Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Bộ phận quản lý

* Bộ phận quản lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

34* Phòng giao dịch:

Chi nhánh có hai phòng giao dịch trực thuộc là Phòng giao dịch Hàn

Thun và Hồng Văn Thụ, hạch toán kế toán phụ thuộc, thực hiện các

nhiệm vụ do Giám đốc Chi nhánh Tam Trinh giao cho. Hai phòng giao dịch

chịu trách nhiệm về các hoạt động Ngân hàng theo đúng pháp luật, chính

sách, chế độ của Nhà nước, Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam và các

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Giám đốc NHNo&PTNT Tam Trinh.

* Phòng kế tốn- ngân quỹ

Là phòng nghiệp vụ thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng.

Có chức năng giúp cho giám đốc thực hiện công tác quản lý tài chínhvà

thực hiện nhiệm vụ thu chi nội bộ tại chi nhánh theo đúng quy định của nhà

nước và của NHNo&PTNT. Ngoài ra thực hiện các giao dịch trực tiếp với

khách hàng, cung cấp các dịch vụ nhân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh

toán, xử lý hạch toán các giao dịch, quản lý và chịu trách nhiệm đối với hệ

thống giao dịch trên máy, quản lý kho tiền, quỹ tiền mặt đến từng giao dịch

viên, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng về sử dụng các sản phẩm

ngân hàng.

Nhiệm vụ :

- Trực tiếp hạch toán kế toán , hạch toán thống kê và thanh toán theo quy

định của ngân hàng nhà nước và ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết tốn thu chi tài chính, quỹ

tiền lương.

- Quản lý và xây dựng các quỹ chuyên dùng theo quy định NHNo& PTNT.

- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán kế toán, quyết toán và các

báo cáo qui định.

- Thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

- Chấp nhận các quy định về an toàn kho quỹ và định mức tồn quỹ theo

quy định.35- Quản lý và sử dụng thiết bị thông tin, điện toán phục vụ nghiệp vụ kinh

doanh theo quy định của NHNo& PTNT VN.

- Chấp hành chế độ báo cáo và kiểm tra chuyên đề.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc chi nhánh giao.

* Phòng kế hoạch kinh doanh

Có chức năng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý

các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành và hướng dẫn

của NHNo& PTNT Việt Nam .

Nhiệm vụ :

Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng và xử lý giao dịch :

+ Nhận và xử lý đề nghị vay vốn, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng

khác.

+ Thẩm định khách hàng, dự án, phương án vay vốn, bảo lãnh và các hình

thức cấp tín dụng khác theo thẩm quyền và quy định của NHNo & PTNT

Việt Nam.

+ Đưa ra các đề xuất, chấp thuận, từ chối đề nghị cấp tín dụng, cơ cấu lại

thời hạn trả nợ cho khách hàng trên cơ sở hồ sơ và kết quả thẩm định.

+ Kiểm tra giám sát chặt chẽ trong và sau khi cấp tín dụng. Phối hợp với

các phòng ban có liên quan thực hiện thu gốc, thu lãi, thu phí đầy đủ, kịp

thời, đúng hạn, đúng hợp đồng đã ký.

+ Theo dõi quản lý các khoản cho vay bắt buộc, tìm biện pháp thu hồi

khoản cho vay này.

- Quản lý các khoản tín dụng đã được cấp, quản lý tài sản đảm bảo theo

quy định của NHNo & PTNT Việt Nam.

- Cập nhật, phân tích thường xuyên hoạt động kinh tế, khả năng tài chính

của khách hàng đáo ứng yêu cầu quản lý hoạt động tín dụng.

- Phân loại nợ cho từng khách hàng theo quy định hiện hành để tính tốn

trích lập dự phòng rủi ro.36- Phản ánh kịp thời những vấn đề vướng mắc cơ chế, chính sách, quy trình

nghiệp vụ và những vấn đề mới nảy sinh, đề xuất biện pháp trình giám đốc

chi nhánh xem xét, giải quyết.

- Lưu trữ hồ sơ số liệu, làm báo cáo theo quy định hiện hành.

- Tổ chức học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ trong phòng.

- Làm các cơng tác khác khi được giám đốc giao.

* Phòng thanh tốn quốc tếTrên cơ sở các hạn mức, khoản vay, bảo lãnh, L/C đã được phê duyệt,

phòng thanh toán quốc tế thực hiện các tác nghiệp trong tài trợ thương mại,

phục vụ các giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu cho khách hàng.

Mở L/C có kí quỹ 100% vốn của khách hàng

Phòng Hành chính nhân sự- Tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện chủ trương, chính sách chế

độ của Nhà nước và của ngành về tổ chức cán bộ, lao động và tiền lương,

bảo hiểm xã hội đối với người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động

kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Tam Trinh

- Xây dựng chương trình cơng tác hàng tháng , hàng quý của chi nhánh có

trách nhiệm thường xun đơn đốc việc thực hiện chương trình đã được

giám đốc chi nhánh phê duyệt

- Đầu mối chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và thăm hỏi ốm

đau, hiếu,hỉ cán bộ, nhân viên

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ để xây dựng kế hoạch phát triển mạng

lưới, thành lập, giải thể các đơn vị trực thuộc chi nhánh.

- Thực hiện cơng tác hành chính ( quản lý, lưu trũ, bảo mật…); Thực hiện

công tác hậu cần cho chi nhánh : lễ tân, quản lý phương tiện tài sản… phục

vụ cho hoạt động kinh doanh; Thực hiện công tác bảo vệ an ninh cho con

người, tài sản của chi nhánh và của khách hàng.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác được giám đốc chi nhánh giao37

* Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ-Thực hiện kiểm tra kiểm toán nội bộ tại tất cả các đơn vị trực thuộc chi

nhánh. Kiểm tra việc thực hiện các quy chế, chế độ tại chi nhánh.

-Tham mưu tư vấn cho Giám đốc những vấn đề liên quan đến hoạt động tại

chi nhánh…

-Thực hiện những công việc khác do giám đốc chi nhánh giao.

* Phòng Dịch vụ Maketing- Là phòng nghiệp thực hiện chức năng xây dựng kế hoạch quảng bá

thương hiệu, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, lập chương trình phối hợp

với cơ quan báo chí truyền thơng, quảng bá hoạt động của chi nhánh và của

NHNo & PTNT Việt Nam.

- Đầu mối tổ chức nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh

các dịch vụ ngân hàng hiện đại bao gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược

khách hàng, kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới chủ thẻ,…phục vụ

cho việc thực hiện chiến lược kinh doanh.

- Phối kết hợp với các phòng có liên quan nghiên cứu hồn thiện các loại

hình sản phẩm mới.

- Thực hiện nghiệp vụ quản lý, giám sát nghiệp vụ phát hành và thanh tốn

thẻ theo quy định của ngân hàng Nơng nghiệp Việt Nam.

- Trực tiếp tổ chức tiếp thị thông tin tuyên truyền bằng các hình thức như

soạn thảo nội dung các ấn phẩm catalog, sách, lịch, thiếp, tờ gấp, áp phích,

…theo quy định.

c, Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu

Sau hơn 10 năm hoạt động Chi nhánh Tam Trinh đã đạt được những kết

quả đáng kể góp phần khơng nhỏ vào sự phát triển chung của NHNo&PTNT

Việt Nam cũng như hệ thống Ngân hàng cả nước. Đặc biệt thời kỳ 20082010, thời kỳ được đánh giá là giai đoạn cả Chi nhánh tự khẳng định vị thế,

uy tín của mình trong hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam trên địa bàn thủTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Bộ phận quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x