Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THIẾT KẾ DÃY FESTON

THIẾT KẾ DÃY FESTON

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuySinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 29Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện

Bảng 10 : Đặc tính cấu tạo của dãy phestonSTTTên đại lượng1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Đơn vịCông thức hoặc cơ sở chọnĐường kính ngồi của ống

Chiều dài mỗi ống

Bước ống ngang

hiệu

D

L

S1mm

M

mmChọn theo bảng 6

Thiết kế

Như trênBước ống dọc

Bước ống ngang tương đối

Bước ống dọc tương đối

Số ống trong mỗi dãy

Bề mặt hấp thụ của mỗi dãy ống

Tổng bề mặt đốt của festoon

Hệ số góc mỗi dãy ống

Hệ số góc tồn cụm festoon

Diện tích bề mặt chịu nhiệt bức xạ

Diện tích bề mặt chịu nhiệt đối lưu

Chiều dày bức xạ hữu hiệu của lớp khóiS2

σ1

σ2

Z

Hiph

Hph

χi

χph

Hbxph

Hdlph

Smm

ống

m2

m2

m2

m2

mChọnVào

Ra

Chiều rộng đường khói

Chiều sâu của festonl

l’’

aph

lsVào

Ra

Tiết diện trung bình đường khói đi qua

dãy festoonF’ph

F’’ph

FphTổng số ống chia cho số tấm

π.d.l.Z

Tra theo toán đồ

1 – (1 - χi)n

Hbxp = Fph . χph

Hdlph = Fph - Hbxph

1,08d (). Theo trang 178 sách

truyền nhiệtChiều dài tiết diện ngang đường khói

m

Thiết kế

m

Thiết kế

m

Chọn theo chiều rộng của buồng lửa

m

dng.Z + Z. S1

Tiết diện đường khói đi

m2

l’(aph – d.Z)

m2

l’’(aph – d.Z)

2

mSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 301

60

6

300

235

5

3,917

26

29,39

0,29Thứ tự dãy ống

2

3

60

60

6

6

300

300

235

235

5

5

3,917

3,917

26

26

29,39

29,39

117,56

0,29

0,29

0,746

37,822

79,738

1,234

60

6

300

235

5

3,917

26

29,39

0,295

4,5

7,8

1,44

31,2

18,72

23,4Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện

Bảng 11 – Tính tốn trao đổi nhiệt dãy phestonTTTên đại lượngKHCơng thức và cơ sở tínhKết quảCân bằng nhiệt

1Nhiệt độ khói sau buồng lửaBảng 711002Độ chênh nhiệt độ khói qua

PhestonGiả thiết30,003Nhiệt độ khói sau Pheston-10804Nhiệt độ khói trung bình5Entanpi của khói trước pheston( tra bảng 4)13054,1156Entanpi của khói sau phestonBảng Entanpi Sp cháy theo12727,5177Độ giáng entanpi trước-sau

Pheston81095355,598Lượng nhiệt khói tỏa cho giàn

pheston ứng với 1 kg nl353,82Tính truyền nhiệt

9Nhiệt độ hơi bão hòa ở PhestonTra bảng nước và hơi BH với p=110bar31810Hiệu nhiệt độ lớn nhất= 1100 – 31879211Hiệu nhiệt độ nhỏ nhất= 1080 – 31876212Hiệu nhiệt độ trung bình logarit13Thể tích khói ở dàn Pheston14772

Bảng đặc tính sản phẩm cháy7,678

152,397Lưu lượng của khóiSinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 31Đơn vịĐồ án mơn học: Lò Hơi15Tốc độ trung bình của khói qua

pheston16Phân thể tích hơi nước trong khói17Tính hệ số trao đổi nhiệt đối lưu18GVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện6,1

Bảng đặc tính sản phẩm cháy0,046Hệ số dẫn nhiệt của khóiSách truyền nhiệt-Bùi Hải0,112019Độ nhớt động học của khóiSách truyền nhiệt-Bùi Hải0,000220Hệ số hiệu chỉnh xét đến số lượng

các hàng ống0,925-21Hệ số hiệu chỉnh bước ống0,256-22Tiêu chuẩn Prantd0,576-23Truyền nhiệt – Bùi HảiHệ số trao đổi nhiệt đối lưu24Tính hệ số trao đổi nhiệt bức xạ25Hệ số làm yếu bức xạ bởi các khí

3 ng. tử26Thành phần thể tích khí 3 ng.tử27W/m.K8,7428,699-Bảng đặc tính sản phầm cháy0,200-Phân áp suất của khí 3 ng.tửBảng tính nhiệt buồng lửa0,020828Hệ số làm yếu bức xạ của hạt troCông thức trang 111- sách tính nhiệt lò hơi cơng

nghiệp9,05729Đường kính trung bình hạt troBảng tính nhiệt buồng lửa13,00030Nồng độ tro bay theo khóiBảng 3- đặc tính sản phẩm cháy0,029331Hệ số làm yếu bức xạ của mơi

trường322,005

Chọn theo lò hơi 1Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 320,1-Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện33Bề dày quang học của lớp khí bức

xạ1,29334Độ đen của mơi trường bức xạ0,23335Nhiệt độ trung bình của vách ống36Hệ số tỏa nhiệt bức xạ37

38

39Hệ số bám bẩn của dàn ốngtbh +-398

20,605Tốn đồ trang 124- sách tính nhiệt lò hơi cơng

nghiệpHệ số tỏa nhiệt từ khói tới vách0,010

29,347Hệ số truyền nhiệt22,68840Lượng nhiệt truyền bằng đối lưu

tính tốn352,59341Sai số hấp thụ nhiệt so với thiết

kế-0,346712Sai số hấp thụ nhiệt tính tốn sai lệch khơng đáng kể so với thiết kế, vì thế không cần thiết kế lại dàn pheston. Mặt khác, nhiệt lượng

mà dàn pheston nhận được từ buồng lửa ta đã xác định được, vậy mục đích tiếp theo chỉ là phân bố nhiệt trên các bề mặt trao đổi nhiệt tiếp

theo phía sau dàn pheston sao cho phù hợp với giả thiết và thiết kế đã đề ra.Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – Nhiệt-Page 33%Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyPHẦN VII

PHÂN PHỐI NHIỆT LƯỢNG CỦA CÁC BỀ MẶT ĐỐT

Sau khi đã xác định xong nhiệt độ khói ra sau dãy feston thì ta có thể tiến hành tính kiểm

tra toàn bộ sự phân bố nhiệt lượng hấp thụ của các bề mặt đốt. Mục đích tính tốn là để:

 Xác định lượng nhiệt hấp thụ của từng bề mặt đốt.

 Xác định nhiệt độ khói trước và sau bề mặt đốt.Từ kết quả tính tốn ta sẽ kiểm tra:

Nhiệt giáng entanpi trong từng bề mặt đốt có thích hợp khơng?

Độ sơi của bộ hâm nước có thích hợp khơng (≤ 20%).

Đồng thời kiểm tra phân tích tính tốn trước có thích hợp khơng.Ta đi vào các nội dung tính tốn sau:

7.1 Tổng lượng nhiệt hấp thụ của lò

Qhi = D(iqn - inc)

Từ chương 3 ta có: Qhi = 82,77.103 (kW)

7.2 Tổng nhiệt lượng hấp thu bức xạ của dãy feston

Từ công thức (10-91), (10-94), (10-95), trang 264, 265 sách LH1- Nguyễn Sĩ Mão ta có:Qbxph = y.Qbxbl.

Trong đó :y là hệ số kể đến việc hấp thụ nhiệt không đồng đều theo chiều cao buồng lửa,

chọn y = 0,75.

Qbxbl là lượng nhiệt truyền bằng bức xạ của buồng lửa. Từ bảng 7 ta có

Qbxbl = 12258,496 kJ/kg.Tra bảng 7 ta có Hbxbl = 402,787 m2

Tra bảng 10 ta có Hbxp = 37,822 m2

Btt = 14259,632 Kg/h = 3,961 kg/sSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 34Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyQbxph = y.Qbxbl. = 0,75.12258,496. = 3419,576(kW)Vậy:7.3 Lượng nhiệt hấp thụ bằng bức xạ từ buồng lửa của bộ quá nhiệt đối lưu cấp II

Theo công thức (10-96) trang 265 sách Lò Hơi 1 – Nguyễn Sĩ Mão ta có:

QbxqncII = y.Qbxbl..Btt

Ở đây: xp – hệ số góc tồn cụm feston, tra bảng 10 ta có: xp = 0,746

Thay số: QbxqncII = 0,75.12258,496..14259,632 = 868,572 (kW)

7.4 Lượng nhiệt hấp thụ bằng bức xạ của dàn ống sinh hơi

Qbxsh = Qbxbl . Btt - (Qbxph + QbxqnII) = 12258,496. - (3419,576 + 868,572) = 44267,755(kW)

7.5 Tổng lượng nhiệt hấp thụ của dãy feston

Qph = Qbxph + Qđlph .Btt

Với: Qđlph = 352,593 kJ/kg (tra ở bảng 10)

Vậy : Qph = 3419,576 + 352,593. = 4796,071 (kJ/kg)

7.6 Lượng nhiệt hấp thụ bằng đối lưu của bộ quá nhiệt

Khi sử dụng bộ giảm ôn kiểu bề mặt

Qđlqn = Qqn – Qbxqn - G.Δigô

Δigô - kiều phun nước ngưng tụ, hoặc kiểu bề mặt dùng nước cấp làm lạnh

Ở phụ tải định mức ta có Δigơ = 0

Qqn – nhiệt lượng do hơi nhận được, tính theo cơng thức (10 - 97) sách lò hơi 1 – NSM.

Qqn = . (i’’qn – i’’bh + Δigô )(với i’’qn = 3450 kJ/kg: entanpi của hơi quá nhiệt tại nhiệt độ tqn = 540 0C và pqn = 110 bar).

Δigô = 0

i’’bh = 2705 kJ/kg, Entanpi của hơi bão hòa khơ tại pqn = 110 barSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THIẾT KẾ DÃY FESTON

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×