Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Báo Thương mại, Thái Lan nỗ lực xúc tiến xuất khẩu trái cây sang châu Âu và Mỹ,

Báo Thương mại, Thái Lan nỗ lực xúc tiến xuất khẩu trái cây sang châu Âu và Mỹ,

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sau khi gia nhập WTO14. Các trang web của Chính phủ và các Bộ/Ngành liên quan:

www.vietrade.gov.vn

ptxk@vietrade.gov.vn

www.vinanet.com.vn.

15. Chinhphu.vn, Năm 2010: Xuất khẩu nơng sản đạt 19,15 tỷ USD,

Nguồn:http://www.htv.org.vn/index.php?

option=com_content&view=article&id=20460:nm-2010-xut-khu-nong-sn-t1915-t-usd&catid=60:kinh-t&Itemid=93, ngày 28/12/2010.

16. Đình Nam, Xuất khẩu nông sản 2007: Vừa mừng, vừa lo,

Nguồn:http://vneconomy.vn/63282P0C10/xuat-khau-nong-san-2007-vuamung-vua-lo.htm, ngày 02/01/2008.

17. Đinh Văn Thành, Kinh nghiệm tham gia vào chuỗi giá trị tồn cầu hàng

nơng sản, Hà Nội 2010.

18. Đinh Văn Thành, Tăng cường năng lực tham gia của hàng nơng sản vào

chuỗi giá trị tồn cầu trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, đề tài nghiên cứu

cấp Nhà nước 2008 – 2010.

19. Doanh nhân.vn, Doanh nghiệp "quay lưng" với nghiên cứu thị trường,

Nguồn:http://khaosatthitruong.vn/read.php?41, ngày 03/05/2009.

20. Đồng tác giả: Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng, giáo trình Marketing Quốc

tế, NXB ĐHKTQD, năm 2009.

21. Hồng Vân- Tạp chí Cơng nghiệp, Thái Lan với chính sách phát triển

cơng nghiệp nơng thơn,

Nguồn:http://www.vca.org.vn/Default.aspx?

tabid=82&CategoryID=2&News=159, ngày 22/07/2008.

22. Khaosatthitruong.vn, Nghiên cứu thị trường là gì ?

Nguồn:http://khaosatthitruong.vn/read.php?28 , ngày 24/04/2009.

23. Nguyễn Văn Lịch, Quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với Trung

Quốc, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước 2008 – 2010.

24. Nhóm tác giả: Bùi Lê hà, Nguyễn Đông Phong, Ngô Thị Ngọc Huyền,

Quách Thị Bửu Châu, Nguyễn Thị Dược, Nguyễn Thị Hồng Thu, Sách quản

trị Kinh doanh Quốc tế, NXB lao động xã hội, năm 2010.

25. Quyết định số 1690/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê

duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020.Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng

Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng

Lớp: Kinh tế quốc tế 49A66Xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sau khi gia nhập WTO26. Quyết định số 482/QĐ – TTg ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng

Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại tại

vùng biên giới với Lào và Campuchia.

27. Quyết định số 72/2010/QĐ – TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ

tướng Chính phủ ban hành Quy chế mới về việc xây dựng, quản lý và thực

hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (XTTMQG) áp dụng từ năm

2011.

28. Tổng cục thống kê, Niêm giám thống kê 2010, NXB Thống Kê, năm

2010.

29. Tổng cục thống kê, Tình hình kinh tế- xã hội 2010, Hà Nội ngày

31/12/2010.

30. Trần Minh Đạo, Giáo trình Marketing căn bản, NXB ĐHKTQD năm

2009.

31. Vietrade, Các đơn vị trực thuộc Cục Xúc tiến Thương mại,

Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/cac-don-vi-thuoc-cuc.html.

32. Vietrade, Giới thiệu Chương trình XTTM Quốc gia,

Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/gii-thiu.html.

33. Vietrade, Giới thiệu Cục Xúc tiến Thương mại – VIETRADE,

Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/chuc-nang-nhiem-vu.html.

34. Vietrade, Hội Chợ, triển lãm thương mại,

Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/hi-ch-trin-lam.html.

35. Vietrade, Khuyến mại,

Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/khuyn-mi.html.

36. Vietrade, Lãnh đạo cục xúc tiến thương mại,

Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/co-cau-to-chuc-cuc-xttm.html.

37. Vietrade, Quảng cáo thương mại,

Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/qung-cao-thng-mi.html.

38. Vietrade, Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục XTTM,

Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/quyet-dinh-cua-bo-truong-congthuong.html.

39. Vietrade, Quyết định thành lập Cục Xúc tiến Thương mại của Thủ tướng Chính

phủ,

Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/quyet-dinh-cua-thu-tuong.html.

40. Vietrade, Tóm tắt một số nét chính về Chương trình Thương hiệu quốc

gia,

Nguồn:http://www.vietrade.gov.vn/gioi-thieu.html.

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng

Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng

Lớp: Kinh tế quốc tế 49A67Xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sau khi gia nhập WTO41. Võ Thanh Thu, Sách chiến lược thâm nhập thị trường Mỹ, NXB Thống

kê, năm 2001.

42. Zamroni,Thai Land’s Agricultural Sector and Free Trade Agreements,

Vol.2, No.2, December 2006.Phụ lục

Trong khuôn khổ của bài chuyên đề này, quy ước các con dấu cho các con

số đại số như sau:

- Ngăn cách hàng nghìn, hàng trăn nghìn, hàng trăm triệu: dùng dấu phẩy “ , “

- Ngăn cách hàng đơn vị với hàng thập phân: dùng dấu chấm “ . “ .Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng

Sinh viên thực hiện: Phan Duy Hùng

Lớp: Kinh tế quốc tế 49A68NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Báo Thương mại, Thái Lan nỗ lực xúc tiến xuất khẩu trái cây sang châu Âu và Mỹ,

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×