Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Điều kiện thực hiện giải pháp

3 Điều kiện thực hiện giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

51

Cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để các xã nắm rõ được những chủ

trương chính sách của Nhà nước để từ đó nhân dân hiểu được quyền lợi và

trách nhiệm của mình đối với Nhà nước.

Về đội ngũ cán bộ

Cần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm của cán bộ trong

công tác quản lý thu NSX, đảm bảo thành thạo công việc được giao. Cần tổ

chức các lớp bồi dưỡng cán bộ khi có các chính sách, quy định được thay đổi.KẾT LUẬN

Tuy là ngân sách cấp cơ sở nhưng NSX là một bộ phận cấu thành

của NSNN, là cơng cụ tài chính quan trọng đáp ứng nguồn lực cho

chính quyền cấp xã trong q trình thực hiện chức năng, quyền hạn của

mình. Thực hiện quản lý thu NSX theo Luật NSNN năm 2002 là điều

kiện thuận lợi cho tiến trình nâng cao hiệu quả quản lý NSX, thị trấn

góp phần tiếp tục ổn định và phát triển KT-XH tại cơ sở. Nhưng đồng

thời cũng tạo ra những khó khăn, vướng mắc trong cơng tác quản lý thu

NSX hiện nay. Vì vậy, việc hồn thiện, tăng cường công tác quản lý thu

NSX là công việc cấp bách, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực và quan tâm rất

lớn của Nhà nước và các cơ quan ban ngành.

Kết quả nghiên cứu của đề tài “Quản lý thu ngân sách xã trên địa

bàn huyện Tiền Hải, Thái Bình” đã đưa ra được các vấn đề cơ bản như:

- Về mặt lý luận, đề tài nêu ra các đặc điểm cơ bản, vai trò của thu

NSX trong hệ thống NSNN, đồng thời cho thấy được sự cần thiết cần

phải hoàn thiện công tác quản lý NSX.

- Về mặt thực tiễn, đề tài đã phân tích, đánh giá đúng thực trạng của

công tác quản lý thu NSX trên địa bàn huyện Tiền Hải, Thái Bính. Từ

đó rút ra các kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong

cơng tác này của địa phương. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần

tăng cường hơn cơng tác quản lý thu NSX trên địa bàn huyện Tiền Hải,

Thái Bình.

Tơi xin trân thành cám ơn sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cơ giáo

trong khoa Tài chính cơng đặc biệt là sự hướng dẫn của TS Bùi Tiến

Hanh và các cán bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiền Hải đã tận

tình giúp đỡ tơi hồn thành bài luận văn này.

Tôi xin trân thành cám ơn!

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã và báo cáo quyết toán thu chi

ngân sách xã năm 2012, 2013, 2014.2. http://www.baothaibinh.com.vn

3. Luật ngân sách Nhà nước 2002.

4. Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách.

5. Thơng tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng

dẫn nghị định 60/2003 ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết

Luật ngân sách.

6. Thông tư 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 quy định về quản lý ngân

sách xã và hoạt định tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

7. Quy chế hoạt động của Phòng Tài chính – Kế hoạch.

8. Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của UBND tỉnh Thái

Bình quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%)

phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2011.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Điều kiện thực hiện giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×