Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4-Phương hướng và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO.

4-Phương hướng và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Mỏ - Địa chấtLuận văn tốt nghiệpthuật Cơng ty cần phải lập trình vận hành và theo dõi cho từng hệ thống thiết bị; lên kế

hoạch kiểm tra định kỳ, tu sửa, bảo dưỡng các máy móc thiết bị, tuân tủ đúng quy trình

kỹ thuật, chế độ vận hành để hạn chế tổn thất cả về người và tài sản.

3.4.1.2. Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ.

Trong công tác quản lý TSCĐ điều cốt yếu là phải quan tâm đến việc bảo toàn

và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ.

- Đánh giá và đánh giá lại TSCĐ: Đánh giá lại TSCĐ là việc xác định lại giá

trị TSCĐ tại một thời điểm nhất định. Qua đánh giá TSCĐ sẽ giúp Cơng ty nắm

được tình hình biến động của TSCĐ mà có biện pháp điều chỉnh thích hợp như: lựa

chọn chính sách khấu hao phù hợp, thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

- Lựa chọn phương pháp khấu hao và mức khấu hao thích hợp: Hiện nay,

Cơng ty sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.

Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, dễ tính tốn, thuận lợi cho việc lập

kế hoạch khấu hao và mức khấu hao tính vào giá thành, do đó tạo điều kiện ổn định

giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, phương pháp này lại khơng phản ánh chính xác mức

độ hao mòn thực tế và do tính bình qn nên khả năng thu hồi vốn chậm, TSCĐ dễ

bị ảnh hưởng bởi hao mòn vơ hình. Vì vậy, trong thời gian tới Cơng ty nên cân nhắc

chuyển sang tính khấu hao theo phương pháp khấu hao nhanh để nhanh chóng thu

hồi vốn đầu tư ban đầu.

- Sửa chữa TSCĐ: Qúa trình thi cơng xây lắp sẽ không được liên tục nếu như

TSCĐ bị hư hỏng. Vì vậy quan tâm đến cơng tác sửa chữa TSCĐ là điều cần thiết.

Thực chất của việc sửa chữa TSCĐ là việc tu sửa, bảo dưỡng những hư hỏng phát

sinh trong q trình hoạt động nhằm khơi phục lại năng lực hoạt động bình thường

của TSCĐ. Sửa chữa TSCĐ thường bao gồm hai phương thức: sửa chữa thường

xuyên và sửa chữa lớn. Trong trường hợp TSCĐ phải sửa chữa lớn Công ty cần cân

nhắc, so sánh giữa chi phí sửa chữa với việc đầu tư mua sắm mới TSCĐ.

- Lập dự phòng giảm giá TSCĐ: Để hạn chế các tổn thất gây ra do những rủi

ro có thể gặp phải trong kinh doanh Công ty phải chủ động lập quỹ dự phòng và

tiến hành trích trước khoản dự phòng này vào giá trị cơng trình. Nếu cuối năm

khoong sử dụng đến thì khoản dực phòng này sẽ được nhập hồn trở lại.

3.4.1.3. Nâng cao trình độ người lao động

- Nâng cao trình độ tay nghề người lao động, nhất là khi đưa vào sử dụng

phương tiện vận tải, máy móc thiết bị mới: Tổ chức các buổi tập huấn, các khóa

huấn luyện tiếp cận cơng nghệ mới để cơng nhân làm quen với máy móc thiết bị.SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtLuận văn tốt nghiệptuy nhiên trong q trình thực hiện đào tạo Cơng ty phải cố sự ràng buộc để tránh

tình trạng khi đào tạo xong họ sẽ chuyển Công ty khác gây thiệt hại cho Cơng ty.

- Nâng cao trình độ tay nghề cơ bản của người lao động.

- Chế độ quản lý và đãi ngộ lao động: Chế độ này ảnh huơngr trục tiếp đến

đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động. Việc quản lý lao động

một cách quản lý lao động một cách nghiêm túc, hợp lý sẽ khiến cho người lao

động yên tâm làm việc hơn. Ngoài ra, chế độ lương, thưởng phải hợp lý để khuyến

khích người lao động làm việc, giữ và thu hút người tài cho Công ty.

- Nâng cao chất lượng đời sống cho công nhân: Công ty cần tạo một môi

trường làm việc lành mạnh, an toàn cho người lao động. Đảm bảo các vấn đề về

chăm sóc sức khỏe, bệnh tật, ốm đau…. Thường xuyên tổ chức các hoạt đoongj sinh

hoạt văn hóa, các hoạt động giải trí sau giờ làm việc, có kế hoạc đi nghỉ mát cho bộ

phận văn phòng…

3.4.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định Công ty cổ

phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO.

- Tập trung hóa sản xuất ở các khâu trong thi cơng cơng trình

- Nâng cao hệ số huy động máy móc thiết bị trong thi cơng, đồng thời giảm

bớt một số thiết bị đã hết khấu hao, công suất thấp.

- Nâng cao công tác quản lý chặt chẽ về mặt tài chính đối với tài sản cố định.

- Tăng thời gian làm việc thực tế của máy móc thiết bị so với thời gian chế độ

đồng thời tăng số ngày hoạt động trong năm.

- Chủ động trong thi cơng, tìm kiếm đấu thầu thêm nhiều cơng trình nhằm kích

thích q trình thi cơng.

3.4.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của Cơng ty:

* Hồn thiện quy trình ra quyết định mua săm mới TSCĐ

Cơng tác đầu tư mua sắm TSCĐ là hoạt động trực tiếp ảnh hưởng đến năng

lựcthi cơng cơng trình của cơng ty. Hơn nữa, đó là sự bỏ vốn dài hạn, ảnh hưởng

đến tình hình tài chính của cơng ty, do vậy quy trình ra quyết định mua sắm TSCĐ

là một vấn đề quan trọng cần phải được phân tích kỹ lưỡng. Trước khi ra quyết

định, việc kế hoạch hóa đầu tư mới TSCĐ là cần thiết để xác định chính xác nhu

cầu cho từng loại TSCĐ phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất của công ty, sẽ tạo điều

kiện cho công ty chủ động huy động nguồn vốn phục vụ cho hoạt động đó.

Tuy nhiên, do số lượng cơng trình của công ty phụ thuộc vào các hợp đồng thi

công đã ký kết, đồng thời căn cứ vào nhu cầu sử dụng từng thời kỳ. Điều này gâySV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtLuận văn tốt nghiệpnên khó khăn cho việc bố trí sử dụng TSCĐ một cách hợp lý, gây cản trở việc kế

hoạch hóa và đầu tư mới TSCĐ.

Giải pháp này sẽ giúp công ty:

Thông qua các mục tiêu trong kế hoạch, cơng ty có thể chủ động sử dụng các

TSCĐ hiện có vì chúng được xác định rõ là sẽ phục vụ cho mục đích gì và trong bao lâu

Có cơ hội và chuẩn bị lựa chọn các đối tác để đảm bảo cho các TSCĐ được

mua sắm, xây dựng với mức độ hiện đại, chất lượng tốt và giá thành hợp lý.

Từ việc lập kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị, cơng ty có thể tuyển dụng và

đào tạo cơng nhân cho phù hợp với tình độ trang bị TSCĐ trong tương lai và như

vậy hiệu quả sử dụng TSCĐ mới được cao.

Đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho việc đầu tư mới TSCĐ, tránh lãng phí vốn

đầu tư.

* Tăng cường đổi mới cơng nghệ, quản lý sử dụng và bảo dưỡng TSCĐ

Việc tăng cường công tác quản lý sử dụng, bảo dưỡng, đổi mới công nghệ TSCĐ

là một yếu tố quan trọng giúp giúp đảm bảo q trình thi cơng cơng trình của cơng ty

được liên tục, năng suất lao động được nâng cao kéo theo thời gian thi công giảm như

vậy tạo lợi thế về chi phí của cơng ty có thể cạnh tranh trên thị trường.

Công ty phải không ngừng chuyển giao cơng nghệ để cải tiến cơng nghệ đầu

tư máy móc thiết bị hiện đại hóa của nước ngồi. Có như vậy, các TSCĐ mới phát

huy tác dụng nhằm tạo ra những dây chuyền sản xuất nhanh, hợp lý.

Tránh việc mất mát, hư hỏng TSCĐ trước thời gian dự tính bằng việc phân cấp

quản lý chặt chẻ đến từng công trường nâng cao tinh thần trách nhiệm vật chất trong

quản lý chấp hành nội quy. Công ty cần nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng bộ

phận và cá nhân trong bảo quản, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn cho TSCĐ để chúng

ln được duy trì hoạt động với cơng suất cao.

- Biện pháp này giúp cơng ty:

Nắm chắc được trình trạnh kỹ thuật và sức sản xuất hiện có của các TSCĐ. Từ

đó có thể lên kế hoạch đầu tư, đổi mới TSCĐ cho phù hợp với nhiệm vụ trong

tương lai.

Đảm bảo an tồn cho các TSCĐ trong cơng ty và giảm chi phí quản lý TSCĐ

Cơng ty có thể bố trí dây chuyền hợp lý trên diện tích hiện có

Giúp cho TSCĐ ln duy trì hoạt động liên tục với cơng suất cao, tạo ra

những cơng trình có chất lượng tốt tạo uy tín trên thị trường.

* Thanh lý và xử lý các TSCĐ không dùng đến

Hiện nay, do những nguyên nhân có thể chủ quan chẳng hạn như bảo quản, sử

dụng kém làm cho TSCĐ hư hỏng hoặc khách quan tạo ra như thay đổi nhiệm vụSV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtLuận văn tốt nghiệpsản xuất mà không cần dùng. Việc giữ nhiều TSCĐ không dùng đến sẽ dẫn đến vốn

bị ứ đọng gây lãng phí khi doanh nghiệp đang rất cần vốn cho hoạt động kinh

doanh. Do vậy, công ty cần xác định nguyên nhân dẫn đến việc ứ đọng TSCĐ để

cần thanh lý những TSCĐ hư hỏng, đồng thời có kế hoạch điều phối TSCĐ khơng

sử dụng cho nơi khác sử dụng.

* Hồn thiện cơng tác kế toán TSCĐ

Tiếp tục thực hiện quy chế quản lý tài chính về quản lý và sử dụng TSCĐ

Cơng tác lập kế hoạch khấu hao cần phải được tính tốn chính xác và chặt chẽ

hơn trách việc thu hồi không đủ vốn đầu tư ban đầu.

Công ty cần tiến hành đánh giá lại TSCĐ một cách thường xuyên và chính xác. Hiện

nay khoa học cơng nghệ ngày càng tiến bộ làm cho các TSCĐ khơng tránh khỏi sự hao

mòn vơ hình. Đồng thời, với một cơ chế thị trường như hiện nay giá cả thường xuyên biến

động. Điều này làm cho phản ánh giá còn lại trên sổ sách sai lệch đi so với giá trị thực tế.

Việc thường xuyên đánh giá lại TSCĐ sẽ giúp cho việc tính khấu hao chính xác, đảm bảo

thu hồi vốn và đảm bảo vốn cố định, nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hoạc có biện pháp

xử lý những TSCĐ bị mất giá nghiêm trong, chống thất thốt vốn.

* Năng cao trình độ cán bộ nhân viên trong công ty

- Đối với cán bộ quản lý:

Đây là đội ngũ quan trọng, quyết định hướng đi cho doanh nghiệp. Họ đứng ra

quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo cho cơng ty có thể

phát triển mạnh mẽ. Nhận thức được điều này nên công ty cần:

Không ngừng nâng cao trình độ quản lý nghiệp vụ cho họ mặt khác phải tạo

cơ hội cho họ tự phấn đấu vươn lên.

Chăm lo công tác đào tạo mọi mặt: đào tạo nâng cao, đào tạo lại, đào tạo

bổ sung, đào tạo thường xuyên chuyên nghành cho cán bộ kỹ thuật cho phù hợp

với điều kiện máy móc thiết bị ngày càng tiên tiến và hiện đại. Cần đặt ra cho

họ yêu cầu thường xuyên cập nhập thông tin về các công nghệ mới, hiện đại mà

cơng ty chưa có điều kiện đầu tư để có thể tham mưu với ban lãnh đạo của công

ty khi công ty tiến hành đổi mới TSCĐ.

- Đối với công nhân sản xuất trực tiếp:

Hiệu quả sử dụng TSCĐ phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng lao động này bởi

vì họ là những người trực tiếp vận hành máy móc . Do máy móc thiết bị ngày càng

hiện đại hóa cho nên trình độ của họ cũng phải thay đổi theo để phát huy tính năng

của chúng.KẾT LUẬN CHƯƠNG 3SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtLuận văn tốt nghiệpQua phân tích tình hình sử dụng TSCĐ ở Cơng ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu

khí IMICO giai đoạn 2010-2014 cho thấy:

- Việc sử dụng TSCĐ của Công ty là khả quan, đem lại hiệu quả cao trong thi

cơng xây lắp.

- Hao mòn lũy kế của công ty trong giai đoạn 2010-2014 rất là cao. Cho thấy

trình độ sử dụng của TSCĐ trong cơng ty ngày càng cao, đầu tư máy móc thiết bị

mới hàng năm nhiều nhưng số lượng TSCĐ cũ cũng qua các năm nhiều.

- Sức sản xuất sử dụng và hệ số huy động TSCĐ trong suốt giai đoạn chưa

cao, trong giai đoạn sức sản xuất của công ty tăng giảm không đồng đều nhưng

cũng cho thấy việc sử dụng TSCĐ là hợp lý.

-Hệ số sinh lời của công ty qua các năm trong giai đoạn tăng giảm không đồng

đều.

Trong dây chuyền sản xuất của Cơng ty vẫn còn một số TSCĐ có thời gian sử

dụng đã lâu, hiệu quả sử dụng không được cao, tuy đã được Công ty chú trọng đầu

tư, mua mới nhưng khả năng đáp ứng cho nhu cầu vẫn còn hạn chế nên NLSX tổng

hợp còn thấp. Đây là những vấn đề Công ty cần quan tâm hơn nữa trong giải pháp

khắc phục, chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài, bền vững.

Để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường thì khơng chỉ sử

Công ty mà tất cả các doanh nghiệp đều phải cố gắng nâng cao năng lực sản xuất,

không ngừng đổi mới công nghệ TSCĐ song song với tiết kiệm chi phí kinh doanh.

Điều này cho phép các cơng trình của cơng ty có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

KẾT LUẬN CHUNG

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một

đơn vị hạch tốn độc lập, tiến hành q trình sản xuất kinh doanh để tạo ra sản

phẩm, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực hiện

các mục tiêu về lợi nhuận. Tối đa hóa lợi nhuận là kim chỉ nam cho mọi hoạt động

của doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải có những quyết sách, chiến

lược phù hợp, kịp thời đối với các hoạt động kinh tế của mình. Tuy nhiên, trong nền

kinh tế đa thành phần, nếu chỉ dựa vào khả năng của mình và bỏ qua sự hỡ trợ của

các nguồn lực bên ngồi, doanh nghiệp khó có thể đứng vững và phát triển được.

TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu tham gia vào quá trình sản xuất kinh

doanh của Doanh nghiệp. Nó gắn liền với doanh nghiệp trong suốt q trình tồn tại.

Doanh nghiệp có TSCĐ có thể không lớn về mặt giá trị nhưng tầm quan trọng của

nó lại khơng nhỏ chút nào. Trước hết TSCĐ phản ánh mặt bằng cơ sở hạ tầng, phản

sánh quy mô của doanh nghiệp có tương xứng với đặc điểm của doanh nghiệp màSV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtLuận văn tốt nghiệpnó tiến hành. TSCĐ mang tính quyết định đối với q trình sản xuất hàng hóa của

doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình sử dụng TSCĐ và

đánh giá thực trạng TSCĐ của một doanh nghiêp, trong thời gian thực tập tại Công

ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO, nhờ có sự giúp đỡ của các cán bộphòng

kinh tế- kế hoạch, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài : “ Phân tích tình hình sử dung

TSCĐ của Cơng ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO giai đoạn 2010-2014”

Nội dung của đồ án gồm 3 chương:

Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất của Cơng ty CP đầu tư

xây lắp dầu khí IMICO

Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty CP đầu

tư xây lắp dầu khí IMICO năm 2014

Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ của Cơng ty CP đầu tư xây

lắp dầu khí IMICO giai đoạn 2010-2014

Qua q tình phân tích tác giả đã rút ra một số kết luận chung sau:

Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO là cơng ty hoạt động trong lĩnh

vực xây dựng thi cơng các cơng trình nhà ở, đường xá,...

Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO được thành lập với đội ngũ

CBCNV trẻ tuổi, năng động và có trình độ cao, có điều kiện thuân lợi để phát triển

trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, Công ty đã và đang từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất

kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước nâng cao uy tín chất lượng sản

phẩm, hình ảnh cơng ty trong mắt người tiêu dùng

Năm 2015 Công ty cần phải cố gắng tìm ra những biện pháp chiến lược trước

mắt và lâu dài để nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi

nhuận cho Công ty, cải thiện cuộc sống của CBCNV,...

Trong giai đoạn 2010-2014 công ty chưa thực sự sử dụng hiệu quả TSCĐ tốt,

công ty cần tìm ra các phương hướng, cách giải quyết mới để nâng cao hiệu quả sử

dụng TSCĐ của công ty, tận dụng hết mọi năng lực sản xuất trong công ty tránh tình

trạng để máy móc dư thừa, khơng sử dụng hết công xuất.SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtLuận văn tốt nghiệpTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] PGS. TS. Nguyễn Đức Thành (2001), Phân tích hoạt động sản xuất kinh

doanh trong doanh nghiệp Dầu khí, Trường Đại học Mỏ- Địa Chất, Hà Nội.

[2] PGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm, TS. Bạch Đức Hiển (2010), Gíao trình Tài

chính doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội.

[3] Pgs. TS. Nguyễn Văn Cơng (2009), Phân tích kinh doanh, NXB Đại học

Kinh tế Quốc Dân Hà Nội.

[4] TS. Nguyễn Duy Lạc, ThS Phí Thị Kim Thư, ThS Lưu Thị Thu Hà (2004),

giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà Nội.

[5] TS. Đỗ Hữu Tùng (2001), Kinh tế Dầu khí, NXB Giao thơng vận tải, Hà Nội.

[6] ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (20009), Bài giảng thống kê kinh tê, Trường

Đại học Mỏ- Địa Chất, Hà Nội\

[7] Các văn bản, tài liệu của Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí IMICOSV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4-Phương hướng và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×