Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHTMCP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM

1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHTMCP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

20

Chi nhánh NHTMCP Công thương Quảng Nam thực hiện chức năng kinh

doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng theo định hướng của NHTMCP CT

Việt Nam “An toàn - Hiệu quả - Bề vững”. Phát huy những thành tựu đạt được từ

thế và lực hiện có, tin tưởng rằng trong thời gian tới, ngân hàng sẽ có nhiều hơn nữa

những thành tích xứng đáng cùng với cộng đồng ngân hàng Việt Nam góp phần

quan trọng vào sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ

Chi nhánh NHTMCP Công thương Quảng Nam là chi nhánh cấp I của

NHTMCP CT Việt Nam. Thực hiện đầy đủ chức năng của một NHTM, hoạt động

kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh tốn và các dịch vụ ngân hàng phục

vụ cho các thành phần kinh tế chủ yếu là công nghiệp, vật liệu xây dựng, giao thông

vận tải, bưu điện, năng lượng, nông - lâm - thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ và một số

ngành khác của địa phương, của TW trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

- Chấp hành nghiêm chỉnh các Chính sách nhà nước, các quy định trong luật

NHNN và luật các TCTD.

- Nhận vốn ủy thác từ các chương trình tài trợ Quốc gia. Nhận tiền gửi thanh

tốn và tiết kiệm: khơng kỳ hạn, có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ của các

tổ chức Kinh tế xã hội, các cá nhân trong và ngồi nước với nhiều hình thức phong

phú: trả lãi trước, trả lãi định kỳ, trả lãi sau, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tích lũy.

- Phát hành kỳ phiếu, chiết khấu thương phiếu, hối phiếu, và các loại tín phiếu.

- Thực hiện các nghiệp vụ thanh tốn trong nước, thanh toán quốc tế về mậu

dịch và phi mậu dịch.

- Mua bán chuyển đổi ngoại tệ, séc ngoại tệ, chi trả kiều hối

- Nhận chuyển tiền thanh toán đến các NHTM trong tồn quốc nhanh an tồn

và chính xác.

- Cho vay đầu tư tín dụng vốn cố định, vốn lưu động bằng đồng Việt Nam và

ngoại tệ. Cho vay hợp vốn với các dự án lớn, thời gian hoàn vốn dài.

- Thực hiện dịch vụ bảo lãnh trong nước và nước ngoài, tư vấn về lĩnh vực21

tiền tệ cho các đơn vị đầu tư, lập các dự án khả thi..

- Thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm nhàn rỗi trong dân cư, tiền gửi các tổ

chức kinh tế, phát hành kỳ phiếu các loại sản phẩm tạo lập nguồn vốn kinh doanh

Chi nhánh

- Dịch vụ thẻ VietinBank - ATM và ngân hàng điện tử

- Các hoạt động khác như Tài trọ thương mại, thu chi hộ ngân quỹ

2.1.3 Mơ hình tổ chức

Ban Giám đốcKhốiđốc

Kinh

Giám

doanhPDG Chu

LaiKhối tác

nghiệpKhối quản lý

rủi roKhối hỗ trợP. Khách

hàng DNPGD Phan

Chu TrinhP.Kế toánP.Quản lý

rủi roP. Tổ chức –

HCP.Khách

hang CNPGD Điện

NamP.Tiền tệkho quỹMơ hình quản trị tại Chi nhánh gồm các bộ phận chức năng sau:

- Bộ phận Kinh doanh tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và các định chế

tài chính, kinh doanh trên thị trường tài chính.

- Bộ phận quản trị rủi ro và quản trị tài chính có chức năng hổ trợ, giám sát

bộ phận kinh doanh tác nghiệp

- Bộ phận xử lý tác nghiệp các giao dịch khách hàng yêu cầu có chức năng

tác nghiệp.

- Bộ phận hỗ trợ làm cơng tác hoạch định chiến lược đầu tư kinh doanh,

tuyển dụng và tư vấn Giám đốc.22

Với mơ hình tổ chức này đã sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, nâng cao trách

nhiệm công tác quản lý cán bộ, cán bộ lãnh đạo gắn bó mật thiết với cán bộ cơng

việc cũng như sinh hoạt thường ngày. Qui định cụ thể trách nhiệm của người đứng

đầu cho tất cả các chức danh (Giám đốc, Phó Giám Đốc, Trưởng - phó phòng).

Mơ hình đã xây dựng được các tiêu chí chuẩn hố trình độ cho từng nghiệp

vụ, để có biện pháp phát triển đào tạo, qui hoạch nguồn nhân lực cho phù hợp.

2.1.4 Tình hình hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHTMCP Cơng

thương Quảng Nam từ năm 2007 - 2009

2.1.4.1 Nguồn vốn

Tính đến 31/12/2009 tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt 434 tỷ

đồng, tăng 123 tỷ so với năm 2008, tỷ lệ tăng 39,68% và tăng 157 tỷ so với năm

2007, tỷ lệ tăng 56,4%.

ĐVT : tỷ đồng

Chỉ tiêuNăm 2007Năm 2008Năm 2009Tổng NV huy động278311434- Tiền gửi DN&TCKT98114196- Tiền gửi dân cư180197238Tiền gửi của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế đén 31/12/2009 là 196 tỷ

đồng, chiếm tỷ trọng 45,16% trên tổng vốn huy động.

Tiền gửi dân cư đến 31/12/2009 là 238 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 54,84% trên

tổng vốn huy động23

Đơn vị: Tỷ đồngNguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHTMCP CT Quảng Nam

Biểu đồ 2.1. Nguồn vốn huy động từ năm 2007 - 2009

2.1.4.2 Hoạt động tín dụng và đầu tư

Đến 31/12/2009, các khoản đầu tư và cho vay nền kinh tế đạt 728 tỷ đồng,

tăng 160 tỷ đồng so với năm 2008, tỷ lệ tăng 28,08 % và tăng 211 tỷ đồng so với năm

2007, tỷ lệ tăng 40,9%.

ĐVT : tỷ đồng

Chỉ tiêuNăm 2007Năm 2008Năm 2009Tổng DN cho vay517587728- Cho vay ngắn hạn282317401- Cho vay Trung dài hạn235270327- Dư nợ cho vay trung dài hạn đến 31/12/2009 đạt 327 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ

44,92% trên tổng dư nợ.

- Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 401 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 55,08% trên tổng

dư nợ; trong đó, tài trợ cho xuất nhập khẩu là 41 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng so

với năm 2008.

- Dư nợ quá hạn là 3,103 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,43% trên tổng dư nợ

là 728 tỷ đồng.

- Dư nợ cho vay có Tài sản bảo đảm là 683 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 93,8% trên24

tổng dư nợ.

Đơn vị: Tỷ đồng.Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHTMCP CT Quảng Nam

Biểu đồ 2.2. Hoạt động tín dụng và đầu tư từ năm 2007-2009

2.1.4.3 Tình hình cung ứng các dịch vụ khác

Thanh toán quốc tế: doanh số thanh toán quốc tế qua Chi nhánh năm 2009

đạt 11 triệu USD, tăng 36,3% so với năm 2008 và tăng 54,5% so với năm 2007;

doanh số thanh toán xuất khẩu là 9 triệu USD, tăng 33% so với năm 2008 và tăng

57% so với năm 2007. Kinh doanh ngoại tệ: doanh số mua bán ngoại tệ năm 2006

đạt 13 triệu USD, tăng 5 triệu USD tương ứng tỷ lệ tăng 65,5% so với năm 2008 và

tăng 225% so với năm 2007.

Chuyển tiền kiều hối, thanh tốn thẻ tín dụng, séc du lịch, thẻ ATM, dịch vụ

cho thuê két sắt đều tăng trưởng mạnh qua các năm góp phần đáng kể vào thu dịch

vụ của Chi nhánh . Mạng lưới khách hàng được mở rộng; năm 2009 tăng 620 khách

hàng mở tài khoản tiền gửi, 5.400 thẻ ATM được phát hành năm 2009 tăng gấp

4 lần so với đầu năm 2008, tăng gần gấp 02 lần năm 2007; thêm 18 doanh

nghiệp, 35.000 khách hàng chi lương qua ATM. Các dịch vụ khác tăng bình quân

trên 20% so với năm trước.25

2.1.4.4 Kết quả hoạt động kinh doanh

Với nỗ lực phi thường dưới sự chỉ đạo điều hành sáng suốt, quyết liệt của

Ban Lãnh đạo Chi nhánh với các chính sách đúng đắn và hiệu quả, cùng với lòng

nhiệt huyết, hăng say làm việc của CBCNV để khắc phục và vượt qua các khó khăn

của một thị trường nhỏ, hoạt động manh mún, với những rủi ro đặc biệt là các rủi ro

khách quan, Chi nhánh đã kinh doanh có hiệu quả và từng bước phát triển bền vững.

Trong những năm gần đây với những biến động mạnh của ngành Ngân hàng

và sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường Quảng Nam khi mà các Ngân hàng thương

mại cổ phần mở rộng hoạt động tại địa bàn Quảng Nam, đã làm cho hoạt động Ngân

hàng hàng hết sức khó khăn và cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên với mục tiêu phát triển

kinh doanh An toàn - hiệu quả - bền vững trong những năm quá Chi nhánh cũng đạt

được kết quả khả quan, hoạt động kinh doanh có lãi. Kết quả kinh doanh năm 2009

lãi 1,395 tỷ, năm 2008 lãi 5,345 tỷ đồng, năm 2007 lãi 3,512 tỷ đồng. Lợi nhuận

năm 2009 có xu hướng giảm so với năm 2008 và năm 2007, nguyên nhân là do

trong năm Chi nhánh đã tiến hành xử lý rủi ro đối với các khoản nợ xấu kéo dài,

xuất ngoại bảng nhằm minh bạch và lành mạnh hóa tình hình tài chính khi CPH hệ

thống NHCT

Đơn vị: Tỷ đồngNguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHTMCP CT Quảng Nam

Biểu đồ 2.3. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh26

2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI

CHI NHÁNH NHTMCP CƠNG THƯƠNG QUẢNG NAM

2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam

từ năm 2007 - 2009

Đến cuối năm 2009, vốn tự có của NHTMCP CTVN là 12.572 tỷ đồng,

tăng so với năm 2007 là 4.142 tỷ đồng (vốn tự có năm 2007 là 8.430 tỷ đồng),

với số vốn này đã đáp ứng được các yêu cầu chuẩn mực của quốc tế như tỷ lệ

an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ này quy định rằng số tiền cơ bản chia cho số tiền

cho vay tối thiểu 8% theo quy định của Hiệp ước Basel. Hiện tại, tỷ lệ này của

NHTMCP CTVN là 8,06%. Với mức vốn hiện tại, NHTMCP CTVN có thể

khẳng định là có một nền tảng tốt cho sự tăng trưởng và mở rộng cũng như

chống lại rủi ro. Ngoài ra, đây cũng là giải pháp tăng cường năng lực tài chính và

đẩy mạnh cải cách NHTMCP CTVN trong chiến lược thực hiện cổ phần hóa.

Tốc độ tăng trưởng của NHTMCP CTVN thể hiện qua các chỉ tiêu dưới đây:

Tổng tài sản đến 31/12/2009 đạt 243.785 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm

2008. Tổng nguồn vốn huy động của toàn hệ thống đạt 220.591 tỷ đồng tăng

26,1% so với năm trước. Năm 2009, NHTMCP CTVN hoàn toàn làm chủ trong

hoạt động kinh doanh của mình, kiểm sốt được tất cả các hoạt động đầu tư và cho

vay. Nợ xấu đến cuối năm chỉ còn 0,61% tổng dư nợ. Lợi nhuận năm 2009 là

3.373 tỷ đồng tăng 38,4% so với năm 2008. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 8,06%.

Bảng 2.1. Các chỉ số tài chính chủ yếu

ĐVT: Tỷ đồng.

Chỉ tiêu31/12/200731/12/200831/12/2009Tổng tài sản166.112193.590243.785Cho vay102.191120.752163.170Vốn CSH10.64612.33612.572VTC/TSC rủi ro11,62%9,8%8,06%Nguồn: Báo cáo thường niên của NHTMCP CTVN

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường cạnh tranh ngày càng

quyết liệt và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong những năm gần đây, hoạt động tín dụng của27

NHTMCP CTVN được cơ cấu lại theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cơ cấu

tín dụng hợp lý, đặc biệt mở rộng cho vay các DNV&N, tư nhân cá thể làm ăn hiệu

quả. Tuy tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2009 tại NHTMCP CTVN thấp hơn so

với các NHTM khác và thị phần bị thu hẹp lại nhưng chất lượng và hiệu quả tín

dụng đã được cải thiện hơn thể hiện ở tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu tính trên tổng dư nợ

cho vay giảm. Tuy nhiên, do NHTMCP CTVN đã tuân thủ đúng quy định trong việc

phân loại nợ và trích lập dự phòng theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày

22/04/2005 nên tỷ lệ nợ quá hạn Năm 2008 có tăng so với những năm trước nhưng

sang năm 2009 đã giảm và vẫn nằm trong tỷ lệ chấp nhận được.Nguồn: Báo cáo thường niên của NHTMCP CTVN

Biểu đồ 2.4. Nợ xấu của NHTMCP CTVN từ năm 2007-2009

Riêng đối với Chi nhánh NHTM CP Công thương Quảng Nam, mục tiêu tăng

dư nợ cho vay nền kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2009-2013 là 25% thì

lượng vốn cần bổ sung cho giai đoạn này là rất cần thiết và phải tăng tương ứng với

tỷ lệ dư nợ. Để đạt những mục tiêu này, Chi nhánh đã đưa ra các giải pháp tốt để

đảm bảo an tồn trong cơng tác tín dụng: giảm dư nợ cho vay khu vực kinh tế nhà

nước, tăng cho vay khu vực dân doanh, tăng tỷ lệ cho vay có đảm bảo bằng tài sản.

Chi nhánh thực hiện phân loại nợ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và

Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi bổ sung Quyết định 493/2005/QĐNHNNN, đây là một bước tiến mới với cách phân nhóm nợ tiến gần với chuẩn mực

quốc tế. Tính đến 31/12/2009, tổng dư nợ của Chi nhánh là 728 tỷ đồng, trong đó

- Nhóm 1: 725 tỷ đồng chiếm 99,57% tổng dư nợ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHTMCP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×