Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG

2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

7là bao g m vi c d báo nhu c u và cung l c l

chng trình nhằm đ m b o công ty đúng s lng bán, tri n khai th c hi n các

ng nhân viên bán hàng, b trí đúngn i và đúng lúc .

Ho ch đ nh s giúp cho công ty tiên li u, tiên đoán d báo nh ng thay đ i, bi n

thiên cũng nh phòng ngừa các r i ro trong tng lai. Từ đó giúp cho cơng ty b tnh ng kho n chi phí v tuy n d ng cũng nh đào t o. Đặc bi t trong quá trình qu n

tr l c lng bán hàng, vi c ho ch đ nh bán hàng đóng m t vai trò vơ cùng quantr ng, nó giúp cho cơng ty d đốn đcs lthêm khi cơng ty thi u ngu n nhân l c, gi m đng nhân viên thừa hoặc tuy n d ng

c chi phí từ đó giúp cho ho t đ ngc a công ty đ t hi u q a cao trong ho t đ ng bán hàng.

Đ có th ho ch đ nh đcl clng bán hàng m t cách chính xác, cơng ty c nph i đ ra các m c tiêu, k ho ch, chi n lc và ho t đ ng c a công ty. Vi c ho chđ nh này bao g m các y u t là nhu c u và kh năng s n có. Đi u này đòi h i các

nhà qu n tr ph i d báo. Và khi d báo các nhà qu n tr ph i d a vào các y u t

khác nhau đó là các y u t c a môi trng tác đ ng, bên trong, bên ngoài hay kho ch s n xu t hay các thay đ i v năng su t….

1.2.1 .1 Xác định mục tiêu của quản trị lực lượng bán hàng

Qu n tr l c lng bán hàng có các m c tiêu, nh ng nó đc xác đ nh v ihai m c tiêu c b n sau:

Nh ng m c tiêu hng vào con ngi: m c tiêu này căn c vào ngu n l c,có nghĩa là có liên quan đ n nh ng tiêu th c tuy n ch n, quá trình b i d

chun mơn và có cách qu n lý t t nh t đ i v i l c l

nh ng m c tiêu v bán hàng ph i có l c lng bán hàng ch t lđ ng và nhi t tình theo đu i m c đích c a h đ đ t đ

d ng đúng ng

con ngi, b i dng bán hàng. Đ đ t đng

cng cao, năngc đi u đó c n ph i tuy nng đào t o thêm cho nhân viên và có cung cách qu n lýi đúng đắn, xây d ng m t tinh th n t p th8Nh ng m c tiêu h

s đng vào doanh s và l i nhu n: m c tiêu th c hi n doanhc th c hi n nh th nào tùy thu c vào từng cơng ty, từng ngành. Có th bi uhi n bằng giá tr tiêu th , cũng có th bi u hi n bằng s s n phẩm bán ra. Dù cho

m c tiêu th c hi n v doanh s đ

viên bán hàng nào mu n đc th c hi n theo cách nào đi n a, b t kỳ nhânc thăng ti n vào đ a v qu n lý bán hàng thì h ph ibi t th hi n tinh th n trách nhi m đ i v i nh ng c p trên v qu n lý bán hàng, v

vi c nắm đc doanh s c a từng nân viên bán hàng.1.2.1.2 Xác định chiến lược về lực lượng bán hàng

* Xác đ nh l c lng bán hàng c n thi tĐây là m t công vi c quan tr ng, quy t đ nh s thành bài c a chi n lc bánhàng và marketing c a doanh nghi p. C n ph i xác đ nh m t cách cẩn th n và tiêu

chuẩn phẩm ch t c a nhà bán hàng c a doanh nghi p bằng cách mô t chi ti t công

vi c và xây d ng b n mô t chi ti t công vi c và xác đ nh đặc đi m c a công vi c

c n thi t, bao g m:

- Ti n hành phân tích các cơng vi c:

Trc khi có th chuẩn b b n mô t công vi c và xác đ nh tiêu chuẩn phẩmch t c th , ban qu n tr ti n hành phân tích cơng vi c m t cách chi ti t cho từng v

trí cơng vi c. Phân tích cơng vi c là n n t ng c b n cho vi c xây d ng toàn b l c

lng bán hàng. Vi c đánh giá các u c u c a v trí bán hàng khơng chính xác haykhơng tồn di n s gây thi t h i cho doanh nghi p c v doanh thu cũng nh m t đi

c h i kinh doanh. Ti n hành phân tích các cơng vi c bao g m thu th p và phân

tích s li u đ xác đ nh nh ng ho t đ ng và trách nhi m c a m t v trí bán hàng c

th . Các thơng tin này ngồi vi c thu th p từ ý ki n các nhân s bán hàng còn ph i

đc thu th p từ các nhân viên các phòng ban ch c năng c a doanh nghi p.

- Xây d ng b n mô t các cơng vi c:

Sau khi phân tích cơng vi c, nhà qu n tr s ti n hành xây d ng b n mô tchi ti t các công vi c. B n mơ t các cơng vi c chính xác là c n thi t đ đ m b o9rằng t t c các bên tham gia (nhân s tri n v ng cho b ph n bán hàng và các cá

nhân trong quá trình tuy n d ng và l a ch n) hi u rõ b n ch t đúng đắn c a nhi m

v và trách nhi m c a m t ch c v bán hàng.

- Xác đ nh tiêu chuẩn công vi c:

B n tiêu chuẩn công vi c giúp xác đ nh đặc đi m và các phẩm ch t mà m t cá

nhân c n ph i có, đ th c hi n ch c năng trong m t v trí cơng vi c c th . B n tiêu

chuẩn công vi c ch nêu ra các yêu c u t i thi u c n thi t cho m t công vi c c th .

Chúng r t c n thi t cho vi c tuy n d ng, đào t o, thù lao, đánh giá có hi u qu l c

lng bán hàng và cu i cùng là vi c th c hi n thành công chi n lc bán hàng c am t doanh nghi p.

* Xác đ nh qui mô l c lng bán hàng:M t khi công ty có c u trúc c a mình, cơng ty s n sàng cân nhắc qui mô l c

lng bán. Nhân viên bán hàng tr thành m t trong nh ng tài s n sinh l i nh t vàcũng t n kém nh t, do đó vi c tăng s lng cũng tăng v doanh s cũng nh t nkém chi phí. Nhi u doanh nghi p áp d ng ph

xác l p qui mô l c lng pháp kh i lng công vi c đng bán, bao g m:+ Nhóm khách hàng c a mình l i theo qui mô, hi n tr ng khách hàng hay các

y u t nào khác có liên quan đ n hi n tr ng n l c c n thi t đ duy trì h .

+ Quy t đ nh v s lng nhân viên bán hàng c n thi t đ th c hi n s l n chàom i c n thi t đ i v i từng lo i khách.

Vi c xác đ nh qui mô l c l

- Phng bán hàng có th d a vào các phng pháp xây d ng: (phng pháp d a trên kh i lng pháp sau:ng công vi c)10Ph

X =ng pháp có th tóm tắt bằng cơng th c:bici

aidTrong đó: X là s nhân viên bán hàng

ai: là s l n ti p xúc v i khách hàng

bi: s l n ti p xúc m i năm c n ph i có cho m t phân đo n bán hàng

ci: s khách hàng trong m i phân đo n

d: s ngày nhân viên bán hàng th c s ho t đ ng bán hàng thông qua các cu c

gặp

Phng pháp xây d ng d a trên kh i lng công vi c có u đi m là d hi u, cótính th c t là các khách hàng khác nhau đòi h i các m c đ n l c và t n s chào

hàng khác nhau. Phng pháp này gắn li n v i qui mô l c lđ ng c n thi t. Tuy nhiên, phng pháp này có nhviên bán hàng có hi u năng và hi u qung v i lng ho tc đi m là nó gi đ nh s nhânnh nhau, s khác nhau trong đáp ng c acác khách hàng đ i v i cùng m t s n l c bán hàng b b qua và khơng có quan h

gi a t n s chào hàng và kh năng sinh l i .

- Ph

Phng pháp phân b :

ng pháp phân b đc tính theo cơng th c:X = Q/qTrong đó:

X là s nhân viên bán

Q: lng hàng bán ti m năng c a m t doanh nghi p cho toàn b th trq: lng hàng bán t i thi u c a m t nhân viên bán hàngu đi m c a phng pháp phân b đ n gi n. Bên c nh đó, nó xem l c lbán hàng nh k t qu c a bán hàng thay vì ph i ng

này đòi h iclngc l i. H n n a, phngng phápng năng su t bán hàng cho m i nhân viên, đi u này r t khó khăn11vì có nhi u y u tnh hng đ n năng su t c a m t ngi bán hàng, nó khơng chúý đ n doanh thu và kh năng sinh l i.

- Ph

Phng pháp ngân sách:

ng pháp ngân sách đc tính theo cơng th c:X = S/sTrong đó:

X là s nhân viên bán hàng

S: là ngân sách bán hàng tr c ti p

s: là tồn b chi phí đ duy trì m t nhân viên bán hàng.

Ph

phng pháp ngân sách cóu đi m d hi u và d th c hi n, mặt y u c ang pháp này là nó khơng chú ý đ n s khác nhau v năng su t gi a các cá nhânkhác nhau và cũng không quan tâm đ n kh năng sinh l i.

* Tuy n d ng và l a ch n

Tuy n d ng bán hàng là m t chu i ho t đ ng đ

ngc t o ra đ sắp x p nh ngi mà h có th phù h p yêu c u c a công ty v nhân viên bán hàng.

M c tiêu c a giai đo n tuy n d ng là phát tri n nhóm nghi d tuy n có xung chun mơn hóa càng r ng càng t t v i các n i dung sau:

- Tiêu chuẩn tuy n d ng: thông thng tiêu chuẩn c a nhân viên bán hàng là:+ Có kỹ năng giao ti p t t

+ Có ki n th c v s n phẩm và d ch v mà h cung c p cho khách hàng

+ Ch p nh n r i ro, m nh d n trong công vi c

+ Kiên nh n, linh ho t, có ý chí ph n đ u vn lên+ Có tinh th n h tr trong ho t đ ng bán hàng v i đ ng nghi p

+ Hi u, thông c m v i nh ng thay đ i tâm lý c a khách12- Tuy n m : là ti n trình thu hút nh ng ngi có kh năng từ nhi u ngu nkhác nhau đ n đăng ký tìm vi c. Sau khi xây d ng xong tiêu chuẩn tuy n ch n thì

ti n hành chiêu mng viên từ các ngu n sau:+ Ngu n bên trong: t c là nh ng nhân viên đang làm vi c t i doanh

nghi p thơng qua hình th c dán thơng báo lên b n tin hay gửi thông qua

email.. đ chiêu m

u đi m: ít t n chi phí, ti t ki m th i gian

Nhc đi m: thng hi u qu công vi c không cao, kh năng l a ch n đcgi i ít h n

+ Ngu n bên ngồi: thơng qua b n bè nhân viên, từ các trng h c, trungtâm gi i thi u vi c làm, các công ty khác…

u đi m: đem đ n phong cách là vi c m i, đ i m i t duy

Nhc đi m: r t t n kém chi phí và th i gian cho vi c tuy n d ng- Quá trình tuy n ch n: tuy n ch n là ti n trình l a ch n các ng viên phù

h p nh t v i m t v trí nào đó. Đ tuy n d ng nhân viên c n d a trên các chi n l

sử d ng nhân s , đ nh h

công ty đ tuy n ch n.cng vi n c nh c a cơng ty và b u khơng khí văn hóa c a13Vi c tuy n ch n đc th c hi n theo ti n trình sau:

Xem xét h s xin vi c

Trắc nghi m

Ph ng v n s bNG

VIÊNPh ng v n sâu (kỹ)B

LO ITham kh o và s u tra lý l chBQuy t đ nh tuy n ch nKhám s c khoẻ

Quy t đ nh b nhi m(*Nguồn: Quản trị nhân sự - Nguyễn Hữu Thân)

Hình 1.2: Tiến trình tuyển chọn lực lượng bán hàng

Ti n trình trên là m t ti n trình t ng quát v tuy n ch n l c lng bán hàng.Tuy nhiên, ti n trình này còn ph thu c vào nhi u y u t bên ngoài l n bên trong.

Do đó, các bc trong ti n trình này có th đ o th t hoặc lo i b sao cho phù h pv i qui mô và lo i hình kinh doanh c a doanh nghi p.

* Đào t o và phát tri n

Đào t o và phát tri n là m t ti n trình liên t c không bao gi d t. Nhà qu n

tr ph i thng xuyên ki m tra và đánh giá xem chng trình đã đáp ng đ v i cácnhu c u và m c tiêu đã đ ra ch a và h n n a là c n ph i đánh giá hi u qu kinh t

c a công ty. Ti n trình xây d ng m t ch

hàng đc bi u di n theo s đ di đây:ng trình đào t o, phát tri n l c lng bán14Xác đ nh nhu c u đào t o và phát tri nn đ nh các m c tiêu c th

L a ch n các ch ng trình và ph

đào t o thích h p

L a ch n phng phápng ti n thích h pTh c hi n chng trình đào t o và phát tri nĐánh giá chng trình đào t o và phát tri n(*Nguồn: Quản trị nhân sự - Nguyễn Hữu Thân)

Hình 1.3: Tiến trình đào tạo và phát triển lực lượng bán hàng

Bc 1: Đ nh rõ nhu c u và phát tri n

Đánh giá nhu c u hu n luy n là m t quá trình, trong đó m t t ch c chútr ng xác đ nh rõ n i dung c a các ch

Chng trình hu n luy n đng trình hu n luy n trong tng lai.c t ch c và thi t k v i m c đích gi i quy t hoặcngăn ngừa vi c th c hi n v n đ c a m t cá nhân, công ty hoặc khách hàng.

Doanh nghi p ph i xác đ nh rõ nhu c u đào t o sao cho phù h p v i k

ho ch kinh doanh. Đào t o thng đc sử d ng nhằm nâng cao năng su t, hi uqu làm vi c cho nhân viên trong các t ch c doanh nghi p nên nhu c u đào t o

thng đc đặt ra khi nhân viên có nh ng kỹ năng c n thi t đ th c hi n công vi c.Đ xác đ nh nhu c u đào t o c n quan tâm đ n 3 c p đ : doanh nghi p, cơng vi c và

cá nhân.15- Phân tích doanh nghi p: xác đ nh nhu c u đào t o c n quan tâm đ n hi u

qu ho t đ ng và các nhu c u duy trì doanh nghi p

- Phân tích cơng vi c: Phân tích cơng vi c s xác đ nh kỹ năng và hành vi

c n thi t cho nhân viên bán hàng th c hi n cơng vi c.

- Phân tích cá nhân: Phân tích này chú tr ng đ n năng l c và đặc tính cá

nhân c a nhân viên bán hàng, đ

đào t o và ng

Bc sử d ng đ xác đ nh ai là ngi c n thi t đci đó c n đào t o nh ng gìc 2: n đ nh các m c tiêu c th

Các m c tiêu có th b gi i h n d a vào kh năng c a m t ch c v nào đó vàcũng có th tr i r ng nh nâng cao kỹ năng qu n tr c a t t c các c p qu n tr . Có

hai m c tiêu l n trong vi c xây d ng và th c hi n ch

đ iv il cl

trng bán hàng: chuẩn b l c lng và tăng cng trình đào t o và phát tri nng bán hàng m i thâm nh p vào thng hi u qu cơng vi c. Ngồi ra, chng trình có th có m t sm c tiêu c a nó, đào t o có các c p đ m c tiêu nh sau:

- Ph n ng: ngi h c c m th y thích thú và tho mãn v i ch

i h c ti p thu đ- Ki n th c: Ng

- Hành vi: Ngng trình h cc nh ng ki n th c, kỹ năngi h c có th làm m t đi u gì đó theo m t đi u ki n c th- K t qu : k t qu làm vi c tăng.

Bc 3: L a ch n các ph

Khi đã xác đ nh đchng trình và ph

- N i dung các chng án thích h p

c m c tiêu đào t o thì doanh nghi p s l a ch n cácng pháp đào t o sao cho phù h p v i m c tiêu đ ra.

ng trình đào t o bao g m:+ Gi i thi u v doanh nghi p cùng v i các chính sách và th t c

+ Ki n th c v ngành kinh doanh c a doanh nghi p, th tr

hàngng và khách16+ Ki n th c chi ti t v s n phẩm c a doanh nghi p

+ S phát tri n kỹ năng và kỹ thu t bán hàng thích h p

ng pháp đào t o:- Các ph+ M t chng trình đào t o có th sử d ng các phng pháp đào t o sau:+ Đào t o theo ki u ch d n công vi c

+ Đào t o theo ki u h c ngh

+ Luân chuy n và thuyên chuy n công vi c

+ T ch c các l p h c cùng doanh nghi p

+ Cử ngi đi h ccác trng chính qui+ T ch c h i ngh , h i th o

+ Đào t o theo ki u phòng thí nghi m

M i ph

các đ i tng pháp đào t o trên có nh ng u và nhng khác nhau. Chúng ta c n cân nhắc và l a ch n sao cho phù h p v im c tiêu và đi u ki n c th ch

Bc đi m và phù h p choc 4: Th c hi n các chng trình đào t o.ng trình đào t o và phát tri nSau khi ti n hành xác đ nh nhu c u, m c tiêu và ph

công ty s ti n hành th c hi n n i dung ch

dung và cách th c th c hi n phBng trình đào t o v i vi c xác đ nh n ing pháp đào t o. Khi th c hi n chđ m b o các ho t đ ng đào t o đ

th c phng pháp đào t o thì

ng trình ph ic ti n hành linh ho t trong vi c sử d ng hìnhng pháp đào t o và ph i theo dõi ti n đ ki m trac 5: Đánh giá các ch

Khi chng trình đào t o và phát tri nng trình đào t o hồn t t thì nhà qu n tr c n đánh giá m c tiêu đàot o, ph n ng c a ngi h c đ i v i chng trình, ki n th c, kỹ năng ti p thu đng d ng vào công vi c nh th nào, k t qu mà doanh nghi p đ t đc.c;17- Đánh giá khoá đào t o: c n đánh giá cơng tác t ch c khố đào t o, kỹ

năng gi ng d y cu giáo viên hay nh ng ng

ngày càng đihng d n đ hi u qu khoá đào t oc nâng cao.- Đánh giá s thay đ i c a ngi h c: đánh giá nh ng thay đ i c a ngih ctheo các c p đ m c tiêu đã đ ra.

- Đánh giá hi u qu chi phí: doanh nghi p nên đánh giá hi u qu c a chngtrình đào t o thơng qua vi c phân tích, so sánh t ng chi phí và t ng l i ích mang l i.

Công vi c đánh giá không ch mang ý nghĩa thẩm đ nh mà còn là m t s công

nh n v kh năng, năng l c và thành tích c a nhân viên trong kho ng th i gian h

tham gia su t khoá h c đào t o.

1.2.2 Tổ ch c ho t đ ng l c l

T ch c l c lng bán hàngng bán hàng bao g m vi c sắp x p các ho t đ ng và các cá nhântheo m t c u trúc nào đó đ ph i h p m t cách hiê qu các n l c c a cá nhân

nhằm hoàn thành m c tiêu chung.

1.2.2.1 Cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng

* Cơ cấu trực tiếp đơn giản

C u trúc tr c ti p đ n gi n là lo i ít ph c t p nh t, chu i m nh l nh vừa t ng

quát vừa tr c ti p v i quy n h n xu t phát từ v trí đi u hành cao và đi xu ng đ n

các c p di k ti p.GIÁM Đ C BÁN HÀNGTRNVBHNVBHNG PHÒNG BÁN HÀNGNVBHNVBHHình 1.4: Cơ cấu trực tiếp đơn giảnNVBHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×