Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đánh giá phân cấp quản lý tài chính và mô hình tổ chức kế toán tại Công ty Điện Lực Quảng Nam.

3 Đánh giá phân cấp quản lý tài chính và mô hình tổ chức kế toán tại Công ty Điện Lực Quảng Nam.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trang 59Trong điều kiện hiện nay, do khối lượng công việc tài chính kế tốn ngày càng

nhiều, phức tạp, u cầu quản lý ngày càng cao, việc quản lý tập trung đã bộc lộ

nhiều hạn chế, cụ thể như sau:

- Do không quản lý tài sản về mặt giá trị và gắn với lợi ích của từng đơn vị,

nên việc sử dụng tài sản tại các đơn vị còn tuỳ tiện, không tiết kiệm.

- Các đơn vị trong hoạt động SXKD còn ỷ lại, thụ động. Mọi việc đều giao cho

Cơng ty giải quyết, xử lý, khơng có trách nhiệm trong quản lý, kiểm soát nên việc

sử dụng vật tư, chi phí khơng tiết kiệm. Chi phí phát sinh tại các đơn vị chi theo

thực tế, không giao kế hoạch, định mức, nên còn thả lỏng, khơng kiểm sốt và điều

chỉnh kịp thời.

- Đa số các đơn vị ở xa trụ sở Cơng ty, nên việc đi lại thanh tốn có nhiều khó

khăn, tăng chi phí đi lại, cơng tác tập hợp số liệu lập báo cáo thường không kịp thời,

dồn vào cuối tháng, q. Các đơn vị khơng được cấp chi phí nên khơng chủ động

được nguồn, mọi khoản thanh tốn nhỏ lẻ đều phải tập trung về Cơng ty, thủ tục

hành chính còn rườm rà, gây lãng phí.

- Việc quản lý tập trung doanh thu, các nguồn tiền lương, quĩ ... dẫn đến các

đơn vị trực thuộc không gắn trách nhiệm, khơng khuyến khích các đơn vị nâng cao

năng suất lao động, tăng doanh thu, giảm chi phí, góp phần tăng lợi nhuận, nâng cao

hiệu quả hoạt động kinh doanh.

2.3.2 Đánh giá mơ hình tổ chức kế tốn tại Công ty Điện Lực Quảng Nam.

* Ưu điểm:

- Thuận tiện trong tổ chức cơng tác kế tốn, biên chế bộ máy kế toán tương đối

gọn, dễ theo dõi, quản lý và chỉ đạo công việc, đảm bảo các thủ tục kế tốn được

thống nhất trong tồn Cơng ty.

- Thơng tin kế tốn được tập trung đầy đủ ở Cơng ty, cung cấp thông tin tương

đối kịp thời, đảm bảo việc chỉ đạo tập trung thống nhất tồn Cơng ty.Trang 60* Nhược điểm:

- Trong điều kiện hiện nay, mơ hình tổ chức kế toán trên bộc lộ nhiều hạn chế,

thể hiện qua các mặt sau:

- Mọi cơng việc kế tốn không được phân công cho các đơn vị trực thuộc, cơng

việc kế tốn chỉ tập trung tại Cơng ty, nên khối lượng cơng việc nhiều tại Phòng Tài

chính, lại thường tập trung vào cuối tháng. Do đó, báo cáo kế tốn thường khơng

kịp thời và dễ xảy ra sai sót và không đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ

quản lý ở các đơn vị trực thuộc.

- Sự quá tải trong công tác tiếp nhận hồ sơ xử lý, kế tốn tại Văn phòng Cơng

ty khơng có đủ thời gian để kiểm tra, kiểm soát, dẫn đến dễ xảy ra sai sót, kế tốn

đơn vị khơng nắm bắt nghiệp vụ, giá cả và thủ tục chứng từ nên việc xử lý chứng từ

nhiều sai phạm, chỉnh sửa nhiều lần.

- Khơng kiểm sốt chi phí phát sinh tại các đơn vị, cơng tác kế tốn chỉ dừng

lại ở việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ phát sinh vào sổ kế toán, chưa thể hiện

số liệu theo từng đơn vị để cung cấp thông tin phục vụ quản lý.

- Với mơ hình tổ chức kế tốn tập trung, tại các đơn vị khối lượng công việc

SXKD khá lớn, nhưng quản lý đơn vị không nắm bắt được cụ thể về mặt giá trị hoạt

động của đơn vị mình (tài sản, doanh thu, chi phí), khơng thấy được kết quả hoạt

động SXKD tại đơn vị, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác điều hành quản lý tại các

đơn vị.

- Nhân lực làm cơng tác kế tốn phân bổ khơng hiệu quả, việc bố trí các kế

tốn tại các Điện lực hoạt động chưa thực sự hiệu quả do công việc không được

phân công nhiều, không ràng buộc trách nhiệm, không khai thác và tạo điều kiện

cho các nhân viên kế tốn các đơn vị phát huy chun mơn, nghiệp vụ.

Với những bất cập trong mơ hình tổ chức kế tốn hiện tại và các lợi thế sẵn có,

Lãnh đạo Cơng ty Điện Lực Quảng Nam cần có kế hoạch phân cấp quản lý tài chínhTrang 61cho các đơn vị trực thuộc, trên cơ sở đó lựa chọn mơ hình tổ chức kế tốn phù hợp

hơn.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.

Cơng ty Điện lực Quảng Nam là doanh nghiệp có qui mơ tương đối lớn, địa

bàn hoạt động SXKD rộng, các đơn vị trực thuộc khá nhiều và xa trung tâm. Tuy

nhiên, PCQLTC ở Cơng ty còn rất hạn chế cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức kế

tốn theo mơ hình tập trung, điều này đã gây khơng ít khó khăn cho công tác quản

lý của Công ty.

Chương này đã mô tả về thực trạng PCQLTC và mơ hình tổ chức kế tốn hiện

đang áp dụng tại Cơng ty Điện lực Quảng Nam. Qua đó, đánh giá ưu, nhược điểm,

những tồn tại làm cơ sở cho các giải pháp hồn thiện mơ hình tổ chức kế tốn ở

Cơng ty.CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN MƠ HÌNH TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI

CƠNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN TRUNG.

3.1 Những u cầu về PCQLTC và xem xét lại mơ hình tổ chức kế tốn ở

Cơng ty điện lực Quảng Nam.

3.1.1 Những yêu cầu về PCQLTC trong điều kiện hiện nay của Công ty.

3.1.1.1 Những điều kiện hiện nay cần quan tâm trong PCQLTC ở Cơng ty.Trang 62Trải qua q trình từ khi chia tách, ổn định và phát triển hơn 13 năm. Đến nay,

có thể nói Cơng ty Điện lực Quảng Nam đã có bước tăng trưởng rõ rệt từ sự tăng

lên của số lượng khách hàng, tài sản quản lý và sự thay đổi mơ hình tổ chức hoạt

động của Cơng ty. Vì vậy, đáp ứng u cầu quản lý trong điều kiện hiện nay,

PCQLTC ở Công ty cần quan tâm một số vấn đề sau:

-Một là, việc thay đổi cơ chế quản lý tài chính từ đơn vị hạch tốn phụ thuộcTổng Cơng ty chuyển sang mơ hình Cơng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,

hạch tốn độc lập, tự cân đối chi phí, đảm bảo kinh doanh có lãi, tự cân đối nguồn

vốn đầu tư... Sự thay đổi mơ hình hoạt động này là một thách thức thức lớn trong

cơng tác quản lý tài chính. Quản lý tài chính tốt hơn hay kém đi phụ thuộc rất nhiều

vào cách nhìn nhận về phân cấp quản lý tài chính và xác định mơ hình tổ chức kế

tốn phù hợp trên cơ sở phân công công việc kế tốn giữa các cấp, các bộ phận

nhằm đảm bảo có sự kết hợp nhịp nhàng và mang lại hiệu quả. Mơ hình Cơng ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên hạch tốn độc lập tăng tính chủ động trong

cơng tác tài chính, đòi hỏi quản lý tài chính cần thay đổi để đáp ứng trong điều kiện

mới, mang lại hiệu quả trong quản lý của Công ty.

- Hai là, sự cần thiết phải đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính của các đơn vị trực

thuộc Cơng ty. Hiện nay, qui mơ của Cơng ty nói chung và các đơn vị trực thuộc

khơng ngừng mở rộng, trên tồn địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được đầu tư cung ứng

điện, thực hiện cơng tác xố bán tổng, lượng khách hàng bán lẻ tăng rất nhiều so với

trước đây, kéo theo sự tăng lên trong công tác quản lý tài sản, tài chính. Đáp ứng

yêu cầu quản lý tại các đơn vị trực thuộc Công ty, bộ máy tổ chức tại các đơn vị đã

được sắp xếp lại với việc thành lập các Phòng ban chức năng... Nhu cầu nắm bắt

thơng tin về mặt giá trị để chủ động và linh hoạt hơn trong thực hiện kế hoạch

SXKD của Công ty giao là điều cần thiết tại các đơn vị trong điều kiện hiện nay.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đánh giá phân cấp quản lý tài chính và mô hình tổ chức kế toán tại Công ty Điện Lực Quảng Nam.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x