Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dinh dưỡng đường tiêu hóa sớm trong vòng < 24 giờ sau nhập viện cải thiện kết quả điều trị.

Dinh dưỡng đường tiêu hóa sớm trong vòng < 24 giờ sau nhập viện cải thiện kết quả điều trị.

Tải bản đầy đủ - 0trang

132KIẾN NGHỊ

-Tiến hành các nghiên cứu tìm hiểu thêm các nguyên nhân suy hô hấp do-các bệnh lý bẩm sinh, phải can thiệp ngoại khoa.

Tiến hành thêm các nghiên cứu khác đánh giá nguy cơ của từng bệnh lý sản

phụ có khi mang thai để xác định bệnh lý ảnh hưởng nhiều nhất đến nguy-cơ suy hô hấp bệnh nhi sau sinh.

Tiếp tục triển khai hiệu quả mơ hình phối hợp Sản-Nhi trong hồi sức sơ-sinh sau đẻ.

Nên có thơng tin truyền thơng về những thuận lợi, khó khăn, biến chứng

khi mổ đẻ chưa chuyển dạ cho công chúngDANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ

QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁNKẾTNguyễn Thành Nam, Cao Thị Bích Hảo, Đồng Khắc Hưng, Nguyễn Tiến

1.Dũng (2016), “Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh bị

suy hô hấp nặng cần thở máy ngay sau đẻ”, Tạp chí Y học Việt nam,

449(1): 74-78.

Nguyễn Thành Nam, Cao Thị Bích Hảo, Phạm Văn Đếm, Đồng Khắc2.Hưng, Nguyễn Tiến Dũng (2017), “Causes, risk factors and outcomes in

neonates with respiratory failure”, Tạp chí Y dược học Quân sự, tập 42

số chuyên đề tháng 9: 662-668.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Ersch J., Roth-Kleiner M., Baeckert P., et al. (2007), "Increasing

incidence of respiratory distress in neonates", Acta Pædiatrica,96:1577–1581.

2.WHO (2010), "Cause-specific mortality and morbidity", World health

statistics: 69.3.WHO (2012), "Cause-specific mortality and morbidity", World health

statistics:76-77.4.Gallacher D.J., Hart K., Kotecha S. (2016), "Common respiratory

conditions of the newborn", Breathe, 12(1): 30-42.5.Aly H. (2004), "Respiratory Disorders in the Newborn: Identification

and Diagnosis", Pediatrics in Review, 25(6): 201-208.6.Edwards M.O., Kotecha S.J., Kotecha S. (2013), "Respiratory

Distress of the Term Newborn Infant", Paediatric Respiratory

Reviews, 14: 29-37.7.Reuter S., Moser C., Baack M. (2014), "Respiratory Distress in the

Newborn", Pediatrics in Review, 35(10): 417-429.8.Tăng Chí Thượng (2010), "Mơ hình bệnh tật và tử vong tại khoa săn

sóc tăng cường sơ sinh bệnh viện Nhi đồng I", Y học thực hành, 3(708):

27-31.9.Nguyễn Thị Xuân Hương, Hoàng Thị Huế. (2010), "Tình hình bệnh tật

và tử vong sơ sinh tại Khoa Nhi bệnh viện đa khoa Trung ương Thái

nguyên trong 3 năm (2008-2010)", Tạp chí Khoa học và Công nghệ,

89(1): 200-205.10. Nguyễn Tiến Dũng (2014), "Hội chứng suy hơ hấp sơ sinh", Thơng khí

nhân tạo bằng máy thở ở trẻ em và trẻ sơ sinh, Nhà xuất bản Y học, Hà

nội, 72-87.11. Khu Thị Khánh Dung, Nguyễn Công Khanh. (2010), "Suy hô hấp cấp

trẻ sơ sinh", Thực hành cấp cứu Nhi khoa, Nhà xuất bản Y học, Hà nội,

294 - 301.

12. Siu S.C., Colman J.M., Sorensen S., et al. (2002), "Adverse Neonatal

and Cardiac Outcomes Are More Common in Pregnant Women With

Cardiac Disease", Circulation, 105: 2179-2184.

13. Kattwinkel J. et al. (2006), "Tổng quan và nguyên lý hồi sức", Sách

giáo khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh 5th, Nhà xuất bản Y học, Hà nội, 1.11.28.

14. Weiner G.M. et al. (2016), "Lesson 1: Foundations of Neonatal

Resuscitation", Textbook of Neonatal Resuscitation, 7th, American

Academy of Pediatrics: 1-10.

15. Lê Nam Trà (2016), "Dịch tễ học sức khỏe trẻ em", Sách giáo khoa Nhi

khoa, Nhà xuất bản Y học, Hà nội, 2-13.

16. Hermansen C.L. and Lorah K.N. (2007), "Respiratory Distress in the

Newborn", Am Fam Physician, 76: 987-994.

17. Greenough A. and Milner A.D. (2012), "Pulmonary disease of the

newborn: Management of neonatal respiratory failure", Rennie and

Roberton’s Textbook of Neonatology, 5th, Elsevier, 516-530.

18. Anantharaj A., Bhat B.V. (2011), "Outcome of neonates requiring

assisted ventilation", The Turkish Journal of Pediatrics, 53: 547-553.

19. Đỗ Kính (2008), "Hệ hơ hấp", Phơi thai học: Thực nghiệm và ứng dụng

lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà nội, 635-649.

20. Carlo W.A. (2011), "Respiratory Tract Disorders", Nelson Textbook of

Pediatrics, 19th, Elsevier, 579-599.

21. Greenough A. and Milner A.D. (2012), "Pulmonary disease of the

newborn-Part 1: Physiology", Rennie and Roberton’s Textbook of

Neonatology 5th, Elsevier, 448-467.22. Phạm Thị Xn Tú, Trần Đình Long. (2009), "Hội chứng suy hơ hấp

cấp ở trẻ sơ sinh", Bài giảng Nhi khoa tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà

nội, 167-177.

23. Nguyễn Công Khanh (2016), "Thăm khám trẻ sơ sinh", Sách giáo khoa

Nhi khoa, Nhà xuất bản Y học, Hà nội, 178-187.

24. Carlo W.A. (2011), "Prematurity and Intrauterine Growth Restriction",

Nelson Textbook of Pediatrics, 19th, Elsevier, 555-564.

25. Phạm Diệp Thùy Dương, Huỳnh Thị Duy Hương. (2016), "Chăm sóc

trẻ sơ sinh non tháng và nhẹ cân", Sách giáo khoa Nhi khoa, Nhà xuất

bản Y học, Hà nội, 192-197.

26. Macfarlane A. and Mugford M. (2012), "Epidemiology: The incidence

of preterm birth and low birthweight", Rennie and Roberton’s Textbook

of Neonatology, 5th, Elsevier, 6-18.

27. Huỳnh Thị Duy Hương (2016), "Bệnh lý phổi gây suy hô hấp sơ sinh",

Sách giáo khoa Nhi khoa, Nhà xuất bản Y học, Hà nội, 232-246.

28. Nguyễn Tiến Dũng (2015), "Suy hô hấp", Tiếp cận chẩn đốn và điều

trị bệnh hơ hấp trẻ em, Nhà xuất bản Y học, Hà nội, 304-311.

29. Campisi P. and Busato G.M. (2015), "Part I: Malformations,

Deformations and Disorders - Embryology of Congenital Airway

Disorders", Disorders of the Neonatal Airway, Springer, 3-15.

30. Prickett K.K. and Jacobs I.N. (2015), "Neonatal Subglottic Stenosis ",

Disorders of the Neonatal Airway, Springer, 59-66.

31. Landry A. and Thompson D.M. (2015), "Congenital Laryngomalacia:

Disease Spectrum and Management", Disorders of the Neonatal Airway,

Springer, 51-57.

32. Field D.J. (2006), "Pulmonary Hypoplasia/Agenesis", Manual of

Neonatal Respiratory Care 2nd, Elsevier, 341-343.33. Greenough A. and Davenport M. (2003), "Abnormalities of lung

development: Congenital lobar emphysema", Neonatal respiratory

disorders, 2nd, Arnold, 474-476.

34. Burris H.H. (2012), "Meconium Aspiration", Manual of neonatal care

7th, Lippincott Williams & Wilkins, 429-434.

35. Wiswell T.E. and Srinivasan P. (2003), "Aspiration syndromes",

Neonatal respiratory disorders, Second edition, Arnold, 334-354.

36. Wiswell T.E. (2006), "Meconium aspiration syndrome", Manual of

Neonatal Respiratory Care, Second Edition, Elsevier, 325-330.

37. Donn S.M. and Sinha S.K. (2006), "Respiratory Distress Syndrome",

Manual of Neonatal Respiratory Care, Second Edition, Elsevier, 305309.

38. Bhakta K.Y. (2012), "Respiratory Distress Syndrome", Manual of

neonatal care , 7th, Lippincott Williams & Wilkins, 406-416.

39. Greenough A. and Milner A.D. (2012), "Pulmonary disease of the

newborn-Part 2: Acute respiratory disease: Pulmonary haemorrhage",

Rennie and Roberton’s Textbook of Neonatology 5th, Elsevier, 509-512.

40. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Chu Lan Hương, Khu Thị Khánh Dung.

(2016), "Đánh giá hiệu quả surfactant trong điều trị xuất huyết phổi ở trẻ

sơ sinh tại bệnh viện Nhi Trung ương", Tạp chí Nhi Khoa, 9(2): 12-18.

41. Kienstra K.A. (2012), "Pulmonary Hemorrhage", Manual of neonatal

care , 7th, Lippincott Williams & Wilkins, 443-445.

42. Parravicini E. and Polin R.A. (2006), "Pneumonia in the newborn

infant", Manual of Neonatal Respiratory Care, Second Edition, Elsevier,

310-324.

43. Hibbard J.U., Wilkins I., Sun L., et al. (2010), "Respiratory Morbidity

in Late Preterm Births", JAMA, 304(4):. 419–425.44. Pammi M. (2012), "Pulmonary Air Leak", Manual of neonatal care 7th,

Lippincott Williams & Wilkins, 446-453.

45. Steinhorn R.H. (2010), "Neonatal Pulmonary Hypertension", Pediatr

Crit Care Med, 11(2 Suppl): S79-S84.

46. Cabral J.E.B. and Belik J. (2013), "Persistent pulmonary hypertension

of the newborn: recent advances in pathophysiology and treatment", J

Pediatr (Rio J), 89(3): 226-242.

47. Nair J. and Lakshminrusimha S. (2014), "Update on PPHN:

Mechanisms ang Treatment", Semin Perinatol, 38(2): 78–91.

48. Yates R.W.M. (2012), "Cardiovascular disease-Cardiovascular problems

in the preterm infant: Patent ductus arteriosus", Rennie and Roberton’s

Textbook of Neonatology, 5th, Elsevier,. 641-645.

49. Sweet D.G., Carnielli V., Greisen G., et al. (2013), "European

Consensus Guidelines on the Management of Neonatal Respiratory

Distress Syndrome in Preterm Infants – 2013 Update", Neonatology,

103: 353-368.

50. Sasi A., Deorari A. (2011), "Patent Ductus Arteriosus in Preterm

Infants", Indian Pediatrics, 48: 301-308.

51. Dice J.E., PharmD, Bhatia J. (2007), "Patent Ductus Arteriosus: An

Overview", J Pediatr Pharmacol Ther, 12: 138-146.

52. Habibi M., Nobakht M., Pirbazari T.J., et al. (2016), "The effect of

oral Ibuprofen and oral Acetaminophen in the patent ductus arteriosus

(PDA) in preterm infants born in Kouvsar hospital of Qazvin (A

comparative study)", wjpmr, 2(4): 203-207.

53. Jain A., Aggarwal R., Sankar M.J., et al. (2010), "Hypoglycemia in

the Newborn", Indian J Pediatr, 77: 1137–1142.

54. Wilker R.E. (2012), "Hypoglycemia and Hyperglycemia", Manual of

neonatal care, 7th, Lippincott Williams & Wilkins, 284-296.55. Turowski C. and Davenport M. (2012), "Part 6: Diaphragmatic

hernia", Rennie and Roberton's Textbook of Neonatology, 5th, Elsevier,

593-603.

56. Roberts I.A.G. and Murray N.A. (2012), "Haematology: Neonatal

anaemia and other red cell disorders", Rennie and Roberton's Textbook

of Neonatology, 5th, Elsevier, 758-768.

57. Carlo W.A. (2011), "High-Risk Pregnancies", Nelson Textbook of

Pediatrics, 19th, Elsevier, e89-1-e89-5.

58. Nguyễn Tiến Dũng (2015), "Hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay bệnh

màng trong", Tiếp cận chẩn đốn và điều trị bệnh hơ hấp trẻ em, Nhà

xuất bản Y học, Hà nội, 258-272.

59. Nguyễn Thị Tân Sinh (2012), "Bất thường về nước ối", Chu sinh họcBệnh lý mẹ, thai nhi và trẻ sơ sinh, Nhà xuất bản Y học, Hà nội, 15-19.

60. Collins H.P. (2010), Diabetes in pregnancy: its impact on Australian

women and their babies, Australian Institute of Health and Welfare,

Canberra.

61. Ramachandrappa A. and Jain L. (2008), "Elective Cesarean Section:

It’s Impact on Neonatal Respiratory Outcome", Clin Perinatol, 35(2):

373–vii.

62. Liu J., Yang N., Liu Y. (2014), "High-risk Factors of Respiratory

Distress Syndrome in Term Neonates: A Retrospective Case-control

Study", Balkan Med J, 31: 64-68.

63. Lê Nguyễn Nhật Trung, Lê Thị Thùy Dung, Trần Trọng Phương Trừ

và CS (2016), "Kết quả điều trị trẻ sơ sinh sinh non 26-34 tuần tuổi thai

tại Bệnh viện Nhi đồng 2", Tạp chí Nhi Khoa, 9(5): 1-8.

64. Wadi A.M., Kareem A.A. (2012), "Respiratory Distress in Full Term

Neonates in the First Week of Life in Basrah Maternity and Children

Hospital ", The Medical Journal of Basrah University, 30(2): 91-98.65. Mathai S.C.S., Raju C.U., Kanitkar C.M. (2007), "Management of

Respiratory Distress in the Newborn", MJAFI, 63: 269-272.

66. Huỳnh Thị Duy Hương (2016), "Hồi sức cấp cứu sơ sinh tại phòng

sinh", Sách giáo khoa Nhi khoa, Nhà xuất bản Y học, Hà nội, 215-232.

67. Lee P.L., Lee W.T., Chen H.L. (2017), "Ventilator-Associated

Pneumonia in Low Birth Weight Neonates at a Neonatal Intensive Care

Unit:ARetrospectiveObservationalStudy",PediatricsandNeonatology, 58: 16-21.

68. Eichenwald E.C. (2012), "Mechanical Ventilation", Manual of

neonatal care, 7th, Lippincott Williams & Wilkins, 377-392.

69. Goldsmith J.P. and Karotkin E.H. (2011), "Introduction to Assisted

Ventilation", Assisted Ventilation of the Neonate, 5th, Elsevier, 1-17.

70. Lepercq J., Coste J., Theau A., et al. (2004), "Factors Associated With

Preterm Delivery in Women With Type 1 Diabetes", Diabetes Care, 27:

2824–2828.

71. Warunpitikul R., Aswakul O. (2014), "The Incidence of Diabetes

Mellitus in Pregnant Women and its Outcomes between Pregnant

Women with Diabetes Mellitus and Non-diabetes Mellitus at Maharat

Nakhon Ratchasima Hospital", Thai Journal of Obstetrics and

Gynaecology, 22: 81-87.

72. Khairy P., Ouyang D.W., Fernandes S.M., et al. (2006), "Pregnancy

Outcomes in Women With Congenital Heart Disease", Circulation, 113:

517-524.

73. Gelfand S.L., Fanaroff J.M., Walsh M.C. (2004), "Meconium stained

fluid: approach to the mother and the baby", Pediatr Clin N Am, 51:

655– 667.74. Greenough A. and Milner A.D. (2012), "Acute respiratory disease:

Respiratory distress syndrome", Rennie and Roberton’s Textbook of

Neonatology 5th, Elsevier, 468-485.

75. Menegue J.F., Guinsburg R., Miyoshi M.H., et al. (2003), "Antenatal

treatment with corticosteroids for preterm neonates: impact on the

incidence of respiratory distress syndrome and intra-hospital mortality",

Sao Paulo Med J, 121(2): 45-52.

76. Bonanno C. and Wapner R.J. (2012), "Antenatal Corticosteroids in the

Management of Preterm Birth: Are we back where we started?", Obstet

Gynecol Clin North Am, 39(1): 47-63.

77. Ray C.L., Boithias C., Meary V.C., et al. (2006), "Caesarean before

labour between 34 and 37 weeks: What are the risk factors of severe

neonatal respiratory distress?", European Journal of Obstetrics &

Gynecology and Reproductive Biology, 127: 56-60.

78. Riskin A., Weinger M.A., Mashiah S.R., et al. (2005), "Cesarean

Section, Gestational Age, and Transient Tachypnea of the Newborn:

Timing Is the Key", American Journal of Perinatology, 22(7): 377-382.

79. Gerten K.A., Coonrod D.V., Bay R.C., et al. (2005), "Cesarean

delivery and respiratory distress syndrome: Does labor make a

difference?", American Journal of Obstetrics and Gynecology, 193:

1061-1064.

80. Lee Y.M. and Alton M.E.D. (2008), "Cesarean delivery on maternal

request: maternal and neonatal complications", Current Opinion in

Obstetrics and Gynecology, 20: 1-5.

81. Lopes D.N., Ramos J.M.M., Moreira M.E.L., et al. (2012), "Cardiac

Troponin T and Illness Severity in the Very-Low-Birth-Weight Infant",

International Journal of Pediatrics, 1-5.82. Clark S.J., Newland P., Yoxall C.W., et al. (2004), "Concentrations of

cardiac troponin T in neonates with and without respiratory distress",

Arch Dis Child Fetal Neonatal, 89: F348-F352.

83. Correale M., Nunno L., Ieva R., et al. (2009), "Troponin in Newborns

and Pediatric Patients", Cardiovascular & Hematological Agents in

Medicinal Chemistry, 7: 270-278.

84. Trevisanuto D.; Zaninotto M.; Altinier S.; et al. (2000), "High serum

cardiac troponin T concentrations in preterm infants with respiratory

distress syndrome", Acta Paediatr, 1134-1136.

85. Clark R.H. (2005), "The Epidemiology of Respiratory Failure in

Neonates Born at an Estimated Gestational Age of 34 Weeks or More",

Journal of Perinatology, 25: 251-257.

86. Phạm Hồng Hưng (2016), Nghiên cứu mơ hình bệnh tật và tử vong ở

trẻ em tại Trung tâm Nhi Khoa- bệnh viện Trung ương Huế giai đoạn

2009-2013,http://documents.tips/documents/ts-pham-hoang-hung-trung-tam-nhi-benh-vien-tw-hue.html.

87. Hoàng Trọng Q (2016), Nghiên cứu mơ hình bệnh tật giai đoạn sơ

sinhtạibệnhviệnđakhoaPhúVangnăm2016,https://bvpvang.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/2017/8/30/Hoa

ng-Trong-Quy-TTYTPV-de-tai-nghien-cuu-mo-hinh-benh-tat-so-sinh2016.doc.

88. Bộ Y tế (2015), Chỉ thị: về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và

trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.

89. Bộ Y tế (2017), Chỉ thị: về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và

trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.

90. Vũ Thị Thu Nga (2017), Nghiên cứu nguyên nhân thở máy ở trẻ sơ sinh

và một số yếu tố liên quan đến kết quả thở máy tại bệnh viện Nhi Trung

ương, Luận văn bác sĩ chuyên khoa II, Trường Đại học Y Hà nội, Hà nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dinh dưỡng đường tiêu hóa sớm trong vòng < 24 giờ sau nhập viện cải thiện kết quả điều trị.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×