Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA NHIÊN LIỆU

TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA NHIÊN LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyV0H2O = 0,112.Hlv + 0,0124.Wlv + 0,0161.V0kk + 1,24.Gph

Ta dùng vòi phun kiểu cơ khí, nên có thể xem như Gph = 0 nên:

V0H2O = 0,112.1,3 + 0,0124.4,9 + 0,0161.5

= 0,287 (m3tc/kg)

Vậy thể tích khói khơ lý thuyết:

V0kkhơ = V0RO2 + V0N2

= 1,264 + 3,962

= 5,226 (m3tc/kg)

Thể tích khói lý thuyết

V0k = V0kkho + V0H2O

= 5,226 + 0,287

= 5,513 (m3tc/kg)

2.2.2 Thể tích sản phẩm cháy thực

(Theo bảng 9-5 trang 191 lò hơi 1) ta chọn hệ số khơng khí thừa α = 1,25

Thể tích hơi nước thực tế trong sản phẩm cháy:

0VH2O = V0H2O + 0,0161.(α -1).vkk= 0,287 + 0,0161(1.25 -1).5,226

= 0,308 (m3tc/kg)

Thể tích khói thực tế

Vk = Vkkho + VH2O

= V0kkho + (α -1).V0kk + VH2O

= 5,513 +(1,25-1).5,226 +0,287

= 7,1065 (m3tc/kg)

Phân thể tích các khí:

-Khí 3 nguyên tử: r RO2 =-Hơi nước:= = 0,178

r H20 =

= = 0,0404

Vậy rn= r RO2 + r H2O

= 0,178 + 0,0404

= 0,2184Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 7Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyNồng độ tro bay theo khói (tính theo thể tích khói)μ= 10. (kg/m3tc)

với ab hệ số tro bay theo khói (theo bảng đặc tính tính tốn của các loại buồng lửa-đồ án mơn học

lò hơi-NSM) với lò phun thải xỉ khơ ta có ab = 0,9μ= 10. = 3,356 (kg/m3tc)=>2.2.3 Hệ số khơng khí thừa theo đường đi của khói

(Theo bảng 10-3 trang 260 lò hơi 1) ta có các giá trị khơng khí lọt vào đường khói (Δα) như sau:

Bảng 1: Giá trị khơng khí lọt vào đường khói

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9Các bộ phận của lò

Buồng lửa

Bộ pheston

Bộ quá nhiệt cấp 2

Bộ quá nhiệt cấp 1

Bộ hâm nước cấp 2

Bộ sấy khơng khí cấp 2

Bộ hâm nước cấp 1

Bộ sấy khơng khí cấp 1

Hệ thống nghiền thanΔα

0

0

0,025

0,025

0,02

0,05

0,02

0,05

0,1Hệ số khơng khí thừa tại các vị trí theo đường khói đi:

Hệ số khơng khí thừa đầu ra: α’’ = α’ + Δα

Bảng 2: Hệ số khơng khí thừa tại các vị trí đường khói đi

Thứ tựCác bộ phận theo đường khóiHệ số khơng khí thừa

α (đầu vào)

α’’ (đầu ra)

1,25

1,25

1,25

1,25

1,275

1,275

1,3

1,3

1,32

1,32

1,37

1,37

1,39

1,39

1,44

1

Buồng lửa

2

Dãy festoon

3

Bộ quá nhiệt cấp 2

4

Bộ quá nhiệt cấp 1

5

Bộ hâm nước cấp 2

6

Bộ sấy khơng khí cấp 2

7

Bộ hâm nước cấp 1

8

Bộ sấy khơng khí cấp 1

Lượng khơng khí ra khỏi bộ sấy khơng khí :

β’ = αbl – Δαng = 1,25 – 0,1 = 1,15

2.3 Tính entanpi của khơng khí và khói: (bảng 4)- Entanpi của khơng khí lý thuyết cần thiết cho quá trình cháy:Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 8Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyI0kk = V0kk.(Cp.t)kk kJ/kg

Trong đó: V0kk : Thể tích của khơng khí lý thuyết, (m3tc/kg) .

Cp : Nhiệt dung riêng các loại khí , (kJ/m3tc) .

t : Nhiệt độ các loại khí , (0C) .

Cp =1,2866 + 0,0001201.t

-Entanpi của khói lý thuyết :

I0k = VRO2 (C.t)RO2 + V0N2.(C.t)N2 + V0H2O.(C.t)H2O , kJ/kg

C : Nhiệt dung riêng , kJ/kg.K

t : Nhiệt độ của các chất khí, ở đây ta lấy nhiệt độ của các chất khí trong

khói thải bằng nhiệt độ khói thải:

t = tth = 130 0C .-Entanpi của tro bay :Itr= . ab (C.t)

.tr, kJ/kg.Có ab = 0,9 : Tỷ lệ độ tro của nhiên liệu bay theo khói-= = 1,01 < 6 nên có thể bỏ qua.Entanpi của khói thực tế :

Ik = I0k + (α-1). I0kk + Itro = I0k + (α-1).I0kkSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 9Đồ án môn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnBảng 3 : Đặc tính của sản phẩm cháy

STTTên đại lượng và cơng thức tính

hiệu1Hệ số khơng khí thừa trung bình:αĐơn vịB. Lửafeston

1,25BQN

Cấp IIBQN

Cấp IBHN

Cấp IIBSKK

Cấp IIBHN

Cấp IBSKK

Cấp IKhói

thải1,2631,2881,311,3451,381,4151,44’’α = 0,5(α + α )

2

3

4

5

6

7

8Thể tích khơng khí thừa:

(α -1).V0kk

Thể tích hơi nước thực tế

V0H2O + 0,0161(α -1).V0kk

Thể tích khói thực tế

0

V RO2 + VN2 + (α -1).V0kk + VH2O

Phân thể tích hơi nước

VH2O/Vk

Phân thể tích các khí 3 nguyên tử

VRO2/Vk

rn = rH2O + rRO2

Nồng độ tro bay trong khói

μ= 10.Vthm3tc/kg1,4761,5531,7001,8302,0372,2442,4502,598VH2Om3tc/kg0,3540,3550,3570,3590,3630,3660,3690,372Vkm3tc/kg7,6787,7567,9058,0378,2488,4588,6678,818rH2O_0,0460,0460,0450,0450,0440,0430,0430,042rRO2_0,1540,1530,1500,1470,1430,1400,1360,134rn

μ_

Kg/ m3tc0,2

29,3050,199

29,0000,195

28,4600,192

27,9900,187

27,2800,183

26,6000,179

25,9500,176

25,520Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 10Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnMỗi bộ phận lò hơi có hệ số khơng khí thừa và vùng nhiệt khói làm việc khác nhau. Để đơn giản, khơng cần tính entanpi cho suốt giải

nhiệt độ 1000C-22000C cho tất cả các bộ phận mà ở mỗi bộ phận chỉ cần tính trong phạm vi nhiệt độ làm việc của bơ phận đó mà thơi.

Bảng 4: Entanpi của sản phẩm cháy (dựa vào bảng 3-2 trang 36 lò hơi 1)

Hệ số khơng khí thừaαbl&ptαqn2αqn1αhn2αskk2αhn1αskk1Khói thảiThơng số1,25

Ik

kJ/kg1,2631,288

Ik

kJ/kg1,31

Ik

kJ/kg1.345

Ik

kJ/kg1,38

Ik

kJ/kg1,415

Ik

kJ/kg

1174,076

2376,36

6

3610,66

61,44

Ik

kJ/kg

1267,934

2414,9320t( C)00100

200I kk

kJ/kg

767,355

1542,622Ik

kJ/kg

855,624

1736,1783002331,8252642,9594003136,7363576,6085003961,6644629,3386004802,8915520,692700

800

9005662,068

6439,757

7422,2316493,403

7532,181

8604,40710008318,3749669,30011009226,8581200

130010145,73

5

11071,048140012002,0310747,40

0

12101,94

8

12890,92

4

14089,1154548,99610459,96

5

11748,894

13054,115

14638,82

4

15658,68

6

17089,625770,2975857,4536783,8526903,9257009,5887982,526

9225,837

10913,55

3

11512,7158124,078

9386,831

11140,1478248,64413124,79

0

14770,27

63429,43

8

4658,78

1

5996,112

7177,68

912766,66

7

14406,47

8

15064,95

3Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 112323,37

4

3447,43

8

4768,56

7

6134,77

03668,962Đồ án mơn học: Lò Hơi1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

22001

12940,80

7

13886,67

0

14834,85

9

15791,50

5

16748,46

9

17715

18677,63

3

18677,63

315110,063

16232,73

5

18178,99

2

18755,18

1

19635,84

8

20779,64

9

22018,42

0

22018,42

0GVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện3

18345,26

5

19704,40

2

21887,65

9

22703,05

7

23822,96

5

25208,09

9

26687,82

8

26687,82

8Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 12Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyPHẦN III

CÂN BẰNG NHIỆT LỊ HƠI

Lập phương trình cân bằng nhiệt cho lò hơi là xây dựng phương trình biểu diễn sự cân

bằng giữa nhiệt lượng đưa vào lò hơi với lượng nhiệt sử dụng hữu ích Q 1 và các tổn thất của lò

Q2 , Q3 , Q4, Q5 , Q6 .

Từ phương trình cân bằng nhiệt ta có thể xác định được hiệu suất của lò hơi và lượng

tiêu hao nhiên liệu .

3.1. Lượng nhiệt đưa vào lò hơi

Lượng nhiệt đưa vào lò hơi được tính cho 1 kg nhiên liệu và xác định bởi cơng thức 4-3

trang 38 (sách lò hơi 1), ta có:

Qđv = Qlvth + Qnkk + Qnl + Qp(1)Trong đó:

Qlvth – nhiệt trị thấp của nhiên liệu: Qlvth =22246 kJ/kg

Qnkk – nhiệt lượng do khơng khí được sấy nóng bằng nguồn nhiệt bên ngồi. Ở đây khơng

khí vào buồng lửa được lấy từ bộ sấy khơng khí ra nên: Qnkk = 0.

Qnl – nhiệt vật lý của nhiên liệu đưa vào. Qnl = Cnl .tnl

Theo công thức 4-5 trang 38 (lò hơi 1) với nhiên liệu rắn thì:Cnl = Cdnl . +

Cdnl – tỷ nhiệt của nhiên liệu khô:

Với than gầy Cdnl = 0,22 kJ/kg0C;

=>Cnl = 0,22 . +

= 0,298 kJ/kg (rất nhỏ ta có thể bỏ qua nhiệt vật lý của nhiên liệu đưa vào).QP – lượng nhiệt do hơi phun vào lò hơi vì ta dùng vòi phun kiểu cơ khí nên:

Gp = 0 => Qp = 0

(1) => Qđv = Qlvth = 22246 kJ/kgMặt khác: Qđv = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 13Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn Duy3.2 Lượng nhiêt sử dụng có ích :

Theo cơng thức 4-11 trang 39 (lò hơi 1) lượng nhiệt sử dụng có ích trong lò hơi được xác

định bằng cơng thức :

Qhi = B.Q1 = Dqn.(iqn - inc) + Dbh.(i’’ - inc) + Dx(i’ - inc)

Trong đó:

B – lượng tiêu hao nhiên liệu, kg/h;

Dqn, Dbh – lưu lượng hơi quá nhiệt, lượng chi phí hơi bão hòa, kg/h;

Dx – lưu lượng nước xả lò, thường lấy (1,5 -2) % Dqn , kg/h;

iqn, inc , i’, i’’ – Entanpi của hơi quá nhiệt, nước cấp, nước bão hòa, hơi bão hòa, kJ/kg;

Vì: lò hơi khơng dùng hơi bão hòa và lượng nước xả lò nhỏ p= <2%

Ta có: Qhi = B.Q1 = Dqn(iqn - inc);

Với: tqn =5400C & Pqn = 110 bar, (tra bảng nước chưa sôi và hơi quá nhiệt trang 297 BT Nhiệt

Động Kỉ Thuật), ta có: iqn =3450 kJ/kg

Với tnc = 2250C (tra bảng nước và hơi nước bão hòa theo nhiệt độ trang 285 BT Nhiệt Động Kỉ

Thuật), ta có: inc = 966,9 kJ/kg

=> Qhi = B.Q1 = 120.1000(3450 – 966,9)

= 297960000 kJ/h =82,77.103 kW

3.3 Xác định các tổn thất nhiệt của lò hơi:

3.3.1. Tổn thất nhiệt do cháy khơng hồn tồn về mặt hóa học: Q3 (kJ/kg), q3(%).

(Theo bảng 10-2 trang 260 sách lò hơi 1) ta chon: Q3 = 0; q3= 0

3.3.2. Tổn thất nhiệt do cháy khơng hồn toàn về mặt cơ học: Q4 (kJ/kg), q4(%).

(Theo bảng 10-2 trang 260 sách lò hơi 1) ta chọn: q4 = 2%

3.3.3. Tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh: Q5 (kJ/kg), q5(%).

(Theo đồ thị hình 4-1 trang 46 lò hơi 1) với D= 120t/h ta có: q5 = 0,55%

3.3.4 Tổn thất nhiệt do xỉ mang ra ngoài: Q6 (kJ/kg), q6(%).Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA NHIÊN LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×