Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2: Tình hình cho vay Chi Nhánh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2014

Bảng 2: Tình hình cho vay Chi Nhánh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh XuânQua bảng số liệu trên ta thấy, tổng doanh số cho vay của Chi nhánh năm

2014 đạt 856,2 tỷ đồng, tăng về tuyệt đối là 158,9 tỷ đồng, tương đương tăng

22,7879% so với năm 2013, và tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của tổng

doanh số cho vay năm 2013 (năm 2013 tăng 114,0927%, tương ứng tăng về

mặt tuyệt đối 371,6 tỷ đồng so với năm 2012). Nhận thấy, hoạt động cho vay

của Chi nhánh có thành tích đáng khích lệ, đồng thời nó cũng tạo đà cho sự

tăng trưởng cao hơn. Có được kết quả này là dựa trên những chiến lược của

ban lãnh đạo và sự phấn đấu của toàn bộ cán bộ trong Chi nhánh.

Đối với chỉ tiêu doanh số thu nợ của chi nhánh năm 2014 đạt 342 tỷ

đồng, tăng về mặt tuyệt đối là 101 tỷ đồng, tương đương với 41,9087% so

với doanh số thu nợ của năm 2013, và tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của

doanh số thu nợ của năm 2013 ( năm 2013 tăng 109,5 về mặt tuyệt đối, tương

ứng với 83,2670% so với năm 2012). Qua đây, ta thấy được tình hình thu nợ

của Chi nhánh vẫn là khá tốt, nó cũng chính là yếu tố góp phần làm giảm

thiểu tỷ lệ nợ xấu trong năm gia tăng.

Đối với chỉ tiêu tổng dư nợ của Chi nhánh tính đến cuối năm 2014 đạt

725,5 tăng về mặt tuyệt đối là 73,7 tỷ đồng, tương ứng với 11,3071% so với tổng

dư nợ cuối năm năm 2013,và tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của tổng dư nợ

cuối năm 2013(cuối năm 2013 tăng 456,3 tỷ đồng, tương ứng với 233,4015% so

với cuối năm 2012). Trong đó, đối với dư nợ phân theo ngành kinh tế, nhận thấy

dư nợ cho vay tiêu dùng, đời sống cuối năm 2014 đạt 38,4 tỷ đồng, chiếm 5,3%

trong tổng dư nợ của Chi nhánh; tăng về tuyệt đối là 18,4 tỷ đồng, tương ứng với

92% so với cuối năm 2013. Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh cuối năm 2014

đạt 687,1 tỷ đồng, chiếm 94,7% trong tổng dư nợ của Chi nhánh; tăng về tuyệt

đối là 55,3 tỷ đồng, tương ứng với 8,7528% so với cuối năm 2013. Đối với dư

nơ phân theo thời hạn cho vay, dư nợ cho vay ngắn hạn cuối năm 2014 đạt 280

tỷ đồng, chiếm 38,6% trong tổng dư nợ của Chi nhánh; tăng về tuyệt đối 37 tỷ

đồng tương ứng với 15,2263% so với cuối năm 2013. Dư nợ cho vay trung dài

hạn cuối năm 2014 đạt 445,5 tỷ đồng, chiếm 61,4% trong tổng dư nợ của toàn

Chi nhánh; tăng về mặt tuyệt đối là 36,7 tỷ đồng tương ứng với 8,9775% so với

cuối năm 2013. Nhận thấy, kết quả của hoạt động tín dụng là có triển vọng, mặc

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.33Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuândù tốc độ tăng chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng của cuối năm 2013. Ngân hàng

đã tập trung vào các khoản dư nợ trung và dài hạn cũng như cho sản xuất kinh

doanh, nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế đối với một tỉnh đang phát

triển như Thái Bình.

Đối với chỉ tiêu nợ quá hạn của chi nhánh năm 2014 đạt 9,92 tỷ đồng,

tăng về mặt tuyệt đối 2,32 tỷ đồng tương ứng với 30,5263% tăng chậm hơn

nhiều lần so với tốc độ tăng năm 2013 (năm 2013 tăng 5,15 tỷ đồng về mặt

tuyệt đối, tương ứng với 210,2041% so với năm 2012). Nhận thấy, mặc dù nợ

quá hạn có tăng tuy nhiên đã giảm đáng kể so với năm 2013. Đây chính là tín

hiệu đáng mừng của tồn Chi nhánh. Chính vì vậy, Chi nhánh VPBank Thái

Bình cần tiếp tục phát huy hơn nữa thành tích này.

2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ ngân hàng

Thanh toán quốc tế là việc chi trả các nghiệp vụ và yêu cầu về tiền tệ,

phát sinh từ các quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính, tín dụng giữa các tổ

chức tài chính quốc tế, giữa các hãng, các cá nhân của các quốc gia khác nhau

để kết thúc một chu trình hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại bằng các

hình thức chuyển tiền hay bù trừ trên các tài khoản tại Ngân hàng.

Kinh doanh tiền tệ là việc trao đổi, mua bán các loại tiền tệ của các quốc

gia khác nhau trên thị trường ngoại hối.

Hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh tiền tệ giúp cho Ngân hàng

thu hút thêm nhiều khách hàng, trên cơ sở đó Ngân hàng tăng được quy mơ

hoạt động của mình, giúp cho Ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu của khách

hàng, trên cơ sở đó tạo được niền tin cho khách hàng và nâng cao uy tín của

mình. Hơn thế, hoạt động thanh tốn quốc tế giúp cho Ngân hàng tăng thu

nhập và tăng cường khả năng cạnh tranh của Ngân hàng trong cơ chế thị

trường, đồng thời nó giúp cho hoạt động Ngân hàng vượt ra khỏi phạm vi

quốc gia và hoà nhập với hệ thống Ngân hàng Thế Giới.SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.34Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh XuânBảng 3: Tình hình thanh tốn quốc tế và kinh doanh ngoại tệ

giai đoạn 2012- 2014.

(đơn vị: VNĐ)

TT

11.11.22.3.

4.4.14.2Chỉ tiêuĐơn vịMở L/C và

TT L/C

Mở L/C:Thanh tốn

L/C

Thanh tốn

TTr

Thanh tốn

biên mậu

Mua, bánNăm 2012

Năm 2013

Món Giá trị Món Giá trị

1.758.590 Tổng số

Tổng số

51USD

EUR

JPY

USD

EUR

JPY

USD

EUR

JPY

CNYTổng số46

Tổng số51

Tổng số154

2323.542

238.434

1.681.665

23.542

238.434

1.758.590

23.542

238.434

16.264.118

203.393

1.758.239

4.823.23915613.010.473Tổng số15613.010.473Tổng số1518.566.117Tổng số266Năm 2014

Món Giá trị

Tổng số16.091.651813Tổng số16.091.651813Tổng số10.542.711631Tổng số6.419.6295.998.0422989.914.9267.899.240ngoại tệ

Doanh số

mua

Doanh số

bánUSD3.818.440EUR218.829JPY

USD1.990.583

3.617.834EUR236.17911.735.85413.481.94812.637.45

8

15.184.849

JPY

1.990.583

( Nguồn: Bộ phận kế tốn-Phòng tín dụng VPBank Thái Bình )Dựa vào bảng số liệu trên, đối với hoạt động thanh tốn quốc tế, thì thư tín

dụng L/C và thanh toán TTr là phổ biến hơn những hoạt động còn lại. Đối với thư

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.35Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xntín dụng L/C trong năm 2014 đạt 16.091.653, với 181 món; tăng 3.081.180 VNĐ

và tăng 25 món,tương đương với tỉ lệ 23,6823% so với năm 2013. Đối với thanh

toán TTr năm 2014 đạt 9.914.926 VNĐ với 298 món, tăng một lượng 3.495.297

VNĐ, tương đương với 54,4470% so với năm 2013.

Đối với hoạt động mua, bán ngoại tệ, Chi nhánh kinh doanh chủ yếu 03 đồng

tiền: USD, EUR, JPY. Doanh số mua năm 2014 đạt 12.637.458 VNĐ, tăng về

tuyệt đối 901.604 VNĐ; tương ứng tăng 7,6825% so với năm 2013.

Nhận thấy, cả hai hoạt động thanh toán quốc tế và mua, bán ngoại tệ đều

khơng có nhiều biến động trong năm qua. Tuy nhiên, nó đã góp phần đa dạng hóa

về loại hình sản phẩm cung cấp cho KH, đồng thời cũng góp phần tạo thêm một

phần vào lợi nhuận của tồn Chi nhánh.

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh

2.1.4.1. Thu nhập

Bảng 4: Bảng báo cáo thu nhập của Chi nhánh giai đoạn 2012-2014

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

IIIIII

IVChỉ tiêu

2012

2013

2014

Tổng thu nhập

31,684

101,282

131,422

Lãi tiền gửi

23,097

79,606

97,909

Lãi tiền vay

8,515

20,857

31,595

Lãi khác

0,072

0,819

1,918

Tổng chi phí

19,267

79,401

97,104

Lãi tiền gửi

14,910

59,429

71,924

Lãi tiền vay

4,357

20,972

25,18

Lãi khác

0

0

0

Lợi nhuận

12,417

21,881

34,318

Hệ số lương

2,094

2,38 lần

2,61 lần

( Nguồn: Bộ phận kế tốn-Phòng tín dụng VPBank Thái Bình )

Dựa vào số liệu trong bảng trên, nhận thấy lợi nhuận từ các hoạt độngkinh doanh của Chi nhánh năm 2014 đạt 34,318 tỷ đồng, tăng về tuyệt đối là

12,437 tỷ đồng, tương dương tăng 56,8393% so với năm 2013; tốc độc tăng

này là chậm hơn so với tốc độ tăng của năm 2013(năm 2013: tăng tuyệt đối

9,464 tỷ đồng, tương ứng tăng 76,2181% so với năm 2012). Có được sự tăng

lên này là do tốc độ tăng của tổng thu nhập cao hơn tốc độ tăng của chi phí:SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.36Mã SV: 1154011350Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2: Tình hình cho vay Chi Nhánh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×