10232,871,76031/12/20

1037,166,00031/12/20

10431,600,00031/12/20

101077770207020702054243

4445

46

47

48

49

5051

52Thiết bị vô

tuyến sóng

ngắn ICOM

phục vụ mạng

VTĐ phòng

chống bão lụt

2007 (Azich,

CLChàm, Host

DX)

Trang bị 02 Bộ

Modem quang

theo dạng thiết

bị lẻ (tuyến Mỹ

Sơn-Kiểm

Lâm, PSơnPXuân)

Tăng trạm visast

IP do VTI cung

cấp

Lắp đặt thiết

bị Loop

IP&Switch tại

TTVT 1

Thiết bị thuê

kênh riêng

Thiết bị

Projector cho

TTVT1

03 bộ ghi kéo

cáp cống

(120m)

Truyền dẫn

Viba trạm Bà

Nà.

Thiết bị Viba số

DMS (Kho)

Thiết bị đầu

cuối quang

truyền dẫn 4

luồng

Trung kế viba

nội tỉnh Quảng67

770207020

70208,148,00031/12/20

10108,511,00031/12/20

10826,337,04631/12/20

106702093,726,00067020367,178,70031/12/20

10

31/12/20

1015,618,18231/12/20

10

31/12/20

10670206702040,500,000107020133,426,12210702028,203,62431/12/20

10

31/12/20

107020

70201,145,030,00

0

2,699,749,70

731/12/20

10

31/12/20

107

7653

5455

56

57

58596061

62nam

Truyền dẫn viba

số 97-98 (AWA

1504)

Đờng truyền số

liệu HDSL đầu

công ty ĐBĐT

Trung kế

truyền dẫn vi

ba số DM1000TG-16E1

Thiết bị vệ tinh

512 số Trạm VT

Tây Giang.

Thiết bị lợi dây

tại các Đài Viễn

thông.

Thiết bị lợi dây

tại các Đài Viễn

thông.

Thiết bị lợi dây

cho Công ty ĐBĐT ( đợt 3 ).

03 bộ Modem

quang 08E1 cho

Đài VT Núi

Thành, Điện

Bàn và dự

phòng tại Cty

ĐB-ĐT

Thiết bị vô

tuyến Ruraloop

RL104 lắp đặt

tại các xã Trà

Nam và Trà

Cang

Thiết bị truy

nhập V5.2 ( 240

line ) Cty §B-§T10

77020

7020192,822,88231/12/20

1052,372,50031/12/20

107702023,130,68631/12/20

10776001,798,477,88

931/12/20

10779,719,47031/12/20

10233,694,84631/12/20

107

77600

755077020394,731,87531/12/20

1077200198,358,12531/12/20

1077600146,352,00031/12/20

1070202,490,633,68

931/12/20

107Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Hoàn thiện hệ thống đánh giá trách nhiệm các cấp quản lý trong việc lập dự toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×