Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phân tích hệ thống

1 Phân tích hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Khoa Cơng nghệ thơng tin comment

-Mục đích: Đánh giá bãi đỗ.-Dữ liệu đầu vào: Thông tin người đánh giá, chi tiết ý kiến đánh giá.-Xử lý dữ liệu: Insert dữ liệu đầu vào.-Đầu ra: Dữ liệu vừa cập nhập được hiển thị.4.1.2 Đối với người quản trị

Website đảm bảo các yêu cầu sau:

Đăng nhập vào hệ thống.

Quản lý chuyên mục: tiến hành cập nhập, thêm mới hay xóa bỏ các dữ liệu

không phù hợp.

Quản lý bãi đỗ: có thể cập nhâp, thêm mới, xóa bỏ các dữ liệu không phù hợp

Quản lý bài viết (news): tiến hành cập nhật, thêm mới, xóa bỏ các dữ liệu tin

tức không phù hợp

Quản lý User: có thể cập nhật, thêm, xóa, phân quyền cho người sử dụng

Chức năng tìm kiếm cho người quản trị

Đăng xuất khỏi hệ thống.

Mô tả yêu cầu chức năng:

 Đăng nhập

- Mục đích: Quản ký và kiểm soát hệ thống.

- Dữ liệu vào: Tài khoản quản trị.

- Xử lý dữ liệu: Kiểm tra tài khoản

- Dữ liệu ra: Đưa người dùng đến trang quản trị hoặc báo lỗi và đăng nhập

lại(trong trường hợp tài khoản không hợp lệ).

 Đăng xuất

- Mục đích: Người quản lý thốt khỏi hệ thống.

Nguyễn Thị Mai34Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thông tin- Dữ liệu vào: Yêu cầu đăng xuất.

- Xử lý dữ liệu: Thực hiện đăng xuất cho tài khoản khỏi hệ thống.

- Dữ liệu ra: Trở về trang giao diện người dùng.

 Quản lý User.

- Mục đích: Phân quyền quản lý, kiểm sốt thơng tin, thêm, xóa sửa các user.

- Dữ liệu vào:Thông tin người dùng.

- Xử lý dữ liệu: Xử lý các yêu cầu.

- Dữ liệu ra: Thông tin được hiển thị sau khi sử lý.

 Quản lý chun mục(Category).

-Mục đích:

Kiểm tra, tìm kiếm, thêm mới, sửa, xóa các chuyên mục.

Kiểm soát các chuyên mục để cho nó có thể hiển thị hoặc ko hiển thị trên

trang người dùng.

Xem thông thin các chuyên mục.-Dữ liệu vào:

Dữ liệu yêu cầu tìm kiếm.

Dữ liệu đầu vào cho chuyên mục.

Dữ liệu update.

Dữ liệu cần xóa.

Chuyên mục muốn view.-Xử lý dữ liệu:Truy xuất, cập nhật, insert dữ liệu-Dữ liệu ra: Hiển thị thơng tin chun mục. Quản lý location.

-Mục đích: Kiểm tra, tìm kiếm, thêm mới, sửa, xóa các location. Xem thông tin

các locationNguyễn Thị Mai35Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thơng tin-Dữ liệu vào:

Dữ liệu u cầu tìm kiếm.

Dữ liệu đầu vào cho location.

Dữ liệu update.

Dữ liệu cần xóa.

Location muốn view.-Xử lý dữ liệu:Truy xuất, cập nhật, insert dữ liệu-Dữ liệu ra: Hiển thị thông tin location. Quản lý các bãi đỗ

-Mục đích:

Tìm kiếm, thêm, sửa, xóa thơng tin các bãi đỗ.

Xem thông tin chi tiết từng bãi đỗ.

Kiểm sốt hiển thị các bãi đỗ.-Dữ liệu vào:

Dữ liệu tìm kiếm

Dữ liệu thêm mới.

Dữ liệu về update .

Dữ liệu về bãi đỗ cần xóa-Xử lý dữ liệu: Xử lý các yêu cầu truy xuất dữ liệu để chỉnh sửa thông tin các

bãi đỗ và cập nhập dữ liệu khi thêm bãi đỗ mới.-Dữ liệu đầu ra: Hiển thị thông tin bãi đỗ. Quản lý bài viết

-Mục đích:

Tìm kiếm, thêm, sửa, xóa thông tin các bài viết trong từng chuyên mục.Nguyễn Thị Mai36Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thông tinXem thơng tin chi tiết từng bài viết.

Kiểm sốt hiển thị các bài viết trong từng chuyên mục.

-Dữ liệu vào:

Dữ liệu tìm kiếm

Dữ liệu thêm mới.

Dữ liệu về update .

Dữ liệu về bãi đỗ cần xóa-Xử lý dữ liệu: Xử lý các yêu cầu truy xuất dữ liệu để chỉnh sửa thông tin các

bài viết trong từng chuyên mục và cập nhập dữ liệu khi thêm bãi đỗ mới.-Dữ liệu đầu ra: Hiển thị bài viết. Quản lý comment

-Mụch đích: Quản lý các comment, sửa và xóa các comment không hợp lệ.-Dữ liệu vào: dữ liệu là các comment .-Xử lý dữ liệu: Truy xuất và cập nhật các comment.-Dữ liệu ra: Các comment sau khi được sửa, xóa.4.2 Thiết kế hệ thống

4.2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng

Trang cho người dùng:Nguyễn Thị Mai37Lớp 49TH1Đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thông tinTrang chủ

Tìm kiếm

bãi đỗXem thơng

tin bãi đỗXem chi

tiếtĐánh giá

bãi đỗXem bài

viếtXem

CommentXem chi

tiếtCommentĐánh giá

bãi đỗChi tiết

bãi đỗHình 4.1 Biểu đồ phân cấp chức năng trang người dùng

Trang cho người quản trịTrang chủQuản lý

UserQuản lý

chuyên

mụcQuản lý

locationQuản lý

bãi đỗTìm

kiếm

UserTìm

kiếm

chuyên

mụcTìm

kiếm

locationTìm

kiếm

bãi đỗThêm

UserThêm

chuyên

mụcThêm

locationThêm

bãi đỗQuản lý

bãi viếtQuản lý

commentTìm

kiếm

bài viếtTìm

kiếm

commentThêm

bài

viếtSửa

commentXóa

commentSửa

UserSửa

chuyên

mụcSửa

locationSửa

bãi đỗSửa

bài

viếtXóa

UserXóa

chuyên

mụcXóa

locationXóa

bãi đỗXóa

bài

viếtHình 4.2 biểu đồ phân cấp chức năng trang quản trị

Nguyễn Thị Mai38Lớp 49TH1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phân tích hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×