Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải.

2 Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Tải bản đầy đủ - 0trang

46

Huyện cần giao dự toán đúng thời gian cho các xã, ngoài ra phải chỉ đạo cụ thể

trực tiếp tránh mơ hồ, mở lớp bồi dưỡng để truyền đạt lại những qui định của

cấp trên xuống cho các cán bộ xã tránh tình trạng mơ hồ, khơng hiều các qui

định được đưa xuống.

Vế khâu chấp hành dự toán thu ngân sách xã

Khâu chấp hành dự tốn là q trình áp dụng tổng hợp mọi biện pháp nhằm

biến các chỉ tiêu thu ghi trong dự toán thành hiện thực, khâu này diễn ra trong

thời gian dài, chịu ảnh hưởng của các biến động KT-XH xảy ra trong năm kế

hoạch và kết thúc quá trình thực hiện mới biết kết quả. Do đó đây là khâu

thường có nhiều vi phạm nhất. Vì vậy phải nâng cao chuyên môn quản lý thu, áp

dụng biện pháp hành thu phù hợp và phải áp dụng theo đúng quy định ban hành.

Về khâu kế toán, quyết toán thu ngân sách xã

Khâu quyết toán ngân sách cũng đặt ra những yêu cầu gần giống với

khâu lập dự toán, phải đảm bảo theo đúng nội dung, mẫu biểu, MLNSNN,

thời hạn quy định. Tuân theo các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức

Nhà nước quy định. Cần thiết có sự hướng dẫn từ phòng Tài chính – Kế

hoạch huyện xuống giúp đỡ cho các xã, thị trấn làm khâu quyết toán này chưa

tốt sau khi các xã, thị trấn trình báo cáo quyết tốn lên UBND huyện.

3.2.2 Tăng cường nuôi dưỡng phát triển nguồn thu

Thứ nhất, phấn đấu khai thác triệt để các khoản thu NSX hưởng 100%

Chính quyền các xã tập trung rà sốt lại tồn bộ nguồn thu tại xã, chủ

động xây dựng đề án phát triển nguồn thu trên địa bàn xã, trên cơ sở đánh giá

những tiềm năng sẵn có trên địa bàn như: diện tích mặt nước, đầm, hồ ao…

quỹ đất cơng, đây là nguồn thu ổn định của các xã. Các xã nên tổ chức đấu

thầu cho các hộ thuê hoặc khoán cho người dân sử dụng theo mùa vụ để tiến

hành trồng trọt ni trồng thuỷ sản.

Thu từ phí, lệ phí của xã trên địa bàn huyện Tiền Hải tương đối thấp do

đó các xã nên tổ chức quản lý tốt các chợ, điểm kinh doanh, bến đò… Các xã47

nên đầu tư xây dựng hệ thống nhà gửi xe ở các chợ, tận thu các loại thu phí

gửi xe và đặc biệt phải có chứng từ ghi thu, sổ sách theo đúng qui định.

Tiền Hải có tiềm năng để phát triển du lịch, du lịch sinh thái. Vì vậy các

xã phải có chính sách hợp lý để khai thác tiềm năng này. Cần bao tồn và phát

triển các điểm du lịch nâng cao chất lượng để thu hút lượng khách đến thăm

quan đem lại nguồn thu cho xã.

Hiện nay nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng cấp xã ở huyện Tiền Hải là rất

lớn trong khi nguồn vốn ngân sách lại hạn hẹp, vì vậy các xã cần tích cực hơn

nữa để huy động các khoản đóng góp của nhân dân. Tuyên truyền phổ biến

cho nhân dân hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc đóng

góp tiền của công sức vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở xã. Song cần phải xây

dựng quy chế, quy trình và thực hiện tốt quy chế, quy trình để nhân dân n

tâm, tích cực đóng góp, khơng thu tràn lan. Đặc biệt là thực hiện các quy trình

về cơng khai, dân chủ trong bàn bạc mục tiêu đóng góp, trong việc sử dụng

các khoản đóng góp của nhân dân, thực hiện dân biết, dân bàn, dân kiểm tra

và dân được hưởng.

Thứ hai, các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm cần phấn đấu

hoàn thành và tăng thu

Tăng cường quản lý thị trường, quản lý hộ kinh doanh tạo điều kiện

thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh để có

mức thuế môn bài cao, tăng thu các hoạt động sự nghiệp.

Cần phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tài chính, thuế, kho bạc, các tổ chức

đoàn thể ở xã, UBND xã thống nhất chỉ đạo công tác thu trên địa bàn tháo gỡ

khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chống trốn lậu thuế, chống làm ăn

phi pháp, ngăn chặn các hoạt động khai thác tài nguyên bừa bãi.

Tăng cường phân cấp nguồn thu đảm bảo cho địa phương có đủ khả

năng cân đối các nhiệm vụ chi, phát huy tính sáng tạo, chủ động của các địa

phương trong việc quản lý khai thác nguồn thu, chủ động cân đối các nhiệm48

vụ chi. Một số khoản thu mà đặc điểm của nó gắn liền với các hoạt động KTXH của địa phương thì nên phân cấp tới mức cao nhất có thể như thuế GTGT,

thuế TNDN từ các hoạt động kinh tế cá thể, tập thể. Các khoản thu về thuế

nhà đất, thuế trước bạ đất, đặc biệt là các khoản thu khác như tài nguyên đất,

mặt nước, ao hồ, bãi bồi.

Tăng cường quản lý khai thác các nguồn thu trên địa bàn xã đảm bảo,

thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đảm bảo công bằng, công khai dân chủ. Để

thực hiện điều đó cần tăng cường bộ máy quản lý thu ngân sách trên địa bàn

các xã. Phân công công tác thu một số khoản thu theo phân cấp nguồn thu cho

chính quyền xã quản lý, tổ chức thu. Vì hơn ai hết chính quyền xã là người

gần hơn, sâu sát hơn, có khả năng quản lý tốt hơn.

Tuy nhiên, cần có sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan chức năng cấp

trên, nhất là trong việc hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn. Chấp hành nghiêm

chỉnh các quy định của Nhà nước trong việc sử dụng biên lai thu ngân sách,

các quy định về thu nộp ngân sách đảm bảo chặt chẽ, công bằng, minh bạch.

3.2.3 Phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành liên quan

đến thu ngân sách xã

Đối với quản lý thu ngân sách thì việc phối hợp giữa các cơ quan, ban

ngành là rất quan trọng. Đó là sự phối hợp giữa xã, thị trấn với cơ quan thuế,

cơ quan tài chính, KBNN.

Cơ quan thuế là cơ quan trực tiếp thu NSX hoặc chỉ đạo đội thuế xã, thị

trấn, giao số kiểm tra, điều tiết tỷ lệ phân chia với những khoản thu điều tiết.

Đồng thời trong q trình chấp hành cơ quan thuế cần thơng báo số thu hàng

tháng, quý, hướng dẫn các xã làm thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước

qua hệ thống cơ quan KBNN theo đúng MLNSNN.

Cơ quan tài chính chịu trách nhiệm về dự toán và quyết toán ngân sách

địa phương.49

Kho bạc là nơi kế toán xã, thị trấn thường xuyên giao dịch, kho bạc sẽ

hướng dẫn kế toán nộp các khoản thu, mở tài khoản thu NSX, ...

Tóm lại, cần có sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa cơ quan tài chính, cơ

quan thuế, KBNN với các xã, thị trấn để đảm bảo thu đúng, thu đủ và khơng

thất thốt nguồn thu, tạo điều kiện tăng thu trên địa bàn huyện.

3.2.4 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Công tác thanh tra kiểm tra quản lý thu NSX cần phải tiến hành thường

xuyên và phải xây dựng quy chế kiểm sốt có hiệu quả nhằm kịp thời phát

hiện, uốn nắn những sai sót, xử lý các sai phạm.Thanh tra cơng tác điều hành

quản lí thu NSX, thanh tra trình tự lập, thủ tục, thời hạn, phê duyệt và thơng

báo dự tốn thu NSX. Thanh tra các khoản thu, NSX xem đã đúng chế độ,

tiêu chuẩn, định mức quy định không.

Đối với công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra nội bộ cũng phải đề cao.

Chủ tài khoản xem xét cân nhắc cẩn thận trong các chứng từ, số thu trước khi

kí và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Kế tốn và thủ quỹ NSX

không được chủ quan mà phải luôn kiểm tra lại chứng từ tước khi nhập quỹ

hay xuất quỹ. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của

công dân theo đúng thẩm quyền. Đôn đốc thự hiện các kiến nghị của thanh tra

để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra tài chính.

3.2.5 Tăng cường cơng khai minh bạch ngân sách xã

Thực hiện công khai minh bạch là một tong những nguyên tắc quan

trọng nhất trong quản lý NSNN. Đối với cấp xã việc thực hiện công khai, dân

chủ lại càng có ý nghĩa dân chủ trực tiếp.

Một số xã trên địa bàn huyện Tiền Hải thực hiện dân chủ công khai còn

hình thức, chưa thực sự quan tâm, thậm chí còn chưa thực hiện. Vì vậy, thực

hiện dân chủ cơng khai là cung cấp cho người dân đầy đủ các thông tin về thu

NSX. Các xã cần công khai, dán bảng dự toán, bảng quyết toán thu NSX

trước trụ sở UBND xã, hay những nơi nhiều người qua lại, dễ thấy. Hình thức50

cơng khai phải rõ ràng, dễ hiểu để người dân có thể hiểu được nội dung từng

khoản thu như thế nào.

Hiện nay, trong thu NSX của huyện Tiền Hải khoản thu lớn là khoản thu

đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đây là 1 chủ

trương rất đúng đắn, nhưng việc quản lý nguồn thu này nếu không chặt chẽ,

không thực hiện cơng khai tài chính, dễ dẫn đến thất thốt, tiêu cực làm mất

lòng tin của dân. Vì vậy, việc sử dụng khoản đóng góp này phải đúng mục

đích, cơng khai và chịu sự kiểm tra giám sát của các đoàn thể của xã: Mặt trận

Tổ Quốc, hội Nông dân, hội Cựu chiến binh.

3.2.6 Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ trong công

tác quản lý thu ngân sách xã

Con người là nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác.

Cùng với quá trình phát triển chung, các cơ chế chính sách về tài chính cũng

như những biến đổi ngày càng phức tạp của máy móc thiết bị phục vụ cơng

tác tài chính đòi hỏi trình độ cán bộ quản lý ngày càng nâng cao. Vì vậy phải

thường xuyên đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý NSX cả về chuyên môn và

đạo đức nghề nghiệp.

3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp

Để cơng tác quản lý thu NSX được hồn thiện cần thực hiện đồng bộ các

giải pháp sau:

Về khuôn khổ pháp lý

Sửa đổi hồn thiện các chế độ chính sách tài chính, xây dựng các quy chế

định mức một số khoản thu hợp lý và ổn định phù hợp với các thời kỳ phát

triển KT-XH, nhưng tránh việc thay đổi chế độ, chính sách liên tục khiến cho

cán bộ tài chính chưa thể tiếp thu nhanh chóng và dẫn đến thực hiện không tốt.

Về công tác thông tin tuyên truyền51

Cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để các xã nắm rõ được những chủ

trương chính sách của Nhà nước để từ đó nhân dân hiểu được quyền lợi và

trách nhiệm của mình đối với Nhà nước.

Về đội ngũ cán bộ

Cần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm của cán bộ trong

công tác quản lý thu NSX, đảm bảo thành thạo công việc được giao. Cần tổ

chức các lớp bồi dưỡng cán bộ khi có các chính sách, quy định được thay đổi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×