Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhìn chung, VIB Hoàn Kiếm đã sử dụng hầu hết các phương pháp thẩm định phổ biến hiện nay tuy nhiên mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm nhất định, do vậy cần thực hiện phương pháp này trong mối quan hệ với phương pháp khác.

Nhìn chung, VIB Hoàn Kiếm đã sử dụng hầu hết các phương pháp thẩm định phổ biến hiện nay tuy nhiên mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm nhất định, do vậy cần thực hiện phương pháp này trong mối quan hệ với phương pháp khác.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp83GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnvà dự kiến khả năng trả nợ của dự án. Muốn vậy, các cán bộ thẩm định phải tích cực

tìm hiểu thị trường, căn cứ vào các định mức kinh tế kỹ thuật của các ngành, các

đơn giá của nhà nước hay qua nghiên cứu mức độ hiện đại của cơng nghệ, tình hình

giá cả ở thị trường trong và ngồi nước. Bên cạnh đó, cần tích cực tìm hiểu, lưu trữ

các thông tin của các dự án tương tự làm cơ sở cho việc kiểm tra, thẩm định tổng

mức vốn đầu tư.

Đối với các dự án có thời kỳ thực hiện đầu tư kéo dài, đặc biệt là các dự án

xây dựng có nhiều hạng mục cơng trình, kéo dài trong nhiều năm, ngồi việc tính

các chi phí liên quan còn phải tính đến các yếu tố lạm phát, tỷ giá… được áp dụng

của dự án. Đã có khơng ít những dự án gặp phải khó khăn về tiến độ thi công do giá

vật liệu tăng mà trước đó khi thẩm định khơng được tính tốn đến. Việc xác định,

đánh giá và tính tốn trước những yếu tố trên sẽ giúp chủ đầu tư có thể phản ứng

nhanh hơn trước những biến đổi bất lợi của thị trường.

Cần chú trọng hơn nữa khi thẩm định nguồn vốn tự có của doanh nghiệp khi

thực hiện dự án, bởi khi triển khai dự án, một nguồn vốn không đảm bảo cũng làm

ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án.

-Thứ hai, tính tốn doanh thu và chi phí của dự ánĐể thẩm định về doanh thu và chi phí chính xác cần phải có kết quả ở khâu

thẩm định thị trường tốt, Ngân hàng phải quan tâm đến nguồn cung cấp nguyên vật

liệu và khả năng tiêu thụ của sản phẩm hay nói cách khác, Ngân hàng phải xem xét

đến các yếu tố đầu vào và đầu ra của dự án. Nghiên cứu vấn đề này là một việc khó

khăn nhưng hết sức cần thiết, bên cạnh việc VIB Hoàn Kiếm phải dự tốn doanh

thu và chi phí trong tương lai. Muốn vậy, VIB Hoàn Kiếm cần phải nghiên cứu thị

trường trên các mặt như: quan hệ cung cầu của sản phẩm, điểm mạnh, điểm yếu của

sản phẩm, đối tượng, phương thức tiêu thụ sản phẩm và đặc biệt là tình hình cạnh

tranh trên thị trường. Do đó, phòng thẩm định cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác

nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu điểm mạnh điểm

yếu, cơ hội và sự đe doạ của sản phẩm. Việc tính tốn chi phí sản phẩm kinh doanh

phải được tham khảo quy định của Bộ Tài chính, cơ quan chủ quản của doanh

nghiệp và trên thị trường. Các loại chi phí như: quản lý doanh nghiệp, lãi vay vốn

lưu động, chi phí thuê đất, thuê chuyên gia, Ngân hàng khơng nên chấp nhận mặc

nhiên theo cách tính toán của doanh nghiệp hay tuỳ tiện nâng lên để an toàn hơn.

Đối với các dự án mở rộng hoặc dự án mới của doanh nghiệp đã hoạt động trongChuyên đề thực tập tốt nghiệp84GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnngành đó, cán bộ có thể lấy các chỉ tiêu cũ làm cơ sở. Nếu là các dự án và doanh

nghiệp mới hoàn toàn, các chỉ tiêu của các doanh nghiệp tương tự cũng là những

yếu tố tham khảo tốt cho công tác thẩm định.

-Thứ ba, các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự ánCó khá nhiều chỉ tiêu để thẩm định tài chính dự án, tuy nhiên các chỉ tiêu:

NPV, IRR, ROE, vẫn được áp dụng nhiều nhất và khá phổ biến và được coi là chỉ

tiêu cơ bản, bắt buộc trong thẩm định tài chính dự án bởi các chỉ tiêu này là những

chỉ tiêu tổng hợp cơ bản, phản ánh hiệu quả, tính chất của doanh nghiệp, chúng

được xây dựng, tính tốn dựa trên số liệu từ bảng dự trù cân đối thu chi của dự án

hàng năm. Để đảm bảo độ tin cậy cho các chỉ tiêu tính tốn, điều quan trọng là phải

xác định được thời điểm phát sinh các dòng tiền và quy mơ của nó. Do đó, khi xác

định dòng tiền phát sinh cần lưu ý những điểm sau:

+ Các dòng tiền phát sinh ở bất kỳ thời điểm nào cũng được giả định phát sinh

ở cuối kỳ.

+ Xử lý các khoản thu hồi: Vốn đầu tư vào TSCĐ được thu hồi dẫn qua khấu

hao tài sản cố định. Nếu tài sản cố định đã trích hết khấu hao nhưng vẫn bán được

thì khoản tiền đó được tính là dòng vào ở thời điểm phát sinh và chịu thuế TNDN

theo quy định. Trường hợp TSCĐ chưa trích hết khấu hao, phải thanh lý thì thu

nhập từ hoạt động thanh lý cũng là một dòng vào của dự án, vẫn phải chịu thuế

TNDN. Giá trị còn lại của TSCĐ theo sổ sách kế tốn được đưa vào cho phí trong

kỳ, làm giảm thuế TNDN. Bản thân giá trị còn lại khơng được coi là dòng ra vì đó

khơng phải là một khoản chi tiền thật sự. Vốn đầu tư vào TSLĐ sẽ được thu hồi khi

dự án kết thúc, được tính như một dòng vào tại kỳ cuối cùng và không phải chịu

thuế TNDN.

+ Các dòng tiền ròng có thể bao gồm hoặc khơng bao gồm các dòng tài chính.

Việc đưa hay khơng đưa các dòng tài chính vào tính tốn phụ thuộc vào vị trí của

người xem xét: là doanh nghiệp hay là ngân hàng. Nếu khơng đưa các dòng tài

chính vào (các dòng vay, trả nợ gốc, trả lãi vay) việc tính chỉ tiêu thời gian hồn vốn

trở nên chính xác hơn. Số vốn đầu tư có thể được hiểu là số vốn của bản thân dự án

(khơng tính tiền vay tại thời điểm đầu tư) hoặc là số vốn chủ đầu tư bỏ ra (có tính

đến tiền vay tại thời điểm đầu tư). Với cách hiểu thứ nhất, thời gian hoàn vốn sẽ là

thời gian để dự án thu hồi được số vốn đầu tư ban đầu. Với cách hiểu thứ hai, thờiChuyên đề thực tập tốt nghiệp85GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềngian hoàn vốn là khoảng thời gian chủ đầu tư thu hồi vốn đầu tư đã bỏ ra (ngân

hàng thu được vốn cho vay).

- Thứ tư, Ngân hàng cần coi dòng tiền của dự án là nguồn trả nợ duy

nhấtcho mình.

Ngân hàng quan tâm nhất khi thẩm định tài chính dự án đầu tư là khi nào dự

án, doanh nghiệp có tiền và có khả năng trả nợ, do vậy phải thực sự quan tâm tới

dòng tiền dự tính của dự án. Đây phải là tiền mặt chứ không phải là nguồn từ khấu

hao TSCĐ hay từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, bởi vì đó chỉ là những số

liệu trên sổ sách kế toán, lợi nhuận cao chưa chắc khả năng thanh toán cao. Trong

sổ sách kế toán của doanh nghiệp, doanh thu được ghi khi khách hàng chấp nhận

thanh toán nhưng thời điểm từ khi doanh thu được ghi cho tới khi doanh nghiệp

được nhận tiền là cả một thời gian dài, thậm chí là vơ hạn. Vì vậy, quan điểm nguồn

trả nợ duy nhất của doanh nghiệp là dòng tiền mặt cần được tiêu chuẩn hố trong

tồn Ngân hàng. Theo đó, số liệu mà VIB Hồn Kiếm quan tâm là tình hình ngân

quỹ của doanh nghiệp và căn cứ để lập lịch trình trả nợ cần dựa vào chu kỳ tiền mặt

của doanh nghiệp.

-Thứ năm, VIB Hồn Kiếm cần tính tốn chính xác dòng đời của dự ánMột nội dung nữa cần quan tâm trong đánh giá tài chính dự án tại VIB Hồn

Kiếm là cần hồn thiện nội dung tính tốn đời dự án, vòng đời cơng nghệ và các

tiêu chí phân tích cung cầu thị trường. Vòng đời dự án là một tiêu chí quan trọng, nó

cho biết thời gian dự án tồn tại từ khi hồn thiện cơng tác thực hiện đầu tư, vận

hành kết quả đầu tư cho đến khi thanh lý dự án. Tiêu chí này giúp cán bộ thẩm định

có cái nhìn tổng thể và sát thực về dự án, xác định được tổng thu nhập của dự án

cũng như dự kiến những biến đổi bất thường của môi trường đầu tư tác động tới dự

án, dự trù chi phí bổ sung cần thiết. Tuổi thọ cơng nghệ được xem như một yếu tố

hữu cơ tác động đến đời dự án, trong phân tích tài chính cán bộ thẩm định cần hình

thành hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tuổi thọ công nghệ dựa trên các quy định của

nhà nước cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật, công suất của cơng nghệ. Nói chung,

vòng đời dự án ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của dự án

trên tất cả các phương diện, đặc biệt là phương diện thẩm định tài chính.

2.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự

án đầu tư tại ngân hàng quốc tế VIB Hoàn KiếmChuyên đề thực tập tốt nghiệp86GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền2.3.1 Đối với chính phủ và bộ nghành

+ Nhà nước cần hồn thiện hơn nữa mơi trường pháp lý, đặc biệt là các quy

định, nghị định về các vấn đề liên quan đến đầu tư, quản lý tài chính, kế tốn, kiểm

tốn, hạch tốn, thuế... Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm

đầu tư kinh doanh, ngân hàng có cơ sở pháp lý chắc chắn xử lý các vấn đề liên quan

đến công tác thẩm định tài chính dự án.

+ Hồn thiện hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật, các chỉ tiêu hiệu quả

kinh tế của từng nghành, nghề, lĩnh vực kinh doanh để làm cơ sở cho ngân hàng

trong việc so sánh hiệu quả các chỉ tiêu tính tốn được.

+ Các bộ, nghành cần phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm định và phê duyệt dự

án đầu tư mà các doanh nghiệp trình, tránh tình trạng phê duyệt một cách hình thức,

khơng tập trung và khơng mang tính khả thi. Do đó sẽ làm cho ngân hàng mất nhiều

thời gian thẩm định nhưng kết quả là khơng cho vay được vì dự án khơng có hiệu

quả kinh tế.

2.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước điều tiết toàn bộ hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt

Nam. Vì vậy, đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần có những chính sách hồn thiện

trung tâm thơng tin tín dụng Trung ương, nâng cao vai trò điều phối, chủ động trong

việc thu thập thơng tin từ các nguồn, từ đó hỗ trợ cung cấp thông tin cho hoạt động

thẩm định tài chính có hiệu quả hơn.

- Đề nghị ngân hàng Nhà nước có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động

của trung tâm phòng ngừa rủi ro (CIC), cần đưa ra mức độ rủi ro về từng ngành

nghề, lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp để làm căn cứ cho các ngân hàng

phân loại, xếp hạng doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính

dự án đầu tư.

- Cần chính thức hố tài liệu nghiệp vụ ngân hàng Nhà nước về thẩm định dự

án đầu tư để các cấp cơ sở thực hiện. Với chủ trương cải cách hành chính hiện nay

của Đảng và Nhà nước, tài liệu này cần được rút gọn vào một số điểm và có sự phân

cơng giữa các Bộ, ngành, các cấp.

- Đề nghị các ngân hàng thương mại quốc doanh khác tồn quốc tăng cường hợp

tác trong việc xử lý thơng tin và trao đổi kinh nghiệm, tránh tình trạng cạnh tranh không

lành mạnh.87Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền- Hỗ trợ công tác đào tạo cho cán bộ NHTM trong việc nâng cao kiến thức và

nghiệp vụ chuyên môn. Để hỗ trợ đào tạo cho các cán bộ NHTM, NHNN có thể tổ

chức các khóa học định kỳ mời các chuyên gia về tài chính ngân hàng từ các nước

có hệ thống tài chính phát triển hoặc từ các tổ chức tài chính như WB, IMF đến

giảng dạy. Trong quá trình đào tạo, tập huấn nên chú trọng kỹ năng thực hành bằng

các chương trình phần mềm thẩm định trực tiếp trên máy tính. Bên cạnh đó, các

ngân hàng thương mại nên cử cán bộ đi học tập phải là những người đã có trang bị

kiến thức và kinh nghiệm thẩm định, có khả năng tiếp thu và hướng dẫn lại nghiệp

vụ khi về cơ quan công tác để đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ ngân hàng mình.

2.3.3 Ngân hàng VIB Hồn Kiếm

Ngân hàng VIB Hoàn Kiếm là đơn vị trực tiếp quản lý của chi nhánh ngân

hàng VIB Hoàn Kiếm nên những quyết định về phương hướng hoạt động có ảnh

hưởng lớn đến công tác nghiệp vụ của chi nhánh. Một trong những nghiệp vụ đó là

cơng tác thẩm định dự án nói chung và thẩm định dự án nói chung. Để ngày một

nâng cao, hồn thiện cơng tác này, ngân hàng nên:

- Tăng cường tổ chức các khoá học ngắn hạn, các lớp tập huấn chuyên để

thẩm định dự án đầu tư, tổ chức đi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác thẩm

định cho các chi nhánh nhằm nâng cao năng lực thẩm định nói chung và thẩm định

tài chính dự án đầu tư nói riêng trong tồn hệ thống.

- Cần hồn thiện quy trình tín dụng cũng như quy trình thẩm định dự án đầu

tư thống nhất trong tồn hệ thống cho phù hợp với tình hình mới để VIB Hồn

Kiếm có thể căn cứ vào đó mà thực hiện.

- Đề nghị ngân hàng VIB Việt Nam cần thành lập một mạng lưới thông tin;

thống nhất mẫu báo cáo thẩm định trong toàn chi nhánh VIB, tăng cường bộ phận

thơng tin phòng ngừa rủi ro của ngân hàng VIB để có thể cung cấp thơng tin thường

xun cho các chi nhánh của mình.

- Định kỳ có tổng hợp, đúc kết kinh nghiệm trong toàn hệ thống để làm bài

học chung trong lĩnh vực đầu tư, đồng thời tạo mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau giữa

các Chi nhánh trong toàn hệ thống.KẾT LUẬNChuyên đề thực tập tốt nghiệp88GVHD : Th.s Phan Thị Thu HiềnNền kinh tế thị trường và u cầu của q trình đổi mới đất nước đòi hỏi

các Ngân hàng hoàn thiện hoạt động kinh doanh của mình, trong đó có hoạt động

cơ bản là hoạt động tín dụng. Việc nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án

khơng chỉ có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bản thân ngân

hàng mà còn có tác dụng trực tiếp trong việc kích thích kinh tế phát triển, đẩy

nhanh tiến trình xây dựng đất nước, góp phần tạo sự ổn định và phát triển của

nền kinh tế, xã hội.

Đối với hầu hết các Ngân hàng Thương mại ở nước ta hiện nay nói chung

và chi nhánh Ngân hàng VIB Hồn Kiếm nói riêng việc nâng cao chất lượng

thẩm định tài chính dự án khi cho vay là một vấn đề hết sức quan trọng và đang

rất được quan tâm.

Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư đóng vai trò rất quan trọng. Nó tạo

tiền đề cho các quyết định đầu tư hay cho vay chính xác và có hiệu quả. Việc thẩm

định dự án đầu tư cần được thực hiện một cách nghiêm túc để hạn chế các rủi ro về

khả năng trả nợ có thể xảy ra khi thực hiện dự án. Nâng cao chất lượng thẩm định

dự án nói chung và chất lượng thẩm định tài chính dự án nói riêng là một yêu cầu

cấp thiết, khách quan đối với công tác thẩm định dự án của Ngân hàng, nhằm đảm

bảo cho các quyết định tài trợ cho các dự án đầu tư của Ngân hàng thực sự đem lại

lợi ích cho cả 2 bên. Về phía Ngân hàng là an toàn, sinh lời và bảo toàn được nguồn

vốn cho vay, khơng phát sinh nợ q hạn, nợ khó đòi. Về phía khách hàng vay vốn

là dự án hoạt động hiệu quả, đem lại lợi nhuận đảm bảo nhu cầu chi trả đúng hạn

cho Ngân hàng. Hiểu rõ vai trò to lớn của Thẩm đinh dự án mà đặc biệt là thẩm

định tài chính dự án, Ngân hàng VIB Hồn Kiếm ngày càng coi trọng cơng tác này

trong hoạt động tài trợ dự án.

Qua thời gian thực tập, được nghiên cứu và phân tích thực trạng chất lượng

thẩm định tài chính tại Ngân hàng VIB Hồn Kiếm, chun đề đã rút ra được những

kết quả đạt được, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và nhận định nguyên nhân dẫn đến

những tồn tại đó. Từ đó mạnh dạn đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm giải

quyết những tồn tại, tạo điều kiện để thực hiện những biện pháp nâng cao chất

lượng thẩm định tài chính dự án của chi nhánh. Song do khả năng và kinh nghiệm

còn hạn chế nên trong nội dung phân tích, cũng như các kiến nghị, giải pháp còn

nhiều thiếu sót. Vì vậy em rất mong được các thầy cơ đóng góp ý kiến để Chuyên

đề được hoàn thiện hơn.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp89GVHD : Th.s Phan Thị Thu HiềnChuyên đề là kết quả của 15 tuần thực tập tại Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB

Việt Nam _ chi nhánh Hoàn Kiếm. Trong thời gian này, em đã nhận được sự giúp

đỡ rất nhiệt tình của các anh chị nhân viên trong chi nhánh để có thể học tập kinh

nghiệm và tiếp cận các số liệu của Ngân hàng. Ngoài ra em ln nhận được sự quan

tâm giúp đỡ tận tình của cô giáo Ths. Phan Thị Thu Hiền – Khoa Kinh tế đầu tư –

Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Ths. Phan Thị Thu Hiền - Giảng viên

hướng dẫn trực tiếp và tập thể các cán bộ của Ngân hàng VIB Hoàn Kiếm đã giúp

đỡ tận tình em trong quá trình thực tập và để em hoàn thành tốt chuyên đề tốt

nghiệp của mình.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp90GVHD : Th.s Phan Thị Thu HiềnTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Giáo trình Kinh tế đầu tư - NXB Kinh tế quốc dân

Giáo trình lập dự án đầu tư - NXB kinh tế quốc dân

Giáo trình quản lý dự án - NXB Kinh tế quốc dân

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng - NXB Thống kê

Giáo trình tài chính doanh nghiệp - NXB Kinh tế quốc dân

Quản trị dự án trong nước và quốc tế - NXB ĐH Kinh tế TPHCM

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006 đến 6 tháng đầu năm 2010- VIB

Hoàn Kiếm

8. Báo cáo thường niên VIB Hoàn Kiếm

9. Luật đầu tư 2005

10. Sổ tay tín dụng VIB Hồn Kiếm

11. Trang web ngân hàng www.vib.com

12. Tạp chí ngân hàngChuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD : Th.s Phan Thị Thu HiềnNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................Nguyễn Thi Huyền – Kinh tế đầu tư 49BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhìn chung, VIB Hoàn Kiếm đã sử dụng hầu hết các phương pháp thẩm định phổ biến hiện nay tuy nhiên mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm nhất định, do vậy cần thực hiện phương pháp này trong mối quan hệ với phương pháp khác.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×