Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thiết kế hệ thống

2 Thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Khoa Cơng nghệ thơng tinTrang chủ

Tìm kiếm

bãi đỗXem thông

tin bãi đỗXem chi

tiếtĐánh giá

bãi đỗXem bài

viếtXem

CommentXem chi

tiếtCommentĐánh giá

bãi đỗChi tiết

bãi đỗHình 4.1 Biểu đồ phân cấp chức năng trang người dùng

Trang cho người quản trịTrang chủQuản lý

UserQuản lý

chuyên

mụcQuản lý

locationQuản lý

bãi đỗTìm

kiếm

UserTìm

kiếm

chuyên

mụcTìm

kiếm

locationTìm

kiếm

bãi đỗThêm

UserThêm

chuyên

mụcThêm

locationThêm

bãi đỗQuản lý

bãi viếtQuản lý

commentTìm

kiếm

bài viếtTìm

kiếm

commentThêm

bài

viếtSửa

commentXóa

commentSửa

UserSửa

chuyên

mụcSửa

locationSửa

bãi đỗSửa

bài

viếtXóa

UserXóa

chuyên

mụcXóa

locationXóa

bãi đỗXóa

bài

viếtHình 4.2 biểu đồ phân cấp chức năng trang quản trị

Nguyễn Thị Mai38Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thông tin

4.2.2 Biểu UserCasea.Biểu đồ UserCase của hệ thốngSystem

Tim kiem thong tin bai doXem thong tin bai doxem bai vietuser

commentquan ly chuyen muc

admin

quan ly locationquan ly bai doquan ly bai vietquan ly commentquan ly userHình 4.3 Biểu đồ UserCase của hệ thốngNguyễn Thị Mai39Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thông tinb.Biểu đồ UserCase của người dùngtim kiem thong tin bai doxem bai viet theo chuyen mucdanh gia bai do

userxem thong tin bai doxem bai viet moiHình 4.4 Biểu đồ UserCase của người dùng

c.Biểu đồ UserCase của người quản trịthem, sua, xoa chuyen muc

them, sua, xoa locationthem, sua, xoa bai vietthem, sua, xoa useradminsua, xoa commentthem, sua, xoa bai dothoatdang nhapHình 4.5 Biểu đồ UserCase cho người quản trị

Nguyễn Thị Mai40Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Cơng nghệ thơng tin

4.2.3 Mơ hình Sequence Diagram4.2.3.1 Hệ thống người dùng

a.ActorMơ hình Sequence Diagram hiển thị trang chủ.ViewController_index1 : Action_Index()Controller_Block_cthome2 : execute()5 : execute()8 : execute()Model3 : searchlist_top()4 : searchList()6 : search_pargood()7 : searchList()9 : search_comment_top()10 : searchList()11 : searchcommentpar()13 : execute()DB14 : searchnews()16 : searchListNews()12 : searchList()15 : searchList()17 : searchList()18 : Response()Hình 4.6 Mơ hình Sequence Diagram hiển thị trang chủNguyễn Thị Mai41Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Cơng nghệ thơng tinb.Mơ hình Sequence Diagram cho hiển thị trang list bãi đỗ.

ActorViewController_SearchController_Block_cthomeModel_baidoDB1 : Action_Index()

2 : searchListBaido()4 : execute()3 : searchList()5 : search_pargood()6 : searchList()7 : Response()Hình 4.7 Mơ hình Sequence Diagram hiển thị trang list bãi đỗc.

ActorMơ hình Sequence Diagram cho hiển thị trang list bài viết.

ViewController_Search1 : Action_Index()Controller_Block_cthomeModel_CategoryModel_newsModel_baidoDB2 : selectPrimary()

3 : selectOne()4 : searchListNews()6 : execute()5 : searchList()7 : search_pargood()8 : searchList()9 : Response()Hình 4.8 Mơ hình Sequence Diagram hiển thị trang list bài viếtNguyễn Thị Mai42Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thơng tind.

ActorMơ hình Sequence Diagram cho hiển thị trang chi tiết bãi đỗ:

ViewController_baidoController_Block_cthomeModel_baidoModel_commentDB1 : Action_Index()

2 : selectPrimary()3 : selectOne()4 : selectOthers()5 : searchList()6 : get_latest_comment()7 : searchList()8 : validate_commen()9 : Validation()10 : add_comment()

11 : execute()

12 : execute()13 : search_pargood()14 : searchList()15 : Response()Hình 4.9 Mơ hình Sequence Diagram hiển thị trang chi tiết bãi đỗ

e.

ActorMơ hình Sequence Diagram cho hiển thị trang chi tiết:

ViewController_newsController_Block_cthomeModel_newsModel_baidoDB1 : Action_Index()

2 : selectPrimary()3 : selectOne()4 : selectOthers()6 : execute()5 : searchList()7 : search_pargood()8 : searchList()9 : Response()Hình 4.10 Mơ hình Sequence Diagram hiển thị trang chi tiết bài viết

Nguyễn Thị Mai43Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Cơng nghệ thơng tin4.2.3.2 Hệ thống người quản trị

a.Mơ hình Sequence Diagram quản lý bài viết

DataListActio

nActorViewContentLogicContentDB1 : Request()

2 : searchList()3 : selectList()

4 : Request()5 : Response()Hình 4.11 Mơ hình Sequence Diagram chức năng tìm kiếm và hiển thị danh

sách bài viết

DataAddActionActorViewContentLogicContentDB1 : Request()

2 : insertData ()

3 : insert ()

4 : Request()5 : Response()Hình 4.12 Mơ hình Sequence Diagram chức năng thêm mới bài viếtNguyễn Thị Mai44Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thông tin

ActorDataEditActionViewContentLogicContentDB1 : Request()

2 : SelectData()3 : SelectOne()4 : Request()5 : UpdateData()

6 : UpdatePrimary()7 : Resquest()8 : Response()Hình 4.13 Mơ hình Sequence Diagram chức năng sửa bài viết

DataDeleteActionActorViewContentLogic

ContentD

B1 : Request()

2 : deleteData ()

3 : deletePrimary ()4 : Request()5 : Response()Hình 4.14 Mơ hình Sequence Diagram chức năng xóa bài viếtNguyễn Thị Mai45Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thơng tinb.Mơ hình Sequence Diagram quản lý thơng tin bãi đỗ

DataListActio

nActorViewBaidoLog

icBaidoDB1 : Request()

2 : searchList()3 : selectList()

4 : Request()5 : Response()Hình 4.15 Mơ hình Sequence Diagram chức năng tìm kiếm và hiển thị danh

sách bãi đỗDataAddActionActorViewBaidoLogicBaidoDB1 : Request()

2 : insertData ()

3 : insert ()

4 : Request()5 : Response()Hình 4.16 Mơ hình Sequence Diagram chức năng thêm mới bãi đỗNguyễn Thị Mai46Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thông tin

ActorDataEditActionViewBaidoLogicBaidoDB1 : Request()

2 : SelectData()3 : SelectOne()4 : Request()5 : UpdateData()

6 : UpdatePrimary()7 : Resquest()8 : Response()Hình 4.17 Mơ hình Sequence Diagram chức năng sửa thông tin bãi đỗ

DataDeleteActionActorViewBaidoLogicBaidoDB1 : Request()

2 : deleteData ()

3 : deletePrimary

()4 : Request()5 : Response()Hình 4.18 Mơ hình Sequence Diagram chức năng xóa thơng tin bãi đỗNguyễn Thị Mai47Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thông tinc.Mô hình Sequence Diagram quản lý chuyên mụcActorViewDataListActionCategoryD

BCategoryLogic1 : Request()

2 : searchList()3 : selectList()

4 : Request()5 : Response()Hình 4.19 Mơ hình Sequence Diagram chức năng tìm kiếm và hiển thị danh

sách chuyên mụcActorViewDataAddActionCategoryLogicCategoryDB1 : Request()

2 : insertData ()

3 : insert ()

4 : Request()5 : Response()Hình 4.20 Mơ hình Sequence Diagram chức năng thêm mới chuyên mụcNguyễn Thị Mai48Lớp 49TH1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×