Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét: Các giá trị trung bình khi đo dẫn truyền cảm giác và vận động dây thần kinh giữa, hiệu số tiềm cảm giác và tiềm vận động dây thần kinh giữa ở nhóm hội chứng ống cổ tay cao hơn giá trị chẩn đoán hội chứng ống cổ tay trên chẩn đoán điện theo từng

Nhận xét: Các giá trị trung bình khi đo dẫn truyền cảm giác và vận động dây thần kinh giữa, hiệu số tiềm cảm giác và tiềm vận động dây thần kinh giữa ở nhóm hội chứng ống cổ tay cao hơn giá trị chẩn đoán hội chứng ống cổ tay trên chẩn đoán điện theo từng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét: Các giá trị trung bình khi đo dẫn truyền cảm giác và vận động dây thần kinh giữa, hiệu số tiềm cảm giác và tiềm vận động dây thần kinh giữa ở nhóm hội chứng ống cổ tay cao hơn giá trị chẩn đoán hội chứng ống cổ tay trên chẩn đoán điện theo từng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×