Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c)Qui định chung đối với công tác sửa chữa lớn

c)Qui định chung đối với công tác sửa chữa lớn

Tải bản đầy đủ - 0trang

PAZ- 672

AZ 53A

ZIL 130

Maz 500A

KaMaz5320320

250

300

250

300180

250

250

250

300180

250

300

250

300180

250

300

250

300180

250

300

250

300Công việc sửa chữa lớn thực hiện trong các nhà máy đại tu. Tùy theo phương

pháp sửa chữa mà công việc sửa chữa theo một qui định nhất định.

2.Khái niệm về công tác sửa chữa lớn

- Qui trình cơng nghệ sửa chữa: là một loạt các công việc khác nhau được tổ

chức theo một thứ tự nhất định kể từ khi xe vào xưởng đến khi xuất xưởng.

Đối với từng loại cụm máy riêng có qui trình cơng nghệ riêng, phụ thuộc

phương pháp sửa chữa chúng và đặc điểm kết cấu. Cũng có trường hợp cùng

một cụm trên một xe có các qui trình sửa chữa khác nhau. Cơng việc sửa chữa

được cụ thể hóa thành các qui trình (qui trình tháo lắp, tẩy rửa...)

- Các phương thức tổ chức sửa chữa:

+ Sửa chữa theo vị trí cố định.

+ Sửa chữa theo dây chuyền.

- Cách tổ chức lao động trong sửa chữa: tùy theo qui mô của cơ sở sửa chữa:

+ Sửa chữa tổng hợp.

+ Sửa chữa chun mơn hóa.23Hình 6: Sơ đồ quy trình cơng nghệ sửa chữa lớn

3.Các phương pháp sửa chữa

a. Sửa chữa riêng xe:

*Định nghĩa: là phương pháp sửa chữa mà chi tiết của xe nào sau khi sửa

chữa thì hồn tồn lắp vào xe đó.

*Đặc điểm: có tính chất tự phát trong điều kiện chủng loại xe nhiều, nhưng số

lượng mỗi loại ít. Các đơn vị quản lý xe có thể tự đứng ra sửa chữa riêng xe

cho mình.

Là phương pháp lạc hậu vì khơng cho phép thay chi tiết nên thời gian sửa

chữa xe hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian sửa chữa các chi tiết trong cụm và

các cụm trong xe, thời gian xe nằm chờ lâu.

Số chi tiết phục hồi sửa chữa sẽ rất nhiều gây phức tạp cho quản lý, kế hoạch

hóa sửa chữa. Khơng thể áp dụng chun mơn hóa sửa chữa và hiện đại hóa

thiết bị. Năng suất lao động thấp, chất lượng sửa chữa khơng cao.24Thích hợp với phương thức tổ chức sửa chữa theo vị trí cố định với tổ chức

lao động theo kiểu sửa chữa tổng hợp (một nhóm cơng nhân phụ trách sửa

chữa)

*Điều kiện áp dụng:

- Chủng loại xe nhiều, số lượng từng loại ít.

- Quản lý xe phân tán khơng hợp lý.

- Khi chưa có hệ thống sửa chữa trên qui mơ lớn để sửa chữa tồn bộ xe hỏng

hàng năm.

- Chế độ quản lý, đăng ký xe còn khắt khe.Hình 7: Sơ đồ phương pháp sửa chữa riêng xe

b) Phương pháp sửa chữa đổi lẫn:

Là phương pháp mà các cụm, các chi tiết của xe cùng loại có thể đổi lẫn cho

nhau.

Điều kiện đổi lẫn:

- Đổi lẫn các chi tiết hay cụm cùng cốt sửa chữa.

- Không đổi lẫn các chi tiết trong cặp chế tạo đồng bộ như:

+ Trục khuỷu - bánh đà.

+ Thân máy - nắp máy.

+ Nắp hộp số - vỏ hộp số.

+ Vỏ cầu - vỏ hộp vi sai.25+ Nắp đầu to - thân thanh truyền.

Không cho phép đổi lẫn các chi tiết cơ bản như thân máy, vỏ hộp số, vỏ cầu,

khung xe.

Hai hình thức đổi lẫn:

- Đổi lẫn cụm: các cụm cùng loại (cùng cốt sửa chữa) có thể đổi lẫn nhau.

- Đổi lẫn chi tiết, các chi tiết trong cụm (cùng cốt sửa chữa) có thể đổi lẫn

nhau.

Thực tế thường phối hợp đổi lẫn chi tiết với cụm.

Đặc điểm: là phương pháp tiên tiến.

- Rút ngắn thời gian sửa chữa cụm máy hay xe. Thời gian sửa chữa xe phụ

thuộc chủ yếu vào thời gian sửa chữa chi tiết cơ bản, khung xe...

- Có thể dễ dàng tổ chức sửa chữa theo dây chuyền và chun mơn hóa thiết bị lao động.

Do đó giảm bớt chi phí sản xuất, hạ giá thành.Hình 8: Sơ đồ q trình cơng nghệ sửa chữa theo phương pháp đổi lẫn

Điều kiện thực hiện phương pháp sửa chữa đổi lẫn:

- Số lượng xe, cụm máy cùng loại nhiều;

- Phải dự trữ một lượng nhất định cụm máy, chi tiết tùy theo:

+ Sản lượng sửa chữa hàng năm;

+ Thời gian sửa chữa phục hồi;

+ Tốc độ sửa chữa cụm, xe.26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c)Qui định chung đối với công tác sửa chữa lớn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×