Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY

2 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

78Nhi m v : “Mang đến cho mọi ng ời sự sinh động và niềm vui qua các sản

phẩm của chúng ta”

- T c đ tăng trng giá tr s n xu t cơng nghi p tồn ngành bia giai đo n2006 – 2010 đ t 12%/năm, giai đo n 2011 – 2015 đ t 13%/năm. Đ i v i ngành bia,

s t p trung c i t o, m r ng đ ng b thi t b đ nâng cao hi u qu s n xu t.

- M r ng h p tác qu c t , liên doanh, liên k t s n xu t bia cao c p, đáp ng

nhu c u trong nc và xu t khẩu.- Tăng doanh thu bình quân hằng năm từ 10 -15%.

- Nâng cao giá tr s n phẩm, d ch v , chú tr ng d ch v khách hàng và h u

c n.

- Ti p t c xây d ng th

- Tăng cng hi u đ tăng năng l c c nh tranhng năng l c qu n lý, ti p nh n công ngh tiên ti n- Phát tri n m ng li bán lẻ, th ph n tiêu thđ t 85% trên th trng ĐàN ng

Đ làm đc đi u này, cơng ty ph i có chi n lc t o ra s khác bi t hoá s nphẩm bằng cách t o ra các ngu n l c mà tiêu chí c a s khác bi t hố

phẩm đa d ng, có ch t lđây là s nng t t, ki u dáng và m u mã phong phú, giá thành phùh p và quan tr ng h n là đ i ngũ bán hàng chuyên nghi p nhằm đáp ng đc nhuc u c a khách hàng

3.2.3 M c tiêu c a ho t đ ng qu n tr l c lng bán hàngĐ có th là m t doanh nghi p đ ng v ng trên th trng Đà n ng và đápng nhu c u t t nh t c a khách hàng, cơng ty c n có m t l c lng bán hàngchuyên nghi p, không ch am hi u v chun mơn và nghi p v mà c n có s hi u

bi t v th tr

chi n lng cũng nh ngh thu t bán hàng. Không nh ng v y cơng ty c n cóc qu n tr l c lng bán hàng nhằm phát huy h t ti m năng c a công ty.79Đ i ngũ nhân viên đc phân b m t cách h p lý từ chuyên viên qu n lý đ n nhânviên.

- Th c hi n vi c tái c u trúc công ty, đ i ngũ bán hàng theo hng qu n trtiên ti n

Đặc thù c a ngành ru bia nc gi i khát là ngành kinh doanh s n phẩm hàngthi t y u, ti n d ng s n phẩm có kh năng s n phẩm thay th cũng nh đ i sang tiêu

dùng s n phẩm c a đ i th c nh tranh n u khơng có s n phẩm mình t i các đ n v

kinh doanh ăn u ng nên đ i ngũ nhân viên ti p th ph i yêu c u đáp ng nhu c u

ph c v cho khách hàng. Đ i ngũ này c n ph i có ngo i hình khá đẹp, trẻ trung, có

kỹ năng giao ti p t t, linh ho t trong ng xử. Nh n bi t đc t m quan tr ng c acông tác tuy n d ng nên công ty cũng r t quan tâm đ n v n đ này. Vi c tuy n

d ng c a công ty đc th c hi n theo quy trình chặt ch , từ T ng cơng ty đ axu ng. Bên c nh đó, cơng ty cũng r t linh ho t trong vi c tuy n d ng ngu n nhân

l c bên ngoài đ a vào làm c ng tác viên, giúp cho cơng ty có h th ng đ i ngũ ph

khắp trên th trng Đà n ng. Tuy nhiên v i m c tiêu là s n l2010 là 10 tri u lít thì l c lng bán hàng c a công ty không đáp ng yêu c u c akhách hàng do đó cơng ty khó đ t đ

Nhìn nh n đng tiêu th nămc m c tiêu mà c p trên đ ra.c v n đ trên trong năm nay cũng nh m c tiêu từ nay đ nnăm 2015, công ty s tuy n d ng thêm nhân viên v qu n lý cũng nh nhân viên

ti p th . Thêm vào đó là có s tham gia c a c ng tác viên giúp h n ch chi phí trong

vi c tuy n d ng. Tuỳ vào h

lng bi n đ ng c a th trng mà nhi m v c a l cng bán hàng khác nhau, tuy v y v n ph i b o đ m các nhi m v c b n sau:

+ Đ m b o đáp ng đ y đ và t t nh t các d ch v đi kèm trong tiêu th s nphẩm đ ng th i ph i th hi n nh là l c l

các s n phẩm bia c a công ty VBL trên th trng đ m b o s n sàng cho s hi n di n

ng.+Th c hi n t t h n các n l c bán hàng trên c s khai thác th tr

năngng ti m80+T ch c ho t đ ng giao d ch bán hàng, ti p th và tiêu th s n phẩm nhằm t o

s tho mãn nhu c u cho ngi tiêu dùng+ Tìm hi u và phát tri n khách hàng m i cho s n phẩm mà công ty kinh doanh

+ C gắng gi gìn m i quan h chặt ch v i khách hàng đã có c a cơng ty,

ph i h p v i các trung gian phân ph i nhằm qu ng bá s n phẩm đ n tay ng

dùng và nâng cao hình nh s n phẩm c a công ty trên th

+ Th c hi n thu th p thông tin ph n h i từ th trng tri tiêung.ng, thơng tin tình báo v đ ith c nh tranh đ t o đi u ki n cho cơng ty nhanh chóng đ a ra các chính sách

thích h p nhằm tăng th ph n cũng nh s n l

3.3 HỒN THI N CƠNG TÁC V

TRÊN TH TRng tiêu thQU N TR L C LNG BÁN HÀNGNG ĐÀ N NG C A CÔNG TY BIA VI T NAM TRONGGIAI ĐO N 2010 – 2012

3.3.1 D báo l c l

Nhu c u v l c l

tiêu th bia d đốn. S n lng bán hàng

ng bán c a cơng ty đ

ng tiêu th bia đc xác đ nh thông qua s n lngc Cơng ty VBL d đốn d a vào cáccăn c sau:

-Nhu c u phát tri n c a xã h i

-M c tiêu phng hng phát tri n c a Chính ph và Nhà nc-Nhu c u th c ti n c a các doanh nghi p trong ngành

-Tình hình th trng, s phát tri n c a các đ i th c nh tranh v s n phẩm, giác , h th ng phân ph i cũng nh

-K ho ch v s n lho t đ ng truy n thông c đ ngng, doanh thu, l i nhu n và chi phí…mà T ng Cơng tygiao

Kinh t Vi t nam năm 2009 đc các nhà kinh t nh n đ nh là chúng ta gặpr t nhi u khó khăn trong b i c nh kh ng ho ng kinh t toàn c u, Vi t nam là m t

nc nh hng khơng ít, t c đ tăng trng ch m l i, th p h n so v i các năm81trc. S c nh tranh di n ra quy t li tt t c các ngành ru bia nnó tác đ gn khơng nh đ n các cơng ty. Vì v y vi c d báo s n lc gi i khát,

ng tiêu thtrong nh ng năm t i có vai trò vơ cùng quan tr ng đ i v i vi c kinh doanh c a cơng

ty. Từ đó giúp cho cơng ty tìm ra các gi i pháp nhằm đ t đc các m c tiêu màcông ty đã đ ra.

D a vào s n l

trng tiêu th qua 3 năm, 2007 đ n 2009 đ d báo nhu c u thng trong nh ng năm đ n.Đ d đoán, doanh s tiêu th ta có d ng ph

B ng 3.1: S N Lng trình sau:Yt = a + bt

NĔM 2007 Đ N NĔM 2009NG TIÊU TH TRONG TH I GIAN TNĕmYttYt*tt2200764 014164 0141200873 3772146 75442009101 1543303 4629T ng238 5456514 23014Áp d ng phng pháp bình phng bé nh t, ta có h phng trình sau:

3a  6b  328545

na  b t  Yt



26a  14b  514230

a n  b t  Yt * tGi i h phng trình ta đV y hàm d đoán là:c: a =41 375 ; b = 19 070Yt = 10 070t + 41 375V i k t qu d đoán nh trên, ta nh n th y s n l

đ u tăng, và khuynh h

không th thi u đng ngng tiêu th qua các nămi tiêu dùng bia nhìn nh n đây là m t s n phẩmc hằng ngày hay các cu c gặp mặt h i h p và đặc bi t nh ngngày l l n trong năm. Do đó qui mô l c lng bán hàng ngày càng phát tri n chi ur ng l n chi u sâu, công ty c n tuy n d ng v s lng cũng nh ch t lng đặcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×