Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
[7] Atkinson Banker Kaplan Young (1988), “Management Accouting”.

[7] Atkinson Banker Kaplan Young (1988), “Management Accouting”.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1Phơ lơc 2.1: dù to¸n chi tiÕt tû lƯ trÝch khấu hao 2011

Loại tài sản: thiết bị mạng chuyển mạch

TT123

4

5

6

78

9tên tài sản

Trụ Anten tự

đứng 48 m tại

Trung tâm khai

thác phát hành

báo chí Quảng

Nam

Trụ Anten tự

đứng tại BĐ

huyện Trà My &

Nam Giang.

Anten tự đứng

49,5m tại BĐ

huyện Đông

Giang và Tiên

Phớc

Cột Anten tự

đứng trạm Viba

Bà Nà.

Trạm Visát xã

Chaval - Nam

Giang

Trạm Visát xã Trà

Mai - Nam Trà

My.

Trạm Visát xã

Lăng - Tây

Giang

Anten dây co

15m trên mái

trạm BTS Bu cục

Chiên Đàn và

nhà trạm, anten

dây co 36m,

hàng rào trạm

BTS Tam Lãnh

Anten dây co

15m trên máiTgian

SD101010DVI_S

DNguyên Giághi chú70201,494,065,06

531/12/20

1076001,607,307,52

131/12/20

1076001,179,089,79

331/12/20

10107020231,736,51531/12/20

1077600218,030,10031/12/20

10218,030,09931/12/20

10218,030,10031/12/20

107

77

77400

76007200

7020237,114,768

158,541,86531/12/20

10

31/12/20

10212trạm BTS Trờng

Xuân và BTS

BC Huỳnh Thúc

Kháng, anten

dây co 27m

trên mái trạm

BTS An Mỹ

Anten tự đứng

40m trạm BTS

Thuận Yên

Anten tự đứng

40m Trạm BTS

khu vực Bảo

Việt (QTC) TP

Tam Kỳ

Anten tự đứng

49,5m tại BĐ

huyện Phú Ninh13

14101115

16

17

18

19

2021

22101070207020107020OCB Tam Kỳ107020CSND An Xuân

Trang bị 9 bộ

Block cho OCB

Tổng đài

10.264 số.

Mở rộng TĐ

1000 E10- OCB

Thiết bị nguồn

interg dự phòng

ứng cứu

Tổng đài 4864

số

Tổng đài 4864

số

Thiết bị truyền

số liệu tại Bến

Giằng, Bắc Trà

my và dự phòng

Thiết bị điện

thoại vô tuyến

dùng cho các10702067020107020107020670201075501074507

77400

7600348,838,85131/12/20

10359,129,63931/12/20

10138,070,000

14,360,153,6

75

2,979,506,04

031/12/20

10

31/12/20

10

31/12/20

10

31/12/20

10

31/12/20

10

31/12/20

10142,763,875

1,185,900,30

6

6,618,089,97

131/12/20

10

31/12/20

10

31/12/20

10389,216,972

16,025,825,3

10

2,186,941,52

6118,727,070

94,000,00031/12/20

10

31/12/20

103232425

26

272829

3031

32đồn Biên Phòng

Laê và ĐăcPring

thuộc chơng

trình đa điện

thoại về xã

Mở rộng tổng

đài 7384 số

(tạm tăng)

03 Bộ nguồn

cho Công ty

Điện báo - Điện

thoại (Bu cục Mỹ

Sơn, Điểm

BĐVHX Điện Dơng và Tam

Lãnh)

Lắp mới 02

CSND dung lợng

1024 số cho

Tây Giang

Thiết bị báo

cháy Trạm CSND

Chiên Đàn.

Tổ Acquy 100 P

2V 1000 ( OCB

Tam Kỳ ).

Tổ Acquy 2TE

310 ( Trạm

CSND An

Xuân ).

Hai đầu thiết

bị AWA 1808

( Tam Kỳ- Trà

My ).

Thiết bị Switch

3C 3226 24port

Thiết bị truy

nhập ADSL Đài

Host Hội An,

Vùng B-Đại Lộc,

Kiểm Lâm

Máy đo ADSL7715012,678,047,2

0231/12/20

1067100118,307,91031/12/20

1077600429,342,95531/12/20

1011,945,01031/12/20

10499,200,00031/12/20

10

31/12/20

105

77020

70207702093,120,00077020357,807,2006702011,080,00031/12/20

10

31/12/20

107

57150

7020705,535,512

241,680,00031/12/20

10

31/12/2043334

3536

37

38

394041cho Cty ĐB-ĐT

Tổng đài 64 số

dạng thiết bị lẻ

cho Cty Điện

Báo - Điện Thoại

Hệ thống quản

lý điều khiển

trạm vệ tinh

không ngời Cty

ĐB-ĐT tại Tam Kỳ

và Hội An

Cấp 5.376 số

Tổng đài

1000E10

Nâng cấp, mở

rộng hệ thống

chuyển mạch

tỉnh Quảng

Nam thêm

49344 số giai

đoạn 03-05

Bộ máy thu phát

VTSN QMACHF90

Trạm Visat các xã

miền núi

Thiết bị mở

rộng cho thuê

kênh riêng DNN

Trang bị tổng

đài nội bộ 32

số (dạng thiết

bị lẻ- khách sạn

Hùng Vơng.

Thiết bị tủ nắn

nguồn 40Ah và

accu kèm theo

để lắp đặt

cho các trạm

chuyển mạch

và tập trung

thuê bao107702056,916,00031/12/20

1077020582,286,78931/12/20

1073005,953,072,58

231/12/20

1010702036,475,324,6

1931/12/20

1067020242,688,16877600736,305,63731/12/20

10

31/12/20

10232,871,76031/12/20

1037,166,00031/12/20

10431,600,00031/12/20

101077770207020702054243

4445

46

47

48

49

5051

52Thiết bị vô

tuyến sóng

ngắn ICOM

phục vụ mạng

VTĐ phòng

chống bão lụt

2007 (Azich,

CLChàm, Host

DX)

Trang bị 02 Bộ

Modem quang

theo dạng thiết

bị lẻ (tuyến Mỹ

Sơn-Kiểm

Lâm, PSơnPXuân)

Tăng trạm visast

IP do VTI cung

cấp

Lắp đặt thiết

bị Loop

IP&Switch tại

TTVT 1

Thiết bị thuê

kênh riêng

Thiết bị

Projector cho

TTVT1

03 bộ ghi kéo

cáp cống

(120m)

Truyền dẫn

Viba trạm Bà

Nà.

Thiết bị Viba số

DMS (Kho)

Thiết bị đầu

cuối quang

truyền dẫn 4

luồng

Trung kế viba

nội tỉnh Quảng67

770207020

70208,148,00031/12/20

10108,511,00031/12/20

10826,337,04631/12/20

106702093,726,00067020367,178,70031/12/20

10

31/12/20

1015,618,18231/12/20

10

31/12/20

10670206702040,500,000107020133,426,12210702028,203,62431/12/20

10

31/12/20

107020

70201,145,030,00

0

2,699,749,70

731/12/20

10

31/12/20

107

7653

5455

56

57

58596061

62nam

Truyền dẫn viba

số 97-98 (AWA

1504)

Đờng truyền số

liệu HDSL đầu

công ty ĐBĐT

Trung kế

truyền dẫn vi

ba số DM1000TG-16E1

Thiết bị vệ tinh

512 số Trạm VT

Tây Giang.

Thiết bị lợi dây

tại các Đài Viễn

thông.

Thiết bị lợi dây

tại các Đài Viễn

thông.

Thiết bị lợi dây

cho Công ty ĐBĐT ( đợt 3 ).

03 bộ Modem

quang 08E1 cho

Đài VT Núi

Thành, Điện

Bàn và dự

phòng tại Cty

ĐB-ĐT

Thiết bị vô

tuyến Ruraloop

RL104 lắp đặt

tại các xã Trà

Nam và Trà

Cang

Thiết bị truy

nhập V5.2 ( 240

line ) Cty ĐB-ĐT10

77020

7020192,822,88231/12/20

1052,372,50031/12/20

107702023,130,68631/12/20

10776001,798,477,88

931/12/20

10779,719,47031/12/20

10233,694,84631/12/20

107

77600

755077020394,731,87531/12/20

1077200198,358,12531/12/20

1077600146,352,00031/12/20

1070202,490,633,68

931/12/20

1077636465

66

67

6869

7071Thiết bị mạng

truyền số liệu

nội tỉnh DDN

thuê kênh riêng

Bu điện Quảng

Nam năm 2005

Thiết bị mạng

truyền số liệu

nội tỉnh DDN

cho 7 huyện

còn lại BĐ tỉnh

QNam năm

2005

Thiết bị mạng

cung cấp dịch

vụ ADSL và

xDSL WAN khu

vực phía Bắc

BĐT QNam 2005

(Đài Host HAn,

Cửa Đại, ĐNamĐNgọc, ĐLộc..)

Thiết bị vệ tinh

512 số Trạm

Nam Trà My.

Thiết bị Codan

VTSN 9630 -VF.

Thiết bị HDSL

tuyến Trà My Trà Đông.

Thiết bị truyền

dẫn quang lập

hai vòng ring.

Thiết bị truyền

dẫn GCOM

( Trạm Bà Nà )

Thiết bị vô

tuyến Ruraloop

lắp đặt tại xã

Kà Dăng.77020800,200,96031/12/20

1077020443,153,51231/12/20

10946,394,80031/12/20

10798,477,89031/12/20

1033,519,97631/12/20

10132,220,16031/12/20

107

7

6

77100

7400

7020

760077020107,706,43831/12/20

1077020143,197,80031/12/20

1073,176,00031/12/20

10770208727374

75

76

777879

80

81Máy đo báo

hiệu R2 & C7

Công ty ĐB - ĐT.

Thiết bị ODF &

DDF Công ty

Điện báo- Điện

thoại

Thiết bị vô

tuyến Ruraloop

lắp đặt tại xã

Phớc Trà - Hiệp

Đức.

Card EMSU cho

mạng DDN Đài

VT Hội an

Trung kế TD cáp

quang HA-ĐB

Thiết bị phục

vụ thuê kênh

riêng

Hệ thống cung

cấp dịch vụ

ADSL tại 43

tỉnh thành và

nâng cấp khả

năng cung cấp

DV ADSL thiết

bị mạng VTN

2011

Trang bị thiết

bị vật t phụ trợ

Block, cầu cáp

để phục vụ

lắp đặt thiết

bịIP-DSLAM

thuộc dự án

600K-dạng thiết

bị lẻ

Lắp đặt hệ

thống thông tin

tự động 108

Thiết bị codan6670207020297,095,60031/12/20

10608,394,00031/12/20

106730068,676,00031/12/20

10571507715034,225,200

1,966,929,62

931/12/20

10

31/12/20

1077150613,870,00031/12/20

1070202,125,868,78

531/12/20

11413,380,000Dkiến

2011181,435,340

76,238,241Dkiến

2011

Dkiến76

5

57020

7020

7020982

83Máy đo luồng

E1

Thiết bị ETU 01

48 VDC và Card

ERM5702067020161,104,600150,765,000

132,356,15

Tổng cộng

694

8,679

Tỷ lệ trích khấu hao bình quân năm 2010: 7.24%2011

Dkiến

2011

Dkiến

20118Phụ lục 2.2: chi tiết dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ năm 2011Đơn vị tính: TriệuđồngSố

TT1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

3

4Tên chỉ tiêuTổng số

Mạng cố định

Thiết bị chuyển

mạch

Thiết bị truyền

dẫn

Mạng cáp

Nhà cửa, vật kiến

trúc

Thiết bị nguồn

điện

Mạng di động

Mạng Internet

Tài sản cố địnhĐơn vị

tínhTr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồngThực hiện năm

Kế hoạch năm

2010

2011

Tỷ

trọng

Tỷ trọng

trong

Mức

trong tổng

tổng

Mức kế

thực

chi sửa

chi sửa hoạch

hiện

chữa TSCĐ

chữa

(%)

TSCĐ

(%)

45,621 100.00 52,895

100.00

24,574

53.87 32,128

60.74Tỷ lệ % năm

KH/năm trớc115.95

130.743,6057.907,00013.23194.175,607

1,01012.29

2.2110,000

3,12818.91

5.91178.35

309.701,4103.099,80018.53695.0412,942

13,272

165

7,61028.37

29.09

0.36

16.682,200

8

14,123

6,6364.16

0.02

26.70

12.5517.00

0.06

8559.39

87.209khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

[7] Atkinson Banker Kaplan Young (1988), “Management Accouting”.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×