Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THIẾT KẾ BỘ SẤY KHÔNG KHÍ CẤP II

THIẾT KẾ BỘ SẤY KHÔNG KHÍ CẤP II

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyHình 1.6 MƠ TẢ CẤU TẠO BỘ SẤY KHƠNG KHÍ CẤP IISinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 61Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện

Bảng 20: Đặc tính cấu tạo của bộ sấy khơng khí cấp IISTTTên đại lượng1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Đường kính của ống

Chiều dày ống

Bước ống ngang

Bước ống dọc

Bước ống ngang tương đối

Bước dọc ngang tương đối

Số cụm ống theo chiều rộng đường khói

Chiều rộng của mỗi cụm ống

Chiều sâu của mỗi cụm ống

Khoảng cách từ tâm ống ngoài cùng đến

vách

Số dãy ống ngang của mỗi cụm ống

Số dãy ống dọc của mỗi cụm ống

Số ống trong mỗi cụm ống

Chiều cao của mỗi cụm ống

Tiết diện đường khói đi

Chiều rộng đường khói đi

Tiết diện đường khơng khí đi

Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt11

12

13

14

15

16

17

18

hiệu

dn

Δ

S1

S2

σ1

σ2

Nc

a1

b1

EĐơn vịCơng thức tính, cơ sở chọnKết quảmm

mm

mm

mm

Cụm

m

m

mmChọn ở trên

Chọn ở trên

Chọn ở trên

Chọn ở trên

S1/dn

S2/dn

Chọn

Tính toán

Chọn

Chọn51

1,5

107

102

2,1

2

4

1,95

3

65Zn

Zd

Z

L

F

A

F

HskkIIdãy

dãy

ống

m

m2

m

m2

m2(a1 – 2e )/S1 +1

(b1 – 2e )/S2 +1

Zn.Zd – Zd/2

Giả thiết

Π.dtr2.Nc.Z/4

Thiết kế

l.a – l.dn.Nc.Zn

Π.dtb.l.nc.Z18

29

508

3

4

7,8

10

957Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 62Đồ án môn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện

Bảng 21: Tính truyền nhiệt bộ sấy khơng khí cấp IISTT

1

2Kí hiệu

QsII

tk’sII3

4

5Tên đại lượng

Lượng nhiệt hấp thụ của BSKK cấp II

Nhiệt độ đầu vào của khói trước BSKK cấp

II

Nhiệt độ đầu ra của khói sau BSKK cấp II

Nhiệt độ trung bình của khói

Thể tích khói khi cháy 1 kg nhiên liệutk’’sII

tktbsII

Vkh6Tốc độ trung bình của khói đi qua cụm ốngωkh7Nhiệt độ khơng khí đầu vào BSKK cấp IItkk’sII8Nhiệt độ khơng khí ở đầu ra BSKK cấp II9

10Cơng thức tính, cơ sở chọn

Tra bảng phân phối nhiệt

tk’sII = t’’hnIIKết quả

3637,324

520C

C

m3Tra bảng phân phối nhiệt

0,5(tk’sII + tk’’sII )

tra bảng 3382

451

8,248m/s(1 + )61,660Tra ở phần phân phối nhiệt240tkk’’sII0Nhiệm vụ thiết kế350Nhiệt độ trung bình của khơng khítkk tbsII00,5(tkk’sII + tkk’’sII )295Độ chênh nhiệt độ trung bìnhΔt10tk’sII - tkk’’sII110Δt20tk’’sII – tkk’sII135Δt0C(Δt1 - Δt2)/ln(Δt1/Δt2)122-Tra bảng 30,044W/m2KTra bảng 30,74g/m3tcTra bảng 32,728rH2OĐơn vị

Kw

0

C

0

0C

C

C

C

C11Thành phần thể tích hơi nước trong khói12Hệ số sử dụng bề mặt đốt13Nồng độ tro bay trong khóiɛ

μtr14Hệ số tản nhiệt từ khói đến váchađlkvW/m2K1,163.Cs.Cs2.Cvl.αtđl (theo trang 255 sách lò hơi

1, NSM)9115Tốc độ trung bình của khơng khíωkkm/s(1 + )(β’’sII + )816Hệ số tản nhiệt đối lưu phía khơng khíαkkW/m2K1,163.Cs.Cs2.Cvl.αtđl (theo trang 255 sách lò hơi

1, NSM)80,3Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 63Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện17Hệ số truyền nhiệtKW/m2K18Diện tích bề mặt hấp thụ tính tốnHsIIm2ɛ.31,549

945Sai lệch giữa diện tích bề mặt hấp thụ tính tốn và thiết kế sII = 945 – 957 = -12 m2 sai số chấp nhận được vậy hồn thành việc thiết kế bộ

sấy khơng khí cấp IISinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 64Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Thạc Sĩ . Nguy ễn DuyPHẦN XII

THIẾT KẾ BỘ HÂM NƯỚC CẤP ITheo trang 101 sách lò hơi 2 – Nguyễn Sĩ Mão chọn đường kính ống d = 32mm, δ = 3mm.

Nước trong ống đi từ dưới lên trên, khói đi từ trên xuống nhằm tăng độ chênh nhiệt độ tăng

cường truyền nhit.

Bỏn kớnh un ca ng xon R = (1,5 ữ 2)d = 1,87.32 = 60mm

Bước ống ngang tương đối: S1/d = 2 ÷ 3 để hạn chế sự bám bẩn. Chọn S1/d = 2,81

 S1 = 2,81.d = 90mm

Bước ống dọc tương đối: S2/d = 1 ÷ 1,5 chọn S2 =1,275.d = 40mm

Tốc độ khói qua bộ hâm nước theo tiêu chuẩn thiết kế phải đảm bảo ωk < 13 m/s.

Tốc độ nước đi trong ống phải tương đối lớn để đảm bảo tốt cho sự trao đổi nhiệt, song

cũng khơng q cao vì như vậy sẽ làm tăng trở lực đường ống. Với bộ hâm nước kiểu

chưa sôi ta chọn ωn = (0,3 ÷ 3) m/s (theo tài liệu thiết bị trao đổi nhiệt). Ta chọn tốc độ

nước là 2 m/s. Với nhiệt độ nước cấp 2150C ta có ρ = 800 kg/m3

Tiết diện dòng hơi đi:

F = = = 0,021 (m2)Số ống:N= == 32 (ống)Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 65Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnBảng 22: Đặc tính cấu tạo của bộ hâm nước cấp I

STTTên đại lượng

hiệu

D

Δ

S1

S2

σ1

σ2

A

B

EĐơn vịCơng thức tính, cơ sở chọnKết quả1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18Đường kính của ống

Chiều dày ống

Bước ống ngang

Bước ống dọc

Bước ống ngang tương đối

Bước dọc ngang tương đối

Chiều rộng đường khói

Chiều sâu đường khói

Khoảng cách từ tâm ống ngồi cùng đến

vách

Số ống trong mỗi dãy ngang

Số dãy ống kép

Chiều sâu của cụm ống

Chiều dài của mỗi ống

Tiết diện đường khói đi

Diện tích tiết diện lưu thơng của nước

Chiều cao của BHNCI

Chiều dày hữu hiệu bức xạMm

Mm

Mm

Mm

M

M

MmChọn ở trên

Chọn ở trên

Chọn ở trên

Chọn ở trên

S1/d

S2/d

Thiết kế

Thiết kế

Chọn32

3

90

40

2,813

1,25

7,8

3

60Nd

Nk

ls

L

F

F

H

Sống

dãy

m

m

m

m2

m

m1 + (b – 2e )/S1

Chọn

Chọn

Nk.ls + Nk.S2

a.b – nn.d.l

Π.dtr2.Zk/4

Nd.S2 + Nd.dng

(1,87)d33

8

3

24,32

20,232

0,02

2,376

0,115419Diện tích bề mặt trao đổi nhiệtHhnIm2Π.d.l.nk.Zk645,12920Thể tích riêng của hơi nướcvnm3/kgTra bảng nước và hơi nước bão hòa0,001221Tốc độ nước đi trong ốngωnm/sSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – Nhiệt2Page 66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THIẾT KẾ BỘ SẤY KHÔNG KHÍ CẤP II

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×