Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THIẾT KẾ BỘ HÂM NƯỚC CẤP II

THIẾT KẾ BỘ HÂM NƯỚC CẤP II

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học: Lò Hơi

GVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnTiết diện dòng hơi đi:

F = = = 0,021 (m2)Số ống:N= == 32 (ống)Sinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 55Đồ án môn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnHình 1.5 MƠ TẢ CẤU TẠO BỘ HÂM NƯỚC CẤP IIBảng 18: Đặc tính cấu tạo của bộ hâm nước cấp II

STTTên đại lượng1

2

3

4

5

6

7

8

912

13

14

15

16Đường kính của ống

Chiều dày ống

Bước ống ngang

Bước ống dọc

Bước ống ngang tương đối

Bước dọc ngang tương đối

Chiều rộng đường khói

Chiều sâu đường khói

Khoảng cách từ tâm ống ngồi cùng đến

vách

Số ống trong mỗi dãy ngang

Số dãy ống

Chiều sâu của kênh khói

Chiều dài của mỗi ống

Tiết diện đường khói đi

Diện tích tiết diện lưu thơng của nước

Chiều cao của BHNCII

Thể tích riêng trung bình của nước17Tốc độ nước đi trong ống10

11

hiệu

d

δ

S1

S2

σ1

σ2

a

b

eĐơn vịCơng thức tính, cơ sở chọnKết quảmm

mm

mm

mm

m

m

mmChọn ở trên

Chọn ở trên

Chọn ở trên

Chọn ở trên

S1/d

S2/d

Chọn bằng chiều rộng buồng lửa

Thiết kế

Chọn32

3

90

60

2,5

1,875

7,8

3

60Nn

Nd

ls

l

F

f

h

vống

dãy

m

m

m

m2

m

m3/kg33

20

3

61,8

20,232

0,02

2,44

0,0012ωnm/s1 + (b – 2e )/S2

Chọn

Chọn

Nd.ls + Nd.S1

a.b – Nn.d.l

Π.dtr2.Nn/4

Nd.S1 + Nd.dng

Tra bảng nước chưa sôi và hơi bão hòa

với

t= 2250C

D.v/F.3600Sinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 562Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện18Chiều dày hữu hiệu bức xạSm(1,87)d0,130619Diện tích bề mặt trao đổi nhiệtHhnIIm2Π.d.l.Nn280Bảng 19: Tính tốn trao đổi nhiệt bộ hâm nước cấp II

Bắt đầu từ bộ hâm nước ta không dùng phương pháp kiểm tra dựa trên các lượng nhiệt theo phân phối, lượng nhiệt theo cân bằng, lượng

nhiệt theo trao đổi nữa. Để đơn giản hơn ta sử dụng diện tích bề mặt hấp thụ của các bộ trao đổi nhiệt để kiểm tra. Cụ thể, là so sánh giữa

diện tính bề mặt trao đổi nhiệt theo chế tạo với diện tích bề mặt trao đổi nhiệt theo tính tốn.

STT

1

2

3

4

5

6

7Kí hiệu

QhnII

tk’hnII

I’hnII

tk’’hnII

I’’hnII

tktbhnII

VkhĐơn vị

kW

0

C

kJ/kg

0

C

kJ/kg

0

C

3

m tc/kgCơng thức tính, cơ sở chọn

Tra bảng phân phối nhiệt

t’hnII = t’’qntg

Tra bảng 4

Tra bảng phân phối nhiệt

Tra bảng phân phối nhiệt

0,5(tk’hnII + tk’’hnII )

Tra bảng 3Kết quả

4216,504

714

6350,039

520

5288,039

617

8,0378Tên đại lượng

Lượng nhiệt hấp thụ của bộ hâm nước cấp II

Nhiệt độ đầu vào của khói

Entanpi của khói đầu vào BHN cấp II

Nhiệt độ đầu ra của khói

Entanpi của khói ở đầu ra BHN cấp II

Nhiệt độ trung bình của khói

Thể tích khói của 1kg nhiên liệu khi qua BHN

cấp II

Tốc độ trung bình của khói đi qua cụm ốngωkhm/s(1 + )4,8349Nhiệt độ nước đầu vào BHN cấp IIt’hnIICTra ở phần phân phối nhiệt25010Entanpi của nước đầu vào BHN cấp III’hnIIkJ/kgTra ở phần phân phối nhiệt1085,711Entanpi của nước ở đầu ra BHN cấp III’’hnIIkJ/kg+ I’hnII1212,19512Nhiệt độ nước ở đầu ra BHN cấp IIt’’hnII0Ta chọn theo thiết kế: tbh – 100C31813Nhiệt độ trung bình của nước cấpttbhnII00,5(t’hnII + t’’hnII )2840C

CSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 57Đồ án mơn học: Lò Hơi

14GVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnĐộ chênh nhiệt độ trung bìnhΔt10tk’hnII - t’’hnII464Δt20tk’’hnII - t’hnII202Δt0C(Δt1 - Δt2)/ln(Δt1/Δt2)333C

C15Thành phần thể tích hơi nước trong khóirH2O-Tra bảng 30,04516Thành phần thể tích khí 3 nguyên tửrn-Tra bảng 30,14717Nồng độ tro bay trong khóiμtrg/m3tcTra bảng 327,99018Chiều dày hữu hiệu bức xạSMTra bảng 180,130619Lực hút khí 3 nguyên tửPnSmMn/m2p.rn.S0,01920Hệ số làm yếu bức xạ của khí 3 ngun tửKk-Tra tốn đồ trang 235 sách lò hơi 11,421Hệ số làm yếu bức xạ của troKtr-Tra tốn đồ trang 234 sách lò hơi 10,01522Lực hút của khói có chứa troKpSmMn/m2(Kk.rn + ktr.μtr )pn.S0,0623Độ đen phần khơng sángak-1- (theo 4 – 13 trang 24 sách TNLH )0,0624Nhiệt độ vách ống có bám trotvCttbhnII + 600C34425Hệ số tán nhiệt bức xạabxW/m2K1,163.ak .atbx (theo trang 252 sách LH1)1026Hệ số bảm bẩnεm2K/WTheo hình 5-4 trang 46 sách TNLH0,00427Hệ số tản nhiệt từ khói đến váchađlkvW/m2K1,163.Cs.Cs2.Cvl.αtđl (theo trang 255 sách

lò hơi 1, NSM)61,45828Hệ số truyền nhiệtKW/m2K45,9529Diện tích bề mặt hấp thụ tính tốnHhnIIm2275,5630Sinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 58Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 59Đồ án môn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyPHẦN XI

THIẾT KẾ BỘ SẤY KHƠNG KHÍ CẤP II

Mục đích: Xác định diện tích trao đổi nhiệt và cách bố trí bộ sấy khơng khí cấp II

Nhiệt lượng hấp thụ, nhiệt độ khói đầu vào, đầu ra, nhiệt độ khơng khí đầu vào, đầu ra

của bộ sấy khơng khí đã biết, cho nên nhiệm vụ thiết kế là xác định diện tích bề mặt trao đổi

nhiệt và cách bố trí của nó. Thiết kế cấu tạo phải tiến hành đồng thời với tính truyền nhiệt.

a chọn bộ sấy khơng khí cấp II kiểu thu nhiệt bằng ống thép trơn Φ = 51 x 1,5 mm (theo

tài liệu trang 110 lò hơi 1). Theo chiều rộng đường khói chia làm 4 hộp khói đi trong các ống,

khơng khí chuyển động ngồi ống, cho khơng khí cắt 3 lần: các ống bố trí sole khe hở giữa các

ống Δ đảm bảo nhỏ nhất để bộ sấy khơng khí được gọn nhẹ

Theo tiêu chuẩn thiết kế, để đảm bảo gia cơng được thì S1 – d = 2(S’ - d) =2Δ.

Trong thiết kế này, theo trang 25 sách thiết bị trao đổi nhiệt Bùi Hải, chọn S1 = 107 mm,

S2 =102 mm. Trong quá trình bố trí ống, cần đảm bảo kích thước đường khói của bộ sấy khơng

khí bằng đường khói của bộ hâm nước. Tốc độ tốt nhất khi qua bộ sấy ωk = (12 ÷ 14 m/s) và

ωkk/ωk = 0,45 ÷ 0,551

Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 60Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyHình 1.6 MƠ TẢ CẤU TẠO BỘ SẤY KHƠNG KHÍ CẤP IISinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 61Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THIẾT KẾ BỘ HÂM NƯỚC CẤP II

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×