Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch tốn và minh bạch

các nguồn thu, chi.

- Hoàn thiện hệ thống các nội quy, quy định về mọi hoạt động trong nhà

trường mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các

bộ phận các tổ chuyên môn trong trường.

- Kiện tồn cơ cấu tổ chức, phân cơng đội ngũ một cách hợp lý nhằm phát huy

mọi tiềm năng sáng tạo của từng cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đồng bộ

về cơ cấu có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, năng lực chun mơn vững

vàng, có trình độ ngoại ngữ, tin học cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực,

đồn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, ln hợp tác giúp đỡ nhau cùng

tiến bộ.

- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán, giáo viên có năng lực để xây

dựng nguồn cán bộ chủ chốt trong nhà trường.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức,

kĩ năng sống cho học sinh.

- Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp

với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh; đổi mới các hoạt

động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục tập thể nhằm góp phần giáo dục đạo

đức, kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học

sinh tích cực.Phạm Thị Thanh Huyền47Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN

cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc

Trong thời gian qua, chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở

huyện Gia Lộc đã đạt được những kết quả đáng khích lệ tuy nhiên, bên cạnh

đó vẫn còn có những thiếu xót, hạn chế nhất định. Do đó, để thực hiện tốt các

mục tiêu, phương hướng phát triển giáo dục THCS của huyện trong thời gian

tới cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý chi thường xuyên. Các giải pháp

này không chỉ đơn thuần đặt ra đối với các cơ quan tài chính mà còn ở các

cấp, các ngành có liên quan.

3.2.1. Tăng cường quản lý chi NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc

tại tất cả các khâu của chu trình NSNN

3.2.1.1. Khâu lập dự tốn

Dự tốn NSNN phải được xây dựng dựa trên kế hoạch phát triển KTXH và dựa trên những tiêu chuẩn định mức Nhà nước quy định, tình hình cụ

thể của địa phương. Dự tốn phải được lập trên những căn cứ chính xác và chi

tiết cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách theo mục lục ngân sách Nhà nước, có

sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các tổ chức chính quyền.

Đối với các trường THCS để có thể thực hiện tốt ở khâu này thì các chỉ

tiêu trong dự tốn khơng chỉ dựa vào tình hình thực hiện ngân sách của năm

trước rồi xác định khoảng dự kiến cho năm kế hoạch theo các mục mà phải

dựa vào các yếu tố khác, phải xây dựng căn cứ lập, thuyết minh dự tốn có

tính sát thực, đáng tin cậy.

Cùng với đó, để đảm bảo cho khâu lập dự toán ở các trường đảm bảo về

mặt thời gian , tránh tình trạng việc thảo luận dự toán với các đơn vị dự tốn

chưa được coi trọng đúng mức, đơi khi nó chỉ mang tính hình thức thì cần

tăng thời gian chuẩn bị ngân sách để có thể dành lượng thời gian cần thiếtPhạm Thị Thanh Huyền48Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhcho các đơn vị trường học chuẩn bị dự tốn chi tiết theo mục lục ngân sách.

Việc thảo luận dự tốn cần phải được quan tâm nhiều hơn, cần có sự thảo luận

thống nhất về nhu cầu chi giữa phòng TC-KH với các đơn vị. Yêu cầu các

trường THCS nộp dự tốn kinh phí chi thường xun đúng thời gian quy

định, theo đúng trình tự và phương pháp lập dự toán NSNN, mức chi cho các

hoạt động giáo dục phải dựa trên cơ sở chính sách, chế độ tài chính hiện hành

của nhà nước.

3.2.1.2. Khâu chấp hành dự toán

Trước tiên, để hạn chế việc các đơn vị sử dụng sai mục đích, chi vượt dự

tốn, các cơ quan có thẩm quyền cần phải hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn định

mức chi nói chung, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của các trường.

Cùng với đó, các trường cần cắt giảm những khoản chi không cần thiết trong

chi nghiệp vụ chuyên môn mà chủ yếu là giảm chi các khoản thanh tốn dịch

vụ cơng cộng, hội nghị, cơng tác phí. Trong thực tế những khoản chi này gây

rất nhiều lãng phí. Do vậy cần phải bám sát những tiêu chuẩn định mức do

Nhà nước quy định trong quá trình chi, kiểm tra kê khai từng đối tượng, từng

định mức trước khi xin kinh ph-, từ chối cấp phát các khoản chi ngồi dự tốn

và khơng có căn cứ thực tế. Trong quá trình cấp phát phải đảm bảo đầy đủ,

kịp thời, thủ tục nhanh gọn, có sự phối hợp đồng bộ giữa phòng TC-KH,

phòng GD&ĐT và KBNN.

Nâng cao hiệu lực quản lý cũng như giám sát tốt hơn tại phòng TC-KH,

thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát trong quá trình sử dụng NSNN cho

quá trình mua sắm, sửa chữa tài sản của nhà trường định kỳ cũng như đột

xuất. Đồng thời, cơ quan tài chính phải yêu cầu các trường nộp báo cáo từng

quý; tránh tình trạng sử dụng nguồn vốn sai mục đích, sai nội dung chi nhằm

giảm thiểu sự tham nhũng trong hoạt động này của nhà trường.Phạm Thị Thanh Huyền49Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhNên chú trọng hướng dẫn chi tiết cách làm việc với hệ thống thơng tin

quản lý tài chính và kho bạc mới – TABMIS. Sử dụng tốt TABMIS, cơ quan

tài chính, KBNN và cả các trường THCS có thể khai thác, cập nhật dữ liệu

nhanh chóng và đồng bộ, nắm bắt kịp thời tình hình sử dụng ngân sách tại các

đơn vị dự toán, làm cơ sở cho việc điều hành ngân sách và tổng hợp báo cáo

của các cơ quan chức năng.

3..2.1.3. Khâu quyết tốn

Phòng TC-KH cần theo dõi, kiểm tra hệ thống sổ sách chỉ tiêu và

phương thức hạch toán kế toán của từng trường để khâu quyết tốn được tiến

hành nhanh chóng, đúng trình tự. Ngồi ra, phòng TC-KH cần yêu cầu các

trường lập đầy đủ các báo cáo tài chính và gửi kịp thời các loại báo cáo để xét

duyệt theo đúng chế độ quy định, số liệu trong các báo cáo phải đảm bảo

chính xác, trung thực. Nội dung các báo cáo tài chính phải theo đúng các nội

dung ghi trong dự toán, được duyệt theo đúng mục lục ngân sách đã quy định.

Cùng với đó, phòng TC-KH huyện cũng cần phải hướng dẫn các đơn vị

trong việc thực hiện các chủ trương chính sách mới về quyết toán của nhà

nước để các đơn vị có thể chủ động hơn trong việc quyết tốn, đảm bảo các

yêu cầu đặt ra.

Trong khâu quyết toán, cần đảm bảo tất cả đơn vị các trường đều được

thẩm tra xét duyệt quyết tốn, tránh tình trạng một số trường mới chỉ dừng lại

ở khâu tổng hợp báo cáo quyết tốn nêu trên. Khi quyết tốn, cần đánh giá

chính xác việc thực hiện dự toán và hiệu quả sử dụng kinh phí, từng nhóm

mục chi, tìm hiểu ngun nhân rút ra biện pháp tăng cường tính chính xác,

hiệu quả cho khâu lập dự toán năm sau.Phạm Thị Thanh Huyền50Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính3.2.2. Tăng cường thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của

các đơn vị

Các trường là nơi trực tiếp sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư cho giáo

dục. Yêu cầu đặt ra cho cơng tác quản lý tài chính ở đây là quản lý, sử dụng

tiết kiệm, đúng mục đích, đúng chế độ các khoản thu, chi ngân sách, tăng

cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Để đáp ứng u cầu đó thì các đơn vị

trường học cần triển khai áp dụng nghị định 16/2015/NĐ- CP quy định quyền

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế

và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thực

hiện trong thời gian tới thông qua các việc sau:

- Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các trường

THCS; sử dụng kinh phí tiết kiệm được để bổ sung thu nhập tăng thêm cho

cán bộ giáo viên. Tuy nhiên, các khoản thu cần được giám sát một cách chặt

chẽ của các cơ quan có thẩm quyền để khơng dẫn đến tình trạng lạm thu.

- Các đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ. Đơn vị cần xác

định nguồn thu, chi cụ thể của các trường trong năm và phải sát với thực tế, xây

dựng từng định mức thu chi của từng mục chi theo mục lục ngân sách một cách

rõ ràng. Đối với một số mục chi có tính chất đặc thù mà mục lục ngân sách

khơng có thì phải xây dựng riêng cho đơn vị để chủ động thực hiện chi tiêu. Bên

cạnh đó cần đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá về cán bộ cơng nhân viên,

từ đó làm căn cứ xác định mức tiền lương tăng thêm cho từng người.

3.2.3.Đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý tài

chính của đội ngũ cán bộ kế tốn trong từng trường THCS

Để thực hiện tốt các chính sách chế độ, chế độ quản lý NSNN trong việc

sử dụng vốn ngân sách đạt hiệu quả cao, đảm bảo cân đối giữa khả năng và

nhu cầu vốn thì đòi hỏi đội ngũ kế tốn cần nắm vững nghiệp vụ chun mơn.Phạm Thị Thanh Huyền51Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhNâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn cùng với việc nâng cao ý thức trách

nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ kế toán là điều kiện cần cho việc quản lý

cấp phát kinh phí NSNN cũng như việc quản lý sử dụng các khoản chi tại các

trường THCS ở huyện Gia Lộc trong thời gian tới đạt kết quả cao.

Huyện cần tạo điều kiện để các kế toán ở các trường THCS tham gia các

lớp đào tạo bồi dưỡng về chun mơn nghiệp vụ liên quan đến kế tốn. Đồng

thời, khi có chính sách chế độ mới về quản lý tài chính thì cần phải mở các

lớp tập huấn để phổ biến và hướng dẫn, cập nhật các vấn đề thực tế để vận

dụng quản lý tốt nhất, quản lý có hiệu quả nhất nguồn vốn NSNN.

Bên cạnh đó,việc quản lý tài chính tại các trường THCS cần được nâng

cao hơn thơng qua việc tuyển dụng cán bộ kế tốn có trình độ chun mơn

nghiệp vụ nhằm đáp ứng u cầu quản lý ngày càng cao.

3.3. Các điều kiện thực hiện giải pháp trên

3.3.1. Nâng cao nhận thức về việc đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển

Chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục THCS nói

riêng khơng tạo ra của cải vật chất một cách trực tiếp mà nó sẽ giúp nâng cao

dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Việc

đầu tư cho giáo dục là hết sức quan trọng, nó có ý nghĩa chiến lược, là nền

tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc gia. Chính vì vậy đầu tư cho giáo dục

được coi là đầu tư phát triển. Để có thể nâng cao hiệu quả trong công tác quản

lý chi thường xuyên này, điều quan trọng trước tiên là phải đánh vào nhận

thức của mỗi cá nhân và các tổ chức về vai trò của chi ngân sách cho sự

nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục THCS nói riêng. Bởi nhận thức chính

là cơ sở, là nền tảng thúc đẩy hành động của con người. Trên cơ sở nhận thức

rõ vai trò quan trọng của giáo dục nói chung, giáo dục THCS huyện Gia Lộc

nói riêng, các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương xây dựng, hoạch định

chiến lược, phương hướng phát triển giáo dục, chỉ đạo các cơ quan, ban,

Phạm Thị Thanh Huyền52Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhngành, địa phương tích cực quan tâm đến đầu tư ngân sách, quản lý ngân sách

cho giáo dục THCS, đảm bảo cho các chiến lược phát triển giáo dục THCS

được thực hiện đúng đắn và hiệu quả.

3.3.2. Thúc đẩy sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp Đảng ủy, chính

quyền và sự tham gia phối hợp giữa các cấp, các ngành

Đây là điều kiện cần thiết tối thiểu để đảm bảo các giải pháp trên có thể

thực hiện được. Sự nghiệp giáo dục THCS chỉ có thể phát triển một cách đồng

bộ và đem lại hiệu quả cao nhất khi có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các

cấp Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành. Từ đó, các cấp, các ngành và địa

phương cần có sự hợp chặt chẽ hơn nữa để phát triển kinh tế, tạo cơ sở vật

chất cho sự phát triển của giáo dục THCS.Phạm Thị Thanh Huyền53Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhKẾT LUẬN

Giáo dục hiện nay được coi là “Quốc sách hàng đầu” trong chiến lược

phát triển của mỗi quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng. Giáo dục có

vai trò hết sức to lớn, nó tạo ra nguồn lực tri thức cho xã hội, nâng cao nhận

thức, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, là động lực phát triển

kinh tế xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục đối với

quá trình phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, huyện Gia Lộc đã

có sự đầu tư thích đáng dành cho ngành giáo dục, và trong đó đầu tư cho giáo

dục bậc THCS chiếm tỷ trọng khá lớn. Để có thể thực hiện được những vai

trò đó của giáo dục thì hàng năm Nhà nước phải đầu tư một nguồn kinh phí

khơng hề nhỏ từ NSNN cho giáo dục. Tuy nhiên mọi nguồn lực đều có hạn,

NSNN cũng khơng phải là ngoại lệ. Ngồi nhiệm vụ chi cho giáo dục, NSNN

còn phải chi cho các hoạt động kinh tế, chính trị- xã hội khác nữa. Chính vì

vậy, để có thể phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung cũng như giáo dục

THCS nói riêng thì việc tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho

giáo dục THCS là một trong những giải pháp được coi là hữu hiệu nhất.

Trong quá trình nghiên cứu đề tài “Quản lý chi thường xuyên NSNN

cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương” nội dung bài luận văn

đã trình bày:

Về mặt lý luận: Trình bày khái quát các vấn đề chi thường xuyên NSNN

cho sự nghiệp giáo dục THCS, cơ cấu chi trong ngành giáo dục bậc THCS

huyện Gia Lộc nhằm tăng hiệu quả của nguồn vốn đầu tư cho giáo dục THCS.

Về mặt thực tế: Trên cơ sở khảo sát, tìm hiểu tình hình chi và quản lý

chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc, rút

ra ưu điểm, nhược điểm và chỉ ra nguyên nhân của những nhược điểm đó. TừPhạm Thị Thanh Huyền54Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhđó đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị nhằm tăng cường quản lý chi NSNN

cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ hiểu biết còn hạn chế,

thời gian thực tập chưa dài do vậy bài luận văn không tránh khỏi những thiếu

xót, có nhiều nội dung chưa thể đề cập hết hoặc đã đề cập tới nhưng còn chưa

thật sự sâu. Vậy tơi kính mong được sự góp ý của các thầy cô, đơn vị thực tập

và bạn đọc để giúp tơi hồn thiện hơn đề tài này.Tơi xin chân thành cảm ơn!Phạm Thị Thanh Huyền55Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài Chính, “ Thơng tư 161/2012/TT-BTC” quy định chế độ kiểm

sốt, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

2. Bộ Tài Chính, “ Thơng tư 71/2006/TT-BTC” hướng dẫn thực hiện

Nghị định số 43/2006/ NĐ-CP.

3. Chính phủ (2006) ,“ Nghị định 43/2006/NĐ- CP” – Quy định về

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp cơng lập.

4. Chính phủ (2006) ,“ Nghị định 16/2015/NĐ- CP” – Quy định cơ chế

tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

5. TS. Đặng Văn Du & TS. Bùi Tiến Hanh (đồng chủ biên) (2010),

"Giáo trình quản lý chi ngân sách nhà nước", NXB Tài chính.

6. TS. Phạm Văn Khoan & TS. Hồng Thị Thúy Nguyệt (đồng chủ biên)

(2010), "Giáo trình Lý thuyết quản lý tài chính cơng", NXB Tài chính.

7. Phòng TC-KH, Báo cáo quyết toán và dự toán NSNN huyện Gia Lộc

các năm 2013, 2014, 2015.

8. Phòng GD – ĐT huyện Gia Lộc, Báo cáo tổng kết năm học 20122013; Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014; Báo cáo tổng kết năm học 20142015.

9. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), “Luật

ngân sách nhà nước”.

10. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), “Luật

giáo dục”Phạm Thị Thanh Huyền56Lớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhPHỤ LỤC

Phụ lục 01: Tổng hợp ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân và giải pháp,

khuyến nghị.

Điểm mạnh và nguyên nhân

Giải pháp

Điểm mạnh

Nguyên nhân

Việc lập dự toán chi thường - Sự cố gắng của các trường Tiếp

tục

xuyên NSNN cho sự nghiệp THCS nhằm nâng cao chất củng cố, nỗ

giáo dục THCS đã tuân thủ lượng trong công tác quản lý lực nâng cao

đầy đủ các tiêu chuẩn, định chi thường xuyên NSNN.và phát huymức, theo quy định; xây - Do có sự phối hợp chặt chẽ những thành

dựng định mức chi cho giáo giữa các ngành, các cấp.tích đã đạtdục THCS dựa vào nhiệm vụđược.phát triển KT-XH của huyện.

- Quy trình phân bổ dự tốn - Do sự phối hợp chặt chẽ giữa

được thực hiện và quản lý phòng TC-KH và KBNN nhằm

chặt chẽ.kiểm soát nguồn vốn.- Việc cấp phát kinh phí đã

thực hiện đúng, đầy đủ, kịp

thời cho các đơn vị sử dụng

ngân sách.

- Quy trình lập, gửi báo cáo - Do có sự hướng dẫn chi tiết,

tài chính được tn thủ chặt cụ thể của phòng TC-KH về

chẽ, đúng các nguyên tắc, các trình tự, thủ tục.

trình tự.- Do trình độ chun mơn của- Các trường THCS đã thực các cán bộ nhân viên ngày càng

hiện tốt cơng tác quyết tốnPhạm Thị Thanh Huyềnđược nâng cao.57Lớp CQ50/01.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×