Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THIẾT KẾ BUỒNG LỬA

THIẾT KẾ BUỒNG LỬA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyKhi kích thước của buồng lửa càng lớn thì vốn đầu tư cho buồng lửa càng tăng, do khi

ấy phải tăng chi phí cho việc bảo ơn, khung lò…Vì vậy, để giảm giá thành của buồng lửa thì cần

phải giảm Vbl tới mức tối thiểu, nghĩa là phải chọn q v tới mức lớn nhất cho phép. Nhưng nếu q v

quá lớn thì q3 và q4 sẽ tăng lên. Do đó việc chọn qv phải dựa trên chỉ tiêu kinh tế là chính.

(Theo bảng 9-5 trang 191 sách lò hơi 1) với than xấu ta chọn: q v = 140 - 155 (kW/m3) ở

đây ta chọn qv = 145 kw/m3

Ta có: Vbl = = 608 m3Thể tích buồng lửa giới hạn bởi mặt trong của các tường buồng lửa.

4.1.2. Xác định chiều cao buồng lửa:

Chiều cao buồng lửa được lựa chọn trên cơ sở đảm bảo chiều dài ngọn lửa cho nhiên

liệu cháy kiệt trước khi ra khỏi buồng lửa. Chiều dài ngọn lửa tạo nên trong quá trình cháy tùy

thuộc vào loại nhiên liệu đốt, phương pháp đốt và cơng suất lò hơi.

Chiều dài ngọn lửa lnl được tính: lnl = l1 + l2 + l3Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 18Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn Duyl3l2l1(Theo trang 16 sách tính nhiệt lò hơi), với buồng lửa phun D= 75 ÷ 120 t/h thì lnl = 11 ÷ 13m.

Vậy ta chọn chiều dài ngọn lửa lnl = 12 m.

4.1.3. Xác định kích thước các cạnh của tiết diện ngang buồng lửa

Xác định tiết diện ngang của buồng lửa.

Fbl = a x b (m2)

Với: a – chiều rộng của buồng lửa

b – chiều sâu của buồng lửaSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 19Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyVì: chiều sâu phải đảm bảo chiều sâu tối thiếu để ngọn lửa không đập vào tường đối diện. vì thế

(theo trang 17 sách tính nhiệt lò hơi NSM), chiều rộng và chiều sâu của buồng lửa phải thỏa mãn

3 điều kiện:

 Đảm bảo tỉ lệ rộng/sâu = a/b = 1,2 ÷ 1,25

 Thỏa mãn nhiệt thế thể tích chiều rộng buồng lửa qr (t/m.h)

 Thỏa mãn chiều sâu tối thiếu buồng lửa

 Tính chọn chiều sâu buồng lửa (b)(Theo bảng 3 trang 17 sách tính nhiệt lò hơi), với D = 120 t/h ta chọn: b= 6,5 m

 Tính chọn chiều rộng của buồng lửa (a)(Theo trang 17 sách tính nhiệt lò hơi) với a/b = 1,2 ÷ 1,25 ta chọn: a/b =1,2

=> chiều rộng của buồng lửa: a= 1,2 x b = 1,2 x 6,5 = 7,8 (m)

Vậy diện tích tiết diện ngang buồng lửa:

Fbl = 7,8 x 6,5 = 50,7 (m2)

Chiều cao buồng lửa: H = = =11,993 (m) vậy chọn chiều cao buồng lửa là 12m

4.1.4. Cấu tạo của phểu tro lạnh

(Theo trang 130 sách thiết bị lò hơi Hồng Ngọc Đồng), đáy phểu tro lạnh 0,8 ÷ 1,2 m. Ta chọn

chiều dài đáy phểu tro lạnh bằng 1 m. Cạnh nghiêng so với mặt phẳng ngang một góc 550.

4.1.5. Chọn loại vòi phun và cách bố trí

Theo trang 18 sách tính nhiệt lò hơi với D= 120 t/h. Ta chọn:

Loại vòi phun tròn, số lượng 4 vòi và đặt ở tường bên (mỗi bên 2 vòi).

(Theo bảng 5 trang 19 sách tính nhiệt lò hơi), ta có kích thước đặt vòi phun trên tường buồng lửa.

 Khoảng cách từ trục vòi phun đến mép phểu thải tro lạnh x = 2 (m)

 Khoảng cách từ trục vòi phun ngồi cùng đến mép tường buồng lửa y = 2 (m)

 Khoảng cách giữa hai trục vòi phun trong dãy theo phương ngang z = 2,5 (m)4.1.6. Xác định diện tích buồng lửa

Từ dạng buồng lửa, ta xác định tổng diện tích của tường buồng lửa và do đó xác định được bề

dày hữu hiệu của lớp bức xạ và có thể tiến hành tính nhiệt

3000

375320002000ASinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 20Đồ án mơn học: Lò Hơi

Thiện

BGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn Duy300J65003200

H600 LI0,6m7862

72227,8m

0,65m1m10975

AA6,5m

Mặt cắt A-AC

10253250O3350D550

MN30102000

EF

5000

Hình 1.1 : BẢN VẼ CỦA BUỒNG LỬAAI =IL. tag600 = 5,629 mSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 21Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyAG = BG.tag300 = 1,876 m

IG = AI – AG = 5,629 – 1,876 = 3,753 m

CO = CK – OK = 3,25 – 0,5 = 2,75 m

CE = = = 4,794 m

AB = = = 3,752 m

EO = CE.Sin550 = 3,927 m

MQ = = 1,375 m

MN = (MQ + 0,5).2 = 3,75 m

AL = = 6,5 m

DL = H – () = 7,313 m

BC = KI + GI = 10,975 m

a). Diện tích tường bên:

Fb = F1 + F2 + F3 + F4

F1 = F(ABHI) = (GI + ) HI = (3,753 + ).3,25 = 15,246 m2

F2 = F(AIL) = = = 9,147 m2

F3 = F(HCDL) = DL.HL =7,313.6,5 = 47,535 m2

F4 = F(CMND) = . = 10,063 m2

=> Fb = 81,991 m2

b). Diện tích tường trước:

Ft = (AB + BC + ).a

= (3,752 + 10,975 + ). 7,8 = 133,567 m2

c). Diện tích tường sau:

Fs = (DL + ).a = (7,313 + ). 7,8 = 75,738 m2

d). Diện tích tường ở dãy feston:Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 22Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyFp = a.AL = 7,8.6,5 = 50,7 m2

e). Diện tích tồn buồng lửa:

F = 2.Fb + Ft + Fs + Fp

= 2.81,991 + 133,567 + 75,738 + 50,7 = 423,987 m2

f). Thể tích buồng lửa tính toán :

Vbl = Fb .a = 81,991.7,8 = 639,529 m3

Ta thấy: Tỉ số thể tích buồng lửa theo giả thuyết hình vẽ gần đúng với giá trị ban đầu nên ta chọn

thể tích buồng lửa Vbl = 639,529 m3, do đó ta khơng cần tính lại các thơng số đã chọn.

4.2. Đặc tính cấu tạo của dàn ống sinh hơi và độ đặt ống trong buồng lửa

Thực chất của việc tính chế tạo dàn ống pheston cũng là tính kiểm tra vì kích thước cấu tạo của

dàn pheston là phụ thuộc vào dàn ống sau và kích thước cửa khói ra buồng lửa. Những đại lượng

này đã được quyết định khi tính chế tạo buồng lửa. Như vậy nhiệm vụ tính chế tạo chỉ còn là

việc bố trí bước dọc và bước ngang của cụm ống.

(Theo trang 134 sách thiết bị lò hơi Hồng Ngọc Đồng) ta chọn giàn ống sinh hơi có cấu tạo:

Đường kính ngồi của ống dng = 60 mm

Độ dày δ = 6 mm

Bước ống tương đối: s/d = 1,1 ÷ 1,25Trong thiết kế này ta chọn: s/d = 1,25, => bước ống s = 1,25.d = 75 mm

 Khoảng cách từ tâm ống đến tường e = (0,8 ÷ 1).dTa chọn e = 1.d = 60 mm

4.2.1. Số ống sinh hơi của tường trước và tường sau:

N1 = +1 = + 1 = 104 (ống)

4.2.2. Số ống sinh hơi của tường bên:

N2 = + 1 = + 1 = 86 (ống)

4.2.3. Số ống của cụm feston

Nf = N1 = 104 ống

4.2.4. Hệ số bức xạ của dàn ốngSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 23Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyGọi χ là hệ số góc của dàn ống hay hệ số bức xạ hữu hiệu, theo trang 261 sách lò hơi 1 ta chọn

χ = 0,95.

Bảng 6: Đặc tính cấu tạo của dàn ống sinh hơi

STTTên đại lượngKí hiệuĐơn vị1Đường kính

ngồi của ống

Bước ống

Bước ống

tương đối

Khoảng cách từ

tâm ống đến

tường

Hệ số góc dàn

ống

Diện tích bề

mặt bức xạ hữu

hiệu

Số ống

Tổng diện tích

bề mặt bức xạ

hữu hiệud2

3

4

5

6

7

8Tường

sau

60Tường

bên

60FestonmmTường

trước

60s

s/dmm

-75

1,2575

1,2575

1,2575

1,25emm60606060χ-0,950,950,950,95Hibx=Fi. χm2126,88971,95177,89148,165N

Hbxm21041048610460402,787Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 24Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện

Bảng 7: Tính truyền nhiệt buồng lửaKhi tính kiểm tra buồng lửa thì các kích thước và bề mặt hấp thụ bức xạ đã có cần xác định nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa. khi ấy để

tính độ đen của buồng lửa thí cần chọn sơ bộ ra khỏi buồng lửa, và để tính nhiệt độ cháy lí thuyết thì cần chọn sơ bộ nhiệt độ khơng khí nóng

đưa vào buồng lửa.

Sai số giữa nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa chọn và tính không vượt quá phạm vi 1000C. Nếu vượt quá giới hạn này thì cần tính lại độ

đen buồng lửa xuất phát từ nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa đã tính.

STT

1

2

3Tên đại lượng

Thể tích buồng lửa

Diện tích bức xạ bề mặt

Hệ số góc của dàn ốngKí hiệu

Vbl

Hbxbl

ΧĐơn vị

m3

m2

-Cơng thức tính hoặc cơ sở chọn

Theo 4.1.6 mục (f)

Theo bảng 6

=Kết quả

639,529

402,787

0,954

5φ

αbl-Theo bảng 5

Theo bảng 20,995

1,25Δαbl

Δαng-Bảng 1

Bảng 10

0,1tnkk

Inkk

tkkl

Ikkl

β’C

kJ/kg

0

C

kJ/kg

-Mục 1-2 chọn

Vth.Cth.tth (tra bảng 4)

Chọn theo thiết kế

Theo 3.3.5

Theo 2.2.3350

2700

30

323,122

1,15QnkkkJ/kg(αbl - Δαng). Inkk + Δαng . Ikkl3128,21214Hệ số bảo ơn

Hệ số khơng khí thừa ở đầu ra buồng

lửa

Hệ số khơng khí lọt vào buồng lửa

Hệ số lọt khơng khí của hệ thống nghiền

than

Nhiệt độ khơng khí nóng

Entanpi của khơng khí nóng

Nhiệt độ khơng khí lạnh

Entanpi của khơng khí lạnh

Hệ số khơng khí thừa cuối bộ sấy khơng

khí cấp 1

Nhiệt do khơng khí nóng mang vào

buồng lửa

Lượng nhiệt sinh ra trong buồng lửaQblkJ/kgQlvt . + Qkkn25374,21215Nhiệt độ cháy lý thuyếttlt0CTra bảng 4 (cho Ilt = Qbl => tlt)200516Chiều dày bức xạ hữu hiệu của lớp khíSm(theo trang 25 TNLH), 3,6 = 3,6.5,4306

7

8

9

10

11

12

130Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 25Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện17Phân thể tích của khí 3 nguyên tửrn-Tra bảng 30,218Phân thể tích hơi nước trong khóirH2O-Tra bảng 30,04619Nồng độ tro bay trong khóiΜg/m3tcTra bảng 329,30520Lực hút khí 3 ngun tửPnSm.barp.rn.S (trang 25 TNLH)1,14121Nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửat’’blCGiả thiết105022kb-Theo tốn đồ trang 235 sách lò hơi 1, NSM0,2723Hệ số làm yếu bức xạ của khí 3 nguyên

tử

Hệ số làm yếu bức xạ của troktr-Theo tốn đồ 10.7 trang 234 lò hơi 10,01124Hệ số làm yếu bức xạ của hạt cốckc-Theo trang 26 sách TNLH125Các hệ sốx1-Theo trang 26 sách TNLH1x2-Theo trang 27 sách TNLH0,126027Hệ số làm yếu bức xạ của buồng lửaK-kb.rn + ktr.μ + kc.x1.x20,47628Chiều dày lớp bức xạkps-k.p.s (chọn p = 1 kg/cm2)2,58529Độ đen ngọn lửaanl-30Hệ số bảm bẩn dàn ốngΖ-Theo bảng 9 trang 29 sách TNLH0,6531Hệ số hiệu chỉnh phụ tải nhiệtM-Theo trang 231 lò hơi 1 (đốt than bột)132Hệ số hiệu dụngΨ-Ψ = χ .Z (theo trang 27 sách TNLH)0,633Độ đen buồng lửaabl-Theo trang 24 TNLH, abl =0,96634Tỷ số giữa vị trí có nhiệt độ lớn nhất với

chiều cao buồng lửa

Hệ số phụ thuộc vào vị trí tương đối của

điểm có nhiệt độ cực đại

Entanpi của khói ra khỏi buồng lửaX-M-I’’blkJ/kg35

36anl = 1 – e-kpsx==0,59 – 0,5.X (theo trang 238 sách LH1 đối với nhiên

liệu rắn)

Bảng 4Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 260,9250,33

0,5

12401,505Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện37Tỷ nhiệt trung bình của khóiVcp38Nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa theo

tính tốnt’’blkJ/kg.k

0C13,584

(theo trang 238 sách LH1)1100Từ bảng 7, ta có nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa t ’’bl = 1100 0C chênh lệch so với nhiệt độ ban đầu ta chọn 1050 0C là 500C < 100 0C (theo

trang 262 LH1) => hợp lý. Vậy ta khơng phải tính lại nhiệt độ khỏi ra khỏi buồng lửa.

Tra bảng 4 ta được I’’bl = 13054,115 kJ/kg.

Lượng nhiệt truyền bằng bức xạ của buồng lửa:

Qblbx = φ(Qbl – I’’bl) = 0,995 (25374,212 – 13054,115) = 12258,496 kJ/kg.Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 27Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyPHẦN VI

THIẾT KẾ DÃY FESTON

Mục đích : Xác định kích thước cấu tạo của feston. Tính tốn trao đổi nhiệt của dãy feston.

6.1 Đặc tính cấu tạo dãy feston

Dãy feston do dàn ống sinh hơi ở cửa ra buồng lửa có nhiệt độ của khói cao nhằm làm giảm

nhiệt độ khói thải đồng thời giảm lượng tro bay theo khói. Ở đây các ống được bố trí kiểu so le.Số dãy ống feston: Ta chọn 4 dãy.

Tổng số ống 104 ống

Bước ống ngang: S1 = 4S = 4.75 = 300 mm

Bước ống dọc : S2 = 250 mm

6.2. Tính truyền nhiệt dãy FestonMục đích là để xác định lượng truyền nhiệt đối lưu Qđlp và nhiệt độ khói ra sau dãy Feston. Vì kết

cấu đã chọn trước nên ta sử dụng phương pháp tính kiểm tra.

+ số ống dãy feston : 4 dãySinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THIẾT KẾ BUỒNG LỬA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×